Pismo DIS w Katowicach z 16 listopada 2009 r., sygn. IBPBI/2/423

Report
Praktyczne aspekty rozliczeń z tytułu
podatku dochodowego dla
przedsiębiorstw strefowych
Seminarium
Magdalena
Szmulewska-Wich
Gdańsk,
24 maja 2012 r.
Agenda
• Zasady kalkulacji dochodów uzyskiwanych w SSE
• Aktualna praktyka rozliczeń strefowych – przegląd interpretacji podatkowych
oraz orzecznictwa
• Możliwości optymalizacji podatkowych w SSE – przykłady
• Monitoring pomocy publicznej w SSE - łączenie pomocy i kalkulacja limitu
• Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie seminarium
2
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zasady kalkulacji dochodu z
tytułu działalności w SSE
Ogólne warunki prowadzenia działalności w SSE
SSE to wydzielone obszary terytorium Polski, na terenie których działalność gospodarcza
(produkcyjna i usługowa) może być prowadzona na preferencyjnych warunkach.
 14 SSE
 w praktyce SSE
pokrywają cały kraj
(istnienie podstref)
 możliwość włączenia
gruntów prywatnych do
SSE
 obecny limit powierzchni
to 20 000 ha
4
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zwolnienie podatkowe w SSE
Główna forma pomocy w SSE – zwolnienie z podatku dochodowego
Zakres zwolnienia podatkowego ograniczony:
•
Terytorialnie - tylko dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE
(kluczowe: fizyczne miejsce prowadzenia działalności)
– sektor usług a miejsce prowadzenia działalności
– działalność pomocnicza
•
Do wybranych rodzajów działalności - tylko dochód z działalności
wskazanej w treści zezwolenia strefowego (kluczowy: kod klasyfikacyjny
PKWiU/PKD wskazany w zezwoleniu)
Brak możliwości wpisania do zezwolenia:
– wybranych sektorów,
– działalności handlowej,
– działalności finansowej.
5
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Kryterium fizycznej lokalizacji na terenie SSE
• Cel – wsparcie wybranych regionów, gdzie utworzono SSE
• Istotne problemy praktyczne, zwłaszcza w przypadku usługodawców,
takich jak sektor IT
• Szczególne wymogi wyłącznie w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej również poza terenem SSE
• Powszechnie stosowane pojęcie działalności pomocniczej – jako
niestanowiącej odrębnej działalności gospodarczej (np. biuro sprzedaży
lub magazyn)
• Brak jasnych kryteriów w odniesieniu do montażu i instalacji
6
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Działalność wykonywana poza SSE
Pismo DIS w Katowicach z 17 sierpnia 2010 r., sygn. nr IBPBI/2/423749/10/SD , DIS w Poznaniu z 1 lipca 2011 r., sygn. ILPB3/423296/10/11-S-2/JG
„Za działalność pomocniczą uznaje się taką działalność, która spełnia
wszystkie następujące warunki:
a. służy tylko jednostce, do której się odnosi; innymi słowy wytworzone
towary lub usługi nie mogą być sprzedawane w obrocie;
b. porównywalna działalność na podobną skalę realizowana jest
w podobnych jednostkach produkcyjnych;
c. wytwarza usługi lub, wyjątkowo, dobra nietrwałe, które nie wchodzą
w skład produktu końcowego jednostki (np. drobne narzędzia lub
rusztowania);
d. wpływa na koszty bieżące samej jednostki, tzn. nie powoduje tworzenia
środków trwałych brutto.”
Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 696/93 z 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek
statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we
Wspólnocie.
7
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Działalność wykonywana poza SSE
Wydziały pomocnicze zlokalizowane poza SSE (magazyn, biuro sprzedaży)
Pismo DIS w Poznaniu z 15 października 2010 r., sygn. IILPB3/423-617/103/MM
„W przypadku kosztów związanych z najmem magazynu w celu składowania
surowców wykorzystywanych do produkcji w ramach działalności prowadzonej w
specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, należy uznać, że
dotyczą one przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie
strefy, tym samym są kosztem uzyskania przychodów z działalności „strefowej”,
z której dochody są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1
pkt 34 ww. ustawy. Reasumując powyższe, koszt wynajęcia magazynu wraz z
usługą magazynowania wyłącznie na potrzeby magazynowania surowców do
produkcji objętej zezwoleniem strefowym jest działalnością strefową i stanowi
koszt działalności strefowej.”
