zobacz prezentację "Emerytury mundurowe

Report
Reforma emerytalna służb mundurowych
- Wyniki prac podzespołów
- Stanowisko Rządu
1
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Zmiany obejmą funkcjonariuszy i żołnierzy wstępujących po raz pierwszy do służby od dnia 1
stycznia 2012 r.
Funkcjonariusze/żołnierze pozostający w służbie przed 1 stycznia 2012 będą mogli przystąpić
do nowego systemu emerytalnego
Decyzja o wyborze nowego systemu emerytalnego będzie mogła nastąpić najpóźniej w dniu
złożenia wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego
Minimalny staż służby wymagany do nabycia prawa do emerytury
– 20 lat, przy jednoczesnym spełnieniu warunku osiągnięcia wieku emerytalnego, z
zastrzeżeniem, że spełnienie warunku osiągnięcia wieku emerytalnego nie dotyczyłby odejścia
ze służby z przyczyn nie dotyczących funkcjonariusza/żołnierza (możliwość odejścia na
zaopatrzenie emerytalne tylko przy osiągnięciu minimalnego stażu służby)
Minimalny wiek emerytalny wymagany do nabycia prawa do emerytury - 50 lat
Niewprowadzanie zmian w dotychczasowym systemie służby kontraktowej żołnierzy
W celu zachęcenia żołnierzy i funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie,
proponuje się wprowadzenie we wszystkich służbach mundurowych zasady progresywnego
wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat aż do maksymalnej wysokości 35 %







2
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
(min.staż służby 20l., wiek 50l.)
Wiek w chwili przyjęcia do służby
20
25
30
35
40
Staż służby w momencie nabycia prawa do emerytury/wiek (wiek obecnie)
30s/50w (35wo) 25s/50w (40wo) 20s/50w (45wo) 20s/55w (50wo) 20s/60w (55wo)
+5 lat służby
+5 lat służby
+5 lat służby
+15 lat służby
+10 lat służby
Wiek przy osiągnięciu wymiaru emerytury w wysokości 75 % /wiek (wiek obecnie)
50w (49wo)
55w (54wo)
60w (59wo)
65w (64wo)
70w (69wo)
Wiek przy osiągnięciu wymiaru emerytury w wysokości 85 % (34 lata służby)
54
3
59
64
69
74
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
OBECNIE
4
PROPONOWANE
Lata służby
Wymiar
świadczenia
Progresja
Wymiar
świadczenia
Progresja
Różnica
15
40,00
0,0
-
-
-
16
42,60
2,6
-
-
-
17
45,20
2,6
-
-
-
18
47,80
2,6
-
-
-
19
50,40
2,6
-
-
-
20
53,00
2,6
45,00
-
- 8,0
21
55,60
2,6
48,00
3
- 7,6
22
58,20
2,6
51,00
3
- 7,2
23
60,80
2,6
54,00
3
-6,8
24
63,40
2,6
57,00
3
-6,4
25
66,00
2,6
60,00
3
-6,0
26
68,60
2,6
63,00
3
-5,6
27
71,20
2,6
66,00
3
-5,2
28
73,80
2,6
69,00
3
-4,8
29
75,00
1,2
72,00
3
-3,0
30
75,00
-
75,00
3
0,0
31
75,00
-
78,00
3
+3,0
32
75,00
-
81,00
3
+6,0
33
75,00
-
84,00
3
+9,0
34
75,00
-
85,00
3
+10
35
75,00
-
85,00
3
+ 10
Reforma emerytalna służb mundurowych
- stanowisko Rządu
Zmiany obejmą funkcjonariuszy i żołnierzy wstępujących po raz pierwszy do służby od dnia 1
stycznia 2012 r.***
Funkcjonariusze/żołnierze pozostający w służbie przed 1 stycznia 2012 będą mogli przystąpić
do nowego systemu emerytalnego
Decyzja o wyborze nowego systemu emerytalnego będzie mogła nastąpić najpóźniej w dniu
złożenia wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego
Minimalny staż służby wymagany do nabycia prawa do emerytury
– 25 lat, przy jednoczesnym spełnieniu warunku osiągnięcia wieku emerytalnego, z
zastrzeżeniem, że spełnienie warunku osiągnięcia wieku emerytalnego nie dotyczyłby odejścia
ze służby z przyczyn nie dotyczących funkcjonariusza/żołnierza (możliwość odejścia na
zaopatrzenie emerytalne tylko przy osiągnięciu minimalnego stażu służby)
Minimalny wiek emerytalny wymagany do nabycia prawa do emerytury - 55 lat
Nie wprowadzanie zmian w dotychczasowym systemie służby kontraktowej żołnierzy






