Pobierz prezentację

Report
Tadeusz Marszał, Elżbieta Kobojek
Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Interdyscyplinarny wymiar kształcenia
na kierunku gospodarka przestrzenna
w świetle doświadczeń międzywydziałowych studiów
w Uniwersytecie Łódzkim
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- Racjonalne gospodarowanie i kształtowanie ładu przestrzennego
- Dbałość o jakość środowiska przyrodniczego i antropogenicznego
- Zastosowanie instrumentów polityki przestrzennej
- Definiowanie i rozwiązywanie problemów przestrzennych, właściwie oceniając
i hierarchizując różne cele społeczne, ekonomiczne i ekologiczne
Zrównoważone gospodarowanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego, które
łączy elementy różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim tych dotyczących
zagadnień przestrzennych i środowiskowych (geografia, urbanistyka, zarządzanie
i ekonomika), a także dyscyplin pokrewnych (ekonomia, socjologia, ekologia,
geodezja, prawo).
Międzywydziałowy kierunek gospodarka przestrzenna
prowadzony przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania
Katedra Zagospodarowania
Środowiska i Polityki Przestrzennej
Prof. dr hab. T. Marszał
Katedra Zarządzania
Miastem i Regionem
Prof. dr hab. T. Markowski
Efekty kształcenia odnoszą się do następujących obszarów, dziedzin i dyscyplin
Obszar wiedzy
Dziedzina naukowa
Nauki o Ziemi
Geografia
Geologia
Nauki biologiczne
Ekologia
Ochrona środowiska
Nauki ekonomiczne
Ekonomia
Nauki o zarządzaniu
Nauki społeczne
Nauki o polityce
Socjologia
Nauki prawne
Prawo
Obszar nauk
przyrodniczych
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa
Nauki techniczne
Architektura i urbanistyka
Geodezja i kartografia
Informatyka
Inżynieria środowiskowa
Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku gospodarka przestrzenna
Uzasadnienie
włączenia
efektu do
programu
Najważniejszy
i najtrudniejszy
etap kształcenia.
Konieczność
dokumentacji.
Metody
weryfikacji
osiągnięcia
efektu
1
Efekt
kształcenia
Moduły
realizujące
dany efekt
4
2
Sposób
realizacji
modułów
3
Dawniej pisano o celach kształcenia:
- Celem jest przekazanie wiedzy o przyrodniczych, ekonomicznych,
społecznych i prawnych uwarunkowaniach gospodarki przestrzennej;
- Absolwent może być zatrudniony w biurach planowania przestrzennego,
w organach administracji samorządowej i rządowej
Obecnie ważne są efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu student:
- Ma wiedzę o obowiązujących normach i regułach prawnych oraz
procedurach organizacyjnych stosowanych w strukturach administracji
samorządowej i rządowej;
- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej planisty przestrzennego;
- Wykonuje proste ekspertyzy środowiskowe pod kierunkiem opiekuna
naukowego
Wybrane efekty dla studiów I stopnia
Efekt I - kategoria wiedza
Ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki
i dyscyplin właściwych dla gospodarki przestrzennej
oraz zna ich wzajemne powiązania
1. Interdyscyplinarna wiedza konieczna w gospodarce przestrzennej zgodna z zasadami
zrównoważonego rozwoju spełniająca zapotrzebowania pracodawców i społeczeństwa
2. Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej,
Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej,
Prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Samorząd terytorialny
3. Wykłady informacyjne, problemowe i konwersatoryjne; ćwiczenia praktyczne, prace
analityczne
4. Egzamin pisemny, kolokwium, analiza różnych materiałów w zależności od przedmiotu,
wykonanie prac zaliczeniowych (esej, analiza, prezentacja).
„Jak jest?”
„Dlaczego tak jest?”
Efekt II – kategoria umiejętności
Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi,
stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze
w celu rozwiązania konkretnego problemu
1. Kryterium naukowości. Zastosowane metody mają wpływ na uzyskane wyniki, które są
podstawą podejmowania decyzji ważnych dla społeczeństwa i środowiska przyrodniczego
oraz antropogenicznego.
2. Metody badań w gospodarce przestrzennej
Rysunek i grafika komputerowa
Kartografia, geodezja
3. Wykład informacyjny i problemowy, tekst programowy,
studium przypadku, pokaz
analiza
4. Wykonanie prac z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, stworzenie rysunku
i pokazu w programie komputerowym, przygotowanie prawidłowej ankiety badawczej
Efekt III – kategoria umiejętności
Google
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, elektronicznej bazy
danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku
obcym w zakresie gospodarki przestrzennej
1. Znajomość różnych źródeł wiedzy, a krytyczna ich ocena jest podstawą
doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych . Spełnia wymogi opracowań
naukowych i zapotrzebowania pracodawców
2. System informacji przestrzennej GIS
Waloryzacja i ochrona środowiska
Seminarium licencjackie
3. Wykład informacyjny i problemowy, analiza map tematycznych i innych źródeł
informacji o środowisku. Metoda ćwiczebna. Ocena Internetu jako źródła informacji
naukowej.