8
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Działalność wykonywana poza SSE
Czynności wykonywane poza SSE jako działalność pomocnicza
Pismo DIS w Katowicach z 1 czerwca 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-279/09/MO
„(…) w związku z powyższym ponieważ montaż konstrukcji stalowych mieści się w grupie 28
w dziale wymienionym pod literą „e” usługi instalowania, naprawy i konserwacji ww. wyrobów
według PKWiU, która jest wymieniona w zezwoleniu, dochody uzyskane ze z tego tytułu
podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Natomiast w kwestii transportu należy stwierdzić, iż usługi transportu nie są wymienione w
zezwoleniu a wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie
określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej podlega
zwolnieniu podatkowemu.
Ustosunkowując się natomiast do argumentacji Spółki, iż działalność pomocnicza np.
transport, to działalność, która realizowana jest po to, by wspierać podstawową działalność
produkcyjną, trzeba stwierdzić, iż wówczas oceniając przedmiot zwolnienia zostałaby
dokonana rozszerzająca interpretacja zakresu zwolnienia. Wymienione usługi mogą być
bowiem przedmiotem odrębnie prowadzonej samodzielnej działalności podstawowej. (…)”
9
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Działalność wykonywana poza SSE
Czynności wykonywane poza SSE jako związane bezpośrednio ze
sprzedażą usług wytworzonych na terenie SSE
Interpretacja DIS w Katowicach z 15 stycznia 2010 r., sygn. IBPBI/2/4231250/09/SD
(…) czy miejscem świadczenia usługi - zgodnie z Zezwoleniem - na każdym z etapów
realizacji usługi musi być zakład Spółki znajdujący się na terenie SSE. W ocenie Spółki
należy udzielić na to pytanie odpowiedzi przeczącej, co najmniej w zakresie w jakim
działania Spółki dotyczą montażu rozumianego zarówno jako kompletacja urządzenia na
terenie własnego zakładu Spółki na terenie SSE, jak i w przypadku montażu rozumianego
jako czynności instalacyjne na terenie fabryki klienta, gdzie system sterowania procesami
przemysłowymi musi zostać uruchomiony i przetestowany. Montaż wykonywany w siedzibie
klienta, poza terenem strefy jest integralną częścią całej usługi i warunkuje jej kompletność.
(…)
Z zezwolenia udzielonego Spółce jednoznacznie wynika, że dotyczy ono działalności
produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy.
Zatem dochody uzyskane z tytułu usług w części wykonywanych u klienta poza terenem
strefy a związanych bezpośrednio ze sprzedażą usług określonych w posiadanym
zezwoleniu, wykonywanych, na terenie strefy, będą również korzystać ze zwolnienia
wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
10
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Działalność wykonywana poza SSE
Podobnie: Interpretacja DIS w Łodzi z 21 lutego 2012 r., sygn. IPTPB3/423293/11-4/IR
Wobec powyższego przychody uzyskane z tytułu wykonywanego poza terenem
Strefy montażu u klienta kotłów wyprodukowanych na terenie SSE - będą
wpływać na dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z działalności prowadzonej
na terenie SSE, które korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1
pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odmiennie: montaż wyrobów poza SSE jako działalność opodatkowana
Pismo DIS w Bydgoszczy z 23 czerwca 2009 r., sygn. ITPB3/423-180/09/DK
(…) montaż okien, wyrobów produkowanych przez Spółkę nie został literalnie
uwzględniony w zezwoleniu dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w konsekwencji ta część działalności
wykonywanej przez Spółkę nie może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w
art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
11
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Działalność wykonywana poza SSE
Koszt wykonania przez podmiot trzeci, usługi serwisowej w ramach obsługi
reklamacji wyrobów strefowych
Wyrok WSA we Wrocławiu z 26 stycznia 2011 r., sygn. I SA/Wr 1364/10
„Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji, swoje stanowisko co do tego, że
sporne wydatki nie stanowią kosztów "strefowych" Minister Finansów wywiódł przede
wszystkim z faktu, że wśród wymienionych we wniosku przez podatnika, jako wskazane w
zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie "A", grup klasyfikacji PKWiU nie zostały
wymienione "usługi serwisowe w ramach obsługi reklamacji". Powyższe, zdaniem organu
dyskwalifikuje opisane we wniosku wydatki Spółki jako koszty "strefowe", mające wpływ na
wielkość dochodu zwolnionego z opodatkowania. Powyższe stanowisko organu nie
zasługuje jednak, zdaniem Sądu, na aprobatę. (…) Jeżeli Spółka jest obowiązana do
przyjęcia i realizacji reklamacji, to jest to element jej działalności produkcyjnej/handlowej,
bowiem warunkuje prawidłowe, zgodne z umową im przepisami prawa wykonywanie tej
właśnie działalności.”
12
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Ustalenie podstawy opodatkowania
I. Wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych
z działalnością zwolnioną i opodatkowaną
II. Ustalenie dochodu zwolnionego i opodatkowanego
Pismo DIS w Poznaniu z 18 stycznia 2011 r., sygn. ILPB3/423-852/10-4/MM:
„W przypadku, gdy podatnik prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą poza
obszarem strefy oraz na terenie strefy w oparciu o wymagane zezwolenie, działalność
prowadzona na terenie strefy winna być wydzielona organizacyjnie. Istnieje także
konieczność odrębnego ujmowania w księgach przychodów, kosztów uzyskania
przychodów i dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika w
strefie i poza nią. Zapisów w księgach należy dokonywać w sposób umożliwiający
określenie dochodu zwolnionego od podatku dochodowego oraz podlegającego
opodatkowaniu podatkiem dochodowym.”
13
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Ustalenie podstawy opodatkowania
Kwalifikacja przychodów
Przychody związane
z działalnością zwolnioną (wyroby
wytworzone w SSE)
Przychody
Tzw. przychody wspólne !!
Przychody związane
z działalnością opodatkowaną
(działalność poza SSE oraz poza
zakresem zezwolenia)
14
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Ustalenie podstawy opodatkowania
Kwalifikacja kosztów
Koszty działalności zwolnionej
(koszty wyrobów wytworzonych
w SSE)
Koszty
Koszty wspólne związane
z całokształtem działalności*
Koszty działalności opodatkowanej
(działalność poza SSE oraz poza
zakresem zezwolenia)
*art. 15 ust 2 ustawy o PDOP
15
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Ustalenie podstawy opodatkowania
Kwalifikacja kosztów
Art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP
„Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód
podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest
możliwe ustalenie kosztów przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się
w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie
przychodów.”
Koszty uzyskania przychodu:
- koszty bezpośrednio związane z działalnością zwolnioną;
- koszty bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną;
- koszty wspólne (np. koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu).
16
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Ustalenie podstawy opodatkowania
Pismo DIS w Łodzi z 22 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPB3/423-86/11-2/KJ
„Podkreślić należy, że ustalanie wielkości kosztów zgodnie z ww.
zasadami może mieć zastosowanie jedynie w sytuacjach wyjątkowych i
w odniesieniu do określonych kosztów, wspólnych dla obu źródeł
przychodu, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z
kategorii przychodów. Do takich kosztów uzasadnione jest
zastosowanie proporcji, o której mowa w ww. przepisach ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.”
17
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Ustalenie podstawy opodatkowania
Pismo DIS w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., sygn. IPPB3/423-989/093/MS):
„Wyjątkowo tylko w odniesieniu do kosztów, co do których podatnik nie jest w
stanie dokonać takiego podziału, bowiem są to koszty wspólne, tj. dotyczące
zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej, można zastosować zasadę
proporcjonalnego ich rozliczenia, wynikającą z zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a
ustawy o pdop.”
„Ustalenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadą, o której mowa w
art. 15 ust. 2 ustawy o pdop ma więc zastosowanie jedynie w stosunku do
niektórych kosztów Spółki dotyczących zarówno działalności na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej i działalności poza strefą (lub na jej terenie ale nie
korzystającej ze zwolnienia), których obiektywnie nie można rozdzielić na
dotyczące przychodów wolnych od podatku i dotyczące przychodów
podlegających opodatkowaniu.”
18
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Rozliczenie straty w SSE oraz kalkulacja straty na
działalności zwolnionej
Art. 7 ust. 2 updop
Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie
uwzględnia się:
-
przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą,
jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym albo są wolne od podatku,
-
kosztów uzyskania przychodów, o których mowa powyżej.
W konsekwencji strata z działalności zwolnionej nie obniża dochodu z
działalności opodatkowanej.
Ciągle jednak istnieje możliwość rozliczenia straty z działalności
opodatkowanej.
19
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Kalkulacja straty na działalności zwolnionej
Przychody
Koszty
Wynik
Działalność
opodatkowana
600 000
350 000
250 000
Działalność
zwolniona
750 000
800 000
- 50 000
Wynik spółki na działalności opodatkowanej = 250 000
20
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Strata w SSE
Pismo DIS w Poznaniu z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. ILPB3/423-227/07-2/HS
„Strata poniesiona przez spółkę w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie SSE nie jest stratą podatkową. Nadwyżka kosztów poniesionych w związku z tą
działalnością nad osiągniętymi w niej przychodami stanowi jedynie stratę ekonomiczną i
w konsekwencji nie jest możliwe jej rozliczenie na potrzeby kalkulacji przysługującej
pomocy publicznej.”
Pismo DIS w Katowicach z 7 stycznia 2011 r., sygn. IBPBI/2/4231292/10/AK
„ (…) skoro dochód ten jest wolny od podatku, to nie może zostać pomniejszony o straty z
lat poprzednich powstałe na działalności prowadzonej przed uzyskaniem zezwolenia
opodatkowanej na zasadach ogólnych. Ustawodawca nie przewidział w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych możliwości obniżenia dochodu uzyskanego przez Spółkę
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
o tego rodzaju straty poniesione w latach poprzednich.”
21
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Strata w SSE
Zakaz rozliczania straty podatkowej
Wyrok NSA z 8 października 2009 r., sygn. II FSK 621/08
„ (…) Skoro dochody uzyskane z działalności prowadzonej w SSE, na warunkach
określonych odrębnymi przepisami, są zwolnione od pdop, to tym samym zarówno
przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu nie uwzględnia się
przychodu osiąganego z działalności w tej strefie, jak i przy obliczaniu straty
podatkowej nie bierze się pod uwagę przychodów uzyskanych w ramach
działalności prowadzonej w strefie oraz poniesionych na ich uzyskanie kosztów.
Skoro ustawodawca tak zdefiniował stratę i dochód dla potrzeb pdop, to art. 7 ust.
5 ustawy o pdop regulujący prawo do obniżania dochodu o straty poniesione w
latach ubiegłych nie ma zastosowania do dochodów i strat poniesionych w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzonej w SSE.”
22
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Strata w SSE
WYJĄTEK:
Art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 października 2003 o zmianie ustawy o
specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw:
„Dochody uzyskane przez „starego”, „dużego” inwestora z działalności
gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia
wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r., są zwolnione z podatku
dochodowego (...) z tym że (...) do określenia wielkości pomocy publicznej z
tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przyjmuje się dochód uzyskany z
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach
zezwolenia, pomniejszony o równowartość strat poniesionych na tej
działalności przez przedsiębiorcę.”
23
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Strata w SSE
! Pismo DIS w Katowicach z 13 grudnia 2010 r. sygn. IBPBI/2/423-1163/10/MO
„(…) regulacje zawarte w art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej z dnia 2 października 2003 r. mają
zastosowanie tylko do Spółek które działają na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1
stycznia 2001 r., nie występowały z wnioskiem o zmianę zezwolenia oraz w dniu wejścia tej
ustawy były dużym przedsiębiorcą. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka
wystąpiła z wnioskiem o zmianę zezwolenia, zatem nie ma do niej zastosowania ww. art. 5 ust.
