ไฟล์นำเสนอการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว

Report
กรณีศึกษา วิถีแห่ ง มจธ.
1 เมษายน 2557
มทร.รัตนโกสิ นทร์ (ศาลายา) จ.นครปฐม
ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิ การบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
มองให้ เห็นประเด็นที่สาคัญ
เล่าเรื่ อง
ด้ วยภาพ
บันทึกกลไก
แห่งความสาเร็จ
สร้ าง
ความคิด
รวบยอด
ชวนให้ คิด
วิเคราะห์
บนพื ้นฐาน
การดาเนินชีวิต
โยงความสัมพันธ์ในการงานจริง
อ่านเบื ้องหลัง
ความคิด
Learning Organization
Agile Organization
High Performance
Organization
Innovative Organization
Happy
Workplace
นักบริหาร/บุคลากรยุคใหม่
Learning to CHANGE
Excellent
Organization
สัมฤทธิผล
มุ่งมัน่ ท้าทาย
ยืดหยุน่
ก่อเกิดประโยชน์
ค่านิยมองค์กร
ประสิ ทธิภาพ
ใช้ตดั สิ นใจ
บทเรี ยนองค์กร
คุม้ ค่า
WORLD CLASS
UNIVERSITY
อันดับที่ 389 ของโลก
อันดับที่ 349 ของโลก
6I
6
ทไี่ ดรั
ความเป็ นมหาวิทยาลัยวิจย
ั แหงชาติ
้ บการ
่
ยอมรับในระดับโลก
Times Higher Education World
University Rankings
 ปี
QS World University
Rankings
ปี 2013 อันดับ WR – 701+/
Asian 161-170
Engineering and
Technology 281
ปี 2012 อันดับ WR – 601+/
Asian 161-170
UI
Metric
World
University
มจธ.
เป็ นมหาวิ
ทยาลั
ย
อันดับ Ranking
1
ในประเทศ
ปี
2013
อั
น
ดั
บ
WR – 39/ CR –
ดานวิ
ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
้
์
2 (January
2014)
สาขาวิศวกรรมศาสตร
และ
์
ปี
2012
อั
น
ดั
บ
WR
–
38/
CR – 2
เทคโนโลยี
(January 2013)
มจธ.
เป็ นอันดับ 1 ในกลุมของ
่
7
I
หมายเหตุ
WR-World Rank / CR - Country Rank/ RR
Urban Area ทัง้ ปี 2012 และ
2013-2014 อันดับ WR 301-350
(349 )
BRICS & Emerging Economies
Rankings 2014 อันดับ 29
 ปี 2012-2013 อันดับ WR 351-400 (389)
Asia University Ranking 2012-2013
SCImago Institutions
อันดับ 55
Ranking
ปี 2013 Normalized Impact
อันดับ 1 ของประเทศ
อันดับ CR 8/ RR - 369/ WR - 1,266
ปี 2012 Normalized Impact
อันดับ 1 ของประเทศ
Webometrics Ranking อัofนดัWorld
บ CR Universities
6/ RR2013)
- 336/ WR
ปี 2013
(July
อันดั-บ1,293
WR 546
เป็ นอันดับ 8 ของประเทศ
ปี 2012 (July 2012) อันดับ WR 481
เป็ นอันดับ 7 ชองประเทศ
7
ตานานแห่ งความสาเร็จของชาว มจธ. ส่ วนหนึ่งอยู่ที่ ความหวัง และความเชื่อของประชาคม
ความหวัง คือ ขุมพลังในใจเรา และความเชื่อ คือ แรงผลักดันสู่ ความสาเร็จ
เราสร้ างคนให้ มองไปข้ างหน้ าให้ มคี วามเชื่ออย่ าง เชื่อมั่น ...ศรัทธา... ค้ นหา... กล้ าคิด...และ กล้ าทา
เชื่อมัน่ ว่ า เราทาได้
เป็ นอย่าง ดี
และจะดีวันดีคนื
ศรัทธาต่ องานทีท่ า
ศรัทธาต่ อผลงานทีไ่ ด้
ศรั ทธา ศรัทธาต่อบุคลากรชาวมจธ.
