Kontraktsregulering av compliance

Report
Kontraktsregulering av compliance-forpliktelser
Advokatene Ola Ø. Nisja, Kaare Andreas Shetelig og Erlend W. Holstrøm
Industrijuristseminaret 2014
7. mars 2014
1
DN 22. februar 2014
"Da Hydro kom til Angola på slutten av
80-tallet var bestikkelser av offentlige
tjenestemenn i utlandet lovlig og kunne
trekkes fra på skatten. I 2005 er mye
forandret. Norge har siden 2003 hatt
strenge straffebestemmelser mot
korrupsjon. Store, norske selskaper som
driver virksomhet i USA og
Storbritannia, må også forholde seg til
de strenge antikorrupsjonslovene i disse
landene."
2
Aftenposten 25. februar 2014
3
To hovedspørsmål innledningsvis og dagens temaer
4
Kontraktsregulering av compliance-forpliktelser
•
•
5
Hva mener vi med compliance-forpliktelser i denne
sammenhengen?
‒ En vid forståelse av begrepet
‒ Overholdelse av lover, regler, konvensjoner, etiske
regelsett etc. som gjelder antikorrupsjon,
menneskerettigheter, barnearbeid, miljø, tvangsarbeid
mv.
Kontraktsreguleringen
‒ Fastsettelse av forpliktelser til å overholde slike regler i
kontrakt (kontraktsforpliktes til å "comply")
Temaer
6
1.
En typesituasjon
2.
Hvorfor kontraktsreguleres compliance-forpliktelser?
3.
Tolkning av klausulene
4.
Forholdet til avtalte ansvarsbegrensninger
5.
Lempning og misbruk
6.
Noen råd og tips til slutt
En typesituasjon
7
Kontraktsmodell (forenklet)
Underleverandør
Underleverandør
Underleverandør
Underleverandør
Underleverandør
Bestiller
Underleverandør
Underleverandør
Underleverandør
Underleverandør
Leverandør
Underleverandør
Underleverandør
Underleverandør
8
Hvorfor kontraktsreguleres compliance-forpliktelser?
9
Hvorfor kontraktsreguleres compliance-forpliktelser?
Samfunnsansvar (CSR)
Unngå rettssaker/granskninger
Ivareta omdømme
Eget etisk regelverk
10
Internasjonale regelverk/konvensjoner
Redusere risiko for
personlig ansvar
Lovgivning (preseptorisk)
DN 22. februar 2014
"Hydro hadde forsøkt å få inn følgende
klausuler i avtaleverket mellom de fire
partnerne på det aktuelle oljefeltet:
• Nulltoleranse for bestikkelser og
korrupsjon.
• Ingen offentlige ansatte med
eierskapsinteresser i et av
partnerselskapene hadde lov til å
delta i regjeringsbeslutninger
vedrørende oljefeltet."
11
Meld. St. 13 (2010-2011)
"Tendensen i den senere tid er at samfunnsansvar knyttes
mer opp mot bedriftens egen virksomhet og
leverandørkjede.
[…]
Det påhviler alle selskaper et ansvar for å ta
samfunnsansvar og å ha dette integrert i virksomheten og
strategier."
12
Eksempel på klausul # 1
"The Contractor/Supplier recognises and agrees to
comply with X's corporate responsibility policy and to
respect the principles of the United Nations Global
Compact and the Universal Declaration of Human
Rights in the performance of its activities, whether
these be carried out by its own personnel or by subcontracted parties. Furthermore, for the duration of the
contract, the Contractor/Supplier agrees to follow X to
monitor its degree of compliance with these corporate
responsibility requirements, accepting any corrective or
preventive measures that may be imposed."
13
Eksempel på klausul # 2
"Leverandøren skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter,arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i
leverandør-kjeden. Varer, som leveres til oppdragsgiver, skal være
fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt
nedenfor.
[…]
Leverandøren plikter å påse at ILOs kjernekonvensjoner etterleves
i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører som
medvirker til oppfyllelse av kontrakten. Dette betyr forbud mot
barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering
[…]
Brudd innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter
leverandøren å rette de påpekte manglene, uavhengig av
kostnadene ved slik retting, innen en tidsfrist som oppdragsgiver
bestemmer, så lenge tidsfristen ikke er urimelig kort."
14
Tolkning av klausulene
15
Hva slags forpliktelser er avtalt?
•
•
16
Vi forutsetter at det er tale om
kontraktsforpliktelser og ikke bare oppfordringer
(et spørsmål om riktig kontraktsutforming)
Vil ofte bero på det regelverk kontrakten måtte
vise til (konvensjoner, lovgivning, virksomhets
etiske regelverk)
Noen tolkningsutfordringer
•
•
•
•
•
17
Bare kontraktsparten eller også videre
ledd?
‒ For hvilke underleverandører/ledd
svarer kontraktsparten?
Oppdatering av regelverk
Konsekvenser av vage/overordende
formuleringer
Den rettslige betydningen av at en
underleverandør er godkjent av bestilleren
Hvilke konsekvenser skal et brudd ha?
