Så arbetar en jurist I

Report
Introduktion till rättegången
Civilprocessrättsliga grunder
Instansordningen
• Tingsrätt
• Hovrätt (HovR)
• Högsta domstolen (HD)
• Överklaganden till HovR och HD förutsätter
prövningstillstånd.
Innan rättegång
• Tala om för motparten vilka krav du har
• Förlikningsförhandlingar
• Är det värt att stämma?
– Rättegångskostnadsrisker
• Ska du skaffa ombud?
Rättegången
• Stämningsansökan
• Svaromål
• Förberedelse
– Ev. tredskodom
– Ev. förlikning
• Huvudförhandling
• Dom
Stämningsansökan
• Käranden och svaranden
• Yrkanden och grunder
– Yrkande = kärandens begäran att domstolen ska meddela
viss dom.
– Grunder = Faktiska omständigheter som käranden anser
juridiskt medför att yrkandet ska bifallas.
• Bevisning
– Handlar om grunderna
– Rättsnormer behöver inte bevisas (jura novit curia)
Svaromål
• Svarandens inställning till yrkandet
– Medges
– Bestrids
• Vitsordande
– Är ett villkorat partiellt medgivande
• Erkännande
– Grunder kan erkännas
• Bestridande
– Förnekande (motsats till erkännande)
– Rättsinvändning
– Motfaktum
Prövningens ram
• Yrkanden, grunder och invändningar binder
domstolen, se 17:3 rättegångsbalken (RB).
– Den processrättsliga dispositionsprincipen
• Däremot antas domstolen känna rätten
– Jura novit curia
• Bevisfakta behöver inte åberopas
– Dessutom gäller fri bevisvärdering
Huvudförhandlingens tågordning
• Käranden framställer yrkande
• Svaranden medger eller bestrider
• Kärandens sakframställan
– Tvistens bakgrund & grunden för yrkandet
• Svarandens sakframställan
– Erkännande eller förnekande av kärandens grunder
– Ev. rättsinvändning
– Ev. motfaktum
• Käranden yttrar sig ev. över svarandens sakframställan
• Bevisning
• Plädering (käranden och svaranden)
Grundläggande principer
• Kontradiktionsprincipen
– Ingen får dömas ohörd!
• Koncentrations- och omedelbarhetsprinciperna
– Bevisning ska läggas fram i ett sammanhang
– Dom får endast grundas på vad som förekommit vid
huvudförhandling
• Muntlighetsprincipen
Rättskraft (mellan parterna)
• Negativ rättskraft
– Saken får inte prövas igen
– Tänk på att föra fram allt av relevans!
• Positiv rättskraft
– Domen läggs till grund för avgöranden i framtida
tvister som aktualiserar samma frågor

similar documents