ศรัทธาต่ อองค์ กรของเราทุกคน
เชื่อมั่น
กล้าที่จะลงมือทา
กล้ าทา
ทาอย่างมืออาชีพ
และทาให้ ดขี นึ้ อย่างต่ อเนื่อง
ค้ นหา
กล้ าคิด
กล้าคิดแบบ พลิกโฉม
กล้าคิดสิ่ งใหม่ ให้ เป็ นนวัตกกรรม
กล้าคิดสิ่ งที่ แตกกตก่ าง
ไม่ หยุดนิ่งต่ อ
การค้ นหาอย่างเข้ าใจ
ใช้ เทคโนโลยีเข้ าช่ วย
ให้ ร้ ูแจ้ ง-เห็นจริง
ถ่ องแท้
2.รศ.ดร.หริส
สู ตะบุตร
ดร.ทองฉัตร
หงศ์ ลดารมภ์
นายกสภา มจธ.
5.รศ.ดร.ศักรินทร์
ภูมริ ัตน
4.รศ.ดร.ไกรวุฒิ
3.ดร.กฤษณพงศ์
1.รศ. ดร.ไพบูลย์
เกียรติโกมล
กีรติกร
หังสพฤกษ์
ความหวัง ความเชื่อ ความศรัทธา ความตก่ อเนื่อง และความเป็ นมืออาชีพ ของชาว มจธ.
อธิการบดี มจธ.ทุกท่ านทีย่ งั คงทางานร่ วมกัน ตกลอดเวลาจากอดีตกถึงปัจจบุ ัน
รายรับรายจายจริ
ง มจธ. ปี งบประมาณ 2535 ่
2556
ลานบาท
้
6,000
5,000
4,000
อธิการบดี : รศ.ดร.หริส
สูตะบุตร
(15
ก.ค. 35 - 14
อธิการบดี : ดร.กฤษณ
พงศ์
กีรติกร
(15 ก.ค. 41 - 15 ก.ค.
49)
อธิการบดี :
รศ.ดร.ไกรวุฒ ิ
เกียรติโกมล
(16 ก.ค. 49 15 ก.ค. 53)
อธิการบดี :
รศ.ดร.ศั กรินทร ์
ภูมริ ต
ั น
(16 ก.ค. 53 - 15
ก.ค. 57)
3,000
2,000
1,000
(1,000)
บุคลากรเพิม่ จาก 1,100 คน สู่ 2,200 คน(2 เท่า)
รายรับรวมเพิ่มจาก 1,000 ล้าน สู่ กว่า 4,000 ล้านบาท (4 เท่า)
เงินสะสมเพิม่ จากเกือบ 500 ล้าน สู่ กว่า 4,000 ล้านบาท (8 เท่10 า)
*
Theoretical limit
การเปลีย่ นแปลง
ช่ วงเก็บเกีย่ ว
ได้ ผลมาก
เปลีย่ นแปลงมาก
ช่ วงเริ่มต้ นการเปลีย่ นแปลงช้ า
เพราะแรงเสี ยดทาน
ความกลัวการเปลีย่ นแปลง
ช่ วงปลายการเปลีย่ นแปลง
ไม่ มีผลหรือการเปลีย่ นเพิม่ เติม
อย่างมีนัยยะสาคัญ
Diminishing return
Theoretical limit
เวลา
กฤษณพงศ์ กีรติกร
ผูน้ า
ผูน้ ำทีเ่ ก่งจะสร้ำง quantum jumpได้มำก
สร้ำง S-curve เส้นใหม่ได้เร็ว ได้ตลอดเวลำ
พำคนไปสู่ S-curve ใหม่ได้รวดเร็ว
ผูบ้ ริหารทีเ่ ก่งจะพาคนไปตาม S-curve ได้รวดเร็ว
เก่ง
ปานกลาง
ไม่เก่ง
แย่
ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ
กฤษณพงศ์ กีรติกร
PRIME MINISTER
LEE HSIEN LOONG'S
SPEECH AT NATIONAL DAY
RALLY 2005
ON 21 AUGUST 2005, 8.00 PM,
AT NUS UNIVERSITY
CULTURAL CENTRE
What will Singapore be like 40 years from now? I can’t tell you. Nobody can.
But I can tell you it must be a totally different Singapore
because if it is the same Singapore as it is today, we’re dead.
We will be irrelevant, marginalised, the world will be different.
You may want to be the same, but you can’t be the same.
