Jura i medfinansieringsprojekter

Report
MEDFINANSIERINGSPROJEKTER:
HVEM SKAL INVOLVERES?
KLIKOVAND den 4. juni 2014
Carsten Raad Petersen, fagdirektør, HOFOR
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
Udfordringen
Klimatilpasning og skybrud – løsninger på terræn
Fordele ved kombinerede løsninger
Medfinansieringsordning
Eksempel
2
1. UDFORDRINGER
Mere hverdagsregn og oftere skybrud
Ansvarsfordeling:
• Forsyningen har en opgave omkring klimatilpasning
– Serviceniveau: Stuvning til terræn hvert 5/10. år
• Kommune har en opgave omkring skybrudssikring
– Serviceniveau: 10 cm over terræn hvert 100. år ?
3
2. KLIMATILPASNING
– LØSNINGER PÅ TERRÆN
Traditionelle løsninger – under jorden:
• Øge max rørkapacitet – større rør
• Underjordiske bassiner
Løsninger på terræn:
• Afskæring af regnvand fra eksisterende kloak
• Forsinkelse af regnvand i oplandet inden udledning
• Reducerer spildevand på terræn, i kældre og i recipienter
• Rør har en max kapacitet – der kommer altid en kraftigere regn
• Mulighed for mere natur og miljø i byområder – vand som
ressource
4
2. SKYBRUDSHÅNDTERING
- LØSNINGER PÅ TERRÆN
• Bortledning af regnvand på terræn
• Magasinering på terræn hvor det ikke er skadesvoldende
• Direkte og hurtig udledning til recipient
5
3. FORDELE VED KOMBINATION AF
KLIMATILPASNING & SKYBRUDSSIKRING
• Klimatilpasning og skybrudssikring anvender de samme arealer
og løsningsprincipper (ex veje, parker osv.)
• En mindre forøgelse af klimatilpasningsløsningen kan tilgodese
skybrudssikringen
• En kombination af løsninger kan sikre bedre hydraulisk
sammenhæng i oplandet
• Samfundsøkonomisk synergi ved samtænkning af
klimatilpasning og skybrudssikring
6
ØKONOMI
• Traditionel løsning:
– Forsyning kr. XX – klimasikring
– Kommune kr. YY – skybrudssikring
• Alternativ løsning via medfinansieringsordning
– Synergiløsningen kr. ZZ medfører både klima- og skybrudssikring
ZZ ≤ XX + YY
7
4. MEDFINANSIERINGSORDNINGEN
- BEK NR. 89 AF 30/01/2013 OM SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF
KOMMUNALE OG PRIVATE PROJEKTER VEDRØRENDE TAG- OG OVERFLADEVAND
- SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER I 2014 OG FREM.
FORSYNINGSSELSKABETS INDBERETNINGSVEJLEDNING
•
•
•
•
Kommunen påtager sig initiativet
Kommunen påtager sig bygherrerollen
Kommunen påtager sig ejerskab til både projektering og anlæg
Kommunen påtager sig udlægget for projektering og udførsel
inkl. HOFORs timer
– Rater over maksimalt 25 år.
• Anlæg skal være billigere end traditionel rørløsning til samme
serviceniveau
• Projekter skal godkendes ved Forsyningssekretariatet
8
FORSYNINGENS ROLLE I KLIMAPROJEKTER
Medfinansieringsprojekter
•
•
•
Modning
Anlæg
(før aktivering;
modelberegning mv.)
(design, projektering,
etablering)
Dialog
Generel information.
Driftsomkostninger
(evt. MOGS)
•
•
•
•
Spildevandsprojekter
•
Forsyningen er
initiativtager.
Driftsomkostninger,
evt. MOGS.
•
•
•
•
•
Drift
Finansiering af kommunens
anlæg (driftsomkostninger,
MOGS). Kontraktstyring ift.
kommunen.
Kommunen fastlægger evt.
samarbejde med
trejdeparter.
Ad hoc opgaver evt. som
TA/overkapacitet
•
Forsyningen er bygherre.
Anlægsomkostninger.
Design, projektering, anlæg.
Trad. eller kvalitetsprojekter.
Samarbejde med kommune
eller andre forsyninger efter
aftale
(omkostningsfordeling).
•
•
•
•
Finansiering af
kommunens drift
(driftsomkostninger,
MOGS).
Kontraktstyring ift.
kommunen.
Ad hoc opgaver evt.
som TA/overkapacitet
Forsyningen ejer og
driver.
Driftsomkostninger,
evt. MOGS.
Kommunen kan
udnytte forsyningens
anlæg mod betaling.
9
DRIFT - MEDFINANSIERINGSORDNING
• Kommunen har ansvar for driften, men regningen herfor kan
sendes til forsyningen, for hvad angår den hydrauliske
funktionalitet.
• Opgaven kan udliciteres til forsyningen.
10
5. EKSEMPEL: LØRENSKOGVEJ, RØDOVRE
• LAR-projektet på Lørenskogvej er udarbejdet for at håndtere
skybrud og afskære tag- og vejvand i et fælleskloakeret område
med kapacitetsproblemer i afløbssystemet.
• Nedsivnng i vejbede
Dimension:
- minimum nedsivning op
til T=5
-mulighed for forsinket
afledning på 2 l/s ha op til
T=10.
-Ved regnhændelser
større end T=10 opstuves
regnvand på vejarealet
11
AFTALE MED RØDOVRE KOMMUNE
•
•
•
•
Aftale om:
Finansiering af anlæg – samlet ca. 6½ mio. kr.:
HOFOR og kommunen finansierer hver ca. ½-delen
HOFOR for vejbede (den hydrauliske funktion – afledning af tagog vejvand)), kommunen finansierer øvrige funktioner (vejen)
• Alternativer beregnet: traditionel løsning dyrere (anlæg og drift)
• Kommune er bygherre
• Kommune ejer og driver anlæg, tilsyn delt mellem kommune og
forsyning.
12
13

similar documents