Bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków

Report
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Bieżąca aktualizacja operatu
ewidencji gruntów i budynków
(§ 56 w zw. z § 45-49 rozporządzenia)
Użytki gruntowe
Wrocław 12.12.2011
Wojciech Kumiega
Dolnoślaski Urząd Wojewódzki
Zadanie starosty
 § 44. Do zadań starosty związanych z
prowadzeniem ewidencji należy:
……………………………………………………………
 2) utrzymanie operatu ewidencyjnego
w stanie aktualności, tj. zgodności z
dostępnymi dla organu dokumentami
i materiałami źródłowymi,
Bieżąca aktualizacja
 § 45. 1. Aktualizacja operatu
ewidencyjnego następuje poprzez
wprowadzanie udokumentowanych
zmian do bazy danych ewidencyjnych
 2. Do aktualizacji operatu
ewidencyjnego przepisy § 35 stosuje
się odpowiednio.
§ 35. Źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia
(aktualizacji) ewidencji są:
1) materiały i informacje zgromadzone w państwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
(odnośnie akt. uzytków): archiwalne wpisy w oegib, mapy :
ewidencyjna, klasyfikacji gruntów, pierworys stanu posiadania itp..
2) wyniki pomiarów fotogrametrycznych,
ortofotomapa
3) wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych,
szkice pomiaru do mapy zasadniczej, dokumentacja z pomiaru
powykonawczego itp.
Źródła danych do aktualizacji użytków gruntowych
4) dane zawarte w innych ewidencjach i
rejestrach, prowadzonych na podstawie
odrębnych przepisów przez: sądy, organy
administracji publicznej oraz państwowe i
samorządowe jednostki organizacyjne,
akta księgi wieczystej, akta osiedleńcze, itp..
5) dane zawarte w dokumentach
udostępnionych przez zainteresowane osoby,
organy i jednostki organizacyjne,
wszystko co zainteresowani dostarczą (do wniosku lub na
wezwanie)
Źródła danych do aktualizacji użytków
gruntowych
6) dane zawarte w dokumentacji architektonicznobudowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy
administracji publicznej,
dokumenty o zmianie sposobu użytkowania budynku, rodzaj
budynku (KŚT)i tp.
7) wyniki oględzin.
przeprowadzone w trybie Kpa lub weryfikacja
Okresowa weryfikacja (§ 54 ust.1) danych ewidencyjnych przyjmuje
zakres:
 1) zgodności danych ewidencyjnych z
treścią dokumentów źródłowych
stanowiących podstawę wpisu do
ewidencji,
 2) zgodności treści mapy
ewidencyjnej ze stanem faktycznym
w terenie.
§ 54 .5 rozporządzenia
 . Właściwy miejscowo wojewódzki
inspektor nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego w razie stwierdzenia
nieodpowiedniego stanu operatu
ewidencyjnego może zarządzić
przeprowadzenie okresowych
weryfikacji w krótszych odstępach
czasowych (< 10 lat).
Art. 7. ustawy Pgik
1. Do zadań Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej należy w szczególności:
............................................................
2) organizowanie i finansowanie prac
geodezyjnych
i kartograficznych, w tym:
a) rejestracji stanów prawnych i
faktycznych nieruchomości (kataster),
Użytek gruntowy- definicja
 Użytek gruntowy- ciągły obszar
gruntu, wyodrębniony ze względu na
jednolity sposób użytkowania lub
zagospodarowania na podstawie
kryteriów określonych w załączniku nr
6 do rozporządzenia, oznaczony
odpowiednim symbolem według
zasad podanych w § 67 i 68
rozporządzenia
Grunty rolne zabudowane
Załącznik nr 6 do rozporządzenia
 Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się
grunty zajęte pod budynki mieszkalne
oraz inne budynki i urządzenia budowlane
służące produkcji rolniczej, nie wyłączając
produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolnospożywczemu (kotłownie, komórki, garaże,
szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki
inwentarskie, place składowe i manewrowe w
obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod
ogródki przydomowe w gospodarstwach
rolnych.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 19 października 2007 r.
