Woonvisie

Report
(woon)Visie Wûns
WOLKOM YN WÛNS
Eerst was er de frustratie
Grote teleurstelling in het dorp Wûns toen
Wooncorporatie Elkien aangaf dat de geplande twee huurwoningen er niet zouden
komen
 Economische en demografische ontwikkelingen lieten Wooncorporatie Elkien echter
geen andere keus
 Maar bij de pakken neerzitten is ook nooit
een optie in Wûns!

Daarom, samen aan de slag!
Elkien is al decennia lang betrokken bij het
leven en welzijn in de dorpen en steden van
Fryslân
 Niet onverschillig terugtrekken, maar juist op
een zorgvuldige manier
 Dorpsbelang Wûns en Elkien hebben de
Werkgroep (woon)Visie in het leven
geroepen om een woonvisie te maken

Aanpak van de Werkgroep
tijdshorizon,
aandachtsgebieden,
betrokkenen
(strategische) doelen
wat?
trends en ontwikkelingen
inspanningen koppelen aan
doelen
hoe?
waarom?
toekomstscenario’s
middelen
VISIE
UITVOERING
aandachtsgebieden
tijdshorizon, betrokkenen





Wonen en woonomgeving
Werk en bedrijvigheid
Infrastructuur en mobiliteit
Voorzieningen (basisschool, kinderopvang,
dorpshuis, kerk)
 Ontspanning, recreatie, sport,
verenigingsleven en cultuur (verenigingen,
sportveld, mekkepôle, gewoane pôle,
haventje, etc.)
 Zorg en welzijn
trends
toekomstscenario’s
Aandachtsgebieden


Tijdshorizon: we kijken tot 2020
Betrokkenen
 Belanghebbenden (bewoners huurwoningen
Visie






die voor verkoop gepland staan, omwonenden,
etc.)
Dorp
Gemeente
Elkien
Provincie
Kerkvoogdij
Landbouw

aandachtsgebieden
tijdshorizon, betrokkenen
Politiek en omgeving
 Terugtredende overheid, liberalisering en verzelfstandiging
 Gemeenten faciliterender richting burgers

Maatschappij
 Vergrijzing, bejaard maar niet bedaard
 Verscheidenheid gezinsvormen, gezinsverdunning en
individualisering
 Snelle maatschappelijke veranderingen met een
voortdurende verschuiving van “normen en waarden”
 Democratisering en egalisering op alle niveaus
 Toenemend milieu en ethisch besef
trends

Economie
 Lange periode van stagnerende economie
toekomstscenario’s

Technologie
 Technologie is straks overal; alles met alles verbonden

Wonen
 Vraag naar aanpasbare woonvormen (ouderen, telewer-
Visie
kers, kleine bedrijven, gezinnen , eenpersoons, wonen en
recreëren)
 Zeggenschap bij ontwikkeling woningen en woonomgeving

Werken
 Toenemend ondernemerschap en baanmobiliteit
 Informatisering ,“kennis- en creativiteitswerk”, telewerken
aandachtsgebieden
tijdshorizon, betrokkenen
Lange periode van
stagnerende
economie
trends
toekomstscenario’s
onzekerheid
hoog
Bewoners meer
zeggenschap bij
ontwikkeling woningen en
woonomgeving
Vergrijzing, actieve
ouderen, bejaard
maar niet bedaard
Toenemend
ondernemerschap
en baanmobiliteit
Informatisering,
"kennis- en
creativiteitswerk",
telewerken
klein
Vraag naar aanpasbare
woonvormen en
combinaties van 'wonen
en werken en recreëren'
Internet en
digitalisering zetten
door; technologie is
straks overal
Toenemend milieuen ethisch besef, dat doorwerkt
in alle onderdelen van de
samenleving
laag
Visie
Grotere verscheidenheid aan
gezinsvormen,
gezinsverdunning en
individualisering
Gemeenten
faciliterender
richting burgers
Verschuiving van
"normen en waarden",
democratisering op alle
niveaus
effect
Terugtredende
overheid
Anders
(na)denken over
de
verzorgingsstaat
groot
1
inoarren
stypje
regiseert
toekomstscenario’s
3
sa`t de âlden
songen
Visie
2
op nei in
nije tiid
gemeente
zware recessie
trends
laagconjunctuur
aandachtsgebieden
tijdshorizon, betrokkenen
faciliteert
4
lyts mar krigel
Vier verhalen over de toekomst
Eén van de Werkgroepleden:
DIT IS WEL ERG
DEPRIMEREND
Wat stond in de verhalen?








