podejmowanie decyzji w warunkach pewności (model ev)

Report
Karolina Szydłowska
Marta Szczuka
Gr. 12Z3
Osoba podejmująca
decyzję działa
w warunkach
Pewności
Ryzyka
Niepewności
Poziom niejasności i niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji
niskie
średnie
wysokie
 Decyzja
jest to świadomy (nielosowy) i
oparty o racjonalne przesłanki wybór
jednego z możliwych wariantów
przyszłego działania (zachowania się)
człowieka lub grupy ludzi. Decyzje mogą
być: indywidualne, organizacyjne
(dotyczące celów i działań organizacji),
oraz kierownicze.
 Podejmowanie
decyzji, jest aktem
wyboru jednego wariantu spośród
pewnego ich zestawu. Proces
podejmowania decyzji polega na
rozpoznaniu i zdefiniowaniu istoty
sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie
alternatywnych możliwości, wybór
„najlepszej” z nich
i wprowadzenie jej w życie.
W
warunkach pewności decydent posiada
pełną i niezawodną wiedzę o
zewnętrznych okolicznościach, od których
zależą konsekwencje jego wyboru.
Optymalnym działaniem jest wówczas to,
które w danych okolicznościach prowadzi
do najlepszego wyniku (czyli
maksymalizuje użyteczność). Przykładem
może być wybór optymalnej diety,
zapewniającej ustaloną liczbę kalorii i
niezbędnych składników odżywczych przy
najmniejszym koszcie, czy optymalnego
planu eksploatacji odnawialnego zasobu.
 Macierz
wypłat określa prawdopodobną
wartość różnych wariantów decyzji zależną
od różnych możliwych wyników związanych z
każdym z nich. Aby zastosować macierz
wpłat, musimy mieć kilka wariantów decyzji,
przy czym zajść może kilka różnych zdarzeń,
a konsekwencje zależą od tego, który
wariant zostanie wybrany i które zdarzenie
lub zespół zdarzeń faktycznie zajdzie.
Ważną kategorią w tym rozumowaniu jest
prawdopodobieństwo – wyrażona w
procentach szansa zajścia lub nie zajścia
konkretnego zdarzenia.
 Macierz
wypłat
Wysoka inflacja
(prawdopodobieństwo 0,30)
Niska inflacja
(prawdopodobieństwo
0,70)
Firma wytwarzająca
Wariant
artykuły sportowoinwestycyjny 1
turystyczne
-10 000
50 000
Wariant
Firma energetyczna
inwestycyjny 2
90 000
-15 000
Wariant
Firma w przemysle
inwestycyjny 3 spożywczym
30 000
25 000
Wartość oczekiwana EV dla poprzedniej
tabeli:
 EV=0,3*(-10 000) + 0,7*50 000= 32 000
 EV=0,3*90 000 + 0,7*(-15 000)= 16500
 EV= 0,3*30 000 + 0,7*25 000= 26 500
Najwyższą wartość oczekiwaną przyniesie
zainwestowanie w firmę artykułów
sportowo-turystycznych.

similar documents