Therefore, we have to remake Singapore -- our economy, our education system, our mindsets,
our city. Innovation, enterprise and R&D, these are the ways to remake the economy.
(Lee Hsien Loong, 21 August 2005)
หนทางสู่ การก้าวกระโดด
strategic thinking
Quantum Jump
กำหนดเป้ ำหมำย
ขององค์กร
1 เปรียบเทียบกำรเติบโต
ข้อเสเปลี่ยนแปลงขององค์ก
นอแ
4
2
หำ Gap ขององค์กร นะ
ละแนวทำงกำรพัฒนำ 3เปรียบเทียบ/เทียบเคียง
กับองค์กรอื่น
Transformation education scenario (Asia Higher Education Summit, July 2013)
- HE recruits students thru Facebook . High GPA may imply nerdish
(not desirable).
- Free iPAD in schools. Students go on line to get scholarship/loans.
- Elite universities have few tens students. Mass universities few
hundred thousands
- Classes teaching on line. Teaching is done in 5 minutes.
- Exam marked on line.
- No large labs and library, but iLabs and e-Library.
- Validity of degrees 5 years. Need to review curriculum and offer
programs very fast.
- Teachers salary determined by students.
- Those unemployed get money back from university.
- 16-18 y students on university board so that universities offer
what students want to learn.
- Budget only 10% from government, the rest is fund raising. Those
successful in fund raising will have overflow of money, push back
donations for future years.
- Cut tongue to improve English pronunciations.
- Master of Fine Arts not MBA will be more relevant.
กฤษณพงศ์ กีรติกร
Zhī jǐ zhī bǐ,
bǎi zhàn bǎi shèng
知己知彼,百戰百勝
รู้เรา รู้เขา ร้อยรบ ร้อยชนะ
Sūn zi bīng fǎ
孙子兵法
Sūn zi bīng fǎ
孙子兵法
กำลังพลไม่ พร้ อม
สั่งรุ ก
ภำรกิจห้ ำมหยุด
สั่งถอย
ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความศรัทธา
และระบบ ไม่มีความพร้ อม
ความไม่ตอ่ เนื่องในการปฏิบตั ิภารกิจที่อาจเห็น
ผลในระยะยาว
ภำวกำรณ์ ไม่ แจ้ ง
ปฏิ บัติกิจ
การปฏิบตั ิงานในสภาพ ปรับตัวกับสถานการณ์
ไม่ได้ ตลอดจนไม่เข้ าใจในสถานการณ์
เมื่อไพร่ พลสงสัย จะเกิดความระส่ าระสาย
SWOT Analysis
โอกำส
1)
2)
รู้ได้อย่ำงไรข้อมูล
จำกไหน?
มีประโยชน์ ต่อ
องค์กรมำกขนำด
ไหน?
1)
อุปสร
รู้ได้อย่ำงไร ข้อมูล
รค
จำกไหน
?
2)
3)
กระทบ/สำคัญต่อ
องค์กรอย่ำงไร?
มีแนวทำง/วิธีกำร
SWOT Analysis
1)
จุด
รู้ได้อย่ำงไรว่ำเป็ น
แข็
จุดแข็
ง ง
1)
?
2)
3)
มีประโยชน์ ต่อใคร?
กลุ่มใดได้รบั
ประโยชน์ แท้จริง/
จุดอ่อ
รู้ได้อย่ำงไรว่ำเป็ น
จุดอ่อนน
?
2)
3)
มีสำเหตุจำกอะไร?
มีแนวทำงแก้ไขใน
ระยะยำวอย่ำงไร?
ื่ มโยงสง
่ เสริมซงึ่ ก ันและก ัน
เห็นควำมเชอ
• เป้ำหมำย-กลยุทธ์-โครงกำร-KPI
• BSC -Strategy Map
• Priority
Keyword ทีเ่ กีย
่ วข้อง
สอดคล้องก ับสภำพแวดล้อม
ั
• แผนพ ัฒนำเศรษฐกิจและสงคม
แห่งชำติ
• นโยบำยร ัฐบำล
1.
• กำรประก ันคุณภำพ
• มำตรฐำนทีเ่ กีย
่ วข้อง
สำค ัญ
• ISTEP (International,
Society, Technology,
Economy and Politics)
เห็นภำพเป็นองค์รวม
มีครบทุกองค์ประกอบ
3.
สมบูรณ์
• Holistic View
• Home Model
ค ัมภีร ์
6 ส.
• ฯลฯ
ั
อธิบำยให้เห็นชดเจน
่ ำรปฏิบ ัติ
นำสูก
• สร้ำง Model
• สร้ำงควำมเข้ำใจ
• คณะทำงำนแผนทีม
่ ำ
จำกสว่ นต่ำงๆของ
องค์กร
2.
้ พ ันธ์
สม
6.
ื่ สำร
สอ
4.
สน ับสนุน
5.
สร้ำงสรรค์
แผนป้องก ัน
ี่ ง
ควำมเสย
สน ับสนุนแผนหล ัก
• Contingency Plan
• Risk Management Plan
• หำ missing link
่ ยทำ
แนวคิดใหม่มเี สน่หจ
์ ง
ู ใจให้คนชว
• Differentiation
• Innovation
ธนิตกสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้ าธนบุรี
พั นธกิจ
ยุ ทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์ และโครงการ
การกาหนดเป้าประสงค์ให้ สอดคล้ องกับ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ พร้ อมให้ คาจากัดความที่ชดั เจน
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
2000 - 2015
วิสัยทัศน์
5 มุ่ง
ถอดรหัสวิสัยทัศน์
6+1 Flagships
2005 - 2020

2015 - 2030
Roadmap 2030
พัฒนาทิศทางองค์กร จากรุ่ นสู่ รุ่น Yaowaret >> USX
Strategic
Plan
การกระจาย
วิสัยทัศน์สู่ เป้ าหมาย
มุ่งธารง
ปณิธาน
ในการสร้ างบัณฑิต มุ่งสร้ าง
มุ่งสู่
ที่เก่งและดี
ชื่อเสียงและ
ความเป็ นเลิศ
เกียรติภูมิ
ในเทคโนโลยี
ให้ เป็ นที่ภูมิใจ
มุ่งก้ าว
มุ่งมัน่
The
Best
และการวิจยั
ของประชาคม
ไปสู่ การเป็ น
&
เป็ นมหาวิทยาลัย
The Brightest
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ที่ใฝ่ เรียนรู้
ในระดับโลก
Science
Strengthening
New
Approach
to
Learning
Management
Strengthening
Learning
Organization
e-University
Revenue
Driven
& Cost
Conscious
S&T Core
Capability
and
clustering
Humanization
Quality
Relevant Excellence
Internationalization
Research
University
Good
Governance
& Modern
Management
Networking
& Resource
Utilization
Productivity
Governance
วิสัยทัศน์ มจธ. สู่ การสร้าง
ค่านิยมแห่งองค์กร
Professionalism
Competency
• Accountability &
Commitment
• Innovation
• Continuous
Improvement
• Communication
• Teamwork
มุ่งธารง
ปณิธาน
ในการสร้ างบัณฑิต มุ่งสร้ าง Integrity
มุ่งสู่
ที่เก่งและดี
ชื่อเสียงและ
ความเป็ นเลิศ
เกียรติภูมิ
ในเทคโนโลยี
ให้ เป็ นที่ภูมิใจ
มุ่งก้ าว
มุ่งมัน่
และการวิจยั
ของประชาคม ไปสู่ การเป็ น
เป็ นมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชั้นนา
ที่ใฝ่ เรียนรู้
ในระดับโลก
Behavior
• Ethics
• Discipline
• Respect
เป็ นมืออำชีพ พร้อมยึดมันและยื
่
นหยัดบนควำมถูกต้อง
เป้าประสงค์ ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6 ด้ าน
แผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
พัฒนาคุณภาพการ
แสวงหาเครือข่ าย
บริหารจัดการสู่การเป็ น ความร่ วมมือเพื่อสร้ าง
ผลิตผลงานวิจยั
“High Performance “Alliances/Partnerships
and Sustainability & Resource
Organization”
Utilization”
“High Impacts”
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
“Social Change Agent”




Roadmap 2020
Strategic Goals
พัฒนา มจธ. ให้ มี

“Internationalization”

New Approach S&T Core Capability Humanization Good Governance & Networking and Internationalization
to Learning
and Clustering
Modern Management Resource Utilization
27
การบริหารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
แต่เป้าหมายหลักของเราไม่เคยเปลี่ยน
ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจึงมีความหมาย
เราสร้างโอกาสให้กบั องค์กร แล้วดึงศักยภาพของพวกเรา
ทาในสิ่งที่ดีที่สุด ที่แต่ละคนถนัด
มจธ. จึงพร้อมลงทุนให้กบั บุคลากร
เพื่อเตรียมคนให้พร้อมต่อการพัฒนา มจธ. จากรุ่นสู่รุ่น
ให้คิดอย่างแตกฉาน และทาอย่างแตกต่าง
ธนิตสรณ์ จิ ระพรชัย พระจอมเกล้ าธนบุรี
การเรียนรู้
(Learning)
ประสบการณ์
(Experience)
การรับรู้
(Perceptions)
การกระทา
(Practice)
สิ่ งทีอ่ ยู่เหนือและใต้ เส้ นขอบฟ้ า มีสิ่งใดทีแ่ ตกต่ างกัน
สิ่งที่มองเห็น
ลักษณะนิสัยและสั นดาน
(Habit & Trait)
อารมณ์
ความรู้สึก
(Feeling)
สิ่งที่มองไม่ เห็น
ทัศนคติทฝี่ ังลึก
(Mindset)
Opinion leaders
บรรทัดฐานและมาตรฐาน
(Norm & Standard)
วัฒนธรรม (Culture)
ทัศนคติ
(Attitude)
CHANGE
Management
เปลีย่ นกระบวนทัศน์
(Paradigm Shift)
ความเชื่อ
(Belief)
ความศรัทธา
(Faith)
ความรู้
การพัฒนาระบบคิด
และความสามารถในการคาดการณ์
ความเชื่อ ความศรัทธา
ความมุ่งมัน่ ความอดทน
ความเสี ยสละ และความซื่อสั ตย์ สุจริต
ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ
ชานาญการในศาสตร์ แห่ งตน
30
สถาบัน
คณะ
สานัก
Systems
Innovations
Policies
Innovations
การประชุม Flagships T.1
Strategic
Cluster
Academic
& Research
Cluster
- คณะกรรมการ 6+1 Flagships
สภาวิชาการ
Planning
&Strategy
University
Research
การประชุ ม Flagships T.2
คณะกรรมการ
ส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
- คณะทางาน 6+1 Flagships T.2
Corporate
สภามหาวิทยาลัย
กลุ่มบัญชีและการเงิน
KMUTT Council Retreat คณะกรรมการประสานบริหาร Intelligence
คณะกรรมการ
กลุ่มพัสดุ
บริหารงานบุคคล
และคณะทางานอืน่ ๆ
กลุ่มบุคคล
Computer
กลุ่มแผนงาน
Library
Center
งานบริการการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การเงินและทรัพย์ สิน
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัย
Learning
Administration
Resource
Cluster
Cluster
การประชุ ม Flagships T.3
- คณะทางาน 6+1 Flagships T.3
Communication
กลุ่มศิษย์ เก่า
&Cascade
กลุ่มศิษย์ ปัจจุบัน
Model
กลุ่มผู้ประกอบการ
Learning
Institute
31
KMUTT 6+1 Flagships Mechanism
since 2003
Track 1
Change Agent
(Academic staff)
Track 2
Supporting
(Supporting staff)
Track 3
Stakeholder
THE ANT PHILOSOPHY
by Jim Rohn
ANTS NEVER QUIT
มดไม่เคยละควำมพยำยำม - ชำวบำงมด จะไม่ยอมท้อถอย ไม่จนต่อปัญหำ
ANTS THINK WINTER ALL SUMMER
มดคิดถึงฤดูหนำวตลอดฤดูรอ
้ น - ชำวบำงมด จะคำดกำรณ์ไปข้ำงหน้ำ
ANTS THINK SUMMER ALL WINTER
มดคิดถึงฤดูรอ
้ นตลอดฤดูหนำว - ชำวบำงมด จะมองโลกในแง่ด ี
ALL-THAT-THEY-POSSIBLY-CAN
ั
มดทุม
่ เททุกสงิ่ เท่ำทีส
่ ำมำรถ - ชำวบำงมด ก็จะทำเต็มศกยภำพอย่
ำงต่อเนือ
่ ง
ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
Thanitsorn Chirapornchai
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
Tel. 0-2470-8455-7
126 Pracha Uthit Road, Bangmod,
Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand Fax. 0-2470-8038
Mobile : 08-1808-6820
Homepage http://www.kmutt.ac.th
E-mail Address :
[email protected]
36
ื่ มโยงสง
่ เสริมซงึ่ ก ันและก ัน
เห็นควำมเชอ
• เป้ำหมำย-กลยุทธ์-โครงกำร-KPI
• BSC -Strategy Map
• Priority
Keyword ทีเ่ กีย
่ วข้อง
สอดคล้องก ับสภำพแวดล้อม
ั
• แผนพ ัฒนำเศรษฐกิจและสงคม
แห่งชำติ
• นโยบำยร ัฐบำล
1.
• กำรประก ันคุณภำพ
• มำตรฐำนทีเ่ กีย
่ วข้อง
สำค ัญ
• ISTEP (International,
Society, Technology,
Economy and Politics)
เห็นภำพเป็นองค์รวม
มีครบทุกองค์ประกอบ
3.
สมบูรณ์
• Holistic View
• Home Model
ค ัมภีร ์
6 ส.
• ฯลฯ
ั
อธิบำยให้เห็นชดเจน
่ ำรปฏิบ ัติ
นำสูก
• สร้ำง Model
• สร้ำงควำมเข้ำใจ
• คณะทำงำนแผนทีม
่ ำ
จำกสว่ นต่ำงๆของ
องค์กร
2.
้ พ ันธ์
สม
6.
ื่ สำร
สอ
4.
สน ับสนุน
5.
สร้ำงสรรค์
แผนป้องก ัน
ี่ ง
ควำมเสย
สน ับสนุนแผนหล ัก
• Contingency Plan
• Risk Management Plan
• หำ missing link
่ ยทำ
แนวคิดใหม่มเี สน่หจ
์ ง
ู ใจให้คนชว
• Differentiation
• Innovation
ธนิตกสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้ าธนบุรี
Organization Development : Holistic view
Charter
Vision/Mission
Vision/Mission
Objective/Strategy/Policy
Objective/Strategy/Policy
Flexibility
Efficiency
Quality Assurance
Culture/
Structure
Paradigm/
HRD
Process
& Systems
Shared
Vision/Value
Quality
Synergy
Tools
Productivity Improvement
Monitoring & Evaluation System
• Key Performance Indicator (KPI)
Continuous Improvement
Effectiveness
สถาบัน
คณะ
สานัก
Systems
Innovations
Policies
Innovations
การประชุม Flagships T.1
Strategic
Cluster
Academic
& Research
Cluster
- คณะกรรมการ 6+1 Flagships
สภาวิชาการ
Planning
&Strategy
University
Research
การประชุ ม Flagships T.2
คณะกรรมการ
ส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
- คณะทางาน 6+1 Flagships T.2
Corporate
สภามหาวิทยาลัย
กลุ่มบัญชีและการเงิน
KMUTT Council Retreat คณะกรรมการประสานบริหาร Intelligence
คณะกรรมการ
กลุ่มพัสดุ
บริหารงานบุคคล
และคณะทางานอืน่ ๆ
กลุ่มบุคคล
Computer
กลุ่มแผนงาน
Library
Center
งานบริการการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การเงินและทรัพย์ สิน
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัย
Learning
Administration
Resource
Cluster
Cluster
การประชุ ม Flagships T.3
- คณะทางาน 6+1 Flagships T.3
Communication
กลุ่มศิษย์ เก่า
&Cascade
กลุ่มศิษย์ ปัจจุบัน
Model
กลุ่มผู้ประกอบการ
Learning
Institute
39
KMUTT 6+1 Flagships Mechanism
since 2003
Track 1
Change Agent
(Academic staff)
Track 2
Supporting
(Supporting staff)
Track 3
Stakeholder
แนวคิดการจัดการเชิงระบบ
Environment : องค์กรส่วนราชการ ผูป้ ระกอบการ สังคม ประชาชน ฯลฯ
Standards/Goals
• ผลผลิต /ผลลัพธ์
• งานบริการ
• งานวิจัย ฯลฯ
Decision
Input
Sources
Management
Process
Monitoring & Evaluation
i
Data
Information
processor
• Database / MIS
• BI
• KM
Information
and
data
Output
Outcomes

similar documents