ČR - obyvatelstvo - Gymnázium Zábřeh

Report
Název školy:
Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0211
Název projektu:
Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu
Číslo a název klíčové aktivity:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název tematické oblasti:
Česká republika
Název učebního materiálu:
ČR - obyvatelstvo
Číslo učebního materiálu:
VY_32_INOVACE_Z0207
Vyučovací předmět:
Zeměpis
Ročník:
2. ročník čtyřletého a 6. ročník osmiletého gymnázia
Autor:
Mgr. Zdeněk Zimmermann
Datum vytvoření:
1. 4. 2014
Datum ověření ve výuce:
7. 4. 2014
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Očekávaný výstup:
Objasní problematiku obyvatelstva v ČR .
Pojmenuje a vyhledá národy a menšiny žijící v ČR.
Metodické poznámky:
Vytyčení základních pojmů, práce s mapou.
Česká republika
obyvatelstvo
Počet obyvatel v roce 2014
10 512 419.
Od středověku nepravidelné a nepřesné sčítání,
za vlády Marie Terezie zavedení přesného a pravidelného sčítání.
Současnost Český statistický úřad (ČSÚ)
Jednou za 10 let hlavní sčítání (1991, 2001, 2011, 2021 …)
Přirozený pohyb obyvatelstva
Je výsledkem vzájemného poměru porodnosti (natality) a
úmrtnosti (mortality).
přirozený přírůstek (více narozených než zemřelých)
přirozený úbytek (více zemřelých než narozených)
Mechanický pohyb obyvatelstva
(migrace)
Zahrnuje změny v počtu obyvatel, které souvisejí s odstěhováním
(emigrací) a přistěhováním (imigrací) obyvatel na území ČR.
Výsledkem je buď kladný mechanický pohyb (více
přistěhovalých) nebo záporný mechanický pohyb (více
odstěhovaných).
Hustota a rozmístění obyvatelstva
Rozmístění obyvatel na území ČR je nerovnoměrné.
Z přírodního hlediska žije nejvíce obyvatel v nížinách (Polabí,
Poohří, moravské úvaly) a u velkých řek (Labe, dolní Vltava,
Morava). Naopak nejméně obyvatel žije v horských oblastech
hlavně v příhraničí (např. Šumava, Jeseníky).
Z ekonomického hlediska se obyvatelstvo nejvíce soustředí tam, kde
jsou pracovní příležitosti. Velká města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň,
atd.) či průmyslové oblasti (severní Čechy, Ostravsko, střední Morava).
Obr. 1 Město Ústí nad Labem
Průměrná hustota zalidnění pro celé území ČR je
132 obyvatel na km².
Obr. 2 Zalidněnost ČR - pozn. Najdeš Zábřežský obvod
V rámci krajů ČR má dominantní postavení Praha (2557 obyv./km²).
Na druhém místě je Moravskoslezský kraj (230 obyv./km²) a třetí je
Jihomoravský kraj (160 obyv./km²).
Obr. 3 Praha - Jižní Město
Naopak nejméně obydlený je Jihočeský kraj (63 obyv./km²),
následovaný Plzeňským krajem a krajem Vysočina (oba 76 obyv./km²).
Obr. 4 Krajina Vysočiny
Složení obyvatelstva
V české populaci je mírná převaha žen, průměrný věk je 41 let a
populace stárne.
Postproduktivní
věk
16%
Populace
Předproduktivní
věk
14%
Produktivní věk
70%
Obr. 5 Graf složení
obyvatelstva
Obr. 6 Věková pyramida pro Českou republiku v roce 2007
Národnosti
Obr. 7 Národnostní
skladba ČR v roce 2011
Náboženství
ČR patří mezi země ateistické.
Z celkového počtu 34 církví nebo náboženských společností má
největší zastoupení Křesťanství.
Největší je Římskokatolická církev (přibližně 12 % populace). Druhá v
pořadí je církev Českobratrská evangelická (0,5 %) a třetí je Církev
československá husitská (0,4 %).
Judaismus a Buddhismus jsou zastoupeny v Praze a v Brně.
Obr. 8 Víra v České republice
Zdroje
Obr. 01 Foto z archivu autora
Obr. 02 Dostupné z www.czso.cz/csu, [cit.06.04.2014],
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/DC004476A2/$File/64413513m06.jpg
Obr. 03 - 04 Foto z archivu autora
Obr. 05 Graf věkové složení obyvatelstva, [cit.06.04.2014] data získaná www.czso.cz/csu
Obr. 06 Population pyramid CZE 2007rel.png , [cit.06.04.2014], dostupné z www. wikipedia.cz
File:Population pyramid CZE 2007rel.png
Obr. 07 Národnostní složení ČR 2011, [cit.06.04.2014], dostupné z
www.szco.cz,http://b.wz.cz/upload/s/samotarka_blgz_cz/201112/csitani-lidu-2011-06.jpg
Obr. 08 Podíl věřících, [cit.06.04.2014], dostupné z www.szco.cz

similar documents