y fam ddibriod

Report
• Yn y pennill
cyntaf _
ARDDULL
• Yn yr ail bennill
_
• Yn y pennill
olaf __
• Wyt ti’n hoffi’r
• Cerdd yn y
wers rydd
gerdd? Pam?
• Sut mae’r
• Hyd llinellau,
gerdd yn
odl, ailadrodd
CYNNWYS
gwneud i ti
…
deimlo?
• Cyffelybiaeth,
• Oes neges i’r
cyflythreniad,
gerdd heddiw?
cymhariaeth
• geirfa –
ansoddeiriau,
DIWEDD
berfau …
THEMA
Cyfrifoldeb
hebddynt = without them i gadw = to keep
gobennydd = pillow syllu = to stare
Wedi’r Ŵyl
Heno fe rown fel llynedd
ŵyl y byw yn ôl i’w bedd,
gan gloi doli’r babi bach
i gadw mewn hen gadach,
2011
“ŵyl y byw”
“yn ôl i’w bedd”
2010
2009
“Heno .. fel llynedd ..”
ac i’r atig rhoi eto
ddisgleirdeb ei wyneb o
ar y llawr yng ngwely’r llwch,
yn ddoli o eiddilwch.
yno ‘nghrud ei alltudiaeth
mae’n rhith o gorff, mae’n
wyrth gaeth,
ac o ogof ein hangof ni
ni wêl heno’i oleuni
Ceri Wyn Jones
“Yno ‘nghrud ei alltudiaeth, mae’n rhith o gorff, mae’n wyrth gaeth”
HELP
Bedd = grave
Hen gadach = old cloth
Disgleirdeb = shine
Llwch = dust
Eiddilwch = feebleness
Alltudiaeth = banishment
Rhith = illusion, form
Wyrth = miracle
Ogof = cave
Ein hangof ni
Our forgetfulness
Goleuni = light
Trafodwch gynnwys y gerdd. Oes
neges yma i ni heddiw?
Dadansoddwch arddull y gerdd.
Chwiliwch am y technegau
arbennig. Pam eu bod nhw’n
effeithiol?
Ydych chi wedi darllen unrhyw beth
arall ar y thema yma? Trafodwch.
Alltudion yn troi
i Fecca’r pererindod
unwaith mewn blwyddyn.
Esgyn ar lwyfan bywyd
am awr fechan
i golli dagrau.
Diwerth yr afonydd
a thon diboblogi
yr ecsodus
a thon mewnlifiad
yn gwneud i wlad gyfan
foddi
mewn Seisnigrwydd.
Cyfoethogion y wâc lâth
yn dosbarthu cyfoeth
ar ddrws cymdogaeth
wrth ddychwel adref
i lywyddu
a sôn am y dyddiau a fu.
Alltudion anffyddlon
fel gŵr yn ysgaru’i wraig
gan lefaru cyfrolau’n
llawn o eiriau
grymus, gwag,
diwerth.
CYMRO AR WASGAR
gan Cen Llwyd
HELP
Roedd seremoni “Cymry ar Wasgar”
arfer bod yn yr Eisteddfod tan 2006.
Roedd cyfle i bobl ar draws y byd ddod
i’r Eisteddfod a bod yn rhan o’r dathlu ar
y diwrnod hwnnw.
alltudion = exiles
pererindod = pilgrimage
esgyn = rise dagrau = tears
cyfoeth = riches dychwel = return
llywyddu = to preside (over)
anffyddlon = unfaithful
ysgaru = to divorce
cyfrolau = volumes grymus = powerful
diwerth = worthless
CYNNWYS
• Beth ydy stori’r gerdd? Sut mae’r
gerdd yn datblygu?
• Sut fath o ddarlun ydyn ni’n cael?
Positif neu negyddol?
ARDDULL
• Penillion yn adeiladu beth?
• Geirfa e.e. berfau ac ansoddeiriau
• Cymhariaeth, trosiad, delwedd …
• Ailadrodd, cyflythreniad …
TWYLL
Darllen y silffoedd:
siwgr coch o Jamaica
gwenith i La Plata
afalau pîn o Malaysia
datys o Arabia
cnau o’r Himalaya
coco o Ghana
india corn o Guatemala ,
- maen nhw’n ein bwydo ni.
