bütçe hakkı kavramı ve de*erlend*r*lmes

Report
BÜTÇE HAKKI
KAVRAMI
VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
BÜTÇE KAVRAMI
Bütçe, devletin veya
diğer kamu tüzel kişilerinin
gelecek belirli bir dönem
içindeki gelir ve giderlerini
tahmin eden ve bunların
yürütülüp uygulanmasına
izin veren bir hukuki
tasarruftur.
DÜNYA’DA BÜTÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ
Bütçe ve bütçeciliğin tarihi gelişiminde
“bütçe hakkı” olarak adlandırılan kavramın
büyük bir önemi vardır.
Bütçe Hakkı; parlamentoların kamu geliri ile
kamu harcamaları yetkilerinin tanınması olarak
açıklanabilir.
Elbette parlamentoların bütçe hakkını elde
edebilmesi büyük toplumsal mücadelelerin
sonucunda ortaya çıkmıştır.
Tarihi gelişim sürecinde, bütçe hakkının
sağlanabilmesi üç aşamada tamamlanmıştır:
 Vergileme diğer gelir kaynaklarının meclis
tarafından onaylanması ( vergi alma hakkı)
 Harcamaların (ödenek tahsisi ile) meclis
tarafından onaylanması ( harcama yapma
hakkı)
 Devletin gelir ve giderlerine ait onay işlemlerinin
her yıl meclis (parlamento) tarafından yeniden
yapılması (yıllık bütçeyi onama hakkı)
1. İNGILTERE’DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ
Bütçe hakkının ilk doğduğu
ve geliştiği ülke İngiltere’dir.


İngiltere’de kral istediği gibi
vergi koyabilmekteydi.
Ancak 10. ve 13.yy’da halkın rızası olmadan vergi
alınmaması fikri gelişmeye başladı. Bunun üzerine
halkın ayaklanması sonucu, halkın bir araya gelerek
doğrudan onayladığı vergiler, toplanmaya başlamıştır.
Daha sonraları ise ortaya çıkan Halk Meclisi-Avam
Kamarası tarafından onaylanarak halktan vergi
toplanmaya başlanmıştır.



İngiltere’de vergi hakkını ilk olarak belirleyen metin
1215 tarihli Magna Carta (Büyük Şart)’dır.
Magna Carta ile “memlekette her türlü cizye ve
salmanın ancak Avam Kamarası tarafından
konulabileceği kabul edilmiştir. Ancak vergileme
hakkının kullanımı konusunda, kral ile Avam
Kamarası arasında uzunca bir süre mücadele söz
konusu olmuştur. Hatta 1688 ihtilalinden hemen
sonra kabul edilen Bill of Rights (Haklar Kanunu) ile
kralın vergileri toplamasının ancak parlamento onayı
ile yapılabileceği yinelenmiştir.
18. yy’da bütün kamu gelirlerinin parlamento
onayından geçmesi ilkesi İngiltere’de yerleşmiş bir
kural olarak kabul edilmiştir.
Vergi hakkının yanında harcama hakkının
elde edilmesi oldukça gecikmiştir. Bu hak
uzun bir süre daha kralın yetkisinde
kalmıştır.
 Parlamentonun bu hakkı elde etmesi 1688
İhtilali ile olmuştur.
 Bütçenin yıllık olma yani her yıl parlamento
tarafından onanması da 1688 İhtilali sonucu
uygulanmıştır.

2. FRANSA’DA BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ



Fransa’da bütçe hakkı
İngiltere’ye göre çok sonra
elde edilmiştir. Ancak Fransa,
klasik bütçe sistemini geliştiren
ve bütün dünyaya yayan bir ülke
olmuştur.
İngiltere’den farklı olarak Fransa’da kral kendi öz gelirleri ile
ülkeyi yönetmekteydi. Ancak savaş gibi olağanüstü hallerde
halktan vergi toplanıyordu.
İlk kez 14. yy’da kralın vergi toplayabilmesi ancak halk
meclislerinin olayı ile yapılmış. Fakat 16. yy sonlarına doğru
bu kural ortadan kalkmıştır.
Fransa’nın 1789 Devrimi’ne kadar “halkın rızası
olmadan vergi alınamaz” düşüncesi halkta hep
bulunmuştur.
 1789 Devrimi başarılı olur olmaz parlamento ilk
iş olarak “halkın rızası olmadan vergi alınamaz”
ilkesini içinde bulunduran bir yasa çıkarmıştır.
Bu, vergileme hakkını Fransız halkına veren
yasa olmuştur.
 Harcama hakkı ile ilgili gelişmeler Fransa’da da
gecikmiştir. 1817 yılında yürürlüğe giren bir
kanunla bakanlık ve hükümet dairelerine
ödenek verme yetkisi yasama organına
verilmiştir. Dolayısıyla harcama hakkının 1817
yılında elde edildiği söylenebilir.

3. ABD’DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ

İngiltere’dekine benzer biçimde,
ABD’deki bütçelemenin tarihi
yasama organı ile yürütmenin
(kralın) arasındaki mücadeleye
dayanmaktadır.

1783 yılında İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Amerika
Birleşik Devletlerinde bütün kongre üyelerinin tümü bütçeyi
komisyon olarak incelemiş ve daha sonra yapılan bir toplantıda
kanunlaşmıştır.

Bu ülkede yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesi
yapıldığında, bütçenin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayan
komisyonların sayısının fazla olduğu, bütçenin ayrıntılı bir şekilde
hazırlanması suretiyle yürütmenin yetkilerinin daraltıldığını ve
modern bütçe sistemlerinin tümünün bu ülkede ortaya çıktığını
belirtebiliriz.
4. TÜRKIYE’DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ
Tanzimat Öncesi Dönemde Bütçe Hakkının Gelişimi
Osmanlı Devletinde Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı
bütçesi üzerinde dini anlayışın hakim olduğu görülmektedir.
Gelirler şer’i ve örfi vergiler olarak ayrılmaktaydı. Zekât,
öşür, haraç ve cizye şer’i vergileri oluştururken ticaret ve
zanaattan alınan vergiler örfi vergileri oluşturmaktaydı.
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde adem-i
merkeziyetçi bir yapılanma söz konusuydu. Bu dönemde
kamusal hizmetlerin sunumunda vakıflar önemli bir yere
sahipti. En önemli harcama kalemleri arasında savaş ve
yerleşim giderleri yer almaktaydı.
Denkliğin esas olduğu, bugünkü çağdaş bütçe anlayışından
uzak bir şekilde kayıt altına alınan harcama ve gelirlerden
sorumlu birim Defterdarlıktı.
a.



b. Tanzimat Dönemi ve sonrası Bütçe Hakkının Gelişimi



Tanzimat dönemi Sultan Abdülmecid tarafından 3
kasım 1839 tarihinde Mustafa Reşit Paşanın
hazırladığı Gülhane Hatt-ı Hümayunun (Tanzimat-ı
Hayriye Fermanının) ilan edilmesiyle başlamıştır.
Tanzimatla birlikte mali konularda çeşitli
düzenlemeler yapılmıştır. Vergilerin herkesin ödeme
gücüne göre alınması, padişahın ve sarayın, özel
harcamaların devlet harcamalarından ayrılması
üzerinde durulmuştur.
1863-1864 yılı için Islahat-ı Maliye Komisyonu
tarafından Batılı anlamda ilk bütçe hazırlanmıştır.

1876 yılında kabul edilen Kanuni Esasi yani
ilk anayasa ile şu hükümler kabul edilmiştir:
 Kanuni
dayanağı olmaksızın kimseden vergi ve
resim adı altında vergi alınamaz. Devlet gelir ve
giderlerini her yıl bütçe kanunu ile fasıl fasıl
onayladıktan sonra uygulayabilir.
 Vergilerin toplanmasına her yıl bütçe kanunu ile
yeniden izin verilmesi zorunludur.
Cumhuriyet Döneminde Bütçe Hakkının Gelişimi
Cumhuriyet döneminde ise bütçe giderek daha
sistematik bir yapıya bürünmüştür. 1924 yılında kabul
edilen anayasada bütçe ve vergilemeye ilişkin
hükümlere yer verilmiştir. 1927 yılında yürürlüğe giren
Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Genel Muhasebe
Kanunu) ile bütçe uygulama esasları ayrıntılı olarak
tespit edilmiştir. Bu Kanun 2003 yılında yürürlüğe giren
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa
kadar yürürlükte kalmıştır.
Tarihsel gelişim süreci içersinde 1924 Anayasasını
takip eden 1961 ve 1982 Anayasalarında da bütçeyle
ilgili hükümler yer almış ve bütçeleme sürecinde
Parlamentonun gücü korunmuş ve arttırılmaya
çalışılmıştır.
c.






1924 Anayasası: Verginin kanuniliğini belirtir. Bütçe dışında
harcama yapılamaz. Cumhuriyet döneminin ilk bütçesidir.
1927 Anayasası: 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
yeniden yürürlüğe girer.
1961 Anayasası:
 Ödeme gücü ilkesi.
 “Milli Bütçe Tahmin Raporu”.
 Bütçelerle kalkınma plân ve programları arasında ilişki
kurulması.
1982 Anayasası:
 Kesin Hesap Kanun tasarılarının TBMM’ye sunulması ile
ilgili süreler kısaltılır.
 TBMM’deki Bütçe Komisyonu üye sayısı 50’den 40’a
düşürülür.
 2005 tarih ve 5428 sayılı kanunla 1982 Anayasasının 130,
160, 161, 162 ve 163. maddelerinde yer alan “genel ve
katma bütçe” ibaresi “merkezi yönetim bütçesi” şeklinde
değiştirilir.
HAZIRLAYANLAR

2010473002
EMİNE ACAR

2012473148
AYBÜKE HARİRİ

2010473073
AYTEN SARIÇELİK

similar documents