Prezentacija

Report
Razvoj upravljanja ambalažom i
ambalažnim otpadom u R. Srbiji u
periodu 2014 - 2019
Evropske tendencije i kretanja u narednom
periodu
•
Zbog velikih razlika u zakonskim okvirima zemalja članica EU, i samim tim oblika primene
EPR principa, industrija preko svoje organizacije EUROPEN-a izašla je pred EU Komisiju sa
predlogom unapređenja i ojačanja sistema upravljanja AO u delu PC.
EU-15 Old Member States
EU-12 ‘New’ Member States
•
Osnovni principi unapređenja bi trebali da budu zasnovani na:
1.
2.
3.
4.
Konherentna primena EU Direktive i EPR principa (kroz Direktivu uvesti jedinstven metod
obračuna ciljeva i izveštavanja),
Jasnija podela odgovornosti u lancu upravljanja AAO, između opština i industrije,
Ujednačen razvoj i ispunjenje EU ciljeva u svim zemljama članicama,
Uvođenje odvojenih ciljeva za PC i ICI.
Pregled
zemalja EU i
stope
reciklaže u
odnosu na
Direktivu EU
2008
2011
2012
2013
2014
Izvor: EUROSTAT
2015
Period ostvarenja ciljeva
55%
Zakonska regulativa
Nacionalni ciljevi
Narodna skupština Republike Srbije maja 2009. godine usvojila je Zakon o ambalaži i ambalažnom
otpadu. Paralelno Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja izradilo je dodatnu regulativu kojom
se omogućuje implementacija ovog Zakona.
Kao jedna od najvažnijih izdvaja se usvojena Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada
za period od 2010. do 2014. godine., kojom se utvrđuju nacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i
ambalažnim otpadom (u odnosu na ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada).
Tedencije rasta nacionalnih ciljeva do
2019.
Opšti ciljevi
Srbija
2014
EU
2014
Ponovno iskorišćenje
%
30
65
Reciklaža
%
25
55-80
Specifični ciljevi
Papir/каrton
%
28
60
Plastika
Staklo
Metal
Drvo
%
%
%
%
10,5
15
18,5
7
22,5
60
50
15
Potreban je postepeni rast opštih i specifičnih ciljeva u narednih 5 godina do
približavanja ciljevima EU koji mora da prati rast sakupljačke mreže, posebno u delu
komunalnog ambalažnog otpada.
Srbija bi u periodu od 10 godina postigla ciljeve za koje je zemljama članicama EU
trebalo preko 20 godina.
Dalji koraci
•
Usvajanje Uredbe o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period 2015 –
2019 sa jasno definisanim nacionalnim ciljevima,
•
Podizanje kapaciteta sakupljanja komunalnog AO, kao jedinog izvora za moguće ostvarenje
ciljeva Republike Srbije ispred EU - kroz jasno definisane ciljeve za privredu i opštine,
•
Revizija postojeće zakonske regulative u delu definisanja obaveza svih učesnika u lancu
sistema upravljanja AO,
•
Pojačan inspekcijski nadzor obvezničke industrije, operatera sistema, sakupljača i reciklera,
•
Podizanje sakupljačkih sistema svih vrsta AO kako bi se postojeći reciklažni kapaciteti
popunili i otvorili novi,
•
Pomeranje fokusa sakupljanja na sve vrste AO, a ne samo tržišno profitabilnih.
Hvala na pažnji 
[email protected]

similar documents