Reaktivita alkynů

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF207
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Leden 2014
Ročník
Sexta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Reaktivita alkynů; nadefinování reaktivity této skupiny
uhlovodíků, ukázky reakcí a příprav alkynů
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1) MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 770-820. ISBN 978-80-214-3291-8.
2) BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury,
1958, s. 186-202. TYPOVÉ ČÍSLO: 16-B3-4-III/6201.
3) SVOBODA, Jiří. Organická chemie I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 291 s. ISBN 80708-0561-7.
4) MCMURRY, Susan. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická
chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, c2009, x, 725 s. ISBN 978-807-0807-231.
5) MACHÁČEK, Vladimír. Organická chemie. 4. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, 276 s. ISBN 80-7194659-1.
Přehled citací a odkazů: pokračování
6)
7)
BENJAH-BMM27. Acetylene-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Acetylene-3D-vdW.png/800px-Acetylene-3D-vdW.png.
BENJAH-BMM27. Ethyne-2D-flat.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-01-16]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Ethyne-2D-flat.png.
Reaktivita alkynů
Ing. Eva Frýdová
Alkyny: → fyzikální a chemické vlastnosti
nenasycené uhlovodíky obsahují jednu nebo více trojných vazeb
patří mezi alifatické sloučeniny neobsahují aromatický kruh
 k názvu se vždy připojuje koncovka – yn
Fyzikální vlastosti:
 nejkratším alkynem je ethyn (acetylen): CH =– CH
Acetylen je bezbarvý plyn etherového zápachu s narkotickými účinky
Za zvýšeného tlaku tohoto plynu hrozí exploze, proto jej nemůžeme zkapalnit
Autogenní svařování a řezání kovů (teplota plamene až 2800 °C)
 svými vlastnostmi se podobají alkanům
Jejich body varu jsou poněkud vyšší než u alkanů ovšem body tání jsou jako u
předcházejících skupin „cik cak“ (není tam žádný trend)
Alkyny: → fyzikální a chemické vlastnosti
nenasycené uhlovodíky obsahují jednu nebo více trojných vazeb
patří mezi alifatické sloučeniny neobsahují aromatický kruh
δ+ δ k názvu se vždy připojuje koncovka – yn
Chemické vlastosti:
 alkyny oproti alkanům jsou velmi reaktivní, zdrojem reaktivity je trojná
vazba
 vodík má stejné vlastnosti jako v kyselinách → označujeme ho jako kyselý
vodík
podléhají adičním reakčním mechanismům
Alkyny: → Přípravy
 připravují se pomocí eliminačních reakcí podobným způsobem jako u alkenů
Nejčastěji: dehydrohalogenace (-HX), dehydrogenace (-H2)
 Přípravy:
VÝROBA ACETYLENU → ETHYNU
1. Hydrolýza karbidu vápníku, který získáváme z vápna a koksu v elektrické peci (2000 °C)
CaC2 + H2O
2. Pyrolýza methanu
2 CH4
→ Ca (OH)2 + CH –= CH
→ CH =–CH
1500 °C
Alkyny: → Přípravy
 připravují se pomocí eliminačních reakcí podobným způsobem jako u alkenů
Nejčastěji: dehydrohalogenace (-HX), dehydrogenace (-H2)
?
. .but
. . . .–. .2. –
. . en
.....
?
–
–
 Přípravy: DEHYDROHALOGENACE: obecnou metodou přípravy alkynů
je eliminace dvou molekul HX
Br2
KOH
CH3 – CH = CH – CH3 → CH3 – CH – CH – CH3 EtOH
→ CH3 – C =– C – CH3
Br Br
.2,3
. . .–. .dibrombutan
..............
?
.but
. . . .–. .2. –
. . yn
...
Alkyny: → Reaktivita
 Hlavní centra reaktivity jsou kyselý vodík a trojná vazba
 Reakce:
- kyselý kat.
CH2 = C – CH3
OH
Tautomerie
keto – enol
? 2. .-.hydroxypropen
................
CH3 – C – CH3
=
? propyn
........
Hg 2+
–
CH –= C – CH3 + H2O
ADIČNÍ REAKCE – ADICE VODY
O
? .propanon
. . . . . . . . . .=. .aceton
.......
Alkyny: → Reaktivita
 Hlavní centra reaktivity jsou kyselý vodík a trojná vazba
 Reakce:
CH2 = C – CH3
H – Cl
Cl
? . .2. .-.chlorpropen
..............
Cl
– –
? propyn
........
H – Cl
–
CH =– C – CH3
ADIČNÍ REAKCE – ADICE HALOGENOVODÍKŮ
CH3 – C – CH3
Cl
? . .2,2. . .dichlorpropan
...............
Opakování:
1) Z čeho se skládá trojná
vazba?
a) 1 σ – vazba a 2 p - vazby
b) 2 σ – vazba a 1 p - vazby
c) 3 σ – vazba a 0 p - vazby
2) Nejkratší alkyn je:
a) propyn
b) ethyn
c) butyn
3) Trojná vazba je:
a) Nejkratší a nejpevnější
b) Nejkratší a nejslabší
c) Nejdelší a nejpevnější
4) Co to je tautomerie?
a) Jedná se o izomery lišící se polohou
subsituentu
b) druh reakčního mechanismu
c) Jedná se o izomery lišící se polohou
dvojné vazby
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents