Abfallwirtschaft in Europa Die Bundesrepublik

Report
Avrupa'da atık yönetimi
Atık yönetiminden kaynak yönetimine doğru Federal Almanya
Cumhuriyeti
Gabi Schock
DGAW e.V. Başkanı
İçindekiler
1. AB ve Almanya'daki yasal çerçeve
2. Atık türleri ve atık miktarları
3. Kağıt geri dönüşümü
4. Bilgilendirme ve Öneriler
5. Geri dönüşüm alanında gelecekteki gelişmeler
1. AB ve Almanya'daki yasal çerçeve
Siyasi ilkeler
• Sınırlayıcı kurallar
(Tehlikelere karşı önlemler)
• Kirleten öder ilkesi
(Maliyeti kirleten üstlenir)
• Sürdürülebilirlik ilkesi
(Gelecek nesillere ilişkin sorumluluk)
Genel atık yönetimi gereklilikleri
Kaynakların azlığı, nüfus artışı ve dünya çapında atık miktarlarının büyümesi
dikkate alındığında sürdürülebilir atık yönetimine ihtiyaç duymaktayız.
Nüfus artışı
Kentleşme
atık miktarının artması
sonuç
karmaşık atık ürünler
Karışımların çeşitliliği
ekonomik büyüme
Sürdürülebilir atık yönetimi şunları sağlar:
Hijyen, Sağlık
Emisyonların minimize edilmesi
Geri dönüşüm / Geri kazanım
Yaşam kalitesi
getirileri
Çevre koruma (hava, toprak, su)
Kaynakların korunması
Atık mevzuatı
İşleyen bir geri dönüşüm ekonomisinin oluşturulması için
(Tedarik ve atık yönetimi)
alt yapı, ticari, endüstriyel, kentsel yönlerin yanı sıra
coğrafi ve kültürel etmenler de dikkate alınmalıdır.
Uluslararası ve AB atık mevzuatı
Uluslararası anlaşmalar (özet)
• Tehlikeli Atıkların Sınır Aşırı Taşınması ve Kontrolüne ilişkin
Basel Sözleşmesi (1992 – 170 Devlet + AB üye devletleri)
AB Çerçevesi (özet)
• Atık Çerçeve Direktifi, Ambalaj, Elektronik atığı, Ömrünü
Tamamlamış Araç; Pil; Atık Yağ Yönetmelikleri, Tehlikeli
Atık, atık yakma, ve çöp alanı düzenlemeleri
• Atık Sevkiyat Yönetmeliği (Bazel Sözleşmesinin
Uygulanması)
• Atık Önleme ve Geri dönüşüm Stratejisi
• Atık yönetimi en iyi uygulamaları
• AB Yönetmeliği
Doğruca
Uyulması ve Üye Devletler tarafından değiştirilmemesi
gerekenler
• AB Direktifleri
dolaylı olarak
Uygulanması ve devletlerin iç kanunlarında göre
uyarlanması gerekenler
AB Politikasının zorunlu gerekleri
•
Atık politikasının temeli olarak Atık hiyerarşisi (2012)





ÖNLEME
TEKRAR KULLANIM için hazırlama
MALZEME OLARAK KULLANIM VE GÜBREYE DÖNÜŞTÜRME
ENERJİ GERİ KAZANIMI
ATIK MALZEMELERIN TEKRAR KULLANILMASININ
ÖNLENMESI
•
İşlenmemiş atık için çöp alanına boşaltma yasağı (2020)
•
Zorunlu geri dönüşüm hedefleri (2020):
 %50 kentsel atık (Kağıt, Plastik, Metal, Cam)
%70 inşaat ve yıkım atığı
AB'nin uzun vadeli vizyonu

Avrupa atık yönetim politikası bir kaynak politikası doğrultusunda
hareket etmektedir