2 ustawy zmieniającej z dnia 2 października 2003 r. (…) Spółka obliczając wysokość zwolnienia
podatkowego stanowiącego pomoc publiczną nie ma prawa do pomniejszenia dochodu
uzyskanego z działalności gospodarczej, na podstawie uzyskanego zezwolenia na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej, straty na tej działalności poniesionej w trakcie obowiązywania
zezwolenia.”
24
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Działalność gospodarcza w SSE i poza SSE
Konieczność wyodrębnienia organizacyjnego w celu ustalenia przychodów
i kosztów działalności prowadzonej na terenie SSE
§ 5 ust. 5 rozporządzenia strefowego:
„(...) Zwolnienia (...) przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na
terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie
strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w
oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na
terenie strefy.”
25
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Rozdzielenie działalności strefowej od pozostałej w celu
określenia dochodu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych stanowi,
że (§ 5):
26
•
zwolnienia z PDOP przysługują wyłącznie z tytułu działalności
prowadzonej na terenie strefy;
•
w przypadku prowadzenia działalności również poza obszarem strefy,
działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona
organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane
jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie
strefy
•
w przypadku prowadzenia działalności zarówno w strefie jak i poza nią,
przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku przysługującego z tytułu
działalności w strefie należy stosować przepisy art. 11 UPDOP
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zastosowania art. 11 UPDOP – dwa podmioty w jednym
1.
2.
27
Wymóg zastosowania art. 11 UPDOP oznacza:
•
konieczność zidentyfikowania i wyceny wszelkich „transakcji”
wewnętrznych zawieranych w ramach przedsiębiorstwa pomiędzy
SSE i obszarem pozostałym;
•
wycenę „transakcji” wewnętrznych w taki sposób jakby było to
dokonane pomiędzy oddzielnymi i niezależnymi od siebie
podmiotami gospodarczymi
W praktyce, wycena będzie przeprowadzana zgodnie z jedną z
podatkowych metod szacowania dochodu, wymienionych w art. 11
ustawy o PDOP i opisanych w Rozporządzeniu wykonawczym.
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Skutki dla przedsiębiorcy
Wymóg rozdzielenia działalności powoduje więc konieczność:
•
identyfikacji wszystkich przepływów wewnętrznych z SSE do obszaru
poza strefą i vice versa;
•
identyfikacji przepływów związanych z działalnością pomocniczą
(niepodlegających wycenie);
•
wyceny wartości rynkowej pozostałych przepływów określenia na tej
podstawie dochodu strefowego;
•
prowadzenia dodatkowej analityki księgowej pozwalającej na stworzenie
rachunku wyników działalności związanej ze SSE i pozostałą, z
uwzględnieniem przepływów wewnętrznych.
28
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Aktualna praktyka rozliczeń
strefowych
Wniosek o indywidualną interpretację podatkową – zasady
• Podatnik w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa podatkowego może wystąpić do Ministra
Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej (odpowiedzi wydawane są w imieniu
Ministra Finansów przez właściwych miejscowo Dyrektorów Izb Skarbowych – od stycznia 2011 jest
to 5 organów): w przypadku podatników mających siedzibę na terenie województwa
świętokrzyskiego – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
• Wniosek o wydanie interpretacji musi zawierać przedstawienie stanu faktycznego, pytanie oraz
stanowisko podatnika.
• Z uwagi na brak jednolitego podejścia organów podatkowych do wielu kwestii związanych z
funkcjonowaniem w SSE istotna jest przemyślana argumentacja zawarta w stanowisku podatnika.
• Termin na wydanie interpretacji to 3 miesiące od złożenia wniosku. W przypadku nie wydania
interpretacji w powyższym terminie następuję tzw. „milcząca akceptacja” (stanowisko podatnika
poczytuje się za prawidłowe).
• W sytuacji gdy podatnik uzyska potwierdzenie zaprezentowanego przez siebie stanowiska,
zastosowanie potwierdzonego stanowiska „nie może szkodzić wnioskodawcy” – możliwość
zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego.
