Batı Uygarlığının temelleri 2/2

Report
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM
Prof.Dr. Mustafa Ergün
Batı Uygarlığının temelleri
2/2
Roma İmparatorluğu, Roma
Cumhuriyeti'nin MÖ 1. yüzyılda
yeniden örgütlenmesiyle
kurulan bir devlettir.
Roma İmparatorluğu, 375
yılındaki Kavimler Göçü'yle
başlayan karışıklıklardan sonra
395 tarihinde doğu ve batı
olmak üzere ikiye ayrıldı.
İmparatorluğun batıdaki kısmı
olan Batı Roma İmparatorluğu
Kavimler Göçü'yle Avrupa'ya
gelen Cermen kavimlerinin
saldırıları sonucu 476 yılında
yıkılmış, doğu kısmı da varlığını
Doğu Roma İmparatorluğu veya
Bizans İmparatorluğu olarak
1453'e kadar sürdürmüştür.
Roma Krallığı: MÖ 753 – MÖ 510
Roma Cumhuriyeti: MÖ 510 – MÖ 27
Roma İmparatorluğu: MÖ 27 – 476
http://tr.wikipedia.org/wiki/
Filistin’de Hz. İsa, insanlar arasında
sevgi, saygı ve barış duygularını
yerleştirmeye çalıştı. Yahudilere
sapık yolda olduklarını, ahlaklarının
bozulduğunu, yaptıkları ibadetlerin
doğru olmadığını, doğru yolun
kendisinin gösterdiği yol olduğunu
bildirdi. Hz. İsa’ya inanmayan
Yahudiler, kendisini Kudüs’teki
Roma Valisine şikayet ettiler. Roma
Valisi, Hz. İsa’nın yakalanarak
çarmıha gerilmesini emretti.
Havarilerinden Yehuda (Judas),
onun saklandığı yeri Romalılara
ihbar etti.
Romalılar Hz.İsa’yı (veya onun
yerine Yehuda’yı) çarmıha gerdiler.
Hz. İsa’nın getirdiği din Havarileri
tarafından Roman
İmparatorluğu’nun her yerine ve
oradan bütün dünyaya yayıldı.
www.smscs.com
M.S. II. yüzyıldan itibaren Roma
topraklarında Hıristiyanlık yayılmaya
başladı. Hıristiyanlar önceleri pek
önemsenmediler. Ama, adam
öldürmeyi ve Roma’nın resmi
tanrılarına kurban vermeyi kabul
etmemeleri gibi nedenlerle,
yönetimin düşmanlığını çektiler. 303304 yıllarında Hıristiyanlara karşı
kıyıma girişildi. Bu engellemelere
rağmen Hıristiyanlar çoğaldı.
Konstantin 325’te İznik’te
Hıristiyanların kilise kurmalarına izin
verdi. Kendisini de kilise dışından
piskopos ilan etti. Daha sonra
imparator Theodosius (375-395) herkesin önünde- kilise yetkilisi
Milanolu Ambrosius karşısında
günah çıkardı.
Antik dönemler (500 öncesi)
• Avrupa Batı (Latin) ve
Doğu (Yunan) olarak
ikiye bölünüyor.
• Bu daha sonra (11.yy)
din açısından da ortaya
çıkıyor ve doğu
Ortodoks, batı Katolik
oluyor..
• Avrupa Kavimler Göçü
ile Ostrogotlar, Vizigotlar
vs tarafından işgal
ediliyor.
Erken Ortaçağ (500-1000)
• Avrupa’nın egemen dini:
Hristiyanlık.
• 8.yy başlarında İspanya ve
Sicilya Müslümanlar
tarafından «feth» ediliyor.
• Ama gene de Avrupa’da
Hristiyanlık yayılarak
yerleşiyor: Almanya
Hristiyanlaşıyor, Vikingler,
Macarlar, Polonyalılar
Hristiyan oluyorlar.
Ortaçağın zirvesi (1000-1300)
• 1000’li yıllara kadar sosyal,
ekonomik ve politik alanda
feodalizm hakim.
• Katolik ve Ortodoks kiliseleri
birbirine çok düşman. Avrupa’yı
kiliseler yönetiyor.
