presentatie Havenvisie 2030 - Regio West

Report
Havenvisie 2030
Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur
Nico van Dooren, Projectleider Havenvisie 2030
Jaap Jelle Feenstra, Hoofd Public Affairs
1
Proces Havenvisie
 April
 West-Brabant
 afronden ontwerp Havenvisie
 10 mei: College B&W Rotterdam
 Mei – Juni: Intern & Publiek debat over de toekomst vd haven
 Eind juni: stakeholder conferentie
 Juli – Augustus: verwerken resultaten debat
 Najaar 2011:
 Vaststelling Havenvisie door gemeenteraad Rotterdam
 Aanbieden Havenvisie aan I&M en EL&I
2
Proces Havenvisie 2030
Huidige situatie HIC
Mogelijke
toekomsten
HIC
2030
2010
Trends &
Ontwikkelingen
2030
Ramingen
2010
Backcasting
Visie Haven
Global hub & Europe’s Industrial Cluster
Succesfactoren
Ruimte
Stad & regio
Scheepvaart
Bereikbaarheid
Werk
Innovatieklimaat
Milieu, Veiligheid & Leefklimaat
Investeringsklimaat
Wet- en regelgeving
3
Scenario’s
Economische groei
Wereldhandel
Olieprijs
Milieubeleid
4
Ramingen totale overslag
800
750
650
575
480
600
400
200
0
2008
2020
2030
Eenheid: in miljoen ton
5
Ramingen totale overslag
Overslag 2030
800
Containers
700
600
356
500
400
311
266
132
300
200
100
Droge bulk
116
225
101
94
194
Natte bulk
84
78
266
242
227
177
0
2008
Eenheid: in miljoen ton
6
Conclusies ramingen
Groei totale overslag
In alle scenario’s groeit de totale
overslag
Containers: van 25% nu tot mogelijk
42% in 2030. Kolenoverslag: groeit tot
2020 fors door energieproductie.
LNG, biomassa en staal: groeimarkten.
Concentratie
van industrie ...
en logistiek en energie.
Accentverschuiving
Duurzaamheidstransitie
van overslag van grondstoffen ...
naar half- en eindfabrikaten.
Mede door 2e generatie biobrandstoffen, CCS, wind-, zonne-energie,
stoom etc.
7
Conclusies analyse
Bereikbaarheid
Groeiende achterlandvolumes vormen
een grote uitdaging. Grote
efficiencyverbetering in logistiek- en
achterlandsysteem zijn noodzakelijk.
Uitbreiding infracapaciteit: oa NWO
Ruimte
Met MV2 is ruimte voor groei gecreëerd.
Stijging ruimteproductiviteit is nodig. Geen
Maasvlakte 3. Integratie met Dordrecht &
Moerdijk.
Werk
Grote vraag naar technisch, logistiek
en maritiem personeel. De vraag naar
hoger opgeleid personeel neemt toe.
Meer internationaal personeel in de
haven. Stijging arbeidsproductiviteit
Milieu
Beschikbare milieuruimte is beperkt.
