Tezsiz Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Report
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
(24 Temmuz 2012)
Seçme Maddeler
Madde 5: (Kontenjanlar)
(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve
yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk
ve yabancı uyruklu adaylara; yurtdışı kontenjanları
ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu
adaylar ve yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu
adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için
yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.
[Anabilim Dalı başkanları kontenjan taleplerini
yazarken hem genel hem de -varsa- yurtdışı
kontenjanlarını ayrı ayrı bildireceklerdir.]
Programların genel kontenjanlarına başvuracak
yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türk
uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen
koşullara uygun olarak kabul edilirler. (Md. 7/4)
(Bu öğrenciler Üniversitenin yaptığı yabancı dil
sınavına giremez, ancak YL hem de Dr. için ÜDS,
TOEFL vb.nden 55 ve ona eş değer bir not
getirmelidir.)
Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların yabancı dil destekli
programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için, üniversitelerin dil merkezleri
tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar TÖMER
veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe
sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.
(Md. 7/4)
Yurt dışı kontenjanlarına başvuracak olan
adayların, yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk
vatandaşı olması gerekir.
Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar
için lisans not ortalamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik
programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65
ve yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekir.
(Md.12/1)
(Bu öğrenciler Üniversitenin yaptığı yabancı dil sınavına giremez,
ancak YL hem de Dr. için ÜDS, TOEFL vb.nden 55 ve ona eş değer bir
not getirmelidir.)
Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri
tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar
TÖMER veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak
ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden
sayılmaz. (Md. 12/5)
(9) Öğrenci kabulünde mülâkat; ilgili programda görevli
biri anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat/program başkanı
olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek
üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından
yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı/ program başkanıdır. Mülâkatta adayın; alana ilişkin
temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim
düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda
100 üzerinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından
sözlü aşamaya ilâveten yazılı/test yöntemi de
kullanılabilir. Mülâkata girmeyen öğrenci sıfır (0) puan
alır. Mülâkat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille
yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin
yapıldığı dilde yapılır.
[Bir öğrenci mülâkata girmese de Sıfır puan verilip
değerlendirme yapılarak listeye alınmalıdır.]
2012-2013 Bahar Yarılında Tezsiz Yüksek Lisans
programlarına başvuran adaylardan ALES notu
(55) istenecek. Ancak İÜ Senatosu Tezsiz YL için
ALES şartını kaldırdı. 2013-2014 Güz yarıyılından
itibaren tezsizlerde ALES notu istenmeyecek.
Ancak değerlendirmede ALES’in %50’si, lisans
ortalamasının %25’i, mülakatın %25’i alınıyordu.
Yeni değerlendirmenin nasıl olacağı henüz
netleşmedi.
Genel değerlendirmede giriş notunun: Tezli
yüksek lisansta en az 65; tezsiz yüksek lisansta
en az 60, doktora programlarında ise en az 70
olması gerekir.
Madde 13: (Yatay geçişler)
(1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek
öğrencilerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü
yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân
edilir.
(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı
düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını
tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını
başarmış olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel
kontenjandan öğrenci kabulü için, öğrencinin kendi
programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari
ALES notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek
sınavı notu ve tezsiz yüksek lisans hariç yabancı dil notunu
sağlayan öğrenciler başvurabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans
programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında,
doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim
süresinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.
[Yatay geçiş için ders dönemini tamamlamış olma şartı
kaldırılmıştır.]
Yatay geçiş yoluyla YL ve Dr. öğrenci kabul notunun
belirlenmesinde, 100 üzerinden, ALES veya eşdeğeri sınav
notunun %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta
yetenek sınavı notunun %50’si, yabancı dil notunun %20’si
ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Tezsiz
yüksek lisansta ise ALES veya eşdeğeri sınav notunun
%50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek
sınavı notunun %50’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun
%50’si toplanır…. Yazılı sınav, anabilim/anasanat
/bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla üç öğretim üyesinden
oluşan bir jüri tarafından yapılır. (Md. 13/4)
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun
tezsiz yüksek lisansta en az 60, tezli yüksek lisansta en az 65 ve
doktora/sanatta yeterlikte en az 70 olması gerekir. (13/5)
• Kayıt işlemleri
• Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli
olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat [veya]
resmi vekili aracılığı ile başvurarak yapılır. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya ilgili enstitüce onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Başvuruda istenen belgeler kayıt için yeniden istenmez. (Md. 16/1)
• Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için bir yıl
süreli Türkçe kursu ve/veya bilimsel hazırlık programı hariç, tezli veya
tezsiz yüksek lisans programından azami üç yıl, doktora veya sanatta
yeterlik programından ise azami altı yıl içinde mezun olamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumdakilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder. (16/4)
Madde 18: (Ders saydırma, intibak)
c) Özel öğrencilik kapsamında alınan lisansüstü
derslerin, yüksek lisansta en fazla 6 kredi ve 12
AKTS kredisi, doktora/sanatta yeterlikte en fazla
9 kredi ve 18 AKTS kredisi ders saydırmada
dikkate alınır.
Kayıt dondurma (Md. 19)
• (3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel
hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl,
tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/
sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik,
tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise
bu hallerin süresi kadardır.
• (4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona
ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti
yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının
açılmasını talep edebilir.
Madde 22: (Müfredat)
(4) Her bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders açılır.
Öğrenci isterse, açılan bu derslere ilaveten
toplam 15 AKTS kredisini aşmayacak şekilde
dersler de alabilir.
(6) ….. Seçmeli bir dersi alacak öğrenci sayısının
beşten az olması halinde, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla o ders açılmayabilir. Açılmayan
seçmeli dersi tercih eden öğrenciler başka bir
seçmeli dersi alabilirler.
(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu
derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak
ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli
derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya
zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Alınmış olan
seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir.
Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi
veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır.
Ders seçiminde, atanmışsa danışmanın, atanmamışsa
anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının
görüşü alınır.
[Yani bir öğrencinin -yeterli kredisi olsa bile- başarısız
olduğu bir seçmeli dersten muaf olması mümkün
olmayacak. Ya aynı dersi veya yerine başka bir dersi alıp
başarılı olması gerekecek.]
Madde 26: (Başarının değerlendirilmesi)
(1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin
özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınav,
kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi
değerlendirmeler ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür.
Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders
başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’den fazla
olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan ders
başarı notunda küsuratlı notlar en yakın tam sayıya
yuvarlanır.
(2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak
etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde belirtilir ve
ders alımından önce ilân edilir.
• (3) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen
öğrenciler, durumlarını beş iş günü içinde ilgili
enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili
enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler
mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme
sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan
öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli
mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi
jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler
için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye
bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim
kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi
belirlenir.
Ders başarı değerlendirme notlarına itiraz
• MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan
başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden üç iş günü
içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili
enstitü müdürü, en az biri sınavı yapan öğretim
üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından
üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları
en fazla üç iş günü içinde sonuçlandırır. İtiraz
sonucu, başvuru tarihinden itibaren beş iş günü
içinde öğrenciye duyurulur.
Madde 29: (Ders tekrarı)
(1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm
koşullarını yerine getirerek tekrarlar.
(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler, aynı
dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman
onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli
dersleri, derslerin tüm koşullarını yerine getirerek
alabilirler.
[Yani bir öğrencinin -yeterli kredisi olsa bile- başarısız olduğu
bir seçmeli dersten muaf tutulması mümkün olmayacak. Ya
aynı dersi veya ders seçmeliyse onun yerine başka bir dersi
alıp başarılı olması gerekecek. Yalnız, öğrenci güzün kaldığı
bir seçmeli dersin yerine yeni bir ders almak isterse (eğer ilgili
yarıyılda en az 30 AKTS kredisini tamamlamışsa) gelecek güz
yy.nı beklemeden bahar yy.da da yerine ders alabilir.]
Madde 30: (Bilimsel hazırlık programı)
(2) Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla iki yarıyıldır.
Bu süre, lisansüstü programın süresinden sayılmaz. İki
yarıyılı aşan süreler azami öğrenim süresinden sayılır.
(3) Bilimsel hazırlık dersleri, yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programında alınması gereken
derslerin yerine geçemez.
(4) Bilimsel hazırlık dersleri, öğrencilerin lisans ve/veya
lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya
lisansüstü programların nitelikleri değerlendirilerek
anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığı
tarafından belirlenir. Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel
hazırlık dersleri, lisans seviyesindeki derslerden;
doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise lisans ve/veya
yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur.
(6) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel
hazırlık
derslerinin
yanı
sıra
anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa
ait dersler de alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan
dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan
sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program
derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.
(7) Bilimsel hazırlık programındaki bilimsel hazırlık
dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 24’tür. Bu
programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil
alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir
yarıyıl için 30 AKTS’den fazla olamaz.
YÜKSEK LİSANS
Madde 32: (Y. Lisans Danışman atama)
(1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması
en geç ikinci yarıyılda bu Yönetmeliğin 23 üncü
maddesine göre yapılır.
Madde 34: (Y. Lisans Ders ve tez yükü)
(1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21
krediden az 30 krediden çok olmamak koşuluyla en
az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı
faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek
lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60
AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının
toplam AKTS kredisi 60’dır.
Madde 35: (Y. Lisans tez süreci)
(1)
Danışmanın
belirleyeceği
tez
konusu
anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı/program
başkanlığı üst yazısı ile en geç ikinci yarıyılda ilgili
enstitüye önerilir ve öneri ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla kesinleşir. Tez konusu önerisinin
uygun görülmemesi halinde ilgili enstitü yönetim
kurulu değişiklik talep edebilir.
(2) Tez konusu kabul edilen öğrenci, hazırladığı tez
planı/projesini danışmanının onayından sonra en
geç ikinci yarıyılın sonunda ilgili enstitüye teslim
eder ve en geç üçüncü yarıyılın başında tez
çalışmasına başlar.
[Özellikle ÖYP Asistanları, tez planlarını ayrıntılı olarak
vermelidirler. Çünkü ÖYP kapsamında maddi destek almak
istendiğinde bu planlara göre destek verilecektir.]
(3) Öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl
Haziran ve Aralık aylarında danışman tarafından birer ara
değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman
toplantılara karar hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, altı aylık
sürede yaptığı ve gelecek altı ayda yapacağı çalışmaları
belirten yazılı faaliyet raporunu toplantı tarihinden itibaren en
az beş iş günü öncesinde danışmanına verir ve raporunu sözlü
olarak savunur. Öğrencinin faaliyetleri, danışman tarafından
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir rapor ile üç
iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık halinde,
nedenleri raporda belirtilir. Raporun bir kopyası öğrenciye
verilir. Mazeretsiz olarak raporunu sunmayan veya
savunmayan öğrenci tez çalışmasının o döneme ait
faaliyetlerinden başarısız sayılır.
(4) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini,
seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı
faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması ve son ara
değerlendirme raporunda başarılı olunması koşulu ile en az
iki tez rapor döneminin geçmiş olması gerekir.
Madde 36: (Y. Lisans tezinin sonuçlanması)
(2) ….. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve her
durumda
en
az
biri
başka
bir
anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı/program
başkanlığından veya başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere üç veya beş üyeden
oluşur. Tez jürisinin üç üyeden oluşması halinde
varsa ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Ayrıca en
az biri başka bir anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı/program başkanlığından veya başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki de
yedek üye belirlenir.
Y. Lisansta erken tez teslim koşulları
• (2) ALES’ten en az 80, anasanat dalları
programlarında sanatta yetenek sınavından en
az 85, ÜDS’den en az 65 veya eşdeğeri
sınavlardan en az bunların karşılıkları notları
alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan,
birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez
planı/projesi ilgili enstitüce kabul edilen
öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen
diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü
yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.
(Md. 32/2)
Tezsiz Yüksek Lisans
Ders yükü, 30 krediden az 40 krediden çok olmamak
koşuluyla en az 10 adet ders, dönem projesi ve varsa
tamamlayıcı faaliyetlerden/ uygulamalardan oluşur.
Tezsiz yüksek lisans programında derslerden 66 ve
dönem projesinden 24 AKTS kredisinin sağlanması
gerekir.
Tezsiz YL’ta dersler, diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan tezsiz yüksek lisans derslerinden [veya]
ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış
olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Bu
fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 8 kredisi ve 16
AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik
programlarından ders alınmaz. (Md. 41/1, 2)
DOKTORA
Madde 46: (Doktora programı danışman atama)
(1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci
yarıyılda …. bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılır.
Yüksek lisans ve doktorada ikinci danışman atanması…
(Md. 23/5)
Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği
durumlarda, tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlikte tez
planı/projesinin ilgili enstitüye gönderilmesinden [sonra];
doktorada tez planı/projesi önerisinin kabulünden sonra, tez
çalışmasındaki görevi belirtilerek, danışmanın talebi,
anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman
atanabilir. İkinci danışmanın en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip olması gerekir. İkinci danışman, atanmasını
gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.
• Madde 47: (Doktora ders ve tez yükü)
• (1) Doktora programında ders yükü, yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 24 krediden
az 36 krediden çok olmamak koşuluyla en az sekiz
adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı
faaliyetlerden/uygulamalardan… oluşur.
Doktora
programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
olanların seminer dâhil tüm derslerden, programlara
göre 60 ya da 90 … AKTS kredisini de sağlaması
gerekir. Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar tez
sürecinde de tamamlanabilir. Tez çalışmasının toplam
AKTS kredisi 120’dir.
Madde 48: (Doktora yeterlik sınavı)
(4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik
komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her Ekim
ayının ilk haftasında önerilir ve ilgili enstitü yönetim
kurulunca atanır. Komite, anabilim/bilim dalı başkanı ile
dört öğretim üyesinden oluşur. Komitenin görev süresi
atanma tarihinden itibaren bir yıldır. Komite, sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş
öğretim üyesi ile iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini
ilgili enstitü yönetim kuruluna önerir. Jüri, ilgili enstitü
yönetim kurulunca görevlendirilir. Danışman sınav
jürisinde yer alır. Asıl ve yedek üyelerden en az birer üye
başka bir Üniversiteden seçilir.
[Eski yönetmelikte mümkün iken, bu yönetmeliğe göre
Komitenin kendisi sınav yapamaz.]
Madde 49: (Doktora tez süreci)
(2), (3): Tez öneri raporunda ve tez izleme
değerlendirmelerinde jüri en az salt çoğunlukla
karar alır (ancak üç jüri üyesinin de mutlaka
tutanakta imzasının bulunması şarttır.)
(5) Tez tesliminden önce; son tez izleme
raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az üç
tez izleme rapor döneminin geçmiş ve varsa
tamamlayıcı
faaliyetlerin/
uygulamaların
başarıyla tamamlanmış olması gerekir.
[Tez öneri raporu + 3 izleme raporu = 4 rapor]
Madde 50: (Doktora tezinin sonuçlanması)
(2) Tez sınavı jürisi, anabilim/bilim dalı başkanlığının
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.
Önerinin uygun bulunmaması halinde tez jürisini ilgili
enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, üçü öğrencinin tez
izleme komitesinde yer alan ve her durumda en az biri
başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olan beş
öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir
yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim
üyesi belirlenir.
Madde 51: (Diploma)
(1) ….. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı
tarihidir.
ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ’ne göre;
a) YÖK’ün 6 Şubat 2013’te değiştirdiği lisansüstü
eğitim ve öğretim çerçeve yönetmeli’ne göre
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS mezunları doktoraya
başvuramayacak. Ancak, 6 Şubattan önce
öğrencilik hakkını elde edenler bu karardan
muaflar.
b) Yüksek lisans veya doktora tezi reddedilen
öğrenciye aynı tez konusu verilemeyecek,
öğrenci yeni bir konu alacak. (Bu, affa düşen bir
öğrencinin tezini savunması için tez önerisi + 3
rapor verecek şekilde en az 4 dönem
geçmesinin gerektiği demek…)

similar documents