Etkin Teknoloji Entegrasyonu

Report
Derslere Etkin Teknoloji
Entegrasyonu
Teknoloji Entegrasyonu
• Teknoloji entegrasyonu, öğretim
teknolojisinin uygun ve anlamlı yollarla
öğretim programının bütün alanlarına
disiplinler arası bir yaklaşımla uygulanmasıdır
(Maddin, 2002).
Eğitimde teknoloji entegrasyonu
nedir?
• Teknoloji bakımından zengin bir eğitim ortamı, öğretmen
ve öğrenciler için dinamik ve etkileşimli öğrenme
tecrübeleri sağlanmaktadır.
• Öğretmenler, öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri, kişisel
ilgileri ve başarı stratejileriyle daha çok aşina
olabilmektedirler.
• Öğrenciler de, kendi kişisel ilgilerini ve becerilerini
keşfetme fırsatı bulmakta ve bilgiye erişim, bilgiyi üretme ve
bilgiyi diğerleriyle paylaşma gibi hayati önem taşıyan yaşam
boyu öğrenme becerilerini geliştirmektedirler.
Kısacası “okul reform çabalarının en önemli
parçasıdır ve sistemli okul reformu için bir
katalizör görevi görmektedir.
Teknoloji, Pedagojik, İçerik Bilgisi Modeli
(TPİB)
Modelin Yapısı
Model Hakkında
Modelin Bileşenleri
Kaynaklar
Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli
DOĞAN
Uğur
4
Modelin Yapısı
Pedagojik, İçerik,
Teknoloji Bilgisi
Pedagoji
İçerik
Teknoloji
Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli
DOĞAN
Uğur
5
TPİB Modeli Hakkında
• Öğreticinin teknoloji, pedagoji ve içeriğe ilişkin anlayışının,
etkili bir disiplin temelli teknoloji ile desteklenmiş öğretimi
sağlama konusunda birbiri ile nasıl etkileşim içinde olduğunu
gösterir (Sacide Güzin Mazman, 2011).
• Anahtar noktayı öğretmenler oluşturmakta olup,
entegrasyon için öğretmen rolleri ve öğretmen yeterlilikleri
vurgulanmaktadır (Sacide Güzin Mazman, 2011).
Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli
DOĞAN
Uğur
6
TPİB Modelinin Göstergeleri
• Öğretmenlerin kendi konu alanlarındaki
pedagoji, teknoloji ve içerik bilgisini yeterli
düzeyde bilir.
• Öğretmenlerin sahip oldukları içerik bilgisini
aktarmada kullandıkları pedagojik stratejilerini
teknoloji ile destekleyerek süreci
kolaylaştırmaları öğrenmeyi daha etkili hale
getirir.
Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli
DOĞAN
Uğur
7
Teknolojiyi eğitime entegre etmek için yıllardır
uğraş veriyoruz. Peki?
Öğretim programına teknoloji entegrasyonunda
nelere dikkat etmeliyiz?
Teknolojiyi neden entegre
etmeliyiz/etmemeliyiz?
Modelin Bileşenleri
Öğretim teorilerinin
uygulanmada, farklı teknikler
kullanmada uzman
İçerik ve pedagojiyi teknolojiyle
destekleyen 21. yy sınıfının
uzmanı
Pedagoji
Güçlü içerik ve öğrenme
teorilerinin beraber uygulandığı
20. yy öğrenme ortamları
uzmanı
İyi fakat eski
İçerik
Etkileyici fakat
bağlantısız
Modern
fakat sınırlı
Teknolojinin kullanıldığı fakat
hedeflenen öğrenmenin dışına
çıkan ortam
Teknoloji
Alanında içerik olarak uzman
Bilgi teknolojileri uzmanı, diğer
alanlara destek sağlar
Teknoloji kullanılarak bilginin
keşfedildiği fakat öğrenme
teorileri açısından zayıf alan
Teknolojik Pedagojik İçerik Modeli
DOĞAN
Uğur
9
Mishra & Koehler (2006)
E-Materyal Geliştirme Süreci ve
Entegrasyon
Doç.Dr. Feza Orhan
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
Süreç
Her şeyden önce e-materyal geliştirme bir
süreçtir.
– Analiz,
– Tasarım Geliştirme,
– Değerlendirme.
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
Materyal Geliştirme Süreci
ANALİZ
TASARIM VE
GELİŞTİRME
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
DEĞERLENDİRME
Analiz
Bu aşama sürecin ilk basamağı olup, özetle öğretmenin ne tür bir materyale
ihtiyaç duyduğunu, nerede ve hangi amaç için kullanacağını, ne tür öğretim
etkinliklerini geliştirilecek olan materyal ile destekleyeceğini ve mevcut
şartların bu materyalin geliştirilmesi ve uygulanması için uygun olup
olmadığı sorular için cevap arandığı aşamadır.
Problem nedir? Neden bu materyale ihtiyaç var?
Bu
materyal
hangi
problemi
giderecek,
hangi
konunun
öğrenilmesini/davranışın geliştirilmesini kolaylaştıracak, destekleyecek?
Hangi öğrenme çıktılarını destekleyecek?
Seçilen materyal öğretim sürecin felsefi yaklaşımına uygun mu?
Geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili fiziksel ve diğer şartlar incelendi mi?
Geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan bilgi ve diğer teknik kaynaklar
mevcut mu / yeterli mi?
Mevcut materyallerin var olup-olmadığı araştırıldı mı?
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
ÖĞRETİM TASARIMI
ANALİZ
TASARIM VE
GELİŞTİRME
DEĞERLENDİRME
•Öğrencilerin özelliklerinin analizi
•Öğretim hedeflerinin /çıktılarının analizi
•İçeriğin analizi
•Yöntemin analizi
•Öğretim ortamının analizi
•Öğretmenin özelliklerinin analizi
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
1. Öğrencinin Özellikleri
Hangi Özellikleri ???
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
1. Öğrencinin Özellikleri
1. Zihinsel gelişim düzeyi
2. Bilişsel giriş davranışları
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
1. Öğrencinin Özellikleri
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
1. Öğrencinin Özellikleri
3. Öğrenme stili
4. Duygusal ve sosyal gelişim düzeyleri
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
1. Öğrencinin Özellikleri
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
1. Öğrencinin Özellikleri
5. Soyut kavramları somutlaştırabilme yeteneği
6. Öğrenme hızı ve kapasitesine uygun materyal
geliştirebilme başarısına bağlıdır
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
1. Öğrencinin Özellikleri
• Materyal, öğrencinin gelişim ve öğrenim özelliklerine
uygun olmalıdır.
• Öğrencinin ilgisini çekecek özelliklere sahip olmalıdır.
• Kavramları somutlaştırmasına yardımcı olmalıdır.
• Derse katımı sağlayıcı nitelikte olmalıdır.
• Öğrenilenlerin anımsanmasını kolaylaştırıcı nitelikte
olmalıdır.
• Öğrenilenlerin bellekte uzun süre tutulmasına olanak
sağlar nitelikte olmalıdır.
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
1. Öğrencinin Özellikleri
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
2. Öğretim Hedefleri/Beceriler (Skills)
Kazandırılacak olan beceriler materyal
geliştirme sürecini hangi açıdan etkileyebilir?
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
2. Öğretim Hedefleri/Beceriler (Skills)
 Materyalin öğrenciye kazandıracağı davranışın,
dersin kazanımları ile tutarlı olması çok önemlidir.
Hangi hedef davranışa hizmet ettiği belirlenmemiş
materyal ne kadar renkli, canlı, iyi tasarlanmış
olursa olsun, öğrencinin öğrenmesine bir katkı
sağlamayacaktır.
 Materyal sadece öğrencinin derse ilgisini çekmek
amacıyla hazırlanmaz. Asıl amaç, öğrencinin
öğrenmesine yani, yeni bir davranış kazanmasına ya
da pekiştirmesine yardımcı olacak bir materyal
hazırlayabilmektir.
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
3. İçeriğin Analizi
1. Materyalin yapısı metin biçiminde mi , resim, şema veya grafik
biçiminde mi olacak?
2. Materyal dersin içeriği ile tutarlı ve destekleyici nitelikte mi?
3. Materyal, önemli ve özet bilgileri içermekte midir?
4. Basit, sade, anlaşılır bir dil kullanılmış mı?
5. İçerdiği bilgiler doğru mu?
6. Öğrencinin dikkatini önemli noktalara çekmekte mi?
7. Soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olmakta mı?
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
4. Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Analizi






Materyal dersin girişinde, sadece öğrencinin derse ilgisini ve
dikkatini çekmek amacıyla mı kullanılacak?
Öğrencilerin soyut bir kavramı somutlaştırmalarına yardımcı olmak
amacıyla mı kullanılacak?
Yeni bir bilgiyi sunmak amacıyla mı
yoksa alıştırma, tekrar amacıyla mı
Yeni ve eski öğrenmeler arasında ilişki kurma
Motivasyonu sağla
 Uygulama ortamı sağlamak amacıyla mı? Vb.
kullanacağının kararını verilmesi gerekir.
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
5. Öğretim Ortamının Özellikleri
Uygulanmayan bir davranış kolay
unutulur ! ! !
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
5. Öğretim ortamının analizi





Zaman
Öğretim ortamının düzeni
Araç-gereç durumu,
Öğretmenin yeterliliği ve tutumu
Sınıftaki öğrenci sayısı,
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE
6. Öğretmenin özelliklerinin analizi
Öğrencilerinin gelişim özelliklerini bilen
Öğretimde materyal kullanımının yararına
inanan
Materyal üretebilen (yaratıcı)
Doç. Dr. Feza Orhan YTÜ BÖTE

similar documents