*** za wyjątkiem likwidacji III grupy inwalidzkiej i braku możliwości łączenia renty z emeryturą – regulacja ta
z chwilą wejścia w życie dotyczyłaby wszystkich funkcjonariuszy/żołnierzy także pozostających w służbie
przed wejściem w życie proponowanych zmian. (możliwość zastosowania dotychczasowej regulacji dla
funkcjonariuszy, którzy przed wejściem w życie proponowanych rozwiązań mieliby orzeczoną rentę –
możliwość zastosowania formy przepisu przejściowego)

5
Reforma emerytalna służb mundurowych
-stanowisko Rządu
Wydatki na emerytury służb mundurowych MSWiA (w proc. PKB) – granice przedziałów
odpowiadają różnym scenariuszom dot. wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych latach służby (linia
grubsza scenariusz podstawowy. Linia cieńsza analiza wrażliwości).
0,6%
0,5%
0,4%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
0,3%
bez zmian
zmiany dotyczące funkcjonariuszy w służbie
zmiany dotyczące funkcjonariuszy w służbie oraz MS=25, MW=55, SZ 53 -80% (2,6-2,8)
6
Linie niebieskie – dyskutowane zmiany dotyczące wszystkich funkcjonariuszy oraz wprowadzenie dodatkowych regulacji
dotyczących funkcjonariuszy rozpoczynających pracę po 1 stycznia 2012 roku tj. minimalnego stażu w wysokości 25 lat,
minimalnego wieku w wysokości 55 lat oraz stopy zastąpienia na poziomie 53 do 80%.
Komentarz do wykresu

Szacunki dotyczą wydatków na emerytury MSWiA.

Jako bazę dla obliczeń przyjęto scenariusz makroekonomiczny przygotowany przez MF na potrzeby uzasadnienia do Ustawy o
zmianie
niektórych
ustaw
związanych
z
funkcjonowaniem
systemu
ubezpieczeń
społecznych
(http://bip.kprm.gov.pl/g2/2011_03/4153_fileot.pdf - strona 37 ).

Założono prawdopodobieństwo przejścia na emeryturę względem długości służby takie jak w latach 2009-2010 - w
przypadku wariantów przewidujących zmianę/wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących stażu i wieku oznacza, że
osoba przechodzi na emeryturę z chwilą spełnienia minimalnych warunków.

Ze względu na fakt, że w przypadku wprowadzenia wymogu minimalnego wieku emerytalnego/ wydłużenia minimalnego
okresu służby, struktura stopni osób o większym stażu ulegnie zmianie przyjęto, że średnie uposażenie funkcjonariuszy o
stażu poniżej 15 lat jest równe obecnej średniej dla wszystkich funkcjonariuszy, natomiast średnie uposażenie funkcjonariuszy
dla każdego z lat stażu powyżej 15 lat będzie równe obecnej średniej dla funkcjonariuszy o stażu z przedziału między 15 a
daną liczbą lat dla wyliczeń kosztów nowego systemu.

Założono, że uposażenie każdego z funkcjonariuszy wzrasta zgodnie z indywidualną ścieżką wyliczoną na bazie obecnej
struktury wynagrodzeń wg stażu pracy. Dodatkowo wynagrodzenie każdego z funkcjonariuszy podlega waloryzacji
wskaźnikiem wzrostu realnego wynagrodzenia w gospodarce (wariant podstawowy - linia pogrubiona). Ponieważ założenie to
ma silny wpływ na wyniki jako analizę wrażliwości przyjęto wariant, zgodnie z którym wzrost uposażenia jest coraz mniejszy
w miarę wzrostu stażu służby, co jest wynikiem przyjęcia założenia, że podwyżki o charakterze uznaniowym otrzymują
częściej osoby młode, natomiast wzrost wynagrodzeń osób starszych wynika głównie z waloryzacji kwoty bazowej (linia
cieńsza)