Et eksempel: Rett til å inspisere
•
•
•
•
•
•
•
18
Rett til å inspisere hvem?
‒ Kontraktsparten?
‒ Videre ledd i kontraktskjeden?
Kreves noen begrunnelse?
‒ Kontraktspartens skjønn?
‒ Mistanke om brudd? Hos hvem?
Kvalifisert (skjellig grunn)?
Må brudd være avdekket?
Må inspeksjonen meldes?
Hvem kan gjennomføre inspeksjonen?
‒ Kontraktsparten selv?
‒ Uavhengig tredjepart?
Konfidensialitet
Hvem skal bære kostnadene?
Et eksempel til: Hevingsadgangen
Dagbladet 31. oktober 2013:
Harald Langemyhr er tilkjent
20 millioner kroner i
erstatning
- Et brukbart plaster på såret, men erstatningen kunne vært større.
19
Forholdet til avtalte ansvarsbegrensninger
20
Vil en ansvarsbegrensning stå seg?
•
21
Det første spørsmålet: Omfatter
en eventuell
ansvarsbegrensning også slike
brudd?
‒ Eksplisitt unntatt?
‒ Hvis ikke eksplisitt unntatt,
hva tilsier en
rimelig/fornuftig
fortolkning av kontrakten?
Vil en ansvarsbegrensning stå seg? Forts.
•
22
Hvis ansvarsbegrensningen i
utgangspunktet gjelder: Hvor
langt vil den stå seg hvis den
utfordres?
‒ Den klassiske lære: Man kan
aldri fraskrive seg ansvar
for sine egne forsettlige eller
grovt uaktsomme
kontraktsbrudd
‒ Grov uaktsomhetsnormen
anvendt på compliancetilfeller
‒ Kan man rettsgyldig
fraskrive seg ansvar for slike
brudd vi her taler om?
‒ Begrensninger av ansvar for
indirekte tap/omdømmetap
Lempning og misbruk
23
Lempning/tilsidesettelse av en compliance-forpliktelse
•
24
Mest nærliggende rettslig grunnlag:
‒ Tolkning med grunnlag i alminnelig fornuft og/eller
avtaleloven § 36 som tolkningsnorm (rimelighet)
‒ Revisjon i medhold av avtaleloven § 36
• Forpliktelsen man har tatt på seg i kontrakten (som
er mellom to profesjonelle parter) må være
kvalifisert urimelig…
Særlig om misbruk
•
•
•
•
25
Misbruk = Bruk av compliance-brudd av andre årsaker enn
bare ønsket om å "comply"
Utgangspunktet: Kontrakten stiller ikke krav til
kontraktspartens begrunnelse/motivasjon
De alminnelige avtalerettslige reglene (herunder § 36) kan
etter omstendighetene være anvendelige
Tolkning:
‒ Kan det innfortolkes et saklighetskrav?
‒ Må det foreligge en nærhet til
kontraktsarbeid/realforpliktelsen?
Misbruk som ledd i en hevingsvurdering
•
Rt. 1999 side 408 (Garasjedommen)
"Når det – slik som tilfellet var her – er et fallende
eiendomsmarked, vil det også være mulig for kjøperen
å benytte en hevningsadgang i spekulasjonsøyemed.
Jeg er etter dette blitt stående ved at kjøperen ikke
hadde hevningsrett da hevningserklæringen ble
fremsatt 21. mai 1991."
•
26
Uberettiget heving som erstatningsgrunnlag
Noen råd og tips til slutt
27
Utvalgte råd og tips
28
1.
Ha en god tone med compliance-ansvarlig i virksomheten
2.
Søk å finne frem til en rimelig og fornuftig risikofordeling
3.
Våg å forhandle på compliance-bestemmelser
4.
Bruk av sjekklister/erklæringer
5.
Integrity due diligence (IDD)
6.
Bruk av back-to-back løsninger
7.
Viktigheten av en skikkelig ansvarsbegrensning (for leverandøren)
Kontaktinformasjon
Ola Ø. Nisja
Tel.
+47 22 82 76 44
Mobil +47 934 31 332
[email protected]
Kaare Andreas Shetelig
Tel.
+47 22 82 75 78
Mobil +47 900 29 192
[email protected]
www.wr.no
29
Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk
rett. Den utgjør ikke juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.
Erlend W. Holstrøm
Tel.
+47 22 82 76 93
Mobil +47 911 32 417
[email protected]
Kontaktinformasjon
OSLO
Tel +47 22 82 75 00
Fax +47 22 82 75 01
[email protected]
LONDON
Tel +44 20 7367 0300
Fax +44 20 7367 0301
[email protected]
KOBE
Tel +81 78 272 1777
Fax +81 78 272 1788
[email protected]
BERGEN
Tel +47 55 21 52 00
Fax +47 55 21 52 01
[email protected]
SINGAPORE
Tel +65 6438 4498
Fax +65 6438 4496
[email protected]
SHANGHAI
Tel +86 21 6339 0101
Fax +86 21 6339 0606
[email protected]
www.wr.no
30
Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk
rett og om internasjonal voldgift. Den utgjør ikke juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige
beslutninger bør baseres på den.
31

similar documents