Ticari atık  Geri dönüşüm Birliği

hammaddelerin tedarikçisi vatandaşlar / şirketlerdir

Gelecekte sektör ürünlerini "ihale yoluyla temin edecektir"
(hammaddelerin güvenceye alınması)

yasal çerçeve birleştirecek ve modernize edecektir

Kaynak ve atık yönetiminde küresel yönetmelik ve normlara
doğru eğilim
Almanya’nın Geçmişi
Özel Atığınvon
Behandlung
Sonderabfällen
İşlenmesi
Ungeordnete
Düzensiz
Ablagerung
Bertaraf
Geordnete
Düzenli
Çöp
Deponien
Depolama
Atık
Abfall
Geridönüşüm
Verwertung
Ayırma
Trennung
1
1.Phase
Aşama
Phase
2
2.
Aşama
3.Phase
Aşama
3
Hedefler
 1. Aşama:
 2 ve 3. Aşama:
 4. Aşama:
 4 ve 5. Aşama:
Enerji
Energetische
Nutzung
Kullanımı
Kaynak
Abfallolarak
als
Ressource
Atık
Malzeme
Stoffliches
Recycling
Geridönüşümü
4.Phase
Aşama
5.Phase
Aşama
4
5
2013
Düzenli bertarafın temin edilmesi (1972)
Çevresel açıdan uygun depolama ve işleme (1986)
Kentsel atıklar için boşaltma sınırlaması (2005)
Geri dönüşüm ve Kaynak verimliliği
Politika - atık kanunları
Almanya'daki durum (özet):
Federal kanunlar
• Temel Hukuk / Anayasa (yerel yönetimler)
•
Kanunlar: Federal Emisyon Kontrol Kanunu 1990, Atık Bertaraf Kanunu (1972)
(sıhhi çöp dolumu); Atıkları Önleme ve Bertaraf Kanunu 1986 (önleme ve geri
kazanım); Dolaşım Ekonomisi ve Bertaraf Kanunu (1996) (önemli bir işlev olarak
aktarma görevi, bertaraf, güvenlik ve ürün yönetimi); Geri Dönüşüm Kanunu 2011
(kaynaklar ve iklim), Çevre Güvenlik Yükümlülüğü Kanunu; Sürücü Mesleki
Yeterlilik Kanunu
• Federal Emisyon koruma yönetmelikleri - (17. Federal Emisyon Yönetmeliği:
Tehlikeli emisyon sınırları 1990); Geri dönüşüm ve Atık Yönetim Kanunu (atık
listesi, tespit, atık yönetimi, Ambalaj 1992, Ömrünü Tamamlamış Araç, Pil,
Kanalizasyon Çamuru Direktifi (1992), Atık boşaltma yasaklaması 2001)
• İdari Düzenlemeler (Hava Kalite Kontrolü Teknik Talimatları1986, Tehlikeli Atık
Teknik Talimatları 1991, İnsani Atık Teknik Talimatları 1993)
Eyalet Kanunları
Belediye Tüzükleri
Geri Dönüşüm ve Atık Yönetim Kanununa 1996 yılında
getirilen değişiklik
•
•
•
AB atık çerçeve direktifinin uyarlanması (AbfRRl–2008/98/EG) Alman kanunlarına
Yeni tanımlar: "Atık olmaktan çıkma topluluğu", "atık ve yan ürün tanımı", "geri kazanma
ile bertaraf arasındaki fark"
Beş seviyeli hiyerarşi: Önleme, tekrar kullanım için hazırlama, geri dönüşüm, enerji
olarak geri kazanım, bertaraf
•
Atık önleme programlarının oluşturulması:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hedef 2012 (devlet/eyaletler için hedef formülasyonu)
Kaynak verimliliğinin geliştirilmesi:
Hedef 2015 (kapsamlı biyolojik atık yakalama)
Hedef 2020 (kentsel atık için %65 geri dönüşüm oranı, %80 inşaat enkaz atığı)
Acil hedef (Geri dönüşüm kutuları / sarı dönüşüm kutusu)
İkili bertaraf sorumluluğunun sağlanması: Toplum + Özel
Katılımcılar için Onay Sürecindeki Bürokrasinin İyileştirilmesi
Atık izlemenin iyileştirilmesi
2. Almanya'da
Atık türleri
Atık miktarı ve
Atık Arzı
Atık türleri ve miktarları
AB Atık Kataloğunda (AAK) 839 atık türü bulunmaktadır
tüm türler altı basamaklı bir sayı ile tanımlanmıştır,
yaklaşık %50'si tehlikeli atıktır ve * işaretini taşımaktadır.
Almanya'da atık oluşumu
(tehlikeli atık dahil)
Atık işleme tesislerinden
gelen atık
İnşaat ve Hafriyat atığı (yol yapımı
dahil)
Diğer Atık (özellikle üretim ve
ticaret kaynaklı)3
Yer altı kaynaklarının çıkarılması
ve işlenmesinden kaynaklanan
atık; 01 gem. EAV dahilindeki tüm
atıklar4
Kentsel atık
Atık işleme tesislerinden gelen atık hariç net atık girişi; ilk olarak 2006 yılında atığın bileşeni olarak toplanmaya başlamıştır
Atık işleme tesislerinden gelen atık (EAV 1908), insan tüketimine (EAV 1909) ve endüstriyel kullanıma (EAV 1909) yönelik suyun
hazırlanmasından, toprak ve yer altı suyunun ıslağından (EAV 1913) kaynaklanan atıklar hariç
2008’e kadar: Üretim ve ticaretten kaynaklanan atık
2008’e kadar: Madencilik kalıntıları, tehlikeli olmayan atık
Federal Almanya Cumhuriyetinde 1950'den 1990'a evsel
atık gelişimi
Atık-(HM)-terkibi, ton olarak değişim
Metal
Cam
Organik
Kül
KSP = Seramik, Taş, Porselen
H.G.T. = hidrolik bağlantılı taban
malzemesi
PPK=Kağıt, karton, mukavva
2009 yılında Almanya'da kentsel atık terkibi
Bahçe ve Yeşil Alan
biyolojik bozunabilir
Diğer atık
Cam
Yeşil atık kutusundan
gelen atı
Yığma atık
Toplam
Belediye tarafından toplanan
evsel atık, tehlikesiz endüstriyel
atık
Diğer ayrı toplanmış
atık
Kağıt, Karton, Mukavva
Karışık Ambalaj /
Plastik
Metal, Ahşap, Tekstil
2008 yılında artık atıktan daha fazla geri dönüştürülebilir
atık
Kalıntı Atık
Kalıntı Atık
Kağıt
Bio-atık
Cam
Bioatık
Cam
Ambal
aj
Kalıntı Atık
Kağıt
Bioatık
Cam
Ambal
aj
Kağıt
Atık oluşumu şunlara bağlıdır:
Nüfusun Artması
Yapıların yaşlanması
Yerleşim yapısı
Yaşam Tarzı
Topografi / İklim
Ekonomi ve Refah
Önemli atık akışlarının geri kazanım oranları (yüzde olarak)
İnşaat ve hafriyat atığı
Üretim ve ticaret atığı
Evsel atık
Tehlikeli Atık
Atık girişi (net)
Atık Yönetimindeki farklı
tesislerin sayıları
Biyolojik işleme
tesisi
Ayıklama tesisi
Isıl geri kazanım
tesisi
Mekanik-biyolojik
atık işleme tesisi
Çöp Alanlarına Depolama 2008
2005 – işlenmemiş atıkların çöp alanlarına boşaltılması yasaklanmıştır
Depolama (Sınıf 2)
Evsel Atık için
Depolama (Sınıf 0)
Tepkimeye girmeyen
atıklar için
Ticari kaynaklı atık akışının dökümü (yüzde olarak)
GSYİH, enflasyon ayarlaması yapılmış
Toplam atık girişi
Evsel atık
İklime Hasar Verenlerin Sonuç
Atık Yönetiminde İyileşme CO2 Bilançosunda Azalma
Boşaltma
Yükleme
2005 yılından bu yana çöp alanı atıklarının azalmasıyla birlikte iklim gazı emisyonu neredeyse sıfıra indi
İklim gazı emisyonu milyon ton CO2 Eşdeğeri
Her yıl atılan evsel çöpe bağlı Toplam
İklim Gazı Emisyonu
2005 yılında çöp alanlarına işlenmemiş atıkların boşaltılmasının
yasaklanması iklimin korunmasına önemli bir katkı sağlamıştır
4. Almanya'da kağıt geri dönüşümü
Eski kağıdın atık durumunu kazanması ne zaman başlar?
 gazete ve dergi gibi karışmamış ticari ürünler asla atık haline
gelmez.
Ayıklama işlemi sonrasında, şu durumda atık olmaktan çıkan kağıt
statüsünü kazanır:
 kağıt dışı bileşen içeriği %1,5'ten az ise
 EN 643 uyarınca ayıklanmış kaliteli bir malzeme
 zararlı katkı maddelerinden arındırılmış
 yağ veya benzer sıvılar ile görülür bir şekilde kirlenmemiş
2012 Yılında Atık Kağıt Pazarı - Almanya
• Kağıt, Kart. Muk. Üretimi: 22.6 milyon ton (-%0,5)
• Atık kağıt kullanımı:
16.17 milyon ton (+%0,6)
• Atık kağıt ithalatı:
3.6 milyon ton
• Atık kağıt ihracatı:
2.17 milyon ton
Kağıt geri dönüşümü
Almanya son birkaç yıldır geri kazanılmış kağıt net ithalatçısıdır
Yani, Avrupa'dan ve dünyanın her tarafından büyük miktarda atık kağıt
almaktadır

Beklenti: Bölge dahilinde ne kadar çok atık kağıt kullanılırsa trafik
ve çevre üzerindeki etkiyi o kadar azaltabiliriz
Almanya'da 2002 yılında tespit edilen atık sonrası kağıt
menşe oranları
İşleme
Özel
Evsel
Kaynak: bvse
Ticari
(Endüstriyel,
KOBİ)
Doğu Almanya'da atık kağıt fiyat artışı
Atık kağıt fiyat artışı - göreli
230
210
190
170
%
150
1.02.
1.04
1.11
130
110
90
70
50
1.02 = Karışık kağıt ve karton (ayıklanmış), ortalama %40 Gazete ve Dergi
1.04 = market atığı ve oluklu karton, en az %70 oranında oluklu karton ve kalanı mukavva veya ambalaj kağıdı
1.11 = Mürekkep giderme için ayıklanmış özel evsel kağıt, en az %40 gazete ve %40 dergi, maks.
%1,5mürekkebi giderilemeyen kağıt ve karton
Kağıt toplama sistematiği
Kentsel toplama
Kabul noktaları
Yollara konulan geri dönüşüm
kutuları
Vatandaşların
gazeteleri/dergileri toplama
noktalarına getirmesi
Basın araçları ile boşaltma
İşleme merkezine nakliye
Kamyon kasasında aktarma
Ayıklama tesisine taşıma
Kağıt fabrikasına taşıma
Atık Bertarafı
Evsel atığın ayıklanması
Kağıt fabrikasına veya yurt dışına
nakliye
Yeni Kağıt
Kaynak: Stora Enso
Yeni Kağıt
Yurt dışı
Konteyner
Kabul noktaları sistemi
 Vatandaşlar normalde toplama
sistemlerini kullanmakta
 veya malzemeyi el arabaları ve
bisiklet yoluyla götürmektedir
 En yakın kağıt fabrikalarına
nakliye
Kentsel toplama sistemi
 Toplama turları: Enerji tüketimi
 İşleme merkezine nakliye: Enerji
tüketimi
 Aktarma: Enerji tüketimi
 Ayıklama tesisi
yüksek enerji tüketimi,
yüksek yatırım ve bakım
ihtiyacı
 Atık bertarafı: Enerji harcaması
 Kağıt fabrikasına veya limana nakliye
Kaynak: Stora Enso
Kabul noktaları sistemi
 kesinlikle karışmamış
malzemeler!
 ilgili yurttaşların çevresel bilinci
ve
 alma sırasında kontrol sayesinde
Kaynak: Stora Enso
Kentsel toplama sistemi
 Derecelendirilemeyen tonlarca kaliteli
içerik bulunmaktadır
 Ayıklama tesislerinde ayıklama sağlığı
sınırlıdır ve ayırma kalitesi iyi değildir
 Atık Kağıtların ayıklanmasında
kirlilik tehlikesi
• Yanlış atık = atık toplama işinde (atığın ayrı toplanması
durumunda) yanlış atıkların toplanan atık içine toplanması,
örneğin atık kağıt kutusuna plastik ambalajların atılması için
kullanılan terimdir
• Yanlış atık = özellikle kentsel alanlarda ve toplu yerleşimin
yüksek olduğu alanlarda yüksek geri dönüşüm potansiyeline
sahip atık içinde  %50'lere varan oranda artık atık
oluşmaktadır
Atık kağıttaki katışıksızlık oranı her bir toplama sistemine
göre farklılık göstermektedir:
Yabancı Madde Sistemi
• Toplama Yığın:
< 1,0%
• Depo konteyneri:
%2,5
• Tekli atık kutusu:
%3,5
• Çoklu atık kutusu:
Kaynak: bvse
%13,0
4. Bilgilendirme ve Öneriler
atık danışmanlığının ana amacı = atık önleme,
yani atıkların ortaya çıkmamasını sağlama.
örneğin ambalaj tüketimini azaltarak
örneğin tekrar kullanılabilir ambalajlarla veya biyolojik olarak
bozunabilir malzemelerden yapılan ambalajlarla değiştirerek
diğer amaçlar:
• atık ayırmanın iyileştirilmesi, yani ıskartaların azaltılması
• Atık ve geri dönüşüm fırsatları hakkında eğitim (örneğin atık
işlemenin öğretildiği eğitsel faaliyetler yoluyla)
• Çevre dostu bertaraf hakkında tavsiye (çoğunlukla maliyet
tasarrufu ile birlikte)
Anaokullarında ve okullarda atık danışmanlığı
Almanya'daki pek çok belediye ana okullara ve
okullara atık eğitimi sunarak:




oyun yoluyla atık ayırmanın öğretilmesini sağlamaktadır
Eğitim ve Bilgilendirme (örneğin gübre nasıl yapılır?)
Atığın doğru işlenmesi ve atık izleme hakkında geziler, tiyatro oyunları
Kullanılabilecek eğitim ve bilgilendirme malzemeleri
Şirketlerde Atık Danışmanlığı
Belediyeler ve çeşitli özel danışmanlar atık ile ilgili
danışmanlık sunmaktadır
Danışmanlık konuları şunlardır:
 Mevcut kanunlar ve düzenlemeler hakkında bilgilendirme
 Muhtemel geliştirilebilecek alanların ve tasarrufların tespiti
uygun bertaraf ve atık yönetimi yoluyla)
 Çalışanların eğitilmesi
 Danışmanlık oturumları
(Sektör bilgisi, Bölgesel atık ve fiyatlar)
(örn.
3. Geri dönüşüm alanında gelecekteki gelişmeler
Temel hususlar
•
bazı hammaddeler dünya çapında giderek tükenmektedir
•
Bu nedenle değerleri artmakta, çok küçük miktarlarda
kullanılan hammaddelerin bile geri dönüştürülebilmesi
gerekmektedir  bu nedenle bu maddelerin geri
kazanılmasına veya geri dönüştürülebilir hale getirilmesine
yönelik yöntemler geliştirilmelidir.
•
Hangi hammaddeler tükeniyor?
•
Bu hammaddeler hangi ürünlerde kullanılıyor?
Ürün Tasarımı
 Daha az değerli başka ikame hammaddeler kullanılarak
aynı işlevlerin elde edilmesi
 gelecekte her şey geri dönüştürülemeyecek, nadir
kaynakların yerini geri dönüştürülebilir maddelerin
almasına yönelik araştırmalar yarar sağlayacak
 Bayreuth'taki Bionik Üniversitesi'nden Dr. Scheibel,
doğadan ilham alarak
 geri dönüşümlü üretime yönelik araştırmalar yapmaktadır
Ürün Tasarımı
 Örn. elektronik aletlerde kolayca geri dönüşümü
sağlayacak elemanların kullanılması
 Montaj tekniğinin geliştirilmesi: geri dönüştürülebilir
malzemelere, geri dönüşüm için sökülmesi amacıyla
erişimin kolaylaştırılması
 Geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir malzeme
kullanımını teşvik edecek maliyet azaltma çalışmaları
Geri dönüşüm seçenekleri
Avrupa'daki atık kaynakları



AB 27 Üye devletlerinde çöp alanlarına boşaltılan veya önemli bir enerji
sağlamaksızın yakılan büyük miktarlarda ikincil hammadde bulunmaktadır
Plastik ve EBS ile ilgili 17 seçili cüruf akışı üzerinde araştırma yapılmıştır:
 Bu akışların sadece %55'ine tekabül eden 675 milyon tonu ikincil hammadde
olarak geri dönüştürülmekte veya enerji üretiminde yakıt olarak
kullanılmaktadır.
Malzeme döngüsündeki maddelerin daha da azaltılmasına ilişkin koşullar:
 Daha sıkı atık mevzuatı (örn. geri dönüşüm oranları hakkında)
 Çöp boşaltma yasaklamaları
 İkincil hammadde kullanımına yönelik ekonomi araçları ve teşvikler
 Ayrışık toplama sistemlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi
 Atığın önlenmesine yönelik ekonomi teşvikleri
 Güçlü ürün yönetimi
Atık yönetiminden kaynak mevzuatına doğru
Kaynak: EUWID, 29.09.2009 – „Europäischer Sekundärrohstoffatlas 2006“, Prognos
Geri dönüşüm Seçenekleri
 Geridönüştürülebilir malzemeler için geçici depolama alanının
oluşturulması
 Atıktan ürünün (maddenin) üretildiği geri kazanım merkezlerinin
oluşturulması
 Pratik Demontaj  kontrollü malzeme akışı, geliştirme yardımı:
teknoloji de kullanılabilir hale getirilmelidir
 Sanayi ülkelerinde hammaddelerin geri dönüşümü - Geri
kazanım
 Ekolojik bilanço: şu ana kadar dikkate alınmayan kriterler de geri
dönüşüm bakımından dikkate alınmalıdır
Gelecekte kaynak geri dönüşümü
2030 yılı için vizyon, elektrikli aletler örneğinin kullanılması
Elektrikli (elektronik) aletlerin geri dönüşümü için gerekenler:
 Bellek çipi (teknik veriler: Kullanım ömrü, üretici, satıcı ve
kullanım amacı bilgileri dahil üretim verileri)
 kusurlar hakkında ön uyarı
 Malzemelerin sınıflandırılması
 Aletler, sabit telefon /cep telefonu kullanılarak sorgulanabilir
(çalışma süreleri, alıcı bilgileri, önceki sahip, değiştirilen
parçalar vb.)
 Geçmeli ve delikli parçaların kullanımı (kolay onarım)
 Geridönüşüme uygun, eş boyutlar
 Örneğin farklı üreticilerin yapı gruplarının kullanılması
 İşlevsel açıdan eşdeğer parçalar ile değiştirilebilirlik
Gelecekte kaynak geri dönüşümü
2030 yılı için vizyon, elektrikli aletler örneğinin kullanılması
Yeni yasal çerçeve:

Müşteriler için fatura

Üreticiye geridönüştürülmüş parça kullanımı için sübvansiyon
ödenmesi

Geri dönüştürülmüş ürünler veya parçalar için pazar garantisi

Emtia toplama, işleme ve emtia ticaretine yönelik firma
kuruluşlarının desteklenmesi

Bir geri dönüştürülmüş emtia borsasının kurulması

Geri dönüştürülmüş malzemelerin uluslararası ticareti
 Güney Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkelerin dahil edilmesi
Gelecekte kaynak geri dönüşümü
2030 yılı için vizyon, elektrikli aletler örneğinin kullanılması
Geçiş aşamasındaki önlemler:

Metallerin daha az kırpılması ve eritilmesi

Eski çöp alanlarının yeni bir hammadde kaynağı olarak açılması

Bertaraf masrafları dahil maliyetin belirlenmesi
2030 yolunda ilk başarılar:

Geridönüşüme yönelik evler dışında, çöp satıcılarının ortaya
çıkması

Hammadde tüketimi olmaksızın geri dönüştürülebilir malzemeler
yoluyla sık tüketilen cihazlarda sürekli teknik yenilik
Yetkin bir ortak, DGAW
 DGAW, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm oranları ve kentsel
toplama gibi güncel konular hakkında yürütülen tartışmalara etkili bir
şekilde dahil olmaktadır ve ulusal seviyede, Avrupa'da ve giderek
büyüyen bir uluslararası seviyede gelişen bilgi, deneyim, eğitim ve
iletişim platformu haline gelmiştir.
 DGAW, farklı bir hammadde ekonomisi için sektör ile politika
arasında iletişimi sağlamaktadır ve arzu edildiği takdirde teknik
uzmanlık bilgisi ve yenilikçilik bakımından da aracılık
sunabilmektedir.
… ve sorularınız!
Gabi Schock
Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V.
[email protected]
[email protected]

similar documents