Windows - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Report
้ ร ัพยากรต่างๆ ในเครือ
่ นบุคคล (Personal Computer)
 การใชท
่ งคอมพิวเตอร์สว
่ แฟ้มข้อมูล หน่วยความจา อุปกรณ์อน
เชน
ิ พุต เอาต์พต
ุ ใชง้ านได้เฉพาะเครือ
่ ง
เท่านน
ั้ ไม่สามารถแบ่งปันทร ัพยากรให้เครือ
่ งอืน
่ ใชง้ านได้
ื่ มต่อเข้าด้วยก ัน
 ระบบเครือข่าย หมายถึง การนาคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครือ
่ งมาเชอ
ั
ื่ สาร ทงแบบมี
่ สายโทรศพท์
โดยผ่านสายสอ
ั้
สายและแบบไร้สาย เชน
สายเคเบิล
ั
ใยแก้วนาแสง สญญาณดาวเที
ยม คลืน
่ ไมโครเวฟ เป็นต้น
 ระบบเครือข่าย แบ่งเป็น
ื่ มโยงคอมพิวเตอร์ทอ
LAN (Local Area Network) เชอ
ี่ ยูใ่ นอาณาเขต
เดียวก ัน
ื่ มโยง คอมพิวเตอร์ท ี่
 MAN (Metropolitan Area Network) มีล ักษณะการเชอ
่ ง 5-40 Km ผ่านสายสอ
ื่ สารแบบต่าง ๆ ทีม
มีระยะห่างไกลก ันในชว
่ ค
ี วามรวดเร็ว
่ ผ่านข้อมูล
ในการสง
ื่ มโยงคอมพิวเตอร์ทห
 WAN (Wide Area Network) เชอ
ี่ า
่ งไกลก ันมาก ๆ ใน
ั
ล ักษณะข้ามจ ังหว ัด หรือ ประเทศโดยผูถ
้ า
่ ยทอดสญญาณเป
็ นผูใ้ ห้บริการ

 Internet มาจากคาว่า Inter Connection Network
ื่ มต่อระหว่าง
 Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทีม
่ ก
ี ารเชอ
้ าษาทีใ่ ชส
้ อ
ื่ สารก ันระหว่างคอมพิวเตอร์
เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทว่ ั โลก โดยใชภ
ทีเ่ รียกว่า โพรโทคอล (Protocol)
 Protocol เปรียบเหมือนกฎเกณฑ์ และข้อตกลงต่าง ๆ ทีค
่ อมพิวเตอร์ใชเ้ พือ
่ ให้
่ ไปในเครือข่าย
เข้าใจความหมายของข้อมูลทีใ่ ชร้ ับและสง
่ น คือ TCP
 Protocol หล ักของ Internet คือ TCP/IP ประกอบด้วย 2 สว
(Transmission Control Protocol) ทาหน้าทีแ
่ ยกข้อมูลเป็นสว่ น ๆ เรียกว่า
่ ออกไป สว่ น TCP ปลายทาง จะทาการรวบรวมข้อมูลแต่ละสว่ น
Package สง
่ ข้อมูลนนก็
เข้าด้วยก ัน เพือ
่ นาไปประมวลผลต่อไป โดยระหว่างการร ับสง
ั้ จะมี
การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลด้วย ถ้าเกิดผิดพลาด TCP ปลายทางก็
่ ข้อมูลมาใหม่
จะขอไปย ัง TCP ต้นทางให้สง
่ ข้อมูลจากเครือ
ขณะที่ IP (Internet Protocol)ทาหน้าทีใ่ นการจ ัดสง
่ งต้นทาง
ั IP Address ควบคุมการสง
่ ข้อมูลบางอย่าง
ไปย ังเครือ
่ งปลายทางโดยอาศย
้ ทางของ Package ซงึ่ กลไกในการหาเสน
้ ทางของ IP จะมี
ทีใ่ ชใ้ นการหาเสน
้ ทางทีด
้ ทางได้
ความสามารถในการหาเสน
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และสามารถเปลีย
่ นแปลงเสน
่ ข้อมูล
ในระหว่างการสง
้ ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่าย ARPANET
 Internet เกิดขึน
(Advanced Research Projects Agency NETwork)
ั้ งของกระทรวงกลาโหม
 ARPANET เป็นเครือข่ายสาน ักงานโครงการวิจ ัยชนสู
ประเทศสหร ัฐอเมริกา โดยมีว ัตถุประสงค์หล ักของการสร้างเครือข่ายคือ
ั ันธ์ก ันได้
ื่ มต่อ และมีปฏิสมพ
เพือ
่ ให้คอมพิวเตอร์สามารถเชอ
ื่ มต่อ
้ เมือ
 Internet ในประเทศไทยเริม
่ ขึน
่ ปี พ.ศ. 2530 โดยการเชอ
มินค
ิ อมพิวเตอร์ของมหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ และสถาบ ันเทคโนโลยีแห่ง
ี (AIT) ไปย ังมหาวิทยาล ัยเมลเบิรน
เอเชย
์ ประเทศออสเตรเลีย
์ ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 ปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสแ
ื่ มต่อคอมพิวเตอร์เข้าก ับมหาวิทยาล ัย 5 แห่ง ได้แก่
(NECTEC) ได้ทาการเชอ
ี (AIT)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย สถาบ ันเทคโนโลยีแห่งเอเชย
มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ เรียกว่า เครือข่ายไทยสาร(THAISARN: the
Thai Social / Scientific, Academic and Research Network)

ื่ สารต่าง ๆ ทีต
คอมพิวเตอร์แต่ละเครือ
่ งและอุปกรณ์สอ
่ อ
่ เข้าก ับ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ ตจะมีเลขรห ัสประจาต ัวทีไ่ ม่ซา้ ก ัน เรียกว่า
IP Address

IP address มีทงหมด
ั้
32 bits หรือ 4 bytes แต่ละ byte จะถูก
่ 10.4.28.2
คน
่ ั ด้วยจุด (.) เชน
ภายในหมายเลขถูกแบ่งออกเป็น 2 สว่ นด ังนี้
1. Network Address หรือ Subnet Address
2. Host Address
IP Address
Network
Address
Host Address
A
w.x.y.z
w
x.y.z
B
w.x.y.z
w.x
y.z
C
w.x.y.z
w.x.y
z
Class
6
ั
ั
วิธส
ี งเกตว่
า IP address อยูใ่ นคลาสใด ให้สงเกตจาก
Byte แรก
• ต ัวเลข 0-126 แสดงว่าเป็นหมายเลข IP Address ทีอ
่ ยูใ่ น Class A
(IP address 127 นน
่ ั จะเป็น Loopback Address ของ Class หรือ ของ
คอมพิวเตอร์ของเราเอง )
• ต ัวเลข 128-191 แสดงว่าเป็นหมายเลข IP Address ทีอ
่ ยูใ่ น Class B
• ต ัวเลข 192-223 แสดงว่าเป็นหมายเลข IP Address ทีอ
่ ยูใ่ น Class C
• ต ัวเลข 224-239 แสดงว่าเป็นหมายเลข IP Address ทีอ
่ ยูใ่ น Class D
• ต ัวเลข 240-255 แสดงว่าเป็นหมายเลข IP Address ทีอ
่ ยูใ่ น Class E




