Prezentacja – wyniki ankiet ewaluacyjnych

Report
RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI
PROJEKTU
„DOBRE PRAWO – DOBRE RZĄDZENIE”.
Metodologia badania
•
Metodologia została zastosowana zgodnie z koncepcją
proponowaną w raporcie metodologicznym. Badaniu
podlegały dane pierwotne oraz wtórne.
• W ewaluacji została zastosowana analiza danych zastanych,
również tych powstałych w trakcie realizacji projektu oraz
wywiad indywidualny (IDI) z osobami kluczowymi, ankieta
monitorująca, pre i postest, a także obserwacja
uczestnicząca prowadzona przez osobę wyznaczoną z
ramienia
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Dolnośląskiego.
Metodologia badania
•
•
•
Badaniem objęci zostali wszyscy uczestnicy szkoleń, osoby
kluczowe w projekcie. Dobór respondentów miał charakter
celowy.
Ewaluacja została przeprowadzona według następujących
kryteriów: adekwatność, skuteczność, użyteczność.
Pre i posttesty, ankiety monitorujące była prowadzone w
każdej grupie szkoleniowej, wywiady z osobami kluczowymi pod koniec realizacji projektu
Wskaźniki SZKOLENIA
Wskaźnik
Ilość osób, które wzięły udział w
szkoleniach
Wskaźniki do osiągnięcia
zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanie
OSIĄGNIĘTE
WSKAŻNIKI
300
328
ilość osób z gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich
240
255
ilość osób z gmin miejskich
50
63
ilość osób z UMWD
10
10
ilość osób - kadry kierowniczej
70
93
ilość urzędów
70
75
w tym,
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
W jakim stopniu dotychczasowe zajęcia spełniają Pani/Pana oczekiwania
co do uczestnictwa w projekcie?
1 bardzo małym
2 małym
3 umiarkownym
0%
0%
4 dużym
3%
29%
68%
5 bardzo dużym
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
W jakim stopniu zajęcia w ramach szkolenia poszerzyły Pani/Pana wiedzę
i umiejętności?
1 bardzo małym
2 małym
3 umiarkownym
4 dużym
0% 0% 3%
40%
57%
5 bardzo dużym
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
Czy poziom wymagań ze strony prowadzącego jest adekwatny do Pani/Pana
możliwości?
TAK
NIE
0,31 %
99,69 %
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
Jak ocenia Pani/Pan pracę trenera?
w zakresie kontaktu i współpracy z grupą
w zakresie przekazywania informacji dot. tematów szkolenia i posiadanej wiedzy
78.21 77.73
20.22 20.38
0.00
0.00
1 bardzo źle
0.00
0.00
2 źle
1.57
1.90
3 niezbyt dobrze
4 dobrze
5 bardzo dobrze
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
Czy trener potrafił odpowiedzieć na pytania zadawane przez
uczestników?
1 nie
2 raczej nie
3 raczej tak
4 tak
0% 0% 2%
21%
77%
5 zdecydowanie tak
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
Czy forma prowadzenia zajęć była dla Pani/Pana odpowiednia?
TAK
NIE
0,16%
99.84%
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
Czy jest Pani/Pana zadowolona/y z warunków, w jakich odbywa się
szkolenie (sala, wyżywienie)?
1 nie
2 raczej nie
3 raczej tak
0% 1%
4 tak
5 zdecydowanie tak
11%
46%
42%
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
Prosimy ocenić jakość materiałów dydaktycznych
1 bardzo źle
2 źle
3 niezbyt dobrze
0%
4 dobrze
0% 4%
36%
60%
5 bardzo dobrze
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
Czy czas trwania szkolenia był wystarczający?
TAK
NIE
12%
88%
Wyniki badań ANKIETA MONITORUJĄCA
Jak ogólnie ocenia Pani/Pan szkolenia?
1 bardzo źle
2 źle
3 niezbyt dobrze
0%
4 dobrze
0% 1%
31%
68%
5 bardzo dobrze
Wyniki badań PRE/POST TESTY
PRE/POST TEST - MODUŁ I Zarządzanie procesem w stanowieniu aktów
prawa miejscowego metodą projektową
PRE-średnia
POST-średnia
poprawa
54,37%
90,13%
35,76%
Wyniki badań PRE/POST TESTY
PRE/POST TEST - MODUŁ II Techniki redagowania uchwał w
jednostkach samorządu terytorialnego oraz aktów administracyjnych System prawa miejscowego
PRE-średnia
52,81%
POST-średnia
87,79%
poprawa
34,98%
PRE/POST TEST - - MODUŁ II - Prawo legislacyjne
PRE-średnia
42,77%
POST-średnia
85,38%
poprawa
42,61%
Wyniki badań PRE/POST TESTY
PRE/POST TEST - MODUŁ III - Kolejność postępowania podczas
stanowienia aktów administracyjnych
PRE-średnia
POST-średnia
poprawa
36,35%
85,45%
49,10%
Wyniki badań PRE/POST TESTY
OGÓŁEM
PRE-średnia
46,57%
POST-średnia
87,19%
poprawa
40,62%
Wyniki badań
Na podstawie wyników badań można stwierdzić:
- Zajęcia szkoleniowe spełniały oczekiwania respondentów
- W znacznym stopniu uczestnictwo w szkoleniach
poszerzyło umiejętności i wiedzę uczestników
- Poziom szkolenia był adekwatny do możliwości
respondentów
- Trenerzy otrzymali pozytywne opinie od badanych
- Forma prowadzenie zajęć
była odpowiednia dla
uczestników
Wyniki badań
-
Warunki w jakich odbywały się zajęcia zostały oceniane
pozytywnie przez respondentów
Materiały dydaktyczne również spełniały oczekiwania
uczestników
Czas trwania szkolenia oceniono jako wystarczający
Całe szkolenie było ocenione pozytywnie
Komentarze UCZESTNIKÓW
„SUPER!”
„Trener w pełni przygotowany merytorycznie.
Brak zastrzeżeń”
„Sala wygodna, jasna z materiałami
pomocniczymi, wyżywienie dobre”
Komentarze UCZESTNIKÓW
„Trener bardzo dobrze przygotowany do zajęć,
posiada dużą wiedzę praktyczną, na wszystkie
zadane pytania podczas szkolenia, trener
odpowiadał bardzo dokładnie i profesjonalnie”
Komentarze UCZESTNIKÓW
„Materiały zrobione w dogodny sposób do
wykorzystania, zawierają wszystkie informacje
potrzebne do szkolenia”
„Po 25 latach pracy pierwsze tego typu
szkolenie”
„Bardzo udane szkolenie”
Komentarze UCZESTNIKÓW
„Szkolenie
zostało
przeprowadzone
profesjonalny sposób”
„Taki radca prawny w Gminie to skarb!”
„Bardzo udane szkolenie”
w
Komentarze UCZESTNIKÓW
„Super trener, taki mecenas w urzędzie to
skarb!, na wszystkie zadane pytania
otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi”
„Udostępnione
materiały
w
całości
odzwierciedlały zakres szkolenia i były bardzo
pomocne w lepszym zrozumieniu zawiłych
przepisów”
Komentarze UCZESTNIKÓW
„Dobrze zorganizowane pod każdym kątem”
„Bardzo merytoryczne zajęcia-warsztaty to
wspaniały pomysł i doskonałe wykonanie przez
prowadzącego-brawo!”
Komentarze UCZESTNIKÓW
„Zajęcia były bardzo ciekawe, wzbudziły duże
zainteresowanie
i
aktywność
wśród
uczestników. Przekazana wiedza była bardzo
praktyczna i przekazana
w odpowiedniej
formie. Duża liczba ćwiczeń pozwoliła
w praktyce zapoznać się z tematyką szkolenia”

similar documents