Transport, a globalizacja

Report
POLITYKA
TRANSPORTOWA
Definicja
transportu
Transport - polega na celowym przemieszczaniu ludzi i
przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych
środkami transportu. Transport ma duże znaczenie dla całego
kraju, gdyż wiąże wszystkie dziedziny życia gospodarczego i
społecznego
oraz
warunkuje
kooperację
między
poszczególnymi sferami i gałęziami gospodarki oraz różnymi
obszarami kraju. Jest tak, gdyż transport umożliwia wymianę
dóbr i współpracę miedzy jednostkami gospodarczymi oraz
oddzielnymi
regionami
kraju,
przyczyniając
się
do
równomiernego ich rozwoju. Transport jest istotnym elementem
umożliwiającym
przestrzenne
zagospodarowanie
kraju,
zwłaszcza lokalizację i rozwojowi sieci osiedlowej.
Transport miejski
autobus, metro, tramwaj, trolejbus
Transport wodny
barka, gondola, liniowiec, prom, statek, tankowiec
Transport powietrzny
balon, samolot, sterowiec, szybowiec, śmigłowiec
Transport lądowy
naziemny
pojazd kołowy, szynowy
nadziemny
kolej nadziemna
podziemny
metro
szynowy
kolej normalnotorowa, wąskotorowa, szerokotorowa
bezszynowy
samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy, siodłowy
rurociągowy
Transport, a
globalizacja
Wraz ze zmianami gospodarczymi i politycznymi na świecie
zmieniaj a się również modele biznesowe wielu spółek. Coraz
więcej firm działa na arenie międzynarodowej, co powoduje
zwiększenie rangi dobrego transportu międzynarodowego. Teraz
wiele firm sięga po zasoby innych firm lub nawiązuje współpracę
innych krajów. Jest to część procesu globalizacji. Oczywiście aby
moc skorzystać z usług firm które mogą być nawet po drugiej
stronie planety potrzebne s a odpowiednie usługi transportowe
przykładowo jeżeli potrzebujemy szybkiej dostawy na znacznej
przestrzeni to transport lotniczy jest dobrym rozwiązaniem ale
oczywiście nie jedynym bo także transport kolejowy jest w stanie
przewieźć duże ilości towaru, możemy także skorzystać z
transportu ciężarowego, lub też ze wszystkich naraz.. Mamy wtedy
do czynienia z transportem intermodalnym
Transport
intermodalny
W globalnej logistyce transport intermodalny stanowi w chwili obecnej
najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor usług transportowych.
Wykorzystując zalety różnych gałęzi transportu, operator logistycznych
systemów intermodalnych może zaoferować klientowi usługę dostawy
ładunku w stosunkowo krótkim czasie, wykorzystując różne rodzaje
transportu oraz szereg operacji pomocniczych (przeładunek,
magazynowanie, sortowanie). Transport intermodalny wykorzystuje więcej
niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko
jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na
całej trasie przewozów
Zalety transportu
intermodalnego
- może się przyczynić do obniżki globalnego kosztu
procesu transportowego,
- pozwala zwiększyć liczbę możliwych wariantów
przewozowych,
- może się przyczynić do podniesienia jakości usług,
- dostawa jest szybka i terminowa,
- zwiększona częstotliwość okazji załadowczych,
- zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru,
- lepsza dostępność do usług transportowych czy też
możliwość jednorazowego przewiezienia większej
partii ładunku.
Najważniejsze
elementy transportu
intermodalnego
-konieczność użycia co najmniej 2 gałęzi środków
transportu,
-konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o
przewóz,
-konieczność wystąpienia tylko jednego wykonawcy
odpowiedzialnego za przebieg dostawy towaru
Wpływ
infrastruktury na
rozwój
gospodarki
Sama rozbudowa infrastruktury przynosi wiele korzyści wymiernych
tj. koszty budowy, utrzymania, eksploatacji i remontów,
- koszty eksploatacyjne środków transportu,
- skrócenie czasu podróży,