ื่ คอมพิวเตอร์
เนือ
่ งจากเลข IP address นนจดจ
ั้
ายาก ทาให้มก
ี ารสร้างระบบชอ
มาตรฐานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Domain Name Server (DNS)
่ www.cs.science.cmu.ac.th
เชน
ื่ โดเมน (Domain Name) คือ รห ัสทีใ่ ชใ้ นการติดต่อสอ
ื่ สารเพือ
ื่ มโยง
ชอ
่ การเชอ
เข้าหาเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต สาหร ับใชเ้ ป็นเว็บเพจหน้าแรกเพือ
่ เข้าสูเ่ ว็บไซต์
ใด ๆ
ื่ โดเมนมาใชง้ านอย่าง
ซงึ่ ทุกเว็บไซต์จะต้องมีการจดทะเบียนขอรห ัส หรือชอ
ถูกต้องตามกฎหมายหรือขอใชง้ านก ับเว็บโฮสติง้ ต่างๆ ทีเ่ ปิ ดให้บริการฟรีเพือ
่
ี ก่อน
นามาใชเ้ ป็นหน้าหล ักของเว็บไซต์เสย
่ น
โดยรห ัสทีใ่ ชใ้ นการติดต่อจะต้องประกอบด้วยลาด ับของโดเมนอย่างน้อย 3 สว
ด ังนี้
่ นของโดเมนลาด ับต้น (Top Level Domain name : TLD)
 สว
่ นของโดเมนลาด ับทีส
 สว
่ อง (Second - Level Domain name : SLD)
่ นของโดเมนลาด ับทีส
 สว
่ าม (Third - Level Domain name : TLD)
ื่ โดเมน เชน
่ .com,
เป็นสว่ นทีอ
่ ยูใ่ นตาแหน่งสุดท้ายทางขวามือของชอ
.or.th, .net, .org, .th หรือ .tv เป็นต้น โดยแบ่งป็น 2 ประเภท คือ
1) โดเมนลาด ับต้นทีบ
่ อกประเภทขององค์กร ต ัวอย่างด ังตาราง
ชนิดของโดเมนลาด ับ
ต้น(TLD)
.com
.net
ความหมายของโดเมนลาด ับต้น (TLD)
สำหรับกลุม
่ ขององค์กร และบริษัทเอกชนต่ำง ๆ
.org
สำหรับกลุม
่ องค์กรทีท
่ ำหน ้ำทีใ่ ห ้บริกำรเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ ต
สำหรับองค์กร หรือสมำคมต่ำง ๆ
.gov
สำหรับรัฐบำล
.edu
ึ ษำ
สำหรับสถำบันกำรศก
.mil
สำหรับหน่วยงำนทำงทหำรของสหรัฐอเมริกำ
.int
สำหรับองค์กรทีจ
่ ดทะเบียนระหว่ำงประเทศ
.biz
สำหรับธุรกิจทั่วไป
.info
สำหรับเว็บไซต์ทเี่ ปิ ดให ้บริกำรข ้อมูลทั่วไป
ื่ ย่อของประเทศ ต ัวอย่างด ังตาราง
2) โดเมนลาด ับต้นทีใ่ ชเ้ ป็นชอ
ชนิดของโดเมนลาด ับ
ความหมายของโดเมนลาด ับต้น (TLD)
ต้น(TLD)
.th
ประเทศไทย
.jp
ประเทศญีป
่ ่น
ุ
.uk
ประเทศอ ังกฤษ
.ta
ประเทศไต้หว ัน
ื่ โดเมนในระด ับรองลงมาในชอ
ื่ โดเมนหล ักของเว็บไซต์ใด ๆ
เป็นชอ
เรียกอีกอย่างว่า “Sub Domain” โดยจะอยูใ่ นสว่ นทีอ
่ ยูถ
่ ัดจาก TLD
ื่ โดเมน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
มาทางซา้ ยมือของชอ

SLD ทีไ่ ม่ม ี Sub Domain ย่อย (หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า
่ sanook.com,
“Third – Level Domain”) ต ัวอย่างเชน