• Obecnie opłata za wydanie interpretacji to 40 PLN (w praktyce, od każdego zadanego pytania – brak
jednolitej praktyki)
30
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnień podatkowych – interpretacje
Rola interpretacji indywidualnych
Najistotniejsze zagadnienia wzbudzające wątpliwość:
• Transakcje finansowe
• Pozostałe przychody operacyjne
• Składowanie produktów poza terenem SSE
• Prowadzenie działalności poza SSE
• Więcej niż jedno zezwolenie a kalkulacja wyniku podatkowego
31
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Handel odpadami produkcyjnymi – interpretacje
Nr 3/07 Biuletynu Skarbowego Ministerstwa Finansów
Tylko dochód z działalności gospodarczej wprost zdefiniowanej w
zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy
korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.
„(…) Z wykładni gramatycznej, którą należy stosować przy ocenie zakresu
zwolnień podatkowych, trzeba uwzględnić, iż wolny od podatku dochodowego od
osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w
zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej. Jeżeli zatem działalność związana z gospodarką odpadami nie jest
wymieniona w zezwoleniu, dochody uzyskane ze sprzedaży odpadów lub innej
formy ich zagospodarowania nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1
pkt 34 updop (…)”.
32
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Handel odpadami produkcyjnymi – interpretacje
Czy sprzedaż złomu poprodukcyjnego jest przychodem strefowym?
Pismo DIS w Katowicach z 6 kwietnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-526/10/SD
„Gospodarka odpadami może stanowić samodzielną działalność podstawową (…) dochody
osiągane z tytułu sprzedaży odpadów powstałych w wyniku produkcji strefowej zgodnie z
art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych.”
Pismo DIS w Katowicach z 26 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-16/08/JS
„(…) działalność Spółki w zakresie sprzedaży odpadów poprodukcyjnych nie stanowi
działalności pomocniczej Spółki (…) produkty działalności pomocniczej nie są jako takie
dostarczane stronom trzecim. (…) Zarówno przychody jak i koszty związane ze sprzedażą
złomu poprodukcyjnego należy rozpoznać jako działalność podlegającą opodatkowaniu
(…)”
Zasady alokacji kosztów do przychodu osiągniętego ze sprzedaży złomu –
stanowisko organów podatkowych
33
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Transakcje finansowe – interpretacje
Transakcje finansowe
• odsetki od środków na podstawowych rachunkach bankowych,
• odsetki od lokat środków na rachunkach terminowych,
• różnice kursowe,
• instrumenty pochodne.
34
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnień podatkowych – interpretacje
Czy przychody finansowe z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżących
rachunkach bankowych korzystają ze zwolnienia z PDOP?
Pismo DIS W Poznaniu z 12 lutego 2009 r., sygn. ILPB3/423-753/09-2/ŁM
„(…) odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym
podlegają zwolnieniu (…) jeżeli źródłem wpływów są regulowane zobowiązania
wynikające z działalności objętej Zezwoleniem oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki
służące finansowaniu inwestycji / działalności na terenie SSE. Natomiast w sytuacji,
gdy źródłem wpływów na bieżący rachunek bankowy są środki z dodatkowej
sporadycznej działalności gospodarczej nie objętej Zezwoleniem (np. sprzedaż
złomu, odpadów, towarów, podnajem etc.) oraz środki pieniężne wpłacone na
pokrycie kapitału zakładowego Spółki w celu finansowania przede wszystkim
procesu inwestycyjnego na terenie Strefy, jak i działalności operacyjnej na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej, nie podlegają one zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych.”
35
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnień podatkowych – interpretacje
Przychody z lokat typu „overnight”
Pismo DIS w Poznaniu z 12 lutego 2009 r., sygn. ILPB3/423-753/09-5/ŁM
„Dochody z odsetek bankowych uzyskanych z lokat typu overnight nie są
dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu,
lecz dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych operacji
finansowych. Dochód ten, jakkolwiek otrzymywany w wyniku racjonalnej gospodarki
środkami pieniężnymi uzyskanymi z działalności gospodarczej nie wynika z
bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie
udzielonego Spółce zezwolenia, lecz jest wynikiem operacji finansowych
związanych z wykorzystaniem propozycji banku w celu pomnożenia
zgromadzonego kapitału.”
36
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnień podatkowych - interpretacje
Różnice kursowe
Pismo DIS w Poznaniu z 5 stycznia 2010 r., sygn. ILPB3/423-908/09-4/MM
„ (…) różnice kursowe powstałe w związku z wyceną pożyczki, w części przeznaczonej na
prowadzenie działalności zwolnionej, odpowiednio zwiększają (dodatnie różnice kursowe)
bądź zmniejszają (ujemne różnice kursowe) dochód z działalności zwolnionej. Oznacza to,
że Spółka część różnic kursowych z tytułu wyceny pożyczki, o której mowa powyżej,
powinna zaliczyć do przychodów bądź kosztów kształtujących dochód zwolniony, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”
W przypadku dodatnich różnic kursowych niepozostających w jednoznacznym związku z
działalnością opodatkowaną bądź zwolnioną, co do której podatnik nie posiada możliwości
ich precyzyjnego przyporządkowania, organy podatkowe prezentują stanowisko, iż całość
takich różnic powinna zwiększać wartość przychodów opodatkowanych na zasadach
ogólnych.
37
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnień podatkowych - interpretacje
Pismo DIS w Warszawie z 29 sierpnia 2008 r., sygn. IP-PB3-423-921/08-2/KB:
Przychody strefowe obejmują:
• odsetki od nieterminowych zapłat, jeżeli będą dotyczyły przychodów wygenerowanych w SSE,
• dodatnie różnice kursowe od rozrachunków o ile związane są z przychodami strefowymi,
• zrealizowane opcje, w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, zawierane na transakcje
prowadzone w obrębie działalności strefowej,
• dodatnie różnice kursowe od środków pieniężnych, zgromadzonych w związku
z działalnością strefową,
• dodatnie różnice kursowe od należności, powstałych z tytułu sprzedaży produktów strefowych,
• dodatnie różnice kursowe od zobowiązań, wynikłych z działalności strefowej,
• odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli z tytułu strat w majątku znajdującym się na terenie
strefy,
• otrzymane refundacje dla uczniów, w przypadku wykonywania przez nich pracy mającej przyczynić
się do powstania wyrobów strefowych,
• dofinansowania do targów w sytuacji, gdy targi będą dotyczyły wyrobów strefowych i takie też
wyroby będą na nich prezentowane.
38
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnień podatkowych - interpretacje
Pismo DIS w Poznaniu z 28 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-470/082/HS:
Przychody odsetkowe
• zatem w przedmiotowej sprawie, Spółka nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że
odsetki debetowe są związane wyłącznie z działalnością strefową, a jedynym kryterium
zakwalifikowania tych odsetek do działalności strefowej jest, Jej zdaniem, fakt, że
działalność pozastrefowa jest działalnością marginalną.
• (…) przepisy ustawy nie przewidują zasad alokacji przychodów powstających
w jednoczesnym związku z działalnością opodatkowaną i zwolnioną z opodatkowania na
odpowiednie proporcje (tak jak ma to miejsce w przypadku kosztów podatkowych). Próba
zastosowania jakiegokolwiek klucza alokacji przychodów nie znajduje podstaw w żadnym z
obowiązujących przepisów tej ustawy. Co więcej, żaden z przepisów ww. ustawy nie
pozwala na uznanie tego typu przychodów w części, bądź w całości za przychody
zwolnione.
• przychody z tytułu przedmiotowych odsetek, których nie można w sposób jednoznaczny
zakwalifikować do przychodów zwolnionych będą stanowiły przychody podlegające
opodatkowaniu, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust.1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
39
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Przychody „wspólne” – interpretacje
Analogicznie jak w poprzedniej interpretacji również DIS w Poznaniu w piśmie z 2
grudnia 2009 r., sygn. ILPB3/423-753/09-3/ŁM:
„ (…) ponadto stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych nie przewidują zasad alokacji przychodów powstających w jednoczesnym
związku z działalnością opodatkowaną i zwolnioną z opodatkowania na odpowiednie
proporcje (tak jak ma to miejsce w przypadku kosztów podatkowych). Próba zastosowania
jakiegokolwiek klucza alokacji przychodów nie znajduje podstaw w żadnym z
obowiązujących przepisów tej ustawy. Co więcej, żaden z przepisów ww. ustawy nie
pozwala na uznanie tego typu przychodów w części, bądź w całości za przychody
zwolnione.