II SA/Gl 276/2007
 Zaliczenie w ewidencji gruntów i
budynków użytku rolnego do terenów
mieszkaniowych jest prawidłowe w
sytuacji, gdy jest on usytuowany
wewnątrz osiedla domów
jednorodzinnych, nie stanowiąc przy tym
zorganizowanej całości gospodarczej, a
więc - nie wchodząc w skład
gospodarstwa rolnego.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach
z dnia 19 października 2007 r.
II SA/Gl 276/2007
 W świetle tych ustaleń obie działki nie stanowią
zorganizowanej całości gospodarczej, a tym samym
nie spełniają przesłanek określonych w art. 55[3] kc
zawierającym definicję gospodarstwa rolnego.
Zgodnie z tym przepisem za gospodarstwo rolne
uważa się bowiem grunty rolne wraz z gruntami
leśnymi, budynkami lub ich częściami,
urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub
mogą stanowić zorganizowaną całość
gospodarczą, oraz prawami związanymi z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Tereny mieszkaniowe
(Załącznik nr 6 do rozporzadzenia)
 Do terenów mieszkaniowych zalicza
się grunty, niewykorzystywane do
produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod
budynki mieszkalne, urządzenia
funkcjonalnie związane z budynkami
mieszkalnymi (podwórza, dojazdy,
przejścia, przydomowe place gier i
zabaw itp.), a także ogródki
przydomowe.
§ 15. 1. G5
 O zaliczaniu gruntów do poszczególnych
użytków gruntowych decydują:
 1) informacje zawarte w operacie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 2) faktyczny sposób wykorzystywania
gruntu, ustalony w oparciu o kryteria
wymienione w załączniku nr 6 do
rozporządzenia,
 3) ustalenia zawarte w obowiązujących
aktach prawnych dotyczące użytków
ekologicznych.
§ 15.9. G5
 § 15.9. W granicach
poszczególnych działek
budowlanych kontur „B” powinien
być obszarem zwartym, o
granicach w miarę możliwości
regularnych, zawierającym w
sobie grunty zajęte pod:
§ 15 ust. 9 G5











1) budynki, których dominująca funkcją jest funkcja
mieszkaniowa, oraz budynki gospodarcze i techniczne
związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi,
2) komunikację wewnętrzną i podwórza,
3) zieleń przydomową (drzewa, krzewy, trawniki),
4) urządzenia techniczne związane z funkcją mieszkaniową
(studnie, zbiorniki, przewody naziemne, skrzynki
energetyczne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczania
ścieków, trzepaki, ławeczkiitp.),
5) śmietniki, składowiska odpadów,
6) place zabaw i wypoczynku,
7) obiekty małej architektury,
8) urządzenia sportowe,
9) miejsca postojowe pojazdów mechanicznych,
10) ogródki przydomowe, oczka wodne, ogródki skalne,
11) inne grunty bezpośrednio związane z funkcją
mieszkaniową.
Przykłady wprowadzanych zmian związanych z użytkami
gruntowymi
Załącznik do zgłoszenia zmiany
Komentarz
 Załącznik do wykazu
zmian danych
ewidencyjnych, która to
zmiana została
wprowadzona do bazy
ewidencji gruntów i
budynków.
Przykłady wprowadzanych zmian związanych z użytkami
gruntowymi
.
.
 Załącznik do wykazu
zmian danych ewidencyjnych, która to zmiana
została wprowadzona do
bazy ewidencji gruntów i
budynków.
Przykłady wprowadzanych zmian związanych z użytkami
gruntowymi
Przykład
 Kontur użytku „tereny
mieszkaniowe” na działce
nr 645/23 wprowadzony
niezgodnie z obowiązującymi standardami.