W obliczeniach uwzględniono
zatrudnionych po 1999 roku.
7
zmianę
zasad
obliczania
stażu
emerytalnego
dla
funkcjonariuszy
Propozycje zmian w systemie emerytalnym służb
mundurowych – propozycje strony rządowej
Wiek przejścia na emeryturę
Stopa zastąpienia
Emerytura jako % ostatniego wynagrodzenia
Wprowadzenie wieku minimalnego 55 lat.
Podniesienie minimalnego stażu uprawniającego do
emerytury z 15 lat do 25 lat.
64,0
lub
68,8
Dodatkowe zmiany wpływające na wysokość świadczenia
75,0
lub
80,0
53.0
Zniesienie możliwości zwiększenia emerytury z tytułu
posiadania grupy inwalidzkiej (obecnie zwiększenie o
15% dla funkcjonariuszy z MSWiA – nie więcej niż do
80% stopy zastąpienia).
Podstawą świadczenia ma być średnie uposażenie z
ostatnich 12 miesięcy z dodatkami o charakterze stałym
i nagrodą roczną.
Utrzymanie obecnych regulacji łączenia pracy i
emerytury przy przesunięciu wieku/stażu w którym
można uzyskać pełne świadczenie.
8
25
30
35+
Lata służby
Za każdy rok służby więcej stopa zastąpienia
wzrasta o 2,6 p.p. w zakresie od 25 do 30 lat służby
oraz o 2,8 p.p. w zakresie od 31 do 35 lat służby w
wariancje pierwszym do maksymalnie 80%.
Za każdy rok służby więcej stopa zastąpienia
wzrasta o 2,2 p.p. w wariancie drugim do
maksymalnie 75%.
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Podstawa wymiaru świadczenia
Jak obecnie, z możliwością, na wniosek funkcjonariusza,
ustalenia podstawy wymiary emerytury jako średniego
należnego uposażenia z okresu kolejnych 12 miesięcy.
Uposażenie to powinno być przeliczone na % wskaźnik
średniego uposażenia w danej służbie w tym okresie i
odpowiednio przeliczone na podstawę w dniu zwolnienia
ze służby.
9
Reforma emerytalna służb mundurowych
- stanowisko Rządu
Podstawa wymiaru świadczenia
Średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi lub
żołnierzowi w okresie ostatnich 12 miesięcy przed
odejściem na zaopatrzenie emerytalne, z możliwością,
na wniosek funkcjonariusza, ustalenia podstawy wymiary
emerytury jak średniego należnego uposażenia z okresu
kolejnych 12 miesięcy. Uposażenie to powinno być
przeliczone na % wskaźnik średniego uposażenia w danej
służbie w tym okresie i odpowiednio przeliczone na
podstawę w dniu zwolnienia ze służby.
10
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Zwiększenie podstawy wymiaru emerytury za służbę w warunkach
szczególnych możliwe jedynie w ściśle określonych okolicznościach
 służba w warunkach szczególnych związanych z czynnikami ryzyka
utraty zdrowia lub życia, determinowanymi czynnikami naturalnymi i
technicznymi lub procesami technologicznymi, powinna być
rekompensowana dodatkami specjalnymi
 dodatki przyznawane za służbę w warunkach szczególnych powinny
być uwzględniane przy określaniu podstawy świadczenia
emerytalnego, proporcjonalnie do czasu i wielkości ich otrzymywania.
Warunkiem uwzględnienia dodatku w pełnej wysokości w podstawie
wymiaru świadczenia emerytalnego jest otrzymywanie tego dodatku
przez okres 10 lat. Otrzymywanie dodatku w okresie krótszym niż
10 lat – uwzględnia się w wymiarze 1/10 za każdy rok otrzymywania
tych dodatków
11
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów


12
zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, o których mowa w art. 15
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu żołnierzy zawodowych i w art. 15 ust.
2 pkt 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy… – w
brzmieniu obowiązującym proponuje się zmniejszyć o 50 %. Natomiast
zwiększenie podstawy wymiaru emerytury, o którym mowa w art. 15ust.
3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych… i w art.
15ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
pozostawić na niezmienionym poziomie.
podwyższenie emerytury na warunkach wskazanych wyżej o określone
w ustawie wskaźniki procentowe nie może być wyższe niż 10%.
Zwiększeniem podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego, objęci
byliby żołnierze i funkcjonariusze, którzy nabędą prawo do emerytury i
zostaną zwolnieni ze służby z przyczyn nie dotyczących
funkcjonariusza/żołnierza we wskazanych w określonych pragmatykach
służbowych
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Brak ograniczenia wysokości wypłacanych świadczeń
emerytalnych w przypadku łączenia emerytury i pracy
13
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Renty z tytułu niezdolności do służby
Dwie grupy inwalidzkie

niezdolny do służby

niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowania
Renta inwalidzka
•
okresowa
•
stała
(w zależności od trwałej lub okresowej niezdolności do służby)
Zdanie odrębne zgłoszone przez przedstawicieli strony związkowej – utrzymanie III grupy
inwalidzkiej
14
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej w związku ze służbą - wersja przed
modyfikacją dokonaną po prezentacji na tzw. dużym zespole
Renta inwalidzka wynosić będzie