Reasumując (…) przychody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunku (rachunkach) bankowych Spółki, których nie można w sposób jednoznaczny
zakwalifikować do przychodów zwolnionych będą stanowiły przychody podlegające
opodatkowaniu, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych”
40
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Koszty „wspólne” – interpretacje
Alokacja tzw. kosztów wspólnych
Interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., sygn.
IPPB3/423-989/09-3/MS:
„Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o pdop, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania
przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty
związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów
uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim
stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie
przychodów.”
Możliwość wykorzystania kluczy alokacji innych niż klucz przychodowy
(tak np. DIS w Poznaniu w piśmie z 11 października 2011 r., sygn. ILPB3/423-315/11-3/MM
czy DIS w Katowicach w piśmie z 16 listopada 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-976/09/SD)
41
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Koszty „wspólne” – interpretacje
Pismo DIS w Poznaniu z 11 października 2011 r., sygn. ILPB3/423-315/11-3/MM
‚Zatem, jeśli chodzi o koszty związane z prowadzoną działalnością, to ich klasyfikacja do
kosztów uzyskania przychodów winna nastąpić w pierwszej kolejności wg kryteriów
określonych w art. 15 w zw. z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Następnie koszty powinny zostać przyporządkowane do działalności zwolnionej i
opodatkowanej. To przyporządkowanie winno nastąpić na podstawie właściwie sporządzonych
dokumentów i prowadzonych ksiąg podatkowych.
Jeżeli sposób prowadzenia ksiąg nie pozwala jednak na ich dokładne przyporządkowanie do
poszczególnych rodzajów działalności, winno to nastąpić na podstawie wskazanych przepisów
art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zatem za nieprawidłowe należy uznać proponowane przez Spółkę postępowanie (…)
polegające na przypisaniu przedmiotowych kosztów w oparciu o proporcję przychodów
zwolnionych i opodatkowanych uzyskanych ze sprzedaży na danym rynku
geograficznym”.
42
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Koszty „wspólne” – interpretacje
Pismo DIS w Katowicach z 16 listopada 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-976/09/SD:
„ (…) o zaliczeniu określonych wydatków do kosztów związanych z uzyskaniem przychodów
ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz innych źródeł decyduje podatnik.
Podatnik również ustala zasady ewidencjonowania, podziału oraz rozliczenia kosztów,
pozwalające na prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się do
dochodów podlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych od podatku. Wskazane przez
Wnioskodawcę zasady alokacji kosztów wspólnych bez wątpienia zmierzają do przypisania w
sposób możliwie najbardziej zbliżony do rzeczywistości tych kosztów do działalności strefowej i
pozastrefowej, a zatem należy je uznać za prawidłowe. Niemniej jednak każde zdarzenie winno
być rozpatrywane przez Spółkę indywidualnie.”
Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się ponadto ze stanowiskiem Spółki zgodnie z którym
za prawidłowe można uznać wskazane przez Spółkę klucze alokacji dla:
„(…) 2. kosztów działu księgowego, działu kadr oraz działu rozwoju produktów - klucz
alokacji na podstawie ewidencji czasu faktycznie poświęconego na dokonywanie określonych
czynności na rzecz działalności strefowej w ogólnej sumie czasu pracy osób zatrudnionych w
danym dziale;
3. kosztów działu IT – klucz alokacji według liczby stanowisk komputerowych
wykorzystywanych w ramach działalności strefowej w ogólnej liczbie stanowisk komputerowych
wykorzystywanych w Spółce;
43
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Koszty „wspólne” – interpretacje
4. kosztów pionu operacyjnego, a w tym:
a. działu fakturowania – klucz według ilości pozycji na fakturach dotyczących działalność
strefowej w ogólnej liczbie pozycji na fakturach;
b. działu zaopatrzenia - klucz alokacji według ilości zamówień kierowanych do poszczególnych
dostawców obsługujących działalność strefową w ogólnej liczbie zamówień;
c. działu planowania i analiz - klucz alokacji określonego w art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP.
5. kosztów logistyki i magazynowania, a w tym:
a. kosztów logistyki - klucz alokacji według ilości wywiezionych palet dotyczących produktów
objętych działalnością strefową w ogