Projektfas Planering

Report
Införandeprocess
Process införande
Initiering
Underskrivet beslut
avtal eller
intresseanmälan
att starta införande
tecknas
Planering
Genomförande
Avslut
Projektfas Initiering
Initiering
Planering
Genomförande
Exempel på aktiviteter

Avtal/intresseanmälan mellan beställare och Inera

Tillsättande av Styrgrupp

Förankring av Ineras införandeprocess

Eventuellt görs en nyttoanalys

Inventering om behov finns av mätning kring nuläge

Projektdirektiv – godkänns av styrgrupp
Input
Avtal
Checklistor
Output
Signerade avtal
Signerat
Projektdirektiv
Ineras modell av
Införandeprocessen
Avslut
Projektfas Planering
Initiering
Planering
Genomförande
Avslut
Exempel på aktiviteter

Bemanna (projektledare, arbetsgrupper)

Projektplan som innehåller aktivitetsplan, resurser, tidsplan, riskanalys och budget

Workshop 1 – Introducera Arbetsgruppen, ta fram aktivitetsplaner samt förankra Ineras införande process

Workshop 2 – Slutför Projektplan och Aktivitetsplaner

Beställningar (av krav och förutsättningar, tex IT – system, säkerhetslösningar) är inte det här aktiviteter som definieras i
projektplanen.

Ev. testinstallationer (för att identifiera ev. teknikproblem )

Riskanalys

Styrgruppsmöte 2 – Godkänner Projektplanen, beslut att starta nästa fas
Input
Projektdirektiv
Checklistor
Output
Projektplan
Aktivitetsplaner
Beställningar
Protokoll
(styrgrupp)
Riskanalys
Projektfas Genomförande
Initiering
Planering
Genomförande
Exempel på aktiviteter

Tekniskt stöd vid införande hos kund, installation, test, acceptanstest, dokumentation

Utbildning och förankring av tjänst hos användare

Kommunikation kring införande

Projektmöten/arbetsmöten (uppföljning och planering)

Projektledaren rapporterar till Styrgruppen

Styrgruppsmöten – Godkänner att produktionssättande, beslut att starta avslutande fasen

Systemet/-tjänsten tas i drift, provdrift i skarp drift med extra övervakning.
Input
Projektdirektiv
Checklistor
Output
Projektplan
Aktivitetsplaner
Beställningar
(telefoni, IT)
Protokoll
(styrgrupp)
Avslut
Projektfas Avslut
Initiering
Planering
Genomförande
Avslut
Exempel på aktiviteter

Utvärdering

Slutrapport

Dokumentation Kundservice

Mätning/ uppföljning av resultatet

Överlämnande av systemet/tjänsten till förvaltning, med ev. restlista
Input
Test protokoll/
problemlogg
Checklistor
Projektplan
Aktivitetsplan
Utvärdering
Slutrapport
Överlämningsdokumentation
förvaltning
Output
Dokumentation
av tjänst
Restlista

similar documents