spesialiteten i rus og avhengighetsmedisin

Report
SPESIALITETEN I RUS OG
AVHENGIGHETSMEDISIN
NFRAM årsmøte 18. november 2013
Guri Spilhaug
russpesialitet
gsp
1
FREMDRIFTSPLAN
• Dokument som beskriver alle forhold knyttet til spesialistutdanning
fremlegges for en bred referansegruppe 9. desember og bearbeides av
arbeidsgruppe innen 31.12
– Krav til teoretisk kunnskap og kliniske ferdigheter
– Regler for godkjenning etter overgangsordning
– Krav til utdanningsinstitusjoner
• Dokumentet fremlegges HOD og Helsedir i løpet av januar 2014 og når
det er godkjent informeres til alle aktuelle instanser om adgang for:
– Utdanningsinstitusjoner å søke om godkjenning
– Overleger å søke om godkjenning etter overgangsregler
• Helsedir ved aktuelle avdelinger gjennomfører saksbehandling av
søknader:
– Utdanningsinstitusjoner godkjennes etter søknad før sommeren 2014
– Spesialister godkjennes etter overgangsregler før sommeren 2014
russpesialitet
gsp
2
FREMDRIFTSPLAN
• Helsedir bidrar til at det arrangeres et ukeskurs for
spesialister godkjent ved overgangsregler våren
2014, gjentas høsten 2014 og ev senere i
overgangsperioden.
• Den første LIS i ordinært utdanningsløp kan starte
høsten 2014
• Kursutdanningen av LIS er i gang fra høsten 2014
russpesialitet
gsp
3
Fremtidens spesialistutdanning
• Hovedprosjekt i Helsedir. har beskrevet dette i
dokument IS-2079.
• Spesialistutdanning tar 6,25 år eller 6,5 år
– Del I (”turnustjeneste”), tjeneste herfra kan
godkjennes i senere spesialistutdanning med 3 mndr.
• 6 mndr indremed, 6 mndr kirurgi, 6 mndr allmennmed
• 4 mndr i indremed, kirurgi, psykiatri, 6 mndr allmenmed
– Del II 0-24 mndr, ev felles modul for flere spesialiteter
– Del III 36 - 60 mndr og tjenesten er spesifikk for
fagfeltet
russpesialitet
gsp
4
Innretning på spes i rus- og avh.med
• Del I
– 6+6+6 mndr eller 4+4+4+6 mndr
– Inntil 3 mndr kan godkjennes som tellende innenfor
spesialiteten
• Del II, felles plattform
– 12 mndr ev 18 mndr.
• Del III, spesialist-tjeneste i TSB
– 42 ev 48 mndr
russpesialitet
gsp
5
Del II – 12 eller 18 måneder
– 6 måneder psykiatri
• akuttavdeling, generell avdeling, DPS sengepost
– 6 måneder somatikk
• mottakelsesavdeling, generell indremedisinsk avdeling,
infeksjonsmedisinsk avdeling
– Eventuelt 6 måneder
• Mer somatikk eller psykiatri
• Allmennmedisin/1.linje
russpesialitet
gsp
6
Del III – 42 eller 48 måneder
–
–
–
–
12 mndr døgnavd med akuttmottak og avrusning
12 mndr poliklinikk inklusive LAR
6 mndr døgnavd med behandling i et langtidsperspektiv
12 mndr (ev 18 mndr) supplerende tjeneste i TSB i en av de
nevnte avd, eventuelt kan inntil 6 mndr avtjenes i kommunalt
rustiltak (feltpleie, lavterskel LAR etc)
Klinisk tjeneste må innebære erfaring med behandling av pasienter med
alle typer rus/avhengighetsproblematikk, erfaring med
rettighetsvurderinger, erfaring med tilbakehold etter Helse og
omsorgstjenesteloven
All tjeneste skal skje under klinisk veiledning av overordnet lege/spesialist
All tjeneste skal skje ved godkjente utdanningsinstitusjoner
russpesialitet
gsp
7
Kapitler i dokumentet
1. Bakgrunnsinformasjon
2. Generell gjennomgang av spesialist-struktur og
innhold
3. Målbeskrivelse
4. Læringsmål
5. Spesialistregler
6. Overgangsregler
7. Utdanningsinstitusjoner
8. Erfaring fra andre land og internasjonale
organisasjoner
russpesialitet
gsp
8
Læringsmål og krav til ferdigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rusmidlene
Rusmiddelbruk og avhengighet, nevrobiologisk grunnlag
Farmakologi
Tidlige belastninger, samvariasjon og følgetilstander
Psykososiale forhold
Forebygging
Behandling og rehabilitering
Brukermedvirkning og empowerment
Rammeverket
Samhandling og samarbeid
Kvalitetsforbedring, evaluering og forskning
russpesialitet
gsp
|9
Godkjenningsordninger, overleger
• Søker må ha arbeidet i kliniske avdelinger innenfor fagfeltet TSB og den
samlede kompetansen og tjenestetid i TSB vil tillegges avgjørende
betydning.
• Søker bør ha erfaring med de tjenesteområdene som er nevnt i kravene til
spesialistutdanning, men det vil være gjenstand for individuell vurdering.
• Erfaring fra psykisk helsevern, somatisk avdeling og/eller allmennmedisin
kan utgjøre en større del av tjenesten enn spesifisert i spesialistkravene.
• Viktige elementer i tjenesten vil være
–
–
–
–
–
–
–
Tjeneste i avrusningsavdeling med vakttjeneste (alkohol og illegale rusmidler)
Behandling av rus- og avhengighetslidelser i døgnenhet (utover avrusning).
Klinisk erfaring med akuttvurderinger og innleggelser
Erfaring med rettighetsvurderinger
Tjeneste i poliklinikk,
Erfaring med oppfølging av LAR-pasienter over tid
Erfaring med tilbakehold etter Helse- og omsorgstjenesteloven
russpesialitet
gsp
10
Godkjenningsordninger, overleger
• Søker må ha vært faglig aktiv og ha holdt seg løpende faglig
oppdatert.
–
–
–
–
–
Dette dokumenteres gjennom deltagelse på aktuelle kurs
Ved selv å ha undervist i faget
Deltagelse i faglige grupper/samlinger
Faglige artikler, forskning og lignende
Kurs i ledelse og administrasjon eller dokumentert erfaring med
dette
• Søker bør ha vært i en klinisk veiledningssituasjon over tid
og nyttiggjort seg denne
– Eventuelt deltatt i kollegabasert veiledningsgruppe
– Det er fordelaktig at søker selv har gitt veiledning innenfor TSB
russpesialitet
gsp
11
Godkjenningsordninger utdanningsinstitusjoner
• Universitetssykehus, HF, større private
avtalepartnere med aktuelle kliniske
avdelinger innen TSB
• Eventuelt et forpliktende samarbeid mellom
HF og private avtalepartnere
Godkjenningsordninger utdanningsinstitusjoner
•
Pasientgrunnlaget
•
Spesialister som kan veilede LIS:
– Hvor mange overleger som vil få godkjennelse som spesialister etter overgangsregler og
stillingsbrøk
•
Hvor mange LIS-leger planlegges det for
•
Utdanningsutvalg for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin
•
Organisering av internundervisning, eventuelt i samarbeid med andre HF, private
tjenesteytere
•
Samarbeid med universitet (medisinske fakultet) knyttet til teoretisk undervisning
•
Forankring i øverste ledelse - ressurser
Arbeidsgruppens liste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, Tromsø og Narvik
Nordlandssykehuset i Bodø
St.Olav, Trondheimsklinikken med Lade behandlingssenter
Vestmo, Helse Møre- og Romsdal
Sykehuset Sørlandet Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Sykehuset Telemark med Borgestadklinikken
Sykehuset Vestfold, Vestfoldklinikken
Vestre Viken
Sykehuset Østfold
Sykehuset Innlandet
Oslo universitetssykehus
A-hus
Helse Bergen med Bergensklinikkene
Helse Stavanger med Rogaland A-senter
Helse Fonna med Haugaland A-senter (ekstra)
KURS-UTDANNING
• Obligatorisk grunnkurs/emnekurs
– Ukes-kurs og enkeltstående kurs
• Interne kurs på utdanningsinstitusjonene
– Eventuelt noen arrangert som fjernundervisning
• Kurs for spesialister etter overgangsregler
– Eget kurs for overleger som vil bli godkjent, arrangert x antall ganger i
et «overgangsvindu» – 3 år
• Kursarrangement
– De obligatoriske grunnkursene/emnekursene vil bli arrangert som i
dag i et samarbeid mellom legeforeningen/universitetene/store
kliniske fagmiljøer
russpesialitet
gsp
15

similar documents