Alternativní a augmentativní komunikace

Report
VYMEZENÍ PROBLEMATIKY
SYSTEMATIZACE A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMŮ
 řeč je jedním z nejdůležitějších prostředků
socializace
 důsledky narušené komunikační schopnosti
 obtížnější začlenění do společnosti
 „augmentare“ – zvětšovat, rozšiřovat
 podpora již existujících komunikačních
možností a schopností
 rozšíření na adekvátní úroveň
 cíl – zvýšit kvalitu porozumění a usnadnit
vyjadřování
 závažné formy narušené komunikační
schopnosti
 výrazné narušení verbální komunikace
 náhrada mluvené řeči
 umožnit jedincům se závažnými poruchami
komunikačního procesu aktivní dorozumívání
 zapojení do života společnosti
 výhody
 nevýhody
 při zavádění systémů AAK je nutné vysvětlit rodičům
klienta, že cílem aplikace AAK není v žádném případě
potlačení verbální komunikace
 AAK naopak působí velice pozitivně, protože funguje jako
jeden z prostředků, který komunikační schopnost rozvíjí

klinické studie - využití systémů AAK přispívá k rozvoji
komunikace, podstatnou roli však sehrává právě podpora okolí
i intenzivní logopedická intervence

(S. von Tetzchner, N. Grove, 2003)
 potřeby rodiny klienta, který využívá AAK
 oblast potřeb z pohledu matek a otců
 priority matek:
 Přijetí a podpora dítěte, užívající systém AAK, ze strany širšího




sociálního okolí
priority otců:
rozšíření znalostí o komunikačních systémech a odborný
rozbor komunikační schopnosti dítěte (včetně prognózy)
Pohled obou rodičů:
nalezení vhodných odborníků a dobrovolníků, s nimiž by mohli
spolupracovat při rozvoji komunikační schopnosti dítěte
 (D.H. Angelo in GLENNEN, S. L., DECOSTE, D.C. , 1997)
 vrozená narušení komunikačního procesu
 důsledek handicapu
 smyslového, mentálního
 centrálních poruch vývoje hybnosti
 kombinovaných postižení
 získané poruchy a degenerativní
onemocnění
 cévní mozkové příhody
 Parkinsonova choroba
 Alzheimerova choroba
metody
AAK
s
pomůckami
bez
pomůcek
netechnické
technické
 bez pomůcek (unaided)
 užití prostředků neverbální komunikace
 pohled
 mimika
 gestikulace
 vizuálně motorické systémy
 s pomůckami (aided)
 netechnické (low tech)
 předměty, obrázky, fotografie, symboly –
piktogramy
technické (high tech)
 elektronické komunikační pomůcky a počítače

 doplňky ke snadnějšímu ovládání počítače
 individuální zvážení možností a potřeb
 souvislost s vývojovou prognózou
 možné změny v průběhu užívání

nutnost respektovat výsledky podrobného vyšetření
klienta

informace od specialistů z dalších oborů i od osob
z blízkého okolí, rodiny klienta, se kterými přichází
pravidelně do kontaktu

výběr komunikačního systému je totiž, na rozdíl od
„přirozeně“ postupujícího vývoje řeči, procesem „řízeným“

(Brekke, K. M., von Tetzchner, S., 2003)
 verbální dovednosti
 rozsah aktivní a pasivní slovní zásoby
 fyzické dovednosti
 stav smyslových orgánů
 doba práceschopnosti
 věk
 předpoklad dalšího vývoje
 kognitivní schopnosti
 potřeba a motivace ke komunikaci
 podpora rodiny a personálu (nemocnice, LDN)
 schopnost interakce
 potřeba zhodnocení míry samostatnosti
daného klienta
 jeho schopnost reagovat, zapojovat se do
aktivit spolu se sociálním okolím
 (Beukelman, D.R., Mirenda, P. , 2005)

zjištění, zda je klient schopen tvořit hlas a zda využívá řeč, hlas
k upoutání pozornosti komunikačního partnera

snaha primárně využívat řeč ke komunikaci se známými i neznámými
osobami

míra schopnosti verbálně komunikovat

schopnost využívat prostředků verbální komuniace

je nezbytné zhodnotit také úroveň porozumění řeči a strategie, které je
klient schopen využít, pokud sdělení neporozumí

je třeba zhodnotit i charakter systému, který bude klient využívat, jeho
flexibilitu vzhledem ke slovní zásobě (její organizaci a objemu), typ výstupu
a manipulace apod.