Darllen y papurau newydd:
arian at anrhefn Rwanda
at newyn yn Ethiopia
at ddyfrio Botswana
at ysgolion Bolifia
at dlodion daeargryn yn India
- dan ni’n eu bwydo nhw.
Cil-dwrn ein cydymdeimlad,
hatling ein help llaw
at dractorau
at helynt yr holl dymhorau
ac at logau banc y ni a’r Ianc.
HELP gwenith = wheat india corn = maize
newyn = famine
dyfrio = to irrigate
daeargrym = earthquake
cil-dwrn = tip, back-hander
hatling = small coin
cydymdeimlad = sympathy llogau bank = bank interest
crochanau = cauldrons
noethion = naked people
• Trafodwch gynnwys y gerdd
hon. Oes neges iddi?
•Dadansoddwch arddull y
gerdd.
• Trafodwch unrhyw
ddeunydd arall rydych chi
wedi darllen neu astudio ar y
thema yma.
Darllen rhwng y silffoedd:
reis o grochonau gwag Cambodia,
te gan noethion Sri Lanka,
coffi o shantis Colombia,
- maen nhw’n ein bwydo ni,
dan ni’n eu bwyta nhw.
Myrddin ap Dafydd
Y FAM DDIBRIOD
Merch ifanc dim ond ugain oed
Heb gartref cysurus, heb deulu
Heb wr i edrych ar eu hôl;
Mam ddibriod.
Merch ifanc dim ond ugain oed
Wedi lluchio ei dyfodol fel sbwriel
Oherwydd un noson
Dros flwyddyn yn ôl,
Mam ddibriod.
Merch ifanc dim ond ugain oed
A thasg anodd o’i blaen,
Magu plentyn
Ar ychydig o bunnoedd yr wythnos,
Mam ddibriod.
Merch ifanc dim ond ugain oed
Eisiau ei mwynhau ei hun
Gadael y fflat am ddwy awr
O dan drwyn busneslyd y cymdogion
Mam ddibriod
Merch ifanc dim ond ugain oed –
“Beth yw’r cyhuddiad, ngeneth i?”
“Gadael y babi i sgrechian
Am ddwy awr,” ebe’r cymdogion.
Mam ddibriod
Merch ifanc dim ond ugain oed
Yn dychwelyd i’w chartref llwm –
Fflat dwy ystafell
Heb garped, heb lenni
Mam ddibriod.
Merch ifanc dim ond ugain oed,
Unwaith yr wythnos caiff
ymwelydd –
Swyddog ar ran y Weinyddiaeth
Yn dod i weld
Y fam ddibriod.
HELP
lluchio
to throw away, to toss
cysurus
comfortable
cymdogion
neighbours
cyhuddiad
accusation
dychwelyd
to return
Elspeth F. Roberts
hyd
llinellau
ail adrodd
ansoddeiriau
effeithiol
disgrifiadau
clir
deialog
geirfa
effeithiol
OND
1. Beth ydy cynnwys y gerdd?
“Wel, be gest ti te?”
“Dim ond Nintendo 64,
teledu lliw,
Gêm CD-ROM
A fideo Pam fi Duw? …
… O, ia, a thôn gron Mam,
“Ti ‘di gwylio dy siâr,
Tro’r teledu ‘na i ffwrdd
Cyn i’th lygaid droi’n sgwâr”
“Dad, mae Dei drws nesa’
‘di cael y beic diweddara’;
Mae ‘mhenblwydd i’n dod toc
Ac, ew, mi fasa’n braf
Cael pâr o sgidiau Reebok …”
2. Beth ydy neges y bardd? Ydy’r neges
yma yn bwrpasol yn eich barn chi?
3. Trafodwch arddull y gerdd. Beth sydd
yma?