• İngiltere’de anayasal monarşi
(Magna Carta, parlemento)
kuruluyor.
• 1095’te Papa II.Urban, kutsal
toprakları Müslümanlardan
kurtarmak için Haçlı Seferlerini
(Crusade) başlatıyor.
www.xtimeline.com
Ortaçağın sonu ve Rönesans (1300-1500)
wccshoeing.wordpress.com
• İngiltere – Fransa
arasında Yüz Yıl Savaşları
(1337-1453)
• 14.yyda Avrupa
nüfusunun üçte birini
yok eden Kara Veba
(Black Plagus).
• Şehirlerin ve ekonominin
gelişmesi ve İtalya’da
Rönesansın başlaması.
• 1450’lerde
Matbaanın
geliştirilmesi.
• 1492’de
İspanya’nın
Müslümanlardan
geri alınması.
• 1492’de
Kolomb’un
Amerika kıtasını
«keşfi».
www.martinfrost.ws
Rönesans ve Reformasyon (1500-1650)
• Kopernik, Galileo,
Newton gibi adamlarla
«bilim devrimi»nin
başlaması.
• Katolik dünyadaki din
birliğini parçalayan
Reformasyon (1517).
• Protestan ve Katolikler
arasındaki Otuz Yıl
Savaşları (1618-1648).
pastoralmeanderings.blogspot.com
• Batının 1500’lerde
başlayan yükselişi hala
devam ediyor. Coğrafi
keşifler ve Amerika’ya
İspanya, İsveç,
Hollanda, İngiltere ve
Fransa gibi yerlerden
binlerce kişinin gidip
yerleşmesi ve bunların
Avrupa ile bağlarını
kesmemeleri Avrupa
imparatorluklarını
geliştirdi.
www.cografyamiz.com
• Batılılar Amerika’nın yanı sıra Afrika’yı sömürgeleştirdiler,
insanlarını köleleştirdiler.
• Asya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi yerleri de sömürmeye
başladılar.
• Dolayısıyla Avrupa sadece kendisini değil, bütün dünyayı
değiştirmeye başladı. Ticaretle başlayan sömürü düzeni, kültür
ve politik sistem alanlarında da devam etti.
Portekiz (1415-1999) ve İspanya (15801640) sömürgeleri
Mutlakiyet ve Aydınlanma (1500-1800)
• Batı, gelişmesinin başlangıcında
monarşi, “soylu” aristokrasi ve
din adamları arasındaki zorlu
denge mücadelelerinden geçti.
• O zaman kiliseye, soylulara ve
mutlak yöneticilere karşı çıkan bir
Aydınlanma hareketi doğup
gelişti . Bu felsefe, bilim, siyaset,
edebiyat vs alanlarda kendini
gösterdi.
Devrim çağı (1770-1815)
• 18.yy sonu ile 19.yy başında Avrupa’da bütün dünyayı
derinden etkileyen devrimler oldu.
• İlk devrim Kuzey Amerika’da başladı (1776). Arkasından 1789
Fransız İhtilâli geldi.
www.age-of-the-sage.org -
İngilizce konuşan dünyanın yükselişi (1815-1870)
• 19.yy başlarında İngilizce
ve Anglo-Sakson kültürü
hızlı bir yükselişe geçti.
Sanayi devrimini de
arkasına alan bu kültür
kapitalist sistemin
eğitimini, hukukunu,
devlet süzenini,
kültürünü vs oluşturmaya
başladı.
• Sosyalizm, komünizm gibi karşıt ideolojiler çıktı. İşçi sınıfı
toplumsal değişimde önemli bir rol oynamaya başladı.
• Batıda 1815 – 1870
arasında bir bilim
ve kültür devrimi
oldu.
• Demokrasi gelişti.
• Almanya, Fransa,
İtalya gibi ulus
devletler kuruldu.
• 1870-1918 arasında
Avrupa’da keşifler ve
icatlarla büyük bir
değişim başladı. Edison,
Wright kardeşler,
otomobiller, Markoni,
Bell, petrol, elektrik vs.
Avrupa’yı ve Amerika’yı
büyük güçler haline
getirdi ve sonunda
Birinci Dünya Savaşı
çıktı.
southernnationalist.com

similar documents