Eurozone vanaf 2013 in langdurige zware recessie
Hoge energieprijzen, dalende internationale handel,
omvallende (grote internationale) bedrijven
Forse bezuinigingen, nog grotere collectieve lastendruk en hogere overheidstekorten
Forse verlagingen salarissen, uitkeringen en pensioenen
Verlaging budgetten voor onderwijs en cultuur
Explosieve stijging werkloosheid (ook overheid)
Betaalbaarheid hypotheek bij velen in het geding
Acute extra vraag naar sociale huurwoningen
Reactie van een ander
Werkgroeplid:
LATEN WE HET ALS EEN
KANS BESCHOUWEN!
Kansen, waar denken we dan aan?

Openbare ruimte in eigen beheer van het dorp
 Dorpsconciërge

Thuiszorg en wijkverpleging door iemand uit het dorp
 Meitinker (Boarnsterhim)

Wonen









Experiment “goedkoop” en duurzaam wonen op bouwkavels Elkien
Huurwoningen en “ramphuis“ hierbij betrekken
Eigen (vastgoed)verhuurorganisatie
Alternatieve financieringsmodellen
Ouderenwoonvoorziening (combineren met starters?)
Basisschool in eigen beheer
Collectief eigen “openbaar” vervoer
Eigen energie opwekken / duurzame energie stimuleren
Voortdurende aandacht voor verkeersveiligheid
Van VISIE naar UITVOERING en de “knip”
naar wonen
VISIE
(strategische) doelen
wat?
inspanningen koppelen aan
doelen
hoe?
waarom?
middelen
UITVOERING
Vanaf hier is alleen
het wonen verder
uitgewerkt
Vorm geven aan toekomstig wonen
in Wûns

Wat was de verwachting uit de scenario’s?
 Stijging werkloosheid (ook overheid)
 Betaalbaarheid hypotheek bij velen in het geding
 Acute extra vraag naar sociale huurwoningen

Welke (strategische) doelen pakten we daarvoor
op?
 Experiment “goedkoop” en duurzaam wonen op de




twee bouwkavels van Elkien
Huurwoningen en “ramphuis“ hierbij betrekken
Ouderenwoonvoorziening (combineren met starters?)
Eigen (vastgoed)verhuurorganisatie
Alternatieve financieringsmodellen
Uitvoeren

Twee projecten
1. Twee woningen op beide bouwkavels Elkien
2. De huurwoningen in het dorp, het opzetten en
realiseren van een eigen vastgoedverhuurorganisatie

Eerste stappen:
1. Wensenpakket voor de woningen formuleren
2. Verkenningen
Wensenpakket woningen

Multifunctioneel
 Geschikt voor meerdere gebruikersgroepen

Flexibel
 Indeling gemakkelijk aan te passen aan verschillende
woonvormen

Aanpasbaar
 Idem, maar nu ten aanzien van de techniek

Verplaatsbaar
 De woning moet , wanneer er geen (woon)vraag meer
voor is, verplaatst kunnen worden naar een plek waar er
wel vraag is

Mooi, goedkoop, duurzaam
Wûns wol wol!
U ziet, wij willen als dorp best de mouwen
opstropen
 Daarbij zijn we bereid om te zoeken naar
nieuwe vormen en zelf verantwoordelijkheid
nemen
 We hebben daarbij echter wel faciliterende
partners nodig
 En, . . een overkoepelende constante, want . .

Fryslân
348 dorpen met minder dan 1500 inwoners
 200 als Wûns met minder dan 500 inwoners
 2/3 van alle Friezen woont in een dorp
 Wûns toont de kracht van het dorp
 En de wil dat dorpen zich niet laten
afschrijven

De overkoepelende constante
Onderhoudt een plattelandsnetwerk en
brengt mensen en initiatieven bij elkaar
 Verzamelt kennis over vitale lokale
samenlevingen en stelt die ter beschikking
aan anderen
 Voert projecten uit die vernieuwend en
ontwikkelingsgericht zijn

Fryslân: eeuwenlange ervaring!

In overleg en samenwerken
 Op zijn elfendertigst
(elf steden en dertig grietenijen)

In doelen stellen en die ook vinden
 Frisia non cantat, Frisia ratiocinatur
(Friezen zingen niet, Friezen zoeken oplossingen)

En . . . in succes
 Trochloftich folk fan dizze âlde namme
(een volk van oude naam dat zijn sporen heeft verdiend)
Zo ook vandaag
Niet alleen hebben we een woonvisie met
een uitvoeringsprogramma vol met
innovatieve kansen . . . .
 Maar tevens ondertekenen we direct een
intentieverklaring om er al morgen
gezamenlijk mee aan de slag te zijn!


similar documents