Nodiadau dosbarth

Report
Berfau
Cwestiwn 1 b)
1. Amser anghywir y ferf –
e.e.
Clywaf fod y bwyd yn dda yno neithiwr.
clywaf > clywais
Rheswm:
Mae amser anghywir y ferf wedi cael ei ddefnyddio. Mae angen
amser gorffennol y ferf yn y person cyntaf unigol gan fod y
weithred wedi digwydd yn y gorffennol (neithiwr).
Ceir gwall ymhob un o’r brawddegau isod. Lluniwch dair colofn:
yn y gyntaf nodwch y cangymeriad, yn yr ail cywirwch ef, ac yn y
drydedd nodwch eich rheswm dros gywiro.
1. Clywaf fod parti yng Nghaernarfon neithiwr.
2. Ysgriennai lythyr ddoe i swyddfa S4C yn cwyno nad oes digon
o raglenni Cymraeg ar y teledu.
3. Hoffaf ymddiheuro i chi nad wyf wedi gorffen y gwaith.
4. Canodd y plant bob dydd yn yr ysgol.
5. Teimlaf fel petai’r byd ar ben ddoe.
2. Berf Amhersonol v Berf Bersonol
Berfau Personol yr Amser Presennol =
-af
-wn
-i
-wch
-a
-ant
Berf Amhersonol yr
Amser Presennol =
-ir
e.e.
Gwelir y bardd lawer o’i gerddi mewn cylchgronau.
Gwelir > Gwêl
Rheswm: Nid berf amhersonol sydd ei angen yma am fod y ferf yn cyfeirio at
berson. Dylid defnyddio’r trydydd person unigol yn yr amser presennol.
Ceir gwall ymhob un o’r brawddegau isod. Lluniwch dair colofn: yn y
gyntaf nodwch y cangymeriad, yn yr ail cywirwch ef, ac yn y drydedd
nodwch eich rheswm dros gywiro.
1. Defnyddir y bardd gynghanedd yn y gerdd.
2. Techneg arall a ddefnyddir awdur y detholiad hwn yw pentyrru
ansoddeiriau.
3. Credir y bardd fod Saunders Lewis yn ddyn galluog.
4. Yn wahanol i T. H. Parry-Williams, defnyddir Waldo Williams agwedd
wahanol tuag at ei fro yn ei gerddi.
5. Cyflwynir yr awdur nifer o bobl ddifyr yn ei nofel.
3. Terfyniad anghywir y ferf o fewn yr un amser
e.e.
Gwyddaf fod llawer o drysorau yn yr amgueddfa y mae pobl leol yn ymddiddori
ynddynt.
gwyddaf > gwn
Rheswm: Mae ffurf y ferf yn anghywir. Y person cyntaf unigol, amser presennol y
berfenw ‘gwybod’ sy’n gywir.
Cwestiwn 1a) - berfau personol
i) Teimlaf
Amser Presennol, Person 1af Unigol
Teimlaf i fel petai’r byd ar ben rŵan.
Rhagenw
Tag amser
1a) Defnyddiwch y canlynol mewn brawddegau gwreiddiol, un
ymhob brawddeg, i ddangos yn eglur eu hystyron a’u defnydd:
[5 x 2 =10]
1.
2.
3.
4.
5.
Rhedaf
Anghofiais
Gwisgai
Dywedwn i
Byddwn i
Cwestiwn 1a) – berfau amhersonol
1a) Defnyddiwch y canlynol mewn brawddegau gwreiddiol, un ymhob
brawddeg, i ddangos yn eglur eu hystyron a’u defnydd:
[5 x 2 =10]
e.e.
i) Penderfynwyd
‘gan’
Berf Amhersonol, Amser Gorffennol
Tag amser
Penderfynwyd gan y cadeirydd yn y cyfarfod neithiwr na fyddai’r
neuadd yn cau.
****** Ni ddylid treiglo ar ôl berf amhersonol! *****
1a) Defnyddiwch y canlynol mewn brawddegau gwreiddiol, un
ymhob brawddeg, i ddangos yn eglur eu hystyron a’u defnydd:
[5 x 2 =10]
1. Gwelwyd
2. Credir
3. Cenir
4. Defnyddid

similar documents