Hoofdlijnen Participatiewet

Report
Doel van de bijeenkomst
 Informeren
 Beeld
over de stand van zaken
schetsen van de beoogde aanpak UWV
 Ophalen
PARTICIPATIEWET
vragen, opmerkingen, tips en zorgen
2
Inleiding

Hoofdlijnen Participatiewet voor klanten van UWV

Huidige klanten en de Participatiewet

Beoordeling op arbeidsvermogen

Re-integratie en bemiddeling

Baanafspraak voor de doelgroep

Nieuwe taken UWV/Beoordelingstaken UWV

Regionaal werkbedrijf

Klantcommunicatie
PARTICIPATIEWET
3
Hoofdlijnen Participatiewet voor klanten
van UWV

Huidige Wajong-klanten blijven bij UWV

De huidige klanten, nWajong en oWajong, worden beoordeeld
op arbeidsvermogen (2015-2018)

Uitkeringshoogte:
Klanten met arbeidsvermogen krijgen een uitkering van 70%
Klanten zonder arbeidsvermogen krijgen een uitkering van
75%
Nieuwe taken UWV:
- beoordeling doelgroep Baanafspraak
- beoordeling beschut werk
- beoordeling medische uren beperkten (MUB)

PARTICIPATIEWET
4
Aantal klanten UWV met Wajong uitkering
(2013)
Wajong
oWajong
2013
187.000
nWajong
52.000
Waarvan werkregeling
36.970
71%
Waarvan studieregeling
10.360
20%
4.450
9%
Waarvan volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt
Bron: UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2013
5
Huidige klanten O/N-Wajong
Beoordeling
arbeidsvermogen
Ja
Baan voor de doelgroep
Nee
Re-integratie
Uitkering 70%
Uitkering 75%
(per 01-01-2018)
PARTICIPATIEWET
6
Schattingsbesluit
 U-toets
afgerond, nu in Tweede Kamer
 Nieuwe
criteria Wajong 2015
 Vormgeving
PARTICIPATIEWET
beoordeling zittend bestand
7
Beoordeling op arbeidsvermogen
 Periode
herindeling: 2015-2018
 Criteria
worden in wetgeving vastgelegd
 Wijze


van herindeling:
oWajong, verschillende fases:
- Systeem- en dossierfase
- Vooraankondiging
- Herindeling
nWajong: herindelen, op verzoek herbeoordeling
PARTICIPATIEWET
8
Re-integratie en bemiddeling
 Wajongers
met arbeidsvermogen worden actief
ondersteund bij het vinden naar werk
 UWV
krijgt daarvoor extra middelen van de overheid
(€95 miljoen)
 UWV
werkt momenteel plan van aanpak uit. Voornemen
is hier in 2014 reeds mee te beginnen.
PARTICIPATIEWET
9
Baanafspraak voor de doelgroep

Komende jaren zijn prioritaire doelgroepen in het kader van
Baanafspraak:
- zittend bestand Wajong
- mensen op wachtlijst WSW

UWV brengt het huidige bestand ”in beeld” (profiel op werk.nl)
Er komt extra inzet op oWajong

Opbouw banen:
Baanafspraak
2014
2026
Markt
5.000
100.000
Overheid
2.500
25.000
PARTICIPATIEWET
10
Lagere regelgeving Quotumwet
 Nadere


invulling quotum
Omvang werkgever
Quotumtekort
 Gegevens
 Beoordeling

doelgroep
In staat tot verdienen WML
PARTICIPATIEWET
11
Beoordelingstaken UWV
Wettelijke taak van UWV / beoordelingen:

Wajong 2015

Baanafspraak

Advies beschut werk

Medische uren beperkten (MUB)

Herindicatie Wsw (beschut werken resp. begeleid werken)

Loonwaardevaststelling bij inzet van loondispensatie

(duurzaam geen) arbeidsvermogen binnen de herindelingsoperatie

Voortgezette werkregeling nWajong

Aangepaste ZW-/WIA-claimbeoordeling voor LKS-gerechtigden
Facultatieve dienstverlening door UWV (op verzoek gemeente):

Loonwaardevaststelling bij inzet LKS door gemeente

Beoordeling loonkostensubsidie (LKS)

Studieregeling
Inzet UWV:

Zo integraal mogelijk beoordelen

Met respect voor gemeentelijke beleidsvrijheid
PARTICIPATIEWET
12
Uitgangspunten Werkkamer
 Werkbedrijven
in arbeidsmarktregio’s vervullen centrale
rol bij de Participatiewet en arbeidsmarktbeleid
(van werk-naar-werk, opleiding, omscholing e.d.)
 Eerste
inspanningen van de samenwerking zijn gericht
op de plaatsing van mensen op de Baanafspraken en
alles wat daarbij komt kijken
UWV neemt deel als “adviserend lid” in de Werkkamer
Uitgangspunten Werkkamer zijn te vinden op de website
van de Stichting van de Arbeid.
PARTICIPATIEWET
13
Uitgangspunten regionaal werkbedrijf

Per arbeidsmarktregio een werkbedrijf (wettelijke verankering).

Werkbedrijven zijn schakel tussen werkgevers en mensen met een
arbeidsbeperking voor begeleiding naar werk. De Werkkamer bereidt
de vormgeving hiervan voor.

Landelijke criteria (wetgeving) voor inzet loonkostensubsidie, beschut
werk en overige re-integratie-instrumenten.

Werkkamer werkt nog kaders uit voor loonwaardebepaling (landelijk
of regionaal).

Loonwaardebepaling vindt plaats op werkplek. Hierbij zijn het
regionaal werkbedrijf en de werkgever betrokken. Gemeente als
verantwoordelijke voor loonkostensubsidie is opdrachtgever.
PARTICIPATIEWET
14
Voorzieningen en faciliteiten via
regionaal werkbedrijf
Onder regie van werkbedrijf zullen minimaal de volgende faciliteiten
georganiseerd worden, naast loonkostensubsidie:
- werkgeversdienstverlening, waaronder vaste contactpersoon
- loonwaardesystematiek binnen landelijk vastgestelde kaders
- jobcoach-voorziening
- beschut werk
- (kosten)werkplekaanpassingen
- proefplaatsing
- begeleiding naar en tijdens werk
- (groeps)detachering
- no-risk polis
- expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving
- continuering van de faciliteiten in het geval de geplaatst
werknemer verhuist.
PARTICIPATIEWET
15
Klantprocessen
 Klantprocessen
worden in de komende periode ingericht:
 Nieuwe instroom 2015
 Bemiddeling naar banen voor de doelgroep
 Aanvragen beoordelingen
PARTICIPATIEWET
16

similar documents