OND …
… ar y bocs sgwâr hwnnw
wedi’r noswyl,
gwelais wynebau diolchgar
a dwylo cynhyrfus
yn gwagio’u trysorau
--o’r bocsys esgidiau
dwy bensil a beiro,
hen oriawr a io-io,
brws dannedd a sebon,
gwlanen lliw lemwn.
yng ngwaelod y bocs –
tedi bach tirion
yn gysur i’r amddifad
ar nosweithi hirion.
gan Siân Teleri Davies
Cyflythreniad Cyffelybiaeth Trosiad
Delwedd Llinellau byr Llinellau hir
Odl Cwestiwn rhethregol Ailadrodd
Ansoddeiriau effeithiol Deialog
Geirfa gyfoethog Cwestiynau
GEIRFA
tôn gron = nagging noswyl = eve cynhyrfus = excited
trysorau = traesures oriawr = a watch
gwlanen = flannel tirion = gentle
diweddara = latest
toc = soon
cysur i’r amddifad = a comfort for the orphan
TAID
gan Gwynne Williams
Taid (gan Gwynne Williams)
I Nhaid rhyw dir neb
Ydy daear blin y gegin gefn
A dydy Dad
Na hyd yn oed Nan
yn neb
iddo nawr.
Mae amser
Yn glynu wrth ei sliperi
fel slwj
y Somme
Wrth iddo symud
O’i gadair i’r bwrdd
Ac o’r bwrdd yn ara bach
Yn ôl i’r aelwyd.
GEIRFA
tir neb = no-man’s land
daear blin = troubled earth
glynu = to stick slwj = sludge
aelwyd = hearth
swatio = crouching
ffos ei go = the trench of his memory
gwyll = dusk, twilight
gwaedd = shout
Ac yno mwy
Yn sŵn y gynnau
mud
Mae Nhaid
 dim mwy i’w wneud
Yn swatio yn ffos ei go
Ac yn gweld
Â’i lygad marw gwag
Hen lygod mawr y gwyll
Sy’n dod o
Passchendaele
O Ypres
Ac o nos Pilkem Ridge
Yn nesu
Ac yntau’n aros
aros
y
waedd
I fynd dros y t…o…o…p
crwn = round
allweddi = keys
palmant = pavement
gwag / yn wag = empty
Pres y Palmant
Pres, pres,
Fel aur,
Pedwar darn p[unt
Cryf, crwn,
Fel aur yn fy llaw.
Dyma’r allweddi
I ddrws Star Wars
Yn sinema’r dre.
Pedwar darn am docyn,
Pedair allwedd i agor y
drws.
Ond pwy ydy hwn
Ar y palmant oer?
Y llygaid cryf, crwn,
Yn wag heno
Fel y nos.
CYNNWYS
“Big Issue, syr? Dim ond punt …”
Dim ond punt? Ond dw i eisiau pob
punt
Am docyn i’r sêr!
Star Wars neu’r Big Issue?
Fi – neu fe?
Cerdded adre, Big Issue yn fy llaw.
Ond, heno, fydd y palmant ddim mor
oer.
Robat Powell
• Dechrau’r gerdd > penillion gwahanol > Diwedd y gerdd
• Cynnwys y gerdd > adeiladwaith y gerdd > thema’r gerdd
ARDDULL
• Mesur a thechnegau arbennig e.e. ailadrodd, cyflythreniad, cymhariaeth, odl, hyd llinellau, delwedd, ansoddeiriau effeithiol …
• Pwrpas / effeithiolrwydd y technegau hyn#
SYNOPTIG
• Cerddi neu storiau eraill ar y thema hon
• Ffilmiau, sioeau neu raglenni teledu ar y thema hon
• Dadansoddwch gynnwys y
gerdd Rhan Ohona I.
• Dadansoddwch arddull y
gerdd Rhan Ohona I ac
odl
esboniwch resymau’r bardd am
ddefnyddio’r technegau hyn.
• Prif thema’r gerdd yw
perthynas a chariad. Manylwch
ar y thema yma drwy gyfeirio at
y gerdd ac at unrhyw
lenyddiaeth a ddarllenwyd neu
lunyddiaeth a wyliwyd gennych
ar y thema yma.
HELP
rhan = part efo = gyda
wsti = you know
bondo = eaves llyffant = toad
ffynnon = well sgertin = skirting
llwyr gredu = truly believe
cael cip ar = to catch a glimpse of
cwestiwn
rhethregol
Sut ydych chi’n teimlo
ar ôl darllen y gerdd
hon?
Beth ydyn ni’n dysgu
am Graf yn y gerdd
hon?
Mae sawl disgrifiad
ohono yn y gerdd.
Ydy’r disgrifiadau yma
yn dda yn eich barn
chi?
Beth ydy ystyr y gair
“arwr”? Beth sy’n
gwneud arwr yn eich
barn chi?
GEIRFA
glaslanc / laslanc – young boy
doniau = talents
ar faes y gad = on the
battlefield
eilwaith = a second time
gwroldeb = bravery
y genedl = the nation
gwir = true
Llingeren = worm
pydru = to rot
mewn diddymdra = in a void
bodoli = to exist
moesymgrymu = to bow
down
ystadegau = statistics
i wleidyddion = for politicians
dadlau = argue
Trafodwch arddull y gerdd
hyd
llinellau
trosiad
cyflythreniad
odl
delwedd
Berfau
effeithiol
Ansoddeiriau
effeithiol
diwedd cryf
cymhariaeth
cyffelybiaeth
atalnodi
Thema : Cyfrifoldeb
Beth ydy cynnwys y gerdd?
• Cyflwyniad syml
• Cynnwys
• Diwedd priodol
Mae’r bardd / gerdd yn dechrau ____
Yn y pennill cyntaf, rydyn ni’n gweld ____
Yn yr ail bennill
Yn y pennill nesaf
Yn y pennill olaf
Mae’r bardd yn disgrifio ______
Ceir llun o _________
Rydyn ni’n dysgu am ______
Mae’r gerdd / llun yn _____ yn enwedig
achos y __________
Cerdd yn y wers rydd ydy hon
Does dim mydr nag odl bendant iddi
Mae ___ pennill yn y gerdd
Ceir enghraifft o odl, sef _____
Dengys hyn ____
Mae hyn yn effeithiol achos _____
Mae’r bardd yn defnyddio ____ er mwyn
Gwelwn ____ yn llinell ___
Mae hyn yn bwysig achos mae’n ____
Ceir cyflythreniad wedyn gyda ____
Mae dewis y bardd o ferfau / ansoddeiriau yn ___
Mae hyn yn helpu adeiladu’r llun
Mae hyn yn dangos teimladau’r bardd
Mae’n pwysleisio ___
Mae’n syml ond effeithiol
SIAPIAU O GYMRU
Ei diffinio own
ar fwrdd glân
rhoi ffurf i’w ffiniau
ei gyrru i’w gororau
mewn inc coch;
ac meddai myfyriwr o bant
“It’s like a pig running away”,
wedi bennu chwerthin,
rwy’n ei chredu;
y swch gogleddol
yn heglu’n gynt
na’r swrn deheuol
ar ffo rhag y lladdwyr.
siapiau yw hi siwr iawn:
yr hen geg hanner rhwth
neu’r fraich laes ddiog
sy’n gorffwys ar ei rhwyfau:
y jwmpwr, wrth gwrs,
ar ei hanner,
gweill a darn o bellen ynddi,
ynteu’n debyg i siswrn
parod i ddarnio’i hun.
cyllell ddeucarn anturiaethydd,
neu biser o bridd
craciedig a gwag.
a lluniau amlsillafog
yw’r tirbeth o droeon
a ffeiriaf â’m cydnabod
a chyda’r estron
sy’n ei gweld am yr hyn yw:
digri o wasgaredig
sy
am
fy
mywyd
fel bwmerang diffael yn mynnu
mynnu
ffeindio’i
ffordd
yn
ôl
at
fy nhraed.
gan Menna Elfyn
Help
Diffinio = to define
Heglu = to run away
Anturiaethydd
adventurer
Cydnabod
acquaintance
Dadansoddwch
gynnwys y gerdd yn
ofalus.
Dadansoddwch arddull
y gerdd e.e.
Trafodwch thema’r
gerdd : Cymru.
Ffilmiau
Storiau
Cerddi
Erthyglau
Cynnwys
• Sut mae’r gerdd yn
dechrau?
• Trafodwch y penillion
gwahanol.
• Sut mae’r gerdd yn
gorffen?
HELP
crafu = to scratch
yn amlach na pheidio
more often than not
amau = to doubt
ofni = to fear
Arddull
• Mesur a thechnegau
arbennig e.e. ailadrodd,
cyflythreniad, hyd
llinellau, dyfyn-nodau …
• Pwrpas ac
effeithiolrwydd y
technegau gwahanol
TYNGED YR IAITH
Anseo …
All present and correct
Was the first word of Irish I spoke.
Ciaran Carson
CYMRU
Beth ydych chi’n
meddwl am deitl y
gerdd?
“Yma”
Dyna’r gair
A ddaw yn ôl
Ata i, yn y co’ –
Sŵn desgiau’n agor,
Sŵn satsiel yn crafu’r llawr,
Cotiau’n cael eu taflu.
Ond nid “yma”
Ddwedwn ni,
Ond “yes” a “no”
Neu’n amlach na pheidio “don’t know”.
Ydych chi wedi darllen
neges Saunders Lewis
erioed – Tynged Yr
Iaith?
Ac yn dawel bach,
Heb ddweud yr un gair,
Rwy’n cofio meddwl ei bod “yma”,
Heb fod “yno”.
Beth am wneud gwaith
ymchwil ar hanes yr
iaith Gymraeg?
A thrwy’r amserau,
Rwy wedi amau’r geiriau
Sy’n sôn am fod,
Ac am beidio …
Wedyn beth am drafod
dyfodol yr iaith?
Gan ofni y daw haf, rywbryd,
A “hi” heb fod “yma”
(Menna Elfyn)
Mae’r dyfodol
yn eich dwylo chi!!
Dwy fil o flynyddoedd (Selwyn Griffith)
Dwy fil o flynyddoedd yn ôl,
Dywedodd Duw –
“Mi drefnaf Ŵyl,
ac mi alwaf yr Ŵyl
Yn Nadolig”
A Duw a greodd seren,
ac fe’i gosododd uwchben y byd,
ac fe drefnodd daith i dri Santa Clôs
ei dilyn ar gefn eu camelod.
A Duw a ofalodd
nad oedd lle yn y llety
i Joseff a Mair.
Fe styrbiodd gwsg y bugeiliaid,
ac fe ddysgodd gân o orfoledd
i’r angylion.
A phan stopiodd y seren
uwchben y beudy,
penliniodd y tri Santa Clôs
wrth erchwyn y preseb
gan lenwi hosan yr hen foi bach.
Ac yn ei balas
‘roedd Herod yn gwingo.
****
A dwy fil o flynyddoedd yn ddiweddarach
daeth Herod
i Dunblane.
GEIRFA
mi drefnaf = I will arrange gŵyl = festival
mi a alwaf = I will call
gosod = to place lle yn y llety = room at the inn styrbio = to disturb
gorfoledd = rejoicing beudy = cowshed penlinio = to kneel erchwyn = edge
gwingo = to writhe yn ddiweddarach = later
•
Dadansoddwch gynnwys y gerdd.
Cofiwch drafod y 5 pennill yn llawn.
•
Dadansoddwch yr arddull yn ofalus.
Trafodwch adeiladwaith a thechngeau
arbennig y gerdd e.e. ailadrodd,
delweddau, cyflythreniad, cyffelybiaeth,
cymhariaeth, hyd llinellau, trosiad,
ansoddeiriau effeithiol, atalnodi …
Gwaith Ymchwil
Chwiliwch am gerddi eraill sydd
wedi cael eu hysgrifennu yn dilyn
trasiedi.
Dunblane : Tref yn yr Alban. Ym mis Mawrth 1996 cafodd 16 o blant bach a’r
athrawes eu lladd yn yr ysgol yno. Daeth dyn o’r enw Thomas Hamilton i emwn
i’r ysgol a’u saethu nhw

similar documents