S. L. Glennen (1997)
 vývojové kritérium
 terapeutické kritérium
 lingvistické kritérium
 kritérium komunikačního záměru
 (Lechta, V., 2010)
 způsob přenosu
- dynamický
- statický
 ikonicita
 rozsah slovní zásoby a shoda s mluveným
jazykem
 forma a stupeň postižení
 kombinace vad
 mentální potenciál
 včasnost a zahájení komplexní a logopedické
péče
 sociální vlivy
 úroveň spolupráce odborných pracovníků a
rodiny
 využití řeči těla – přirozených gest a mimiky
 lze vyjádřit až 80% našich pocitů a přání
 ZDŘ není znakovým jazykem, ale
kompenzačním prostředkem
 doplněk hlavně expresivní stránky řeči
 MArgaret Walker – KAthy Johnston – TONy
Cornforth
 jazykový program
 systém manuálních znaků a symbolů
 aided + unaided
 využívá se i v kombinaci s mluvenou řečí
 děti se sluchovým postižením v předškolním věku
 děti s artikulačními problémy – artikulační
dyspraxií
 pomocný prostředek při nácviku napodobování
 osoby s balbuties – omezení stresu
v komunikačních situacích
 dospělé osoby po úrazech mozku nebo CMP
 znakování je doprovázeno mluvenou řečí
 slovník Makatonu obsahuje 350 slov seřazených
do 8 stupňů
 9. stupeň – návrh osobního seznamu slov –
individuální potřeby a zájmy
 http://www.youtube.com/watch?v=WZxpqjCzp8g
 přirozený a plnohodnotný komunikační
prostředek neslyšících
 systém manuálních znaků –
vizuálněmotorických pohybových signálů
 nositel lexikálního významu – pohyb a tvar
ruky, využívání prostoru
 nositel gramatického významu – mimika,
haptika, posturika
 uměle vytvořený systém manuálních znaků
 vychází ze slovní zásoby znakového jazyka a
přitom respektuje gramatická i syntaktická
pravidla mluveného jazyka
 koncovky sloves – prstová abeceda
 polohy a postavení prstů k vyjádření písmene
 analýza a syntéza slova
 osvojení struktury a fixace správného znění
 27 znaků
 jednoruční a dvouruční
 podoba znaku je propojena s mechanismy
 pomůcka při rozvíjení zvukové stránky řeči u
dětí se sluchovým postižením
 osvojování, fixace, automatizace správné
artikulace
 poloha mluvidel, kvalita výdechového proudu
 osm tvarů ruky – reprezentují souhláskové
zvuky
 šest poloh ruky u obličeje – skupiny
samohlásek a dvojhlásek
 kombinacemi lze převést přesnou výslovnost
 odlišení podobně artikulovaných hlásek
 http://www.youtube.com/watch?v=plPw4H-
ZsMg
 využívá se u hluchoslepých osob
 hmatové čtení řeči
 ruka postižené osoby se dotýká obličeje a
krku mluvící osoby
 palec – rty, cítí i pohyby čelistí a jazyka
 ostatní prsty – vibrace na tvářích, čelistích a
hrdle
 http://www.youtube.com/watch?v=U_QMS-
hzRMs
 jednotlivá písmena se vyznačují dotykem na
dlani a prstech jedné ruky
 body
 tahy
 vibrace
 trojrozměrné symboly
 fotografie
 předměty, činnosti, osoby, místa
 komunikační systém s obrazovými symboly –
piktogramy
 obvyklá forma předávání instrukcí, příkazů,
varování
 usnadnění orientace v nejrůznějších prostředích
bez vazby na jazyk
 užití pokud není rozvinuta schopnost číst
 velmi široké využití
 lze využít v kombinaci s mluvenou řečí,
manuálními znaky
 PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS
(PCS)
 PICTOGRAMMES COMMUN-I-MAGES (F)
 PICTOGRAMMES CAP (BG)
 Boardmaker
 komunikační deníky a tabulky
 sešity, složky, pořadače
 otočný mnohostěn, válec
 navléknuté kostky
 kostky
 kartičky na kroužku
 organizace podle potřeb uživatele –
pohybové a zrakové možnosti
 ukazuje prstem, pěstí, pohledem, světelným
paprskem, hlavovým ukazovátkem
 bílá - časové a funkční piktogramy
 žlutá - lidé a zájmena
 modrá - zvířata
 zelená – slovesa
 oranžová – podstatná jména
 růžová – speciální funkce, osobní pojmy
propojení s textem
 úvodní strana – tabulka témat
 rodina, fotografie z rodiny, povolání…
 kamarádi z bydliště, ze školy
 zaměstnanci ze školy (zařízení), fotografie ze
školy
 domov, místnosti, zařízení bytu
 jídlo, příprava jídla
 aktivity, hry, hračky, televize, hudba, činnosti
během dne, hodiny
 kalendář na týden, rozvrh, barevně odlišené dny
 části těla
 polohy – stát, ležet, sedět
 hygiena, toaleta, specifické pomůcky –
ortopedické
 oblečení
 město – ulice, dopravní prostředky, obchody
 příroda – živá i neživá
 roční období, svátky
 předložky, přídavná jména, příslovce a jiná slova
 náhradní komunikační pomůcka pro
nemluvící osoby, které nemohou ukazovat
jinou částí těla, pouze očima
 využívá se u jedinců s centrálními poruchami
motoriky a současně s poruchami KS v expresivní
složce jazyka
 ze 26 prvků bylo původně vytvořeno 1400
symbolů, dnes se užívá 2300 symbolů
 logická vazba v tvorbě symbolů
 individuální komunikační tabulky
 objem slovníku je individuální
 řízený výběr komunikačních jednotek
 Rosemary Crosley
 fyzická podpora horní končetiny
 facilitátor přidržuje končetinu
 postupný posun - ruka, zápěstí, loket, paže,
rameno
 nastavení protitlaku
 zajištění zpětné vazby – intenzita svalového
napětí
 stimulace při práci s počítačem apod.
 psychická podpora
 podpora cíleného jednání
 (Mlčáková, R. In Michalík, J. a kol., 2011)
 propojení s ucelenou rehabilitací
 na výběru a nácviku používání se podílí celý
tým odborníků
 omezený přístup k prodejcům
 nedostatečná informovanost
 finanční náročnost
 hrazení zdravotní pojišťovnou
 rozbití pomůcky
 ergonomické nedostatky
 lokalizace na český jazyk
 komunikační pomůcky s hlasovým
výstupem, které umožňují zaznamenat a
opakovaně přehrát jednoduchou frázi, zprávu
nebo slovo
 digitalizovaná řeč
 syntetická řeč
 digitalizovaná řeč – lidský hlas nahraný na
komunikační pomůcku
 přijatelnější pro posluchače – přirozenost
 nevýhoda – nevytvoří si nové vzkazy
 syntetická řeč – řeč generovaná počítačem
 lze vytvářet neomezenou řadu vzkazů
 jednovzkazové
 vícevzkazové
 sekvenční
 monitor, displej
 tiskárna
 speciální software
 přímý výběr – schopnost uživatele indikovat
fyzickým dotykem
 klávesnice, membránová klávesnice,
trackball, joystick, dotyková obrazovka,
snímač očních pohybů
 myš kontrolovaná pohybem rtů a kliknutím
pomocí nádechu nebo výdechu
 přístroj slouží pro ovládání ukazatele myši
mikropohyby úst - je vhodný pro těžce
ochrnuté klienty
 Cena je cca 60 000 Kč
 kamera snímá pohyby hlavy
 cena cca 9 000 Kč
 Kamera sleduje reflexní bod umístěný na
hlavě a podle jejích pohybů řídí ukazatel myši
na monitoru
 Cena cca 25 000 Kč
 český systém ovládání počítače pohybem očí
nebo hlavy
 autorkou principu je Ing. Marcela Fejtová
 Cena cca 39 000 Kč
 přímý výběr
 nepřímý výběr
 skenování – v důsledku motorických obtíží
klient nemůže vybrat položku přímo –
konfigurace elektronické pomůcky
 tlak různých částí těla, světelný paprsek,
zvuk, dech
 kurzor postupuje nastavitelnou rychlostí a
směrem – stiskem spínače – dosažen
požadovaný výběr
 krokové skenování
 kruhové skenování
 lineární skenování
 speechwiever – animace ovládaná hlasem
 Brepta – sluchové vnímání, řečové schopnosti
 Méďa
 Psaní
 symwriter
 boardmaker
 princip „zvukového zrcadla“
 zobrazit hlasitost, rozsah nebo znělost zvuků
pomocí grafů nebo obrázků
 ovládat sílu a délku výdechu, automatizuje si
proces sluchové analýzy nebo zlepšuje
srozumitelnost řeči
 výukový a diagnostický program
 rozvoj řečových schopností a sluchového
vnímání
 identifikace zvuků, hudby nebo hlasů
 detekce, srovnávání, vyběr
 slabiky, samohlásky, souhlásky
 hry se slovy a větami
 fonační a rytmická cvičení
 program pro osvojení piktogramů formou her
 zásoba pro tvorbu komunikačních tabulek
 různé úrovně cvičení k rozvoji smyslových a
rozumových schopností
 Méďa – barvy a tvary
 Méďa a obrázky
 Méďa čte
 Méďa počítá
 vytváření komunikačních tabulek
 jednoduchý grafický editor
 úprava obrázků, fotografií nebo
piktogramůVolit
 využití v programu Altíkovy úkoly
 Altíkův slovník
 podpůrná a motivační metoda
 osoby s mentálním postižením
 rozvoj rozumových schopností
 orientační dovednosti
 zlepšení sociální komunikace
 navození globálního čtení
 porozumění
 verbální komunikace
 aktivní reakce na dané podněty
 fotografie a obrázky
 piktogramy
 slova a skupiny slov
 praktická funkčnost
 poznávání obalů zboží
 pracovní postupy
 přehled o časových představách
 přehled informačních piktogramů
 www.alternativnikomunikace.cz - stránky SPC
Tyršova, Praha
 http://www.dobromysl.cz/
http://www.helpnet.cz/
http://www.saak-os.cz/
http://www.bezbarier.cz/
http://www.petit-os.cz/
http://www.komunikujmespolu.sk/
 www.isaac-online.org - Mezinárodní asociace pro AAK
 http://www.mayer-johnson.com
 http://www.myhandicap.com
 http://www.tecsol.com.au
 http://www.itaac.com/
 ANGELO, D. H. AAC in the family and home. GLENNEN, S.
L., DECOSTE, D.C. Handbook of Alternative and
Augmentative Communication. Clifton Park, Delmar
Cengage Learning: 1997. ISBN 978-1-5659-3684-3.
 BEUKELMAN, D. R., MIRENDA, P.
Augmentative&Alternative Communication. Baltimor: Paul
H. Brookes Publishing, 2005. ISBN 978-1-55766-684-0.
 BREKKE, K. M., VON TETZCHNER, S. Co-constuction in
graphic language development. In VON TETZCHNER, S.,
GROVE, N. Augmentative and Alternative Communication.
Developmental Issues. London, Whurr Publishers Ltd.: 2003.
ISBN 1-86156-331-0.
 DECOSTE, D. C. AAC and Individuals with
Physical Disabilities. In GLENNEN, S. L.,
DECOSTE, D. C. Handbook of Alternative and
Augmentative Communication. Clifton Park,
Delmar Cengage Learning: 1997. ISBN 978-15659-3684-3.
 GLENNEN, S. L. Augmentative and Alternative
Communication Systems. In GLENNEN, S. L.,
DECOSTE, D.C. Handbook of Alternative and
Augmentative Communication. Clifton Park,
Delmar Cengage Learning: 1997. ISBN 978-15659-3684-3.
 JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní
komunikace. Brno, MU: 2003. ISBN 80-2103204-9.
 LAUDOVÁ, L. Augmentativní a alternativní
komunikace. In ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I.
Klinická logopedie. Praha, Portál: 2003. ISBN
80-7178-546-6.
 LECHTA, V. Základy inkluzivní pedagogiky.
Praha, Portál: 2010. ISBN 978-807367-679.
 MICHALÍK, J. a kol. Zdravotní postižení a
pomáhající profese. Praha, Portál: 2011. ISBN
978-80-7367-859-3.
 VON TETZCHNER, S., GROVE, N.
Augmentative and Alternative Communication.
Developmental Issues. London, Whurr
Publishers Ltd.: 2003. ISBN 1-86156-331-0.

similar documents