Prezentacja: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i

Report
Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli
i wspomagania szkół oraz przedszkoli
w powiecie pilskim
Powiat Pilski
w partnerstwie
z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE
ROZWOJU SZKÓŁ
• Pilotaż nowego modelu doskonalenia szkół
i nauczycieli
• Szkoła – ucząca się organizacja
• Od 1.09.2013 r. 135 powiatów w całej Polsce
realizuje innowacyjne projekty - ponad 5000
szkół ( 7 od stycznia 2013 i 128 od września 2013)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiat pilski w partnerstwie z CDN w Pile składa
wniosek w IV turze ( luty 2013 r.)
• Złożenie wniosku poprzedzają spotkania z
przedstawicielami OP (sierpień 2012 ) i dyrektorów
szkół ( XII 2012)
• Wniosek zostaje oceniony pozytywnie i po
negocjacjach zostaje podpisana umowa – 02.09.2013 r.
• Ostateczna kwota dofinansowania projektu
„Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli
i wspomagania szkół oraz przedszkoli w
powiecie pilskim” – 1 660 444, 60 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INFORMACJE O PROJEKCIE
• Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
• Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty
• Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie
rozwoju szkół
• Okres realizacji: 02.09.2013 – 30.06.2015
• Wartość projektu: 1 660 444, 60 zł
• Obszar realizacji: Powiat Pilski
• Beneficjent: Powiat Pilski
• Biuro projektu: Starostwo Powiatowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DANE LICZBOWE
• Liczba szkół objętych działaniami projektu : 32
• Liczba przedszkoli : 4
• Liczba dyrektorów : 32
• Liczba nauczycieli : 774
• Liczba sieci współpracy i samokształcenia : 4
( w każdej po 2 grupy)
CDN w Pile odpowiedzialny za część merytoryczną wniosku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Podniesienie jakości funkcjonowania systemu
doskonalenia nauczycieli w powiecie pilskim
w obszarach wymagających szczególnego
wsparcia w okresie
02.09.2013 - 30.06.2015
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIA PROJEKTU
1. Realizacja dwóch ofert doskonalenia przez szkoły i
przedszkola z terenu powiatu pilskiego – odp.
Partner( CDN w Pile) we współpracy z Liderem
2. Realizacja 4 sieci współpracy i samokształcenia dla
dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z pow.
pilskiego- odp. Partner (CDN w Pile)
3. Stworzenie Powiatowego Programu Wsparcia
placówek oświatowych w powiecie pilskim – odp.
LIDER we współpracy z Partnerem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 1 : Realizacja dwóch ofert doskonalenia przez szkoły i przedszkola z terenu
powiatu pilskiego
SORE - ZADANIA W PROJEKCIE
1. DIAGNOZA (spotkanie z dyrektorem- pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/przedszkola,
analiza dokumentów np. raportu z ewaluacji wew. i zew., wyników nauczania
–spotkanie z RP, warsztat diagnostyczno-rozwojowy realizowany przez SORE , dyr. i RP)
2. PLANOWANIE DZIAŁAŃ ( Opracowanie RPW we współpracy z RP (ZZ),tematyka i terminy, szkoleńharmonogram, wnioskowanie o pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba),
3.REALIZACJA i MONITOROWANIE (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o
przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą/przedszkolem),
organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą/przedszkolem, , organizacja
systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych
procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji - 15 h konsultacji ze specjalistą i 8 h z SORE)
monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,(listy obecności reagowanie na pojawiające
się trudności, dokumentowanie podejmowanych działań ( karty pracy, raporty, przygotowanie i
przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,
4.PODSUMOWANIE ( Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania ( 15 h)
przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi
szkoły/przedszkola oraz radzie pedagogicznej udział w podsumowaniu podjętych działań - współpraca z radą
pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.
Ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem ds. merytorycznych, zespołem projektowym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 1 : Realizacja dwóch ofert doskonalenia przez
szkoły i przedszkola z terenu powiatu pilskiego
DZIAŁANIA – Wrzesień-Listopad 2013
Wrzesień 2013
• Uruchomienie projektu
• Powołanie zespołu projektowego
• Rekrutacja uczestników (deklaracje szkoły, dyrektorów i nauczycieli)
• Powołanie 6 SORE – przydział szkół/przedszkoli
• Opracowanie narzędzi
Październik 2013
• Spotkania SORE z dyrektorami
• Spotkania SORE i radami pedagogicznymi
• Warsztat diagnostyczno-rozwojowy
• Wyłonienie zespołów zadaniowych do współpracy z SORE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 1 : Realizacja dwóch ofert doskonalenia przez szkoły i
przedszkola z terenu powiatu pilskiego
DZIAŁANIA – Wrzesień-Listopad 2013
Październik/listopad 2013
• Opracowanie RPW ( ustalenie przez SORE z ZZ tematyki
i terminów szkoleń , pozyskanie ekspertów, ustalenie celów
i wskaźników możliwych do zrealizowania)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 2 : Realizacja 4 sieci współpracy i samokształcenia dla
dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z pow. Pilskiego
DZIAŁANIA Październik-Listopad 2013
Październik 2013
• Powołanie 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
• Diagnoza potrzeb
• Rekrutacja uczestników
• Powołanie sieci (1 sieć dla dyrektorów, 3 sieci dla nauczycieli)
W każdej sieci uczestniczy 1 nauczyciel z każdej
szkoły/przedszkola , 4sieci x 2 grupy ( 36 osób- 2 grupy)
Listopad 2013
• Spotkanie 4 koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
z nauczycielami
• Opracowanie planu pracy sieci
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KOORDYNATOR SIECI - ZADANIA
1.Utworzenie sieci ( organizacja spotkań – przygotowanie i prowadzenie))
2.Opracowanie rocznego planu działania ( zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami)
3. Praca na platformie (m.in. moderowanie forum dyskusyjnego,
zamieszczanie materiałów i innych zasobów edukacyjnych)
4.Organizacja szkoleń/warsztatów ( zapraszanie ekspertów, przygotowanie,
monitorowanie frekwencji na zajęciach
5.Konsultacje ze specjalistami ( 10 h na każdą grupę)
6.Przygotowanie sprawozdań ( ankiety, test sprawdzające poziom jakości
współpracy nauczycieli i dyrektorów))
7.Prezentacja sprawozdań uczestnikom sieci
8. Prowadzenie list obecności uczestników, dziennika zajęć, pokwitowań za
posiłki
9. Udział w cyklicznych spotkaniach ( min raz na miesiąc) z Koordynatorem,
koordynatorem ds. merytorycznych, SORE oraz GM
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
•
•
•
•
•
•
Inicjowanie i udział w diagnozie potrzeb
Motywowane nauczycieli
Wspieranie zespołów zadaniowych
Pomoc organizacyjna
Monitorowanie działań
Włączenie oceny działań do ewaluacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 3 : Stworzenie Powiatowego Programu Wsparcia
placówek oświatowych w powiecie pilskim
1. Powstanie Grupy Monitorującej realizację PPW ( LIDER, CDN. BP
PPP)
2. Opracowanie PPW ( na r. szk. 2013/2014 i 2014/2015) – do 60 dni od
rozpoczęcia realizacji RPW i sieci współpracy i samokształcenia
3. Ciągłe monitorowanie realizacji PPW ( kontakt z SORE- min raz w
miesiącu, cykliczne spotkania z KOORDYNATOREM i koordynatorem
ds. merytorycznych w celu wymiany informacji dotyczących stopnia
realizacji, wypracowania wniosków do dalszej pracy)
4.Opracowanie rocznych raportów z realizacji PPW
5.Opracowanie Strategii Kompleksowego Wspomagania szkół i
przedszkoli w powiecie pilskim
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INFORMACJE O PROJEKCIE
Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl/wspieranie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents