sinifyonetimi

Report
ÖĞRETMENİN
DEĞİŞEN ROLÜ I.
ARALIK 2014
ÖĞRETMENİN VİZYONU
• VİZYON: 2025 İÇİN BARIŞCIL DÜNYA
DÜZENİNİN GÜVENCESİ OLAN
BİREYLERİ YETİŞTİRMEK.
• BİLGİ OKUR YAZARI VE ELEŞTİREL
DÜŞÜNME DEĞERLERİNİ
BENİMSEMİŞ, GELECEĞE UYUM
SAĞLAYACAK, GELECEĞİ
TASARLAYACAK BİREY HAZIRLAMA
▫ 21.YY BECERİLERİ
 BİLGİ OKURYAZARLIĞI
 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE
 PROBLEM ÇÖZÜMÜ VE
YARATICILIK
 DÜNYA VATANDAŞLIĞI
 ETİK EVRENSEL DEĞERLER
 YABANCI DİL
ÖĞRENCİLER GELECEĞE AİTTİR.
• BİREYSEL FARKLILIKLAR
ZENGİNLİKTİR.
• ÖĞRENCİLER GELECEĞE
AİTTİR. ONLARI BUGÜNÜN
ÖLÇÜTLERİ İLE
DEĞERLENDİRİYORUZ.
▫ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE
OLUMLU KABUL VE
▫ ESNEKLİK
NASIL?
• ÖĞRENCİ KATILIMINA UYGUN ÖĞRENME ORTAMI
DÜZENLEME –Y VE Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ…
• BİLGİ OKUR YAZARLIĞI BECERİLERİ İLE
YAŞAMBOYU ÖĞRENMEYE HAZIRLAMAK
▫ BİLGİNİN EN ÖNEMLİ GÜÇ OLDUĞUNA FARKINDALIK
▫ BARIŞCIL DÜNYA DÜZENİNİN VE DEMOKRATİK
HAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN GÜVENCİSİ
OLDUĞUNA FARKINDALIK
▫ BİLGİ OKUR-YAZARLIĞI
 GEÇERLİ BİLGİYE ERİŞME,
 BİLGİNİN NETLİĞİNİ, GENİŞLİĞİNİ, DERİNLİĞİNİ,
ETİKLİĞİNİ, OBJEKTİFLİĞİNİ, GEÇERLİLİĞİNİ,
SINIRLARINI DEĞERLEME
 AMACA UYGUN BİLGİNİN AYRIMINA VARMA,
 KALIP BİLGİ İLE YETİNMEME BİLGİYİ ÖZÜMSEME
 BİLGİYİ 5 N 1 K İLE AYRIŞTIRMA
 BİLGİYİ İLİŞKİLENDİRME, YENİDEN DÜZENLEYEREK
BÜTÜNLEŞTİRME
Düşünce Yapılarını Geliştirmek
▫
Dersin son 10 dakikasını öğrenci sorularına ayırma:
 Sorular öğrenciyi öğrenmeye hazırlar.
 Öğrenilenlerin analiz edilerek uzun süre
hatırlanmasına imkan verir.
▫
İşbirlikçi Proje Çalışmaları:
 İşbirliği ve iletişim, problem çözme, yaratıcılık
21.yy becerisi olarak da önemini koruyor.
▫
Münazaralar:
 Öğrenciler münazaralarda demokratik yaşam
simulasyonunda aktif rol alır; karşılıklı sosyal
etkileşime girer;görüşlerini sinerjik etkiyle
zenginleştirir, empati ve karşı tarafın gözüyle
meseleye bakabilme yetisi kazanır; saygıyla ikna
etmeyi yaşayarak öğrenir; bilginin gücünü tadar;
eleştirel düşünce değerlerini ve standartlarını
içselleştirir.
▫
Öğretimde tümevarım tekniğini kullanma:
 Öğrencilere 5 N bir K tabloları yaptırmak.
Benzerlikler ve farklılıkları şemalaştırmak, Kavram
haritaları (yapılandırmacı yaklaşım), Özet Çıkarma
SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ
1. Amacın Belirlenmesi:
2. Zamanın Düzenlenmesi
A = çok önemli
B = önemli
C = önemsiz
3. Zamanın Programlanması:
•
SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ NEDEN
ÖNEMLİDİR ?
•
•
•
•
KONTROLÜ KAYBETMEMEK
STRESİ YÖNETMEK
MÜFREDATI ZAMANA ETKİN YAYMAK
SINAVDAN BİR HAFTA ÖNCE
KONULARI BİTİRMEK.
• ÖĞRENCİNİN DİKKATİNİ UYANIK
TUTMAK (MONOTONLUĞU KIRMAK,
GERÇEK OLABİLMEK.. )
• SINIF RUTİNİ/DÜZEN
1. Amacın Belirlenmesi:
Zamanın etkili bir şekilde yönetilmesi için öncelikle amaçların
belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede öğretmen bir dersi işlerken
kendisinin, dersin ve konunun amaçlarını ve hedeflerini belirlemeli ve
ortaya koymalıdır. Haftalık planlar bu nedenle yolgöstericidir. Bu amaçlar
hayata, derse, üniteye ve konuya yönelik; yani uzun ve kısa vadeli olarak da
belirlenebilir. Kazanımların nasıl verilebileceği planlanmalıdır.
2. Zamanın Düzenlenmesi
A = çok önemli
B = önemli
C = önemsiz
3. Zamanın Programlanması:
•
Programa önce A önem derecesine sahip olan maddeler
ve ne kadar zaman alacağı yazılır. Daha sonra B önem
derecesine sahip maddeler yerleştirilir. Eğer programda
zaman kalırsa C önem derecesine sahip olan maddeler de
programa konur. Bütün A’ların programa sığmaması
durumunda amaçlara göre A’lar arasında seçim yapılır.
Sınıfta Öncelikli Zaman
Zamanın çoğunun amaca uygun
rehberlik, yöneltme, öğrenme ve
öğretme etkinliklerine ayrılması
gerekir.
Ne zaman susacaklar
yahu..Of ! Of!
Sınıfta Öncelikli Zaman
Oysa Araştırmalara göre öğretmenler,
sınıfta geçen zamanın önemli kısmını
genelde düzenin sağlanmasına
harcanmaktadır.
SINIFTA OLUMLU DİSİPLİN
• Ders akışını planla, Boşluklara yer verme
• Derse başlangıç, başka konuya geçiş ve ders sonunda
olası boşlukları etkin kullanın.
• Sınıf kurallarını belirlerken öğrencinin katılımını al.
• Öğrenci lehine çözüm odaklı ol.
• Kural ve yönergeleri davranış göstergeleri ile net ifade
et. Kuralları görselleştir.
• Sınıf önünde yüksek sesle tepkiden kaçınmak,
• Uzun öğütler vermemek
• Öğrenciyi değil davranışı eleştir
• Öğrenciyi dur-düşün-söyle, dur-düşün-yap davranış
düzenleme sistemini kullanmaya yönelt.
SINIFTA OLUMLU DİSİPLİN
• Öğrenciye dürtü kontrolü ve öfke yönetimini öğretmek üzere
rehberlik yapmak, okul psikolojik danışmanlarına yönlendir.
• Sorunu genelleyici, öğrenciyi etiketleyici olma.
• Uyarı sırasında sadece davranışa dikkat çek, genelleme yapma
• Düşünme odası uygulaması,
• Özdeğerlendirme yapmasına fırsat vermek.
• Öğrencinin davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini görmesini
sağlamak.
• Okul yönetimi ve okul psikolojik danışmanı desteği almak.
• Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite sorunu olan öğrencilerin
dürtüselliğini saygısızlık, şımarıklık olarak görmemek. Bu
öğrencilerin davranış sorunlarını engelleyememeyi
başarısızlığınız olarak algılamamak.
DİSİPLİN SÜRECİ
• Sorun yoksa,
• küçük çabaları, olumlu davranışları yakala ve olumlu pekiştireçleri
kullan,
• Sorun varsa,
•
öğrenciye sınıf önünde itibar kaybettirme
• Sorunun şiddetini 1-10 arası derecelendir, uygun ölçüde tepki ver.
• 10 alaycılık, küçük görme ve ötekileştirme, itme, vurma, izinsiz alma….
• Önyargı ve genellemeden kaçın.
• İntikamcı olmaktan kaçın.
• Uyarıdan sonra, davranış düzelmesi için zaman ver, küçük sorunları
görmezden gel,
• Sorun devam ederse, sınıf dışında yeniden uyar,
• Sorun devam ederse yaptırım uygula,
• Yaptırım sonrası yeniden bağ kur,
• Küçük de olsa düzelmeyi öv,

similar documents