Luchtkwaliteit en klimaat grote
knelpunten. Noodzaak tot regie op
gebruik milieuruimte
8
Co-creatie
9
Industrie in 2030: ‘Europe’s
Industrial Cluster’
 De haven heeft een hypermodern energie- en
chemiecluster, dat steeds schoner en duurzamer
wordt
 Verweven met industrie Antwerpen en Moerdijk
Kenmerken Industrial Cluster
1 Integratie tussen bedrijven
2 Verbindingen met complexen
in de regio
3 Diversificatie & verduurzaming
E - opwekking
4 Productie van schone brandstoffen
5 Groei van biobased chemie
6 Hoogwaardige ondersteunende activiteiten in de regio
Logistiek in 2030: ‘Global hub’
 De haven is een super efficiënte draaischijf voor
 Bestaande soorten lading
 Nieuwe soorten lading
Kenmerken Global Hub
1 Mondiale en intra-Europese
goederenstromen
3 Duurzame hub
2 Ketenefficiëntie
4 Geïntegreerd havennetwerk
5 Hoogwaardige ondersteunende activiteiten in de regio
13
Succesfactoren
 Investeringsklimaat
 Ruimte
 Bereikbaarheid
 Scheepvaart
 Milieu, Veiligheid &
Leefklimaat
 Werk
 Stad & Regio
 Wet & Regelgeving
 Innovatieklimaat
Ruimte in 2030
 Geen Maasvlakte 3 nodig
 Ruimteproductiviteit bestaande haven omhoog
 Samenwerking andere havens
 Maasvlakte 2 in gebruik
Bereikbaarheid in 2030
 A15 niet meer in de file top 10
 Meer lading per spoor en binnenvaart
 Efficiënter gebruik wegen
 Nieuwe wegen (m.n. NWO)
Milieu in 2030
 Schoon, stil, veilig
 Modern transport
 Minder uitstoot industrie
Werk in 2030
 Meer banen
 Hoger opgeleid (internationaal) personeel
 Inzet nieuwste technologie
 Modern personeelsbeleid
Stad & Regio
 Hoge kwaliteit en grote variatie woonmilieu
 Verbetering kennis- en innovatieklimaat
 Regionale (droge) bedrijventerreinen, logistiek,
toeleveranciers
Havenvisie 2030 & de regio:
kansen benutten.
Verantwoord accommoderen groei = kansen benutten:
 Productiviteitsstijging in HIC: clustering, co-siting,
 Uitbreiding HIC: Tweede Maasvlakte,
 Havensamenwerking: corridor Rotterdam-DordrechtMoerdijk-Antwerpen + netwerk havens en inlandterminals,
zie Mainportvisie Kabinet (juni 2009),
 Samenwerking HbR en Regio:
ruimte en arbeid, modal-split, benutten en bouwen,
Co-Siting: netwerk 20 bedrijven
DOW
Lyondell
Botlek-site
steam
steam
Electricity
steam
electr
water
water
water
Shell
propylene
Electr.grid
electr
steam
Terneuzen
water
137 km
steam
propylene
Gasunie
Gas
Evides
CO
Drinking water
51 km
Moerdijk
Evides
Process water
Huntsman
(UK)
CO
H2
Air
Products
Propylene
oxide
Formalde
hyde
Lyondell
Borden
Caustic
Chlorine
Hydrochloric
acid
Akzo Nobel
Aniline
Aniline MDI
Nitrogen
Vopak
Linde
Rotterdam area
Havensamenwerking.
 Amsterdam: verzelfstandiging, exploitatie
Betuweroute Key-Rail en PortBase, LoI.
 Dordrecht: integratie exploitatie
en beheer.
 Moerdijk: verzelfstandiging.
 Zeeland: verzelfstandiging, LoI.
 Groningen: verzelfstandiging.
 Speelveld: vijfhoek van twee
zeehavens Rotterdam en Antwerpen
en drie binnenhavens Duisburg, Parijs en Luik.
23
Modal Split
3,7*
47%
6,4
35%
ROAD
Containers Maasvlakte
8,2
2,0
BARGE
2009
2035
45%
40%
3,6
0,8
13%
RAIL
20%
* mln TEU
24
Havenvisie 2030 & de regio:
kansen benutten.
Benutten mogelijkheden en kansen voor HIC en regio:
 Delt-Tri overleg: Rijnmond-Drechtsteden-West Brabant,
 Zeehavenoverleg: overheden en havenbeheerders
Vlaanderen en ZW-Nederland,
 Gezamenlijke agenda mbt ruimte, arbeid, infrastructuur.
 Uitnodiging: reageer op CONCEPT-Havenvisie,
tot 2 mnd na aanbieding aan B&W-Rotterdam op 10 mei.
Vragen?

similar documents