Prezentacja - założenia i oczekiwane efekty projektu

Report
Projekt „Zapobieganie
zakażeniom HCV”
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania
długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania
wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu „Narodowa
Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ MINISTRA ZDROWIA
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład
Higieny w Warszawie
www.hcv.pzh.gov.pl
Instytut
Psychiatrii
I Neurologii
w Warszawie
Uniwersytet
Medyczny
w Lublinie
Główny
Inspektorat
Sanitarny
Instytucja realizująca:
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy
Zakład Higieny w Warszawie
Partnerzy:
Instytut
Psychiatrii
I Neurologii
w Warszawie
www.hcv.pzh.gov.pl
Uniwersytet
Medyczny
w Lublinie
Główny
Inspektorat
Sanitarny
Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C w Polsce
w latach 1993-2011
Prof. dr hab. Andrzej Zieliński
Prawdopodobna droga zakażenia WZW C
Rozpowszechnienie zakażeń HCV i udział osób świadomych
zakażenia w całkowitej liczbie wykrytych zakażeń HCV
PROJEKT 1
Usprawnienie diagnostyki HCV,
oszacowanie występowania HCV
w populacji ogólnej oraz analiza
czynników związanych z występowaniem
HCV
dr n. med. Magdalena Rosińska NIZP-PZH
Narodowy Instytut Zdrowia PublicznegoPaństwowy Zakład Higieny
www.hcv.pzh.gov.pl
Dlaczego …?
• Dlaczego diagnostyka?
– 7 na 100 zakażonych wie, że są zakażeni
• Dlaczego powszechna diagnostyka?
– Powszechność narażenia – zabiegi medyczne
• Dlaczego zbieranie danych?
– Ilu jest zakażonych?
– Rola zabiegów upiększających?
– Rola kontaktu domowego?
www.hcv.pzh.gov.pl
Jak …?
• Badania w kierunku HCV w Podstawowej Opiece
Zdrowotnej
– Zaprosimy wylosowane osoby
• Konsultacje oraz dalsze badania osób, u których
rozpoznano HCV oraz ich rodzin.
• Analiza:
– jak często występują czynniki zakażeń krwiopochodnych
– czy warto badać wszystkich
– czy można to osiągnąć poprzez POZ
www.hcv.pzh.gov.pl
Co chcemy osiągnąć?
• Wcześniejsze rozpoznanie to większa
skuteczność leczenia
• Świadomość zakażenia i dróg szerzenia się
wirusa to mniejsze ryzyko zakażenia kolejnych
osób
• Znajomość epidemiologii to możliwość
ukierunkowania działań profilaktycznych
www.hcv.pzh.gov.pl
PROJEKT 2
Zmniejszenie ryzyka zakażenia HCV
w populacji iniekcyjnych
użytkowników narkotyków (IDU)
mgr Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Instytut Psychiatrii i Neurologii
www.hcv.pzh.gov.pl
Wprowadzenie
• Postulat profilaktyki opartej na
udokumentowanym doświadczeniu, jako
gwarancja jej skuteczności
• Potrzeba weryfikacji propozycji profilaktycznych
• Etapy realizacji programu
– oszacowanie zagrożeń
– opracowanie modelowego programu
profilaktycznego
– testowanie programu profilaktycznego
www.hcv.pzh.gov.pl
Oszacowanie zagrożeń
• Oszacowanie liczby osób zakażonych HCV
wśród przyjmujących narkotyki w
zastrzykach
• Identyfikacja czynników ryzyka i
czynników chroniących – budowa modelu
ryzyka
www.hcv.pzh.gov.pl
Opracowanie programu
• Określenie w drodze badań (wywiadów):
– optymalnych kanałów informacyjnych
docierania do grupy docelowej (IDU),
– sposobu komunikacji (język przekazu,
metody argumentacji itp.),
– warunków zaakceptowania komunikatów
profilaktycznych
• Opracowanie optymalnego pakietu
profilaktycznego (scenariusze, materiały)
www.hcv.pzh.gov.pl
Testowanie programu
Grupa eksperymentalna
Grupa kontrolna
Pierwsze badanie
(pretest)
Pierwsze badanie
(pretest)
Interwencja
Drugie badanie
(posttest)
www.hcv.pzh.gov.pl
Drugie badanie
(posttest)
Konkluzje
• Zweryfikowany, oparty na doświadczeniu
program działań profilaktycznych szansą
ograniczenia ryzyka zakażeń HCV wśród osób
używających narkotyków
• Gotowe narzędzia profilaktyczne, jako
bezpośredni efekt projektu
• Upowszechnienie i implementacja do
rutynowej praktyki wypracowanych rozwiązań
profilaktycznych finalnym celem projektu
www.hcv.pzh.gov.pl
Projekt 3
Pilotażowy Program badania kobiet w
ciąży w kierunku zakażeń HCV
Prof. dr hab. Kazimierz Madaliński NIZP-PZH
www.hcv.pzh.gov.pl
Wertykalna transmisja HCV –
najczęstsza przyczyna zakażeń u dzieci
Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV wśród kobiet ciężarnych
z województwa mazowieckiego określono na poziomie 2,02%
[Aniszewska, Kowalik-Mikołajewska i wsp, 2009]
Ryzyko przeniesienia HCV z matki na dziecko na podstawie badań
European Pediatric Hepatitis C Virus Network oszacowano na 6,2%
[Badania EPHN; 2005]
 Transmisja wertykalna → wewnątrzmaciczna (głównie okołoporodowo)
lub w trakcie porodu
www.hcv.pzh.gov.pl
Czynniki ryzyka wertykalnego
przeniesienia HCV
1. Poziom wiremii matki → im wyższy
tym większe ryzyko przeniesienia HCV
2. Współistniejąca
do 36%
infekcja
HIV
→
wzrost
poziom
wiremii,
transmisji
HCV
3. Zakażenia komórek jednojądrzastych krwi obwodowej „PBMC”
→ wysoka korelacja pomiędzy obecnością HCV RNA w PBMC
a potwierdzonym zakażeniem noworodka (szczególnie
u matek przyjmujących narkotyki dożylnie lub donosowo)
www.hcv.pzh.gov.pl
Czynniki ryzyka wertykalnego
przeniesienia HCV
4. Typ genetyczny wirusa
genotypów 1b oraz 3a
→
najczęstsze
5. Płeć dziecka → hormonalne i
odpowiedzi na zakażenie wirusowe
przeniesienie
genetyczne
różnice
6. Karmienie piersią → nie jest czynnikiem ryzyka, poziom
RNA wirusa obecny w mleku matki jest zbyt niski, aby
doszło do jego transmisji
www.hcv.pzh.gov.pl
Cel Projektu 3
Głównym celem projektu jest usprawnienie
profilaktyki wertykalnej transmisji zakażeń HCV
w Polsce oraz profilaktyki niekorzystnych następstw
klinicznych u dzieci wertykalnie zakażonych tym
wirusem
www.hcv.pzh.gov.pl
Cele szczegółowe Projektu 3
 ocena celowości i wykonalności rutynowych
w kierunku HCV w grupie kobiet w ciąży
badań
 oszacowanie częstości występowania zakażeń HCV oraz
czynników ryzyka zakażenia wirusem wzw C na podstawie
przeprowadzonych badań: laboratoryjnych i ankietowych
 podniesienie wiedzy lekarzy ginekologów – położników
na temat zapobiegania wertykalnej transmisji HCV
www.hcv.pzh.gov.pl
Projekt 3 „Pilotażowy Program badania
kobiet w ciąży w kierunku HCV”
KujawskoPomorskie
Mazowieckie
Lubelskie
Świętokrzyskie
Małopolskie
www.hcv.pzh.gov.pl
„PROJEKT 4 –
Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV
w świetle stosowanych procedur medycznych
w wybranych zakładach opieki zdrowotnej”
Prof. zw. dr hab. n. med., dr h. c. Piotr Książek Uniwersytet Medyczny w Lublinie
www.hcv.pzh.gov.pl
CELE PROJEKTU
• Ustalenie procedur i zachowań związanych lub potencjalnie
związanych z podwyższonym ryzykiem transmisji zakażeń
HCV w placówkach służby zdrowia w warunkach polskich.
• Unowocześnienie i modyfikacja zasad bezpieczeństwa pracy
personelu medycznego.
• Modyfikacja procedur nadzoru i kontroli przeprowadzanych
przez służby sanitarne w placówkach medycznych.
www.hcv.pzh.gov.pl
Projekt zakłada 3 fazy:
1.Analiza danych literaturowych oraz danych z kontroli stanu sanitarnego
placówek ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe
prywatne) i stosowanych tam procedur związanych z kontrolą zakażeń
szpitalnych gromadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS).
2. Na podstawie danych uzyskanych w fazie 1, wytypowanie placówek
służby zdrowia do dokładniejszej analizy oraz jej przeprowadzenie z
ewentualnym uwzględnieniem części eksperymentalnej. Analiza
będzie polegała na skonstruowaniu i przeprowadzeniu ankiet oraz
obserwacji wybranych miejsc, procedur i sprzętu przez przeszkolony i
zatrudniony na potrzeby projektu personel.
3.Przygotowanie materiałów edukacyjnych (film, szkolenie, broszura).
Ocena praktyczności rozwiązań wykorzystanych rozwiązań w projekcie
dla celów służb sanitarnych w celu ulepszenia nadzoru nad zakażeniami
krwiopochodnymi.
www.hcv.pzh.gov.pl
Projekt
swoim
zakresem
województwo
lubelskie,
świętokrzyskie.
obejmował
będzie
podkarpackie
i
Beneficjenci końcowi:
• służby sanitarne (nie tylko kontrolują placówki
służby zdrowia, ale również prowadzą szkolenia),
• zainteresowane placówki służby zdrowia
instytucje szkolące personel medyczny
w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,
• pacjenci korzystający z usług służby zdrowia
w Polsce.
www.hcv.pzh.gov.pl
Oczekiwane rezultaty:
 Ustalenie
procedur
i
zachowań
związanych
lub
potencjalnie
związanych
z podwyższonym ryzykiem transmisji zakażenia HCV w placówkach służby zdrowia
w warunkach polskich
 Unowocześnienie i modyfikacja zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego
 Materiały edukacyjne (film szkoleniowy, broszura)
 Krytyczna ocena rozwiązań wykorzystanych w projekcie w celu określenia możliwości
ich wykorzystania przez służby sanitarne i zespoły ds. zakażeń szpitalnych w celu
ulepszenia nadzoru nad zakażeniami krwiopochodnymi
 Opracowanie wytycznych do Narodowej Strategii Zapobiegania i zwalczania HCV
w zakresie działań mających na celu zapobieganie zakażeniom HCV w placówkach
medycznych.
www.hcv.pzh.gov.pl
Projekt 5 „Edukacja pracowników wybranych
zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń
krwiopochodnych
i
ogółu
społeczeństwa
w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”
dr n. med. Anita Gębska – Kuczerowska NIZP-PZH
www.gis.gov.pl
www.gis.gov.pl
www.hcv.pzh.gov.pl
www.hcv-pzh.gov.pl
28
23
Administracja projektu:
Ramy czasowe: 2013 - 2015
Zakres geograficzny
W 11 województwach (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie,
pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) zostaną
przeprowadzone szkolenia dla wytypowanych osób i grup personelu medycznego.
W pozostałych 5 województwach (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, opolskie, wielkopolskie,
małopolskie) działania ograniczą się do rozdysponowania materiałów edukacyjnych i
szkoleniowych, które zostaną przygotowane na potrzeby Projektu 5.
www.gis.gov.pl
www.gis.gov.pl
www.hcv.pzh.gov.pl
www.hcv-pzh.gov.pl
29
23
Cele projektu:
1. Poprawa efektywności zapobiegania zakażeniom oraz przeciwdziałanie szerzeniu się zakażeń
w placówkach systemu ochrony zdrowia - poprzez doskonalenie wiedzy na temat
epidemiologii i kliniki zakażeń oraz umiejętności prewencji zakażeń w zakresie
wykonywanych procedur medycznych
2. Poprawa efektywności prewencji zakażeń szerzących się drogą krwiopochodną, w miejscach
zwiększonego ryzyka transmisji poza sektorem zdrowia tj. np. salony kosmetyczne,
fryzjerskie, studia tatuażu itp.
3. Zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie zakażeń HCV oraz promowanie
postawy aktywnej wobec usługodawców w zakresie zapewnienia należytych działań
prewencyjnych
4. Przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób zakażonych.
www.hcv.pzh.gov.pl
www.hcv-pzh.gov.pl
30
6
Efekty:




Wzrost poziomu wiedzy pracowników sektora zdrowia w zakresie zapobiegania zakażeniom
krwiopochodnym w związku z wykonywanymi procedurami medycznymi
Usprawnienie procedur minimalizujących ryzyko zakażeń krwiopochodnych w trakcie
świadczenia usług medycznych oraz wykonywania innych zabiegów, przy realizacji których
istnieje ryzyko przerwania ciągłości tkanek
Poprawa efektywności monitoringu zakażeń (HCV)
Wzrost poziomu wiedzy pracowników sektora usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń
krwiopochodnych

Wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zakażeń krwiopochodnych

Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka.
www.gis.gov.pl
www.hcv.pzh.gov.pl
www.hcv-pzh.gov.pl
31
8 12
Dziękujemy za uwagę.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ MINISTRA ZDROWIA
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel.: +48 22 542 13 71
Fax.: +48 22 849 74 84, +48 22 849 35 13
e-mail: [email protected]
www: http://www.hcv.pzh.gov.pl
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład
Higieny w Warszawie
www.hcv.pzh.gov.pl
Instytut
Psychiatrii
I Neurologii
w Warszawie
Uniwersytet
Medyczny
w Lublinie
Główny
Inspektorat
Sanitarny

similar documents