- przesunięcia międzygałęziowe w transporcie (wzrost popytu na
jedne a spadek popytu na inne środki transportu),
- zmiany wartości nieruchomości,
- wzrost aktywności ekonomicznej spowodowany realizacją
przedsięwzięcia
Rozwój autostrad i dróg ekspresowych w Polsce powinien być
traktowany nie tylko jako usprawnienie infrastruktury drogowej, ale
także jako narzędzie realizacji takich celów gospodarczych, jak
ożywienie gospodarki i wzrost poziomu zatrudnienia.
Każdy projekt transportowy powinien przynieść średnioterminowe
korzyści
gospodarcze i społeczne, proporcjonalne do zaangażowanych
środków. Poza efektami bezpośrednimi oczekuje się uzyskania takich
efektów jak wzrost poziomu zatrudnienia,
który ma być osiągnięty np. podczas etapu budowy i późniejszej
eksploatacji sieci drogowej.
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Koncepcja sieci transeuropejskich (TEN) powstała we
Wspólnocie Europejskiej w latach 80-tych, wraz z projektem
stworzenia Jednolitego Rynku.
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Sieci transeuropejskie stanowią część koncepcji PanEuropejskiej Sieci Transportowej.
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Poza TEN-T obejmuje ona swoim zasięgiem również:
- 10 Korytarzy Pan-Europejskich (przebiegających przez
terytorium Europy Środkowo-Wschodniej);
- 4 Pan-Europejskie Obszary Transportowe (położone na
obszarach mórz);
- sieć TINA (rozwój sieci transportowej na terytorium państw
kandydujących do UE);
- połączenia europejsko-azjatyckie;
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Podstawę prawną funkcjonowania TEN stanowi Tytuł XV
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).
Zgodnie z zapisami artykułu 154 TUE, sieci te mają
przyczyniać się do sprawnego działania i rozwoju rynku
wewnętrznego oraz zapewnienia spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej.
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Wspólnota ustanawia na mocy artykułu 155 TUE zbiór
wytycznych obejmujących cele, priorytety i ogólne kierunki
działań.
Projekty te zostały określone w wytycznych wspólnotowych
(Decyzja Nr 1692/96) na temat rozwoju transeuropejskiej
sieci transportowej.
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Transeuropejska sieć transportowa jest tworzona etapami
poprzez integrację infrastruktury sieci transportu
drogowego, kolejowego, autostrad morskich, portów żeglugi
morskiej i śródlądowej, transportu lotniczego oraz innych
punktów połączeń wewnętrznych między sieciami
modalnymi we Wspólnocie.
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Program TEN-T to:
- program pomocowy Unii Europejskiej w dziedzinie
transportu wykorzystujący m.in. środki z Funduszu Spójności
- program skierowany do wszystkich państw członkowskich
UE
- o finansowanie z programu TEN-T mogą ubiegać się
podmioty państwowe oraz prywatne działające w sferze
usług publicznych, a także projekty Partnerstwa PublicznoPrywatnego
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Zadaniami sieci transeuropejskiej jest:
- zapewnienie mobilności osób i towarów wewnątrz WE;
- przyczynianie się do wzmocnienia spójności społecznej i
gospodarczej;
- oferowanie użytkownikom wysokiej jakości infrastruktury;
- objęcie wszystkich form transportu;
- umożliwienie optymalnego wykorzystania zdolności
przewozowych;
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
- interoperacyjność i zachęcanie do intermodalności
pomiędzy różnymi formami transportu;
- ekonomiczna opłacalność;
- objęcie całego terytorium Państw Członkowskich WE;
- możliwość połączenia z sieciami państw EFTA, Europy
Środkowo-Wschodniej oraz krajami Basenu Morza
Śródziemnego
