Hamdden - Rhaglenni Teledu

Report
Dw i’n hoffi
Gavin a Stacey.
Mae’n dda.
RHAGLENNI TELEDU
•
Yn fy marn i
mae’r
X Factor yn
ofnadwy!
•
•
Yn fy marn i
mae’r
Simpsons yn
fendigedig!
•
Wyt ti’n cytuno gyda’r
bobl ifanc ?
Do you agree with the young
people?
Beth ydy dy hoff raglenni
teledu? Pam?
What are your favourite TV
programmes? Why?
Beth dwyt ti ddim yn
hoffi? Pam?
What don’t you like? Why?
Beth wyliaist ti ar y
teledu yn ddiweddar?
What did you watch on TV
recently?
•
Fy hoff
opera sebon
ydy Eastenders.
•
•
Gofyn ac ateb cwestiynau
Ask and answer questions
Mynegi barn
Express opinios
Ymateb I’r darllen
Respond to the reading
RHAGLENNI
(Programmes)
Dw i’n hoffi ______
I like ___________
Dw i ddim yn hoffi _
I don’t like _______
Dw i’n mwynhau ___
I enjoy __________
Dw i’n gwylio _____
I watch __________
Fy hoff raglen ydy __
My favourite programme is _
Mae’n gas gyda fi ____
I hate _____________
Yn fy marn i mae __ yn ___
In my opinion ___ is ____
Gwyliais i ______
I watched _____
cartwnau
cartoons
sioe sgwrsio
chat show
ffilm
film
opera sebon
soap opera
ditectif
detective
sioe realiti
reality show
newyddion
news
drama
drama
comedi
comedy
cwis
quiz
Mae’n ____ = It’s _____
Wyt ti’n hoffi ____?
Do you like ____?
Wyt ti’n gwylio ___?
Do you watch ___?
Beth ydy dy hoff raglen?
What is your favourite programme?
Beth ydy dy gas raglen?
What is your worst programme?
Pryd wyt ti’n gwylio __?
When do you watch ___?
Faint o’r gloch? What time?
Pa sianel? What channel?
Pam wyt ti’n hoffi ___?
Why do you like ___?
Wyt ti’n cytuno gyda ___?
Do you agree with ___?
Ydw = Yes Nac ydw = No
Dw i’n cytuno = I agree
Dw i’n anghytuno = I disagree
Roedd yn ___ = It was ____
fendigedig = brilliant hwyl = fun ddiddorol = interesting
ddefnyddiol = useful gyffrous = exciting
her = a challenge dda = good iawn = ok
ddiflas = boring ofnadwy = awful sbwriel = rubbish
wastraff amser = a waste of time dwp = stupid
nos Lun
nos Fawrth
nos Fercher
nos Iau
nos Wener
nos Sadwrn
nos Sul
Dw i’n hoffi Gavin a Stacey.
Mae rhaglenni comedi yn
dda.
RHAGLENNI TELEDU
•
Yn fy marn i mae
rhaglenni realiti
yn dwp. Mae’r X
Factor yn
ofnadwy!
•
•
•
Yn fy marn i
mae’r Simpsons
yn fendigedig!
Mae operau sebon yn
wych. Fy hoff opera sebon
ydy Eastenders.
Ydych chi’n cytuno gyda’r
bobl ifanc ?
Do you agree with the young
people?
Beth ydy eich hoff raglenni
teledu? Pam?
What are your favourite TV
programmes? Why?
Beth dydych chi ddim yn
hoffi? Pam?
What don’t you like? Why?
Beth wylioch chi ar y
teledu yn ddiweddar?
What did you watch on TV
recently?
•
•
•
Gofyn ac ateb cwestiynau
Ask and answer questions
Mynegi barn
Express opinios
Ymateb I’r darllen /
Respond to the reading
RHAGLENNI TELEDU
weithiau = sometimes fel arfer = usually
yn aml = often beth bynnag = however
bob amser = all the time bob tro = every time
ta beth = anyway hefyd = also eto = again
o dro i dro = from time to time o gwbl = at all
yn enwedig = especially yn anffodus = unfortunately
Beth ydy dy hoff raglen deledu? What is your favourite TV programme?
Beth ydy dy gas raglen deledu? What is your worst TV programme?
Wyt ti’n hoffi ____? Do you like ____?
Pryd mae ___ mlaen? When is ____ on?
Pryd mae ______ ar y teledu? When is ___ on TV?
Faint o’r gloch? What time?
Pa sianel? What channel?
Pa fath o raglen ydy hi? What type of programme is it?
Pam wyt ti’n hoffi ____? Why do you like ____?
Wyt ti’n cytuno gyda ____? Do you agree with _____?
Dw i’n cytuno gyda ___ = I agree with ___
Dw i ddim yn cytuno gyda __ = I don’t agree with ____
Dw i’n anghytuno gyda __ = I disagree with _____
Mae pwynt da gyda _____ = _____ has got a good point
Yn ôl ___ = According to _____
Mae ___ yn dweud bod ___ = ____ says that ______
Dw i’n hoffi ___ I like _______
Dw i’n mwynhau _____ = I enjoy _______
Dw i ddim yn hoffi ____ = I don’t like ____
Dw i’n gwylio _____ = I watch ______
Mae’n gas gyda fi ___ = I hate ______
Mae’n well gyda fi ____ = I prefer ____ Hoffwn i wylio ______ = I’d like to watch _________
Hoffwn i weld ___ = I’d like to see ___ mwy o raglenni ___ = more __ programmes llai o raglenni __ = less __ programmes
Fy hoff raglen ydy _____ = My favourite programme is ______
Gwyliais i __________ = I watched
Gwylion ni ___ = We watched
Mwynheuais i _____ = I enjoyed
Mwynheuon ni _____ = We enjoyed
Mae _______ yn _______ = _______ is _______
Roedd yn ___ = It was __
Fy nghas raglen ydy ___ = My worst programme is _____
Gwelais i ___ = I saw ________
Gwelon ni ___ = We saw _______
Mae’n _______ = It’s ________
Roedd _ ar y teledu _______ = __________ was on TV ________
(ddoe = yesterday neithiwr = last night
heddiw = tpday
heno = tonight yfory = tomorrow y bore ma = this morning)
cartwnau – cartoons
comedi = comedy
opera sebon = soap opera ditectif = detective cwis = quiz
sioe sgwrsio = chat show sioe goginio = cookery show rhaglen realiti = reality programme drama = drama
drama gyfres = serial drama
newyddion = news
ffilm = film ffilmiau = films iasoer / arswyd = horror
Rhaglenni plant = childrens programmes rhaglenni natur = nature programmes cystadleuaeth = competition

similar documents