Zarządzanie wiekiem jako istotny czynnik zwiększający kapitał

Report
jako istotny czynnik zwiększający kapitał przedsiębiorstwa
Określenie
misji i
celów
Budowa kapitału i konkurencyjności
przedsiębiorstwa
Analiza:
Reagowanie:
rynku i warunków
zewnętrznych i
wewnętrznych
korekta strategii, celów,
zarządzanie zmianą, procesy
adaptacyjne
Dobór strategii
realizowania celów
Dobór narzędzi
realizacji strategii
Identyfikacja potrzeb i
dbałość o stały dostęp
Zasoby finansowe
Zasoby rynkowe
Zasoby intelektualne
Zasoby organizacyjne
Zasoby relacyjne
OBSZAR
WYKORZYSTANIA
POTENCJAŁU
WIEDZA
DOŚWIADZCENIE ZAWODOWE
UMIEJĘTNOŚCI i ZDOLNOŚCI
POSTAWY
MOŻLIWOŚCI FIZYCZNE
STWORZENIE MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWYCH
Budowanie
przewagi
konkurencyjnej
Uzupełnianie luk kompetencyjnych osób 50+
Promowanie kształcenia ustawicznego
Nagradzanie efektywnie wykorzystywanych
zdobywanych nowych kwalifikacji
Potencjał i motywacja Pracowników
„
UELASTYCZNIANIE ZATRUDNIENIA”
Analiza stanowiskowa i
preferencji Pracowników
Wprowadzenie możliwych
zmian
Zmiany form zatrudnienia
Zmiany form czasu
zatrudnienia
Identyfikacja „utrudnień
stanowiskowych”
Analiza satysfakcji Pracowników –
warunki pracy i atmosfera
Diagnoza Pracowników celem
określenia stylów radzenie sobie przez
nich ze stresem
Wypracowanie działań prozdrowotnych
z Pracodawcą
CELE STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM - PODSUMOWANIE
Korzyści dla Pracodawców
Korzyści dla Pracowników
Adekwatne wykorzystanie zasobów i
kompetencji Pracowników
Podniesienie świadomości Pracowników co do
ich mocnych stron - niezależnie od wieku
Wzmocniona motywacja i efektywność
Pracowników
Możliwości godzenia życia zawodowego i
pozazawodowego
Uzupełnianie luk kompetencyjnych,
adekwatnie do celów przedsiębiorstwa
Obniżenie stresu zawodowego
Wzrost prewencji wypadkowej,
zmniejszenie absencji chorobowej
Wzrost satysfakcji i poczucia docenienia
Wykorzystanie skuteczności zespołów
zróżnicowanych wiekowo
Budowanie przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa
Równy dostęp do szkoleń, awansów,
gratyfikacji, niezależnie od wieku
Motywacja do wydłużania aktywności
zawodowej

similar documents