 W przylegającej działce
budowlanej na całym
obszarze wprowadzono
użytek „B”
Fragment mapy ewidencyjnej
Fragment mapy ewidencyjnej
Fragment mapy ewidencyjnej
Fragment mapy ewidencyjnej
II SA/Bk 782/10 - Wyrok WSA w Białymstoku
 Zabudowa przedmiotowej działki, znajdującej
się w strefie zabudowy jednorodzinnej,
budynkiem mieszkalnym oznaczała, że
nastąpiło także faktyczne wyłączenie tego
gruntu z produkcji rolniczej w rozumieniu
art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych, przez co przedmiotowa działka
przestała mieć charakter gruntów rolnych.
II SA/Bk 782/10 - Wyrok WSA w Białymstoku
 działka budownictwa jednorodzinnego
nr [...] nabyta pod budownictwo
mieszkaniowe jest działką
samodzielną i nie może wchodzić w
skład prowadzonego przez
Skarżących gospodarstwa rolnego.
Podobne stanowisko zajął WSA w
Białymstoku w sprawie
 o sygn. akt II SA/Bk 640/09,
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej
aktualizacji.
 Do zasobu geodezyjnego przyjmuje
się wadliwe opracowania geodezyjne
np. z pomiaru powykonawczego
budynku. Opracowania takie nie są
poddawane weryfikacji pod kątem
możliwości wprowadzenia
proponowanej zmiany, a nawet
uważa się że zmiany wynikające z tej
wadliwej dokumentacji przyjętej do
zasobu powinny być wprowadzone
obligatoryjnie do oegib.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej
aktualizacji.
 Kierowane pisma przez wójtów gmin o
dokonanie zmiany użytku gruntowego
na działkach siedliskowych ( na tereny
mieszkaniowe) odłączonych przed laty
od gospodarstw rolnych przekazanych
na SP, przyjmuje się jako wnioski i
wprowadza zmiany użytku. Prowadzący
operat ewidencyjny często powołują się
przy tym na plan zagospodarowania
przestrzennego oraz dostosowanie
zapisów w egib do wyjaśnień zawartych
w piśmie trzech ministrów z 2003 r.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej
aktualizacji.
 Przeprowadzane postępowania
wyjaśniające w sprawie zmian w
zakresie użytków gruntowych są
pobieżne i nie ujmują badania
większości okoliczności wymienionych w
§ 35 rozporządzenia oraz wytyczne G5
(§ 15 ust.9 wyżej przytoczony) np.:
archiwalnych wpisów w egib, oględzin,
sposób użytkowania budynku, akty
notarialne, pozwolenie na budowę itp.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej
aktualizacji.
 Nie kwestionuje się praktyk
stosowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych dostosowania przebiegu
konturu użytku gruntowego do
powierzchni ( 5ar) zwolnionej z opłat za
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Dokumentacja taka jest przyjmowana a
zmiany z niej wynikające są wprowadzane do bazy oegib.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej
aktualizacji.
 Stwierdzono przypadki wprowadzania
konturu użytku gruntowego na
podstawie załącznika do decyzji
zezwalającej na wyłączenie . (Decyzja
zezwalająca na wyłączenie wraz z
załącznikiem graficznym nie jest
podstawą do wprowadzenia zmian w
egib).
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej
aktualizacji.
 Wprowadza się zmiany użytków gruntowych
na działkach budowlanych zabudowanych
domem mieszkalnym, na podstawie wniosku
właściciela oraz załączonego jednego z niżej
wymienionych dokumentów:
 Decyzja o naliczeniu podatku rolnego,
 Umowa dzierżawy gruntów rolnych (często w
innym obrębie a nawet gminie),
 Oświadczenie z którego wynika, iż część
działki zabudowanej domem mieszkalnym nie
została wyłączona z produkcji rolnej bowiem
znajdują się na niej nasadzenia roślin
ozdobnych i drzew owocowych .
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bieżącej
aktualizacji.
 „Przywracane” są grunty rolne na
działkach zabudowanych domem
mieszkalnym (użytek B), na
podstawie wniosku właściciela z
załączoną dokumentacją opracowaną
przez geodetę uprawnionego bądź
klasyfikatora gruntów.
.
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ

similar documents