yahoo.com, ksc.net เป็นต้น

SLD ทีส
่ ามารถแยกออกเป็น Sub Domain ย่อย ๆ ได้อก
ี โดย
่ cat.or.th,
เรียกว่า “Third – Level Domain” ต ัวอย่างเชน
nectec.or.th หรือ nitc.go.th เป็นต้น
ื่
เป็นสว่ นทีอ
่ ยูถ
่ ัดจาก SLD ประเภทที่ 2 มาทางด้านซา้ ยของชอ
โดเมน ซงึ่ จากต ัวอย่างของทงั้ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ cat.or.th,
nectec.or.th หรือ nitc.go.th นน
ั้ โดเมนในสว่ นลาด ับทีส
่ าม คือ
“cat”, “nectec” และ “nitc” เป็นต้น
่ จดหมาย
 E-mail คือ บริการร ับสง
 WWW คือ บริการค้นหาและแสดงข้อมูลแบบม ัลติมเี ดีย
 FTP คือ บริการโอนข้อมูลระหว่างเครือ
่ งคอมพิวเตอร์
 Telnet คือ บริการให้ใชเ้ ครือ
่ งคอมพิวเตอร์เครือ
่ งอืน
่
ื ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 Searching คือ บริการสบ
ื บริการสนทนาผ่านเครือข่าย
 Conversation คือ
 Social Media คือ บริการแลกเปลีย
่ นข้อมูลข่าวสาร
ั
ในแบบสงคมออนไลน์
่ จดหมายรวมถึงไฟล์ทส
 E-mail คือ บริการร ับสง
ี่ ามารถพ่วงติด
(Attachment) ไปก ับจดหมายได้
่ จดหมายทวไป
 การทางานคล้ายก ับการร ับสง
่ั
คือ
่ และผูร้ ับ ซงึ่ จะต้องมีทอ
มีผส
ู้ ง
ี่ ยูท
่ เี่ รียกว่า
E-mail Address
่ [email protected]
เชน
้ าน E-mail สามารถใชง้ านได้ 2 ล ักษณะ คือ
 การใชง
้ านผ่านโปรแกรม เชน
่ MS Outlook, Eudora, Nestscape Mail
 ใชง
้ านผ่านเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการ E-mail (Web-based E-mail)
 ใชง
่ Yahoo, Hotmail, Gmail
ซงึ่ อาจเป็นเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการฟรี เชน
ิ
หรือเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการเฉพาะสมาชก
ึ ษามหาวิทยาล ัยเชย
ี งใหม่สามารถใช ้ Mail Server
น ักศก
ของมหาวิทยาล ัย โดยพิมพ์ http://mail.cm.edu
ึ ษา
Username : uรห ัสน ักศก
Password : รห ัสทีใ่ ชใ้ นการลงทะเบียน
ึ ษาคือ
E-mail address ของน ักศก
ึ ษา@cm.edu
uรห ัสน ักศก
่ [email protected]
เชน
เลือก
การใช ้
งาน
Compose
Addressbook
Folders
Option
Search
Help
Calendar
Fetch
่ จดหมายและเอกสารแนบ
การจ ัดสง
การบ ันทึกทีอ
่ ยูข
่ องผูท
้ เี่ ราติดต่อ
การสร้าง แก้ไข และ ลบ folder ต่างๆ
การแสดงรายละเอียดทางเลือกต่างๆทีม
่ ใี นระบบ
การค้นหาจดหมาย จาก folder และ ห ัวเรือ
่ งทีร่ ะบุ
ใชเ้ มือ
่ ต้องการคาอธิบายในการใชง้ าน
้ ฏิทน
การใชป
ิ
การดึงจดหมายในระยะไกล
่ จดหมาย
หน้าจอการสง
่ งTO
ชอ
่ ง CC
ชอ
่ ง BCC
ชอ
่ ง Subject
ชอ
ปุ่ม Signature
ปุ่ม Addresses
ปุ่ม Save Daft
่ ง Attach
ชอ
กรอกทีอ
่ ยูข
่ องผูร้ ับจดหมาย
กรอกทีอ
่ ยูข
่ องผูร้ ับจดหมาย
กรอกทีอ
่ ยูข
่ องผูร้ ับจดหมายโดยผูร้ ับคนอืน
่ ไม่ทราบว่า
่ จดหมายให้คนนี้
มีการสง
ห ัวเรือ
่ งจดหมาย
่ ายเซ็นต์
ใสล
้ น
ื่ ผูร้ ับจากสมุดทีอ
ใชค
้ รายชอ
่ ยู่
้ ันทึกจดหมายเก็บไว้ในโฟลเดอร์ดราฟ
ใชบ
้ ง
่ ไฟล์แนบไปก ับจดหมาย
ใชส
 WWW คือ บริการค้นหาและแสดงข้อมูลแบบม ัลติมเี ดีย ได้แก่
ี ง
ข้อความ รูปภาพ หรือ เสย
ื่ มโยงหา
 ข้อมูลสามารถแสดงได้ทล
ี ะหน้า แต่ละหน้าสามารถ เชอ
ก ันได้เรียกว่า Hyper Link
 การทางานจะเป็นแบบ Client – Server
้ าน www จะต้องมีองค์ประกอบ ทงั้ 3 สว
่ น ด ังนี้
 การใชง
1. Web server คือ เครือ
่ งผูใ้ ห้บริการ การเข้าถึงไฟล์ในเครือ
่ งจะมีการ
อ้างถึงด้วย URL (Uniform Resource Location) ซงึ่ มีรป
ู แบบคือ
่
Protocol://domain/path/file เชน
http://www.cs.science.cmu.ac.th/matinee/picture/mypic.jpg
่
Protocol จะเป็นต ัวกาหนดประเภทของบริการ เชน
http://
บริการเว็บไซต์
ftp://
บริการโอนย้ายไฟล์
news://
บริการ UseNet News group
gopher://
บริการ gopher
้ ริการ
2. Web Browser คือโปรแกรมทีใ่ ชเ้ ป็นทางผ่านเพือ
่ ขอใชบ
ต่างๆในอินเตอร์เน็ ต มี 2 รูปแบบคือ
่ Lynux , Procom ชงึ่ แสดงผลเฉพาะข้อความ
- Text mode เชน
่ Netscape navigator, Mosaic, Internet
- Graphic mode เชน
Explorer, Mozilla firefox, Safari,Opera, Google Chrome
้ หาทีม
3. Content เป็นเนือ
่ ก
ี ารนาเสนอข้อมูลคล้ายหน้ากระดาษ
ื่ มโยงไปย ังหน้าต่อๆไปได้ โดย content แต่ละหน้า คือ
ซงึ่ สามารถเชอ
้ ฐานแล้ว content จะสร้างจากภาษา HTML
ไฟล์ 1 ไฟล์นน
่ ั เอง โดยพืน
ซงึ่ สามารถจะนาเสนอข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว แต่หากต้องการให้ม ี
้ าษาอืน
ลูกเล่นหรือมีการประมวลผลอืน
่ ๆ ก็จะใชภ
่ เข้ามาร่วมด้วย
่ PHP, ASP, Java Script
เชน
้ เพือ
 Web Page คือไฟล์เอกสารทีถ
่ ก
ู สร้างขึน
่ นาเสนอข้อมูลข่าวสารของบริการ WWW
่ รูปภาพ ตาราง ข้อความ
ภายในเอกสารจะประกอบไปด้วยรายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ เชน
ี ง เป็นต้น
และเสย
 Web Site คือ แหล่งทีอ
่ ยูข
่ องเว็ บเพจทีถ
่ ก
ู จ ัดเก็บไว้ในทีอ
่ ยูเ่ ดียวก ันบนเครือ
่ ง
ื่ มโยง
แม่ขา่ ย (Server) โดยเว็ บไซต์หนึง่ จะมีเว็ บเพจกีห
่ น้าก็ได้ทเี่ ชอ
ื่ มโยงไปย ังอีกเว็บไซต์หนึง่ ก็ได้
ก ัน หรือเว็ บไซต์หนึง่ จะเชอ
ื่ ของ
้ มาเมือ
 Home Page คือเว็ บเพจหน้าแรกของเว็ บไซต์ใด ๆ ทีป
่ รากฏขึน
่ ระบุชอ
เว็ บไซต์นน
ั้
่ พืน
้ ทีใ่ นเซริ ฟ
 Web Hosting คือผูใ้ ห้บริการเชา
์ เวอร์เพือ
่ ใชเ้ ก็บไฟล์เว็ บเพจของเว็บไซต์
้ า
้ า
ี ค่าใชจ
ี ค่าใชจ
ต่าง ๆ ซงึ่ มีทงประเภทที
ั้
ต
่ อ
้ งเสย
่ ยและไม่เสย
่ ย
้ มาเพือ
 Internet Service Provider (ISP) คือ คือบริษ ัทหรือหน่วยงานทีต
่ งขี
ั้ น
่ ให้บริการ
ื่ มโยงก ับเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตโดยอาจจะคิดค่าบริการหรือไม่ก็แล้วแต่
ติดต่อเชอ
่ Csloxinfo, KSC, Maxnet(TT&T), TOT, True, INET เป็นต้น
เชน
้ มาจากภาษาคอมพิวเตอร์ จะมี 2 ประเภท
เว็บเพจทีส
่ ร้างขึน
้ มาจากภาษา HTML เพียงอย่างเดียว
 Static Web Page คือ เว็บเพจทีส
่ ร้างขึน
ี ง
จะมีล ักษณะเป็นเว็บเพจอย่างง่าย นาเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นข้อความภาพ และเสย
แบบธรรมดา ไม่มก
ี ารโต้ตอบก ับผูใ้ ช ้ (Interactive)
 Dynamic Web Page คือ เว็บเพจทีม
่ ล
ี ก
ู เล่นต่าง ๆ มีการโต้ตอบก ับผูใ้ ช ้
มีการประมวลผลต่าง ๆ มีการติดต่อก ับฐานข้อมูล ได้แก่เว็บเพจทีพ
่ ัฒนา
มาจากภาษา PHP, ASP, JSP, JavaScript, VbScript เป็นต้น
่ ยในการสร้างเว็บเพจ (Web Authoring Software)
ปัจจุบ ันมีซอฟต์แวร์ทช
ี่ ว
้ งหล ังการสร้างเว็ บเพจ
โดยทีผ
่ ส
ู ้ ร้างไม่จาเป็นต้องรูภ
้ าษาคอมพิวเตอร์ทอ
ี่ ยูเ่ บือ
่ FrontPage, Dreamweaver, Nvu เป็นต้น
เหล่านน
ั้ เชน
 FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol เป็นบริการโอนไฟล์
ซงึ่ เป็นการทาสาเนาไฟล์ระหว่างเครือ
่ งคอมพิวเตอร์จาก Host
ไปย ัง PC หรือ กล ับก ัน
 การโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครือ
่ งอืน
่ มาไว้ย ัง
่ นการทากล ับก ัน
เครือ
่ ง PC เรียกว่า Download สว
เรียกว่า Upload
 แหล่งทีใ่ ห้บริการโอนไฟล์ม ี 2 ประเภท คือ
1. Anonymous FTP เป็นแหล่งทีใ่ ห้มก
ี ารโอนไฟล์ได้ฟรี
ิ
2. Private FTP เป็นแหล่งทีใ่ ห้การโอนไฟล์ทาในกลุม
่ สมาชก
เท่านน
ั้
 วิธก
ี ารโอนไฟล์ทาได้ 2 วิธ ี คือ
1. ใชโ้ ปรแกรม
Cute FTP
WS_FTP
FTPEdit
่
เชน
download ได้จาก http://www.download.com
download ได้จาก http://www.download.com
download ได้จาก http://www.ftpedit.com
2. ใช ้ Web browser โดยพิมพ์ ftp:// ตามด้วย
้ ริการ FTP
ื่ แหล่งทีใ่ ชบ
ชอ
้ ริการ FTP
ึ ษามหาวิทยาล ัยเชย
ี งใหม่ สามารถใชบ
น ักศก
ผ่าน Web browser ได้ โดยพิมพ์ ftp://mail.cm.edu
ึ ษาทาการ logon โดยใช ้
ให้น ักศก
ึ ษา
User name : uรห ัสน ักศก
Password : รห ัสทีใ่ ชใ้ นการลงทะเบียน
 เมือ
่ log on สาเร็จ จะปรากฏหน้าจอด ังรูป ให้ double click ที่ folder public_html
แล้วค ัดลอกไฟล์ไว้ใต้ folder ด ังกล่าว
การเข้าดูไฟล์ผา
่ นเว็บ ให้พม
ิ พ์ URL ในรูปแบบ
http://mail.cm.edu/~username/filename
่ http://mail.cm.edu/~530510123/myfile.doc
เชน
้ น folder public_html แล้วจึงค ัดลอกไฟล์ไปไว้ใต้ folder ด ังกล่าว
 กรณีสร้าง folder ซอ
่ สร้าง folder ชอ
ื่ labdream ไว้ใต้ folder public_html
เชน
การเข้าดูไฟล์ผา
่ นเว็ บ ให้พม
ิ พ์ URL ในรูปแบบ
http://mail.cm.edu/~username/labdream/filename
่ http://mail.cm.edu/~530510123/labdream/myfile.doc
เชน
ึ ษาสามารถสร้างไฟล์เพือ
 ด้วยวิธก
ี ารของ FTP น ักศก
่ นาเสนอเว็ บเพจ แล้วทาการ FTP ไปย ัง
FTP Server ของมหาวิทยาล ัย เพือ
่ นาเสนอเว็ บเพจแก่ผช
ู ้ มทว่ ั โลกได้
่ หากสร้างไฟล์เว็ บเพจชอ
ื่ index.html แล้วค ัดลอกไปไว้ใต้ folder ชอ
ื่ labdream
เชน
ซงึ่ อยูใ่ ต้ folder public_html
การเข้าเยีย
่ มชมเว็ บเพจ ให้พม
ิ พ์ URL ในรูปแบบ
http://mail.cm.edu/~username/labdream/filename
่ http://mail.cm.edu/~530510123/labdream/ index.html
เชน
 Telnet เป็นบริการใชเ้ ครือ
่ งคอมพิวเตอร์ในระยะไกล โดย
สามารถใชง้ านเครือ
่ งคอมพิวเตอร์เครือ
่ งใดก็ ได้ในระบบเครือข่าย
ทีผ
่ ใู ้ ชง้ านได้ร ับอนุญาต
้ านไม่ตอ
 ผูใ้ ชง
้ งนง่ ั อยูท
่ ห
ี่ น้าเครือ
่ งนนโดยตรง
ั้
แต่จะต้องมี login
และ password
 เครือ
่ งทีใ่ ห้บริการจะติดตงระบบปฏิ
ั้
บ ัติการ Unix หรือ Linux
้ ว้ ยการพิมพ์คาสง่ ั เท่านน
ทีจ
่ ะร ับคาสง่ ั จากผูใ้ ชด
ั้ ไม่สามารถใชง้ าน
้ งึ ต้องมีความรูใ้ นการใชง้ านคาสง่ ั
Mouse ได้ ผูใ้ ชจ
่
้ ามารถสง่ ั ให้เครือ
 บริการTelnet นีส
่ งให้บริการทางานต่างๆได้ เชน
ให้บริการอีเมล์ ร ันโปรแกรม หรือ คอมไพล์โปรแกรม
้ ริการ Telnet ผ่าน Windows
 การใชบ
คลิก Start > Run
พิมพ์ telnet แล้วตามด้วย IP ของเครือ
่ งให้บริการ
 จะปรากฏหน้าจอให้พม
ิ พ์ login และ password
้ าน e-mail
 คาสง่ ั pine สาหร ับการใชง
ื่ ไฟล์บนเครือ
 คาสง่ ั ls สาหร ับการแสดงรายชอ
่ งให้บริการ
 คาสง่ ั exit สาหร ับออกจาก Telnet
 Searching คือบริการค้นหาข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์
 เว็ บไซต์ทใี่ ห้บริการ จะมีการติดตงเครื
ั้
อ
่ งมือที่
 เรียกว่า Search Engine
 Search Engine คือ เครือ
่ งมือการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ ต
้ รอกคาสาค ัญ (Keyword) ทีต
โดยให้ผใู ้ ชก
่ อ
้ งการค้นหา
Search Engine จะทาการแสดงผลแบบเรียงอ ันด ับ
ื่ เสย
ี งทงในประเทศไทยและต่
 ต ัวอย่าง Search Engine ทีม
่ ช
ี อ
ั้
างประเทศ
่ sanook.com, siamguru.com, google.com, yahoo.com,
เชน
msn.com, altavista.com, search.com เป็นต้น
 การใชเ้ ครือ
่ งหมาย “ ” ล้อมกลุม
่ คาสาค ัญทีต
่ อ
้ งการค้นหา ในกรณีทต
ี่ อ
้ งการ
ค้นหาเว็บไซต์ทม
ี่ ค
ี าเหล่านนเรี
ั้ ยงต่อก ันตามลาด ับทีก
่ าหนดเท่านน
ั้
่ “Thai super star” จะได้ผลล ัพธ์ตา่ งจาก Thai super star
เชน
ซงึ่ การค้นด้วยรูปแบบหล ัง อาจจะได้เว็บไซต์ทม
ี่ ค
ี าว่า super star of
Thailand
่ งว่าง
 การใชเ้ ครือ
่ งหมาย - แล้วตามด้วยคาสาค ัญโดยไม่ตอ
้ งเว้นชอ
่ ฟิ ล์ม -ร ัฐภูม ิ หมายถึงค้นหาด้วยคาว่า
จะหมายถึงคาทีไ่ ม่ตอ
้ งการ เชน
ฟิ ล์ม แต่ไม่ตอ
้ งการฟิ ล์ม ร ัฐภูม ิ ซงึ่ จะได้ผลล ัพธ์เป็น ฟิ ล์มรถยนต์ ฟิ ล์ม
ถ่ายรูป เป็นต้น
พิมพ์ http://www.google.co.th
คลิกที่
การค้นหา
ขนสู
ั้ ง
ระบุ
keyword
ระบุเงือ
่ นไข
เฉพาะที่
ต้องการ
ค้นหา
 Conversation คือ บริการสนทนาบนอินเตอร์เน็ ต ได้แก่
 USENET newsgroup
่ MSN , Skype
 Internet Phone เชน
 Chat
่ ในยุคอดีต ได้แก่ ICQ, Pert
เชน
ในปัจจุบ ัน ได้แก่ MSN หรือ Windows Live Messenger ,
Chat Room ตามเว็บไซต์ตา่ ง ๆ
 Web board
 Social Media คือเครือ
่ งมือ หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ ตทีน
่ ักท่องเว็บและ
ื่ สาร รวบรวมข้อมูล และแม้กระทง่ ั ไป
บริษ ัทต่าง ๆ เข้าไปเพือ
่ ทาการสอ
ร่วมมือก ันก ับคนในชุมชนนน
ั้ ๆ ทางานบางสงิ่ บางอย่าง
่
 ต ัวอย่างของ Social Media เชน
่ Multiply, MySpace
 Blog เชน
่ YouTube
 เว็ บประเภท Video Sharing เชน
่
 เว็ บประเภท Social Networking เชน
Facebook, Hi5
่ Twitter
 เว็ บประเภท Micro Blog เชน
่ Flickr, Shutterfly, Photobucket
 เว็ บประเภทอ ัลบมรู
ั้ ปภาพอย่างเชน
่ Digg, Stumble Upon
 เว็ บ Bookmark ต่าง ๆ เชน
ต ัวอย่างการใชง้ าน
Facebook, Hi5 และ Multiply

similar documents