4. Praca zaliczeniowa zredagowana na podstawie różnych źródeł informacji
Efekt IV – kategoria umiejętności
Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych
i wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim
1. Umiejętność jest niezbędna nie tylko jako element wykształcenia
ogólnoakademickiego, ale także w karierze zawodowej i społecznej
2. Seminarium dyplomowe
Podstawy gospodarki przestrzennej
3. Metody poszukujące (np. problemowa, dyskusyjna) i eksponujące.
4. Pisemne prace zaliczeniowe są na różnych zajęciach. Przygotowanie i
prezentacja multimedialna wybranych zagadnień i problemów.
Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu licencjackiego .
Efekt V – kategoria kompetencje społeczne
Potrafi pracować i współpracować w grupie
przyjmując w niej różne role
1. Podejmowanie decyzji w gospodarce przestrzennej wymaga współpracy
w interdyscyplinarnych grupach. Jest to zapotrzebowanie pracodawców
i społeczeństwa obywatelskiego.
2. Ćwiczenia terenowe regionalne
Architektura krajobrazu w praktyce planistyczno-projektowej
3. Obserwacje i badania w terenie, inwentaryzacja urbanistyczna, zespołowe
wykonanie projektów, dyskusja i ocena pracy kolegów
4. Jest to efekt bardzo trudny do zweryfikowania. Studenci wolą wykonywać
większe prace indywidualnie niż mniejsze w grupach. Wiarygodna ocena wymaga
bardzo ścisłego współdziałania nauczyciela i studenta w trakcie wykonywania
zadania.
Ustalenie zasad pracy w zespole
Podział zadań w zespole
L.p.
Zadania do
wykonania
Kto to zrobi?
Co jest do
tego
potrzebne?
1.
2.
3.
Nadzór w każdym etapie pracy
Prezentacja projektu przed pozostałymi grupami
Zaliczenie projektu grupowego
Kiedy zostanie
wykonane?
Efekt VI – kategoria kompetencje społeczne
Potrafi odpowiedzialnie określić priorytety służące
realizacji określonych zadań
1. Jest to kompetencja potrzebna bez względu na rodzaj wykonywanego
zawodu
2. Planowanie przestrzenne
Projektowanie urbanistyczne
Seminarium licencjackie
3. Metoda ćwiczeń projektowych i dyskusja, prace projektowe
4. Nadzów nad poszczególnymi etapami pracy. Zaliczenie pracy indywidualnej
i grupowej.
Etapy pracy studentów:
- Zbadanie stanu aktualnego
- Ocena stanu obecnego
- Mapa deficytów i konfliktów
- Wskazanie kierunku poprawy
- Mapa propozycji zmian
Efekt VII – kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i potrafi uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności.
1. Jest to wymóg współczesnego rynku pracy bez względu na wykonywany zawód
i pełnione funkcje. Zapotrzebowanie pracodawców
2. Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe
3. Metody pracy ……..
4. Weryfikacja kompetencji - Jak sprawdzić i ocenić czy student osiągnął ten efekt?
Ćwiczenia terenowe
Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
Gospodarka przestrzenna na wyżynach
Gospodarka przestrzenna na nizinach
Korzystanie z mapy
topograficznej
Zagospodarowanie
dzielnicy
Eksploatacja
i rekultywacja
Wody gruntowe?
Gdzie one są?
Podejście problemowe – interdyscyplinarność
kierunku
Energetyka
Zarządzanie
Ekologia
Gmina
Rekreacja
Konflikty
Przyszłość
Pole Bełchatów
Kleszczów
Góra Kamieńsk
Wykłady fakultatywne
Na III roku studiów I stopnia, student zobowiązany jest do uczestniczenia w 20 wykładach
fakultatywnych
Zajęcia fakultatywne umożliwiają poszerzenie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami
studenta.
Ważny jest udział osób spoza UŁ - praktyków , pracowników biur projektowych
i planistycznych, pracowników parków, itd. W roku akademickim 2012/2013 wykłady
prowadzone przez praktyków stanowiły 30%. Przedstawiano aktualne problemy , dyskusje
i konflikty.
Przykładowe tematy wykładów:
- Oceny oddziaływania na środowisko
- Architektura krajobrazu w praktyce planistyczno-projektowej
- Z praktyki tworzenia opracowań planistycznych
- Transformacja funkcjonalna i przestrzenna Łodzi
Osuwiska w Warszawie latem 2010 r.
Osuwiska na wysokiej skarpie
wiślanej w Warszawie, fot.
sztychu Brauna z XVI w.
Kościół św. Anny. Groźba
zniszczenia w 1949 r w
czasie budowy trasy W-Z
Osuwisko na skarpie
w 2010 r.
1- glina morenowa,
2- piaski,
3- iły warwowe,
4-mułki,
5- żwiry,
6- osady stokowe,
wg Drozdowski, Kopczyński 1992
Budowniczowie boją się wiercenia pod korytem
Wisły ponieważ spodziewają się wirów.
Na świecie w takiej sytuacji wykonuje się kolej
nadziemną. U nas podziemna - bo taniej!!!
Kurzawka w metrze
Możliwości współpracy w ramach Unii Uczelni
na Rzecz Kierunku Gospodarka Przestrzenna
1. Udział chętnych studentów w regionalnych ćwiczeniach terenowych
2. Cykl wykładów na temat problemów regionu
3. Wspólny projekt badawczy kończący się publikacją
Dziękuję za uwagę

similar documents