75% podstawy wymiaru w przypadku orzeczenia niezdolności do
służby

Maksymalny wymiar podstawy emerytury w przypadku orzeczenia
niezdolności do służby ze znacznym ograniczeniem możliwości
zarobkowania/ w propozycji zespołu /

Przysługuje prawo wyboru świadczenia emerytura lub renta
inwalidzka
15
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej w związku ze służbą – wersja po modyfikacji

Renta inwalidzka ulega zwiększeniu
O 10 % podstawy wymiaru inwalidom niezdolnym do służby i
inwalidom niezdolnym do służby z ograniczeniem możliwości
zarobkowania w przypadku powstania inwalidztwa wskutek
wypadku lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi
właściwościami i warunkami służby, z tytułu których
przysługują świadczenia odszkodowawcze nie więcej niż
podstawa wymiaru emerytury

Przysługuje prawo wyboru świadczenia emerytura lub renta inwalidzka

rekomendacja podzespołów nr1 i 2, – brak możliwości łączenia emerytury i renty
obejmujący przyjętych do służby po wejściu w życie nowych regulacji***
16
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów

Proponuje się rozdzielenie emerytur i rent

Emeryt – bez ograniczeń możliwości zarobkowania
Rencista- niezdolny do służby –bez ograniczeń możliwości
zarobkowania
- po uzyskaniu orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym
stanowisku
- stanowiska dla osób niepełnosprawnych
/ dodatkowo po uzyskaniu orzeczenia ze wskazaniami do
zatrudnienia z powiatowego zespołu ds. orzekania o
niepełnosprawności /

17
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów


Niezdolny do służby z ograniczeniem możliwości
zarobkowania – funkcjonariusz który wskutek stałego
lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu
całkowicie utracił zdolność do wykonywania czynności
służbowych z ograniczeniem możliwości zarobkowania z
powodu naruszenia sprawności organizmu
Ograniczenie możliwości zarobkowania oznacza całkowitą
niezdolność do pracy
18
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Niezdolny do służby – funkcjonariusz ,który wskutek
stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności
organizmu częściowo utracił zdolność do wykonywania
czynności służbowych z ograniczeniem możliwości
zarobkowania z powodu naruszenia sprawności
organizmu

O zdolności do pracy na określonym stanowisku
decyduje lekarz uprawniony do badań profilaktycznych
19
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Renta inwalidzka a jednorazowe odszkodowanie
Funkcjonariuszowi, emerytowi, renciście przysługuje
prawo do jednorazowego odszkodowania z
tytułu wypadku lub choroby pozostającej w związku
ze szczególnymi właściwościami i warunkami służby
20
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Renty rodzinne
- pozostawienie bez zmian

21
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Przepisy przejściowe
Renty inwalidzkie przyznane na stałe przed wejściem w
życie ustawy pozostawić w dotychczasowym systemie
zaopatrzenia
22
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Zmiana strukturalna komisji lekarskich


dwustopniowy system orzecznictwa lekarskiego /rejonowe i
okręgowe komisje lekarskie/
likwidacja CKL
23
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Niepełnosprawność a renta inwalidzka /niezdolność do służby z
ograniczeniem możliwości zarobkowania/
Funkcjonariusz może stać się osobą niepełnosprawną jeśli
jego stan fizyczny lub psychiczny, lub umysłowy trwale lub
okresowo utrudnia, lub ogranicza, lub uniemożliwia
pełnienie funkcji społecznych, a szczególnie do
wykonywania pracy zawodowej /wskazania do
zatrudnienia/
Stopnie niepełnosprawności
 znaczny
 umiarkowany
 lekki

24
Reforma emerytalna służb mundurowych
- wyniki prac podzespołów
Proces ucywilniania
W ramach prac nad reformą emerytalną służb mundurowych
prowadzone były prace nad określeniem kierunków dalszego
ucywilniania służb mundurowych, czego efektem były
rekomendacje podzespołu by m.in. kontynuowanie procesu
odbywało się w sposób ewolucyjny, a wysokość środków
finansowych powinna być zapisana w ustawach budżetowych
oraz by proces nie odbywał się kosztem funkcjonariuszy.
25
uwaga zgłoszona przez stronę zw.
zawodowych do rozpatrzenia
sprawa zmian w ustawie emerytalnej powinna być
rozpatrywana łącznie z ustawą o modernizacji służb, a
także – w świetle dyskusji na posiedzeniu grupy roboczej
w dniu 12 maja – iż reforma emerytalna służb
mundurowych następuje w ramach systemu
zaopatrzeniowego
26
Dziękuję za uwagę
27

similar documents