Presentatie IOV subsidie

Report
Stand van zaken
programmafinanciering EV na 2014
Klaas Bokma
20 november 2014
Historie
In 2000 vuurwerkramp Enschede en ATF brand
Drachten
• 2004-2005
• 2006-2010
• 2011-2014
In 2009 Bureau EVF opgericht door Friese
gemeenten en provincie
• Rijk heeft voor de periode 2015-2018 opnieuw
geld voor PF beschikbaar gesteld.
• Subsidievoorwaarden
– Alleen VR’s en OD’s krijgen geld;
– OD’s moeten voldoen aan Maatlat EV en aan de
kwaliteitscriteria 2.1;
– Via provinciefonds.
• Subsidieaanvraag IOV
– namens de provincies in het najaar van 2014
ingediend door de provincie Zuid-Holland bij IenM
– Op 13 november licht op groen.
• Impuls omgevingsveiligheid 2015-2018
bestaat uit 4 deelprogramma’s
– BRZO
– PGS
– Informatie en Kennisinfrastructuur
– Lokaal extern veiligheidsbeleid
• Uitvoering Lokaal externe veiligheidsbeleid
• Fryslân (FUMO) krijgt 70% van het
oorspronkelijk aantal adviesuren. Dit is circa
2570 uur
Taak
Subsidiabel 2014
Subsidiabel 2015
VTH
Ja
Ja
RO Ruimtelijke ordening
Ja
Ja
Saneringen
Ja
Ja
Actualisatie risicokaart
Ja
RRGS wel
ISOR niet
Taak
Subsidiabel in 2014 Subsidiabel 2015
Actualisering routering gevaarlijke stoffen
Nee
Ja
Coördinator Risicokaart namens de Provincie Fryslân
Ja
Nee
Het ondersteunen en actueel houden van het
gemeentelijke externe veiligheidsbeleid/
ondersteunen opstellen structuurvisie
Nee
Ja
Het bepalen van risicocontouren bij windturbines
Ja
Ja
Profileren Bureau EVF. Het informeren van
gemeenten over nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van EV. Het beantwoorden van algemene
vragen op het gebied van EV.
Ja
Nee
Provincie werkt aan een Fries
Uitvoeringsprogramma IOV

similar documents