Reguleringsplaner

Report
Reguleringsplaner
• For gjennomføring av større bygge- og
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, kreves det
reguleringsplan. Tillatelse etter § 20-1, jf. § 21-4 for
slike tiltak, kan ikke gis før det foreligger
reguleringsplan
Områderegulering
•
•
•
•
Formål: Styrke kommunal planlegging
Planlegging av utbyggingsmønster/struktur
Det planfaglige arbeidet kan overlates til andre
Områderegulering vurderes i planstrategi
Områderegulering
Detaljregulering
Detaljregulering
 Alle kan fremme forslag til detaljregulering
 Skal følge opp kommuneplan og områderegulering
 Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige
Oppstart av reguleringsplanarbeid
• Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles.
Ikke-kommunal plan: Oppstartmøte. Kommunen kan gi
råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i
planarbeidet.
• Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om
oppstart av planarbeidet i minst én avis som er
alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske
medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet,
og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet
samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte
berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at
planarbeidet tas opp.
§ 12-8
Reguleringsplan som avviker
fra overordnet plan
• (§12-2, §4.2) Områderegulering som innebærer
vesentlige endringer av kommuneplan skal
konsekvensutredes på samme måte som ved revisjon av
kommuneplan. Det skal lages planprogram. Vesentlig
endring er for eksempel nye byggeområder eller
endringer som vesentlig påvirker infrastruktur eller
lignende.
• (§12-3) Detaljregulering som avviker vesentlig fra
kommuneplanens arealdel og områderegulering skal
konsekvensutredes tilsvarende, med krav om
planprogram.
Planprosess for regulering som avviker vesentlig fra
kommuneplan eller områderegulering
(OPPSTARTMØTE)
PLANPROGRAM
KUNNGJØRING
HØRING/
OFF.
ETTERSYN
AV
PLANPROGRAM
MIN. 6 UKER
FASTSETTE
PLANPROGRAM
UTARBEIDE
PLANUTKAST
MED
KONSEKVENSUTREDNING
HØRING/
OFF.
ETTERSYN
MIN. 6 UKER
BEARBEIDE
PLAN
VEDTAK
POLITISK
UTVALG
EV. MEKLING
VEDTAK
EV.
KUNNGODGJØRING
KJENNING
AV MD
Planprosess for privat forslag til
detaljregulering (uten planprogram)
OPPSTARTMØTE
KUNNGJØRE
OPPSTART
HØRING/
OFF.
ETTERSYN
MIN. 6 UKER
UTARBEIDE
PLANUTKAST
BEARBEIDE
PLAN
VEDTAK
VEDTAK
POLITISK
UTVALG
EV.
GODKJENNING
AV MD
EV. MEKLING
KUNNGJØRING
Arealformål i reguleringsplan
1. Bebyggelse og anlegg
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
3. Grønnstruktur
4. Forsvaret
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift,
samlet eller hver for seg LNFR
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende
strandsone
§ 12-5
Arealformål i
reguleringsplan
• For hele planområdet
skal det angir
arealformål. Arealformål
kan deles i underformål
og kombineres innbyrdes
og med hensynssoner
Hensynssoner
Mer detaljerte bestemmelser
Kan videreføres fra overordnet plan eller innarbeides i
arealformål og bestemmelser
Fareområder og bevarings- eller verneområder skal
alltid vises med hensynssone
Alle arealformål og
hensynssoner kan kombineres
Krav om vannbåren varme
Støysone
Fareområde
REGULERINGSBESTEMMELSER
• Hensyn til barn og unge bør vurderes spesielt
når det er snakk om følgende utvalg av
bestemmelser:
1. Utforming og bruk av arealer, bygninger og anlegg
2. Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i
planområdet eller forbud mot bruk, herunder
byggegrenser for å sikre og fremme formålet med
planene, avveie interesser og ivareta ulike
hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor
planområdet
REGULERINGSBESTEMMELSER - forts
4. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og
utearealer, herunder krev for å sikre hensynet til helse
og barns særlige behov for leike og oppholdsareal
7. Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser
for bil og sykkelparkering
10. Krav om særskilt rekkefølge på gjennomføring av
tiltak i planen, og at utbygging av området ikke kan
finne sted før bl.a. samfunnstjenester som barnehage,
friområder og skoler m.v. er tilstrekkelig etablert
Hanskemakergården
REGULERINGSBESTEMMELSER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DETALJREGULERING Hanskemakergården, Verdal
Reguleringsplankart datert : 20.08.1012
Reguleringsbestemmelser datert : 20.08.2012
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den .........., sak ..........
§ 1 AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket med
”Detaljert reguleringsplan for Hanskemakergården” datert 20.08.12.
§ 2 FORMÅL
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging for bolig- og forretningsformål
med tilhørende utearealer, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Reguleringsplanen er av typen detaljregulering ihht. Plan-og bygningslovens § 12-3.
I medhold av Plan-og bygningslovens §12-5 og §12-6 er området regulert til følgende:
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5)
2.1.1 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BB.
2.1.2 Renovasjonsanlegg R.
2.1.3 Lekeplass L.
2.1.4 Gårdsplass G.
2.1.5 Bolig / forretning B/F.
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5)
2.2.1 Kjøreveg.
2.2.2. Fortau.
2.2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (varelevering).
2.2.4 Annen veggrunn – grøntareal.
2.2.5 Parkeringsplasser P.
§ 2.3 Hensynssoner (PBL §12-6)
2.3.1 Frisiktsone.
2.3.2 Støysone.

similar documents