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Zidentyfikowane przez Wspólnotę priorytety są następujące:
-ustanowienie
i rozwój głównych połączeń
- promowanie połączeń sieci poszczególnych
państw
- zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowych
- promowanie transportu wodnego
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
-zintegrowanie
transportu kolejowego i lotniczego
- optymalizacja przepustowości i wydajności infrastruktury
- uwzględnienie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony
środowiska;
- poprawa jakości świadczonych usług;
- zapewnienie zrównoważonego ruchu osób i towarów
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Wyznaczone na mocy Decyzji 1692/96 cele są następujące;
Sieć powinna:
- zapewnić odpowiednią zdolność przemieszczania się osób
i rzeczy
- zaoferować użytkownikom wysokiej jakości infrastrukturę
- obejmować wszystkie formy transportu
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
- umożliwić optymalne wykorzystanie istniejących zdolności
przewozowych
- być interoperacyjną w stopniu w jakim to możliwe
-być ekonomicznie opłacalną
- obejmować całe terytorium Państw Członkowskich
Wspólnoty
- mieć możliwość połączenia z sieciami państw
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Dla celów zarządzania działalnością WE w dziedzinie
transeuropejskiej sieci transportowej ustanowiono w dniu
26 X 2006 r. Agencję Wykonawczą ds. Transeuropejskiej
Sieci Transportowej
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Celem Agencji jest w szczególności:
-zarządzanie w fazie przygotowawczej, finansowania i
monitorowania pomocy
- koordynacja z innymi instrumentami wspólnotowymi
- udzielanie wsparcia technicznego
- przyjęcie instrumentów wykonywania budżetu
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
- gromadzenie, analizowanie i przekazywanie KE wszelkich
informacji koniecznych do wdrożenia sieci TEN-T,
- zapewnianie wszelkiego wsparcia technicznego i
administracyjnego
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Transeuropejska sieć lotnicza obejmuje porty lotnicze
zlokalizowane w obrębie terytorium Wspólnoty.
1.
Międzynarodowe punkty połączeń
2.
Wspólnotowe punkty połączeń
3.
Regionalne punkty węzłowe i punkty dostępu
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Rolą tych portów jest rozwój połączeń lotniczych oraz
zapewnienie połączeń wewnętrznych pomiędzy transportem
lotniczym a innymi formami transportu.
TEN-T powinny obejmować infrastrukturę umożliwiającą
integrację transportu lotniczego z kolejowym, a także jeśli to
możliwe, z morskim.
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Wszystkie projekty będą zakwalifikowane
jako projekty stanowiące przedmiot
wspólnego zainteresowania, jeśli spełnią
następujące wymagania:
1. Optymalizacja istniejącej zdolności portu lotniczego
2. Rozwój zdolności nowego portu lotniczego
3. Poprawa ochrony przed hałasem spowodowanym
działalnością portu lotniczego.
4. Poprawa lub rozbudowa dostępu do portu lotniczego
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Transeuropejska sieć zarządzania ruchem lotniczym
obejmuje przestrzeń powietrzną zarezerwowaną dla
lotnictwa cywilnego, szlaki powietrzne, środki pomocnicze w
nawigacji lotniczej, systemy planowania i zarządzania
ruchem oraz systemy kontroli ruchu lotniczego (ośrodki
kontroli, urządzenia do śledzenia lotów i komunikacji), które
są niezbędne do bezpiecznej i efektywnej awiacji w
europejskiej przestrzeni powietrznej.
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
Za projekty stanowiące przedmiot wspólnego
zainteresowania będą uznawane…
Projekty te są związane z:
-studiami nad lepszym wykorzystaniem przestrzeni
powietrznej
- zarządzaniem i planowaniem ruchu lotniczego
TRANSEUROPEJSKIE SIECI
TRANSPORTOWE (TEN-T)
studiami i pracami koniecznymi do harmonizacji
wyposażenia i procedur
-poprawą wydajności systemu
- wykorzystaniem sprzętu telekomunikacyjnego,
nawigacyjnego i śledzenia
-
FINANSOWANIE TEN-T
Środki z budżetu TEN-T są przeznaczone dla projektów
wspólnego zainteresowania, które:
-przyczynią się do zrównoważenia rozwoju
- zapewnią spójność oraz interoperacyjność
- integrują wszystkie rodzaje transportu
- przyczyniają się do ochrony środowiska oraz podwyższenia
standardów bezpieczeństwa
FINANSOWANIE TEN-T
Projektem stanowiącym przedmiot wspólnego
zainteresowania jest projekt spełniający w/w zadania TEN,
dotyczący infrastruktury transportowej lub w/w systemów,
odpowiadający co najmniej jednemu z w/w priorytetów oraz
który jest potencjalnie ekonomicznie opłacalny.
FINANSOWANIE TEN-T
Pierwszeństwo przy rozdysponowywaniu środków z budżetu
TEN-T mają niektóre z projektów wspólnego
zainteresowania, które są klasyfikowane przez Komisję jako
projekty priorytetowe.
FINANSOWANIE TEN-T
Zagadnienia finansowania rozwoju TEN są uregulowane
Rozporządzeniem Nr 2236/95.
Pomoc wspólnotowa przyznawana może być wyłącznie
projektom wspólnego zainteresowania i przyjmować może
jedną lub kilka z następujących form:
- współfinansowania badań związanych z projektami
FINANSOWANIE TEN-T
-subwencjonowania
odsetek od pożyczek udzielanych przez
EBI
- udziału w opłatach na gwarancje pożyczek udzielanych
przez EFI
- bezpośrednich dotacji do inwestycji
- udziału w kapitale ryzyka
FINANSOWANIE TEN-T
Dla osiągania rozwoju sieci TEN (TEN-T, TEN-E, e-TEN)
została stworzona odrębna linia budżetowa w budżecie UE.
W trakcie okresu programowania finansowego 2000-2006
Unia Europejska przyczyniła się finansowo do zrealizowania
TEN-T za pomocą trzech następujących instrumentów
finansowych:
FINANSOWANIE TEN-T
-Budżetu
4,2 miliardów euro przyznanego na rozwój
transeuropejskiej sieci transportowej
- Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności
- Pożyczek z EBI
FINANSOWANIE TEN-T
Pomoc wspólnotowa jest przyznawana, zasadniczo,
wyłącznie w tych przypadkach, gdzie realizacja projektu
napotyka przeszkody finansowe i nie może ona przekraczać
minimum uznawanego za konieczne do uruchomienia
projektu. Co do zasady są z niej wyłączone projekty, które
otrzymują pomoc z innych wspólnotowych źródeł
finansowania.
FINANSOWANIE TEN-T
Wnioski o przyznanie tej pomocy przedkładają Komisji
zainteresowane Państwa Członkowskie lub za ich zgodą
zainteresowane przedsiębiorstwa publiczne i prywatne.
FINANSOWANIE TEN-T
Budżet TEN-T podzielony jest na dwie
części dotyczące:
- dofinansowania wielorocznego (MIP – Multiannual
Indicative Perspective)
- do rozdysponowywania w ramach rocznych decyzji
finansowych (Non-MIP)
FINANSOWANIE TEN-T
Na lata 2004-2005 budżet TEN-T w związku z rozszerzeniem
UE został powiększony o 255 mln euro. Polska do roku
2007 mogła ubiegać się o dofinansowanie tylko dla
projektów Non-MIP.
TEN-T W POLSCE
Według listy projektów przez terytorium
Polski przebiegają 4 projekty
priorytetowe:
- Oś kolejowa Gdańsk–Warszawa–Brno/Bratysława–
Wiedeń;
- Autostrada Gdańsk–Brno/Bratysława–Wiedeń;
- Oś kolejowa „Rail Baltica” Warszawa–Kowno–Ryga–Talin–
Helsinki;
- Autostrada morska na Morzu Bałtyckim.
TEN-T W POLSCE
Polskie porty lotnicze uczestniczące obecnie w sieci TEN-T:
Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Katowice, Kraków,
Rzeszów, Wrocław
INRFASTRUKTURA TRANSPORTOWA
W POLSCE
•Sieć
dróg lądowych
•Sieć
kolei
•Sieć
dróg wodnych
•Lotniska
•Porty
rzeczne
•Porty
morskie
CZYNNIKI HISTORYCZNE A TRANSPORT
W POLSCE

Okres zaborów

I i II wojna światowa

System komunistyczny
TRANSPORT DROGOWY

383.313,2 km dróg publicznych

812 km autostrad oddanych od użytku i 337 w budowie

557 km dróg ekspresowych oddanych do użytku i 343,6
km w budowie
NAJWAŻNIEJSZE DROGI

E65 – DK3/S3

E30 – DK2/A2

E40 – DK4/A4
JKOŚĆ POLSKICH DRÓG

8% dróg krajowych spełnia
wymogi UE dotyczące
standardów naciskowych

16,1% dróg posiada pęknięcia
nawierzchni

15,8% dróg posiada nierówną
nawierzchnię

36,8% dróg posiada koleiny

21,5% dróg ma złe właściwości
przeciwpoślizgowe
WYPADKI NA POLSKICH DROGACH

59 tys. osób poniosło
śmierć

668 tys. osób zostało
rannych

300 mld zł wyniosły
koszty zdarzeń
drogowych
AUTOSTRADY POZOSTAJĄCE W BUDOWIE

A1 Gdańsk (S6) – Gorzyczki (granica)

A2 Świecko (granica) – Kukuryki (granica)

A4 Jędrzychowice (granica) – Korczowa (granica)

A6 Kołbaskowo (granica) – Rzęśnica (S3)

A8 Bielany Wrocławskie (S8) – Wrocław (DK8)
TRANSPORT KOLEJOWY
Całkowita długość linii kolejowych w Polsce:

23 852 km

19 690 km jest czynna
NAJWAŻNIEJSZA FIRMA KOLEJOWA - PKP S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Cargo S.A.

PKP Intercity Sp. z o.o.
NAJWAŻNIEJSZE LINIIE KOLEJOWE

E30: granica z Niemcami – Legnica – Wrocław –
Katowice – Kraków – granica z Ukrainą

E20: granica z Niemcami – Poznań – Warszawa –
granica z Białorusią

E65: granica z Czechami – Katowice – Warszawa –
Gdynia
JAKOŚĆ LINII KOLEJOWYCH

5% torów spełnia normy
unijne

30% torów w Polsce
kwalifikuje się do
wymiany

80% urządzeń i różnych
systemów
zabezpieczających jest
awaryjna
DOTACJE NA KOLEJ

W Polsce na poziomie
0,08 % PKB

We Francji i Holandii na
poziomie 0,2% PKB
TRANSPORT MORSKI I RZECZNY
GŁÓWNE AKWENY WODNE:

Morze Bałtyckie

rzeki Wisła, Odra, Warta Noteć,

Zalew Szczeciński i Zalew Wiślański
GŁÓWNE PORTY MORSKIE

port Gdańsk

port Szczecin

port Gdynia

port Świnoujście

port Kołobrzeg
JAKOŚĆ DRÓG MORSKICH
wymagania UE stawiane drogom klasy IV i V
spełnia ok. 5% długości dróg wodnych w Polsce
przy czym:
 we Francji - 29%
 w Belgii - 55%
 w Holandii - 50%
 w Niemczech - 70%

PROCESY ZACHODZĄCE W TRANSPORCIE MORSKIM

zmiany strukturalne w systemie administracyjnym
struktury portowej i należących do niej terenów

rozdzielenie sfery administracyjnej portów od sektora
portowych usług handlowych
TRANSPORT LOTNICZY
Polskie linie lotnicze:

PLL LOT

Centralwings

EuroLOT

Jet Air

White Eagle Aviation
NAJWAŻNIEJSZE LOTNISKA

Warszawa - Okęcie

Kraków - Balice

Poznań - Ławica

Katowice - Pyrzowice

Gdańsk - Rębiechowo
TRANSPORT PASAŻERSKI I TOWAROWY

w 2008 roku liczba
pasażerów w Polsce
wzrosła o 30%

w 2008 roku transport
przesyłek wzrósł o
4,34%
JAKOŚĆ LOTNISK

polskie lotniska odstają pod względem jakościowym od
lotnisk Europy Zachodniej

brak przystosowania do obsługi dużej liczby pasażerów
PERSPEKTYWY ROZOWJU TRANSPORTU W
POLSCE

stworzenie podstaw i warunków do rozwoju transportu
intermodalnego

przygotowanie infrastruktury transportowej do obsługi
EURO 2012
PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU
DROGOWEGO

stworzenie sieci drogowej o znacznie wyższych niż
obecnie parametrach użytkowych

stworzenie zasadniczego szkieletu dróg o dużej
przepustowości

wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego
INWESTYCJE DROGOWE

Korytarz I: Budzisko – Warszawa

Korytarz II: Świecko – Kukuryki

Korytarz III: Olszyna / Zgorzelec – Korczowa

Korytarz VI: Gdańsk – Cieszyn / Gorzyczki / Zwardoń.
INWESTYCJE KOLEJOWE










modernizacja linii E65 Warszawa-Gdynia, Katowice-Zebrzydowice,
Czechowice, Dziedzice-Zwardoń
modernizacja linii E20 Warszawa-Poznań, Siedlce-Terespol;
modernizacja linii E59 Wrocław-Poznań, Poznań-Krzyż, KrzyżSzczecin
modernizacja linii E75 Rail Baltica Warszawa-Białystok
modernizacja linii CE59 Wrocław-Zielona Góra-Szczecin
modernizacja linii E30 Wrocław-Kraków, Rzeszów-granica państwa
modernizacja linii Psary-Kraków
modernizacja linii nr 8 na odcinku Warszawa-Kielce
modernizacja linii Warszawa-Łódź
budowa i modernizacja kolejowych połączeń z portami lotniczymi
w Krakowie-Balicach oraz Katowicach-Pyrzowicach.
INWESTYCJE LOTNICZE







rozwój infrastruktury Państwowego Organu Zarządzania ruchem lotniczym
port Lotniczy w Gdańsku - modernizacja infrastruktury lotniskowej
port Lotniczy w Katowicach - modernizacja infrastruktury lotniskowej i
portowej
port Lotniczy w Krakowie - rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego
port Lotniczy w Warszawie - integracja Terminalu 1 z Terminalem 2 wraz z
modernizacją terminalu T1
port Lotniczy we Wrocławiu - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
portowej i lotniskowej
port Lotniczy w Poznaniu - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
lotniskowej i portowej
PROGRAM OPERACYJNY
„INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”
Drogowa i lotnicza sieć TEN-T:
• współfinansowanie projektów w dziedzinie
Systemów Informacji Żeglugi Śródlądowej
•
współfinansowanie projektów w dziedzinie
Zarządzania Ruchem Powietrznym/
Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej
•współfinansowanie
projektu: „Poprawa stanu
infrastruktury kolejowej w Polsce”
POLSKA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA NA TLE
INFRASTRUKTURY EUROPEJSKIEJ
POLSKA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA NA
TLE INFRASTRUKTURY EUROPEJSKIEJ
POLSKA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA NA TLE
INFRASTURKTURY EUROPEJSKIEJ

Fatalny stan polskiej infrastruktury w porównaniu do
innych krajów europejskich

Polska jako największy „korek” Europy

groźba poważnego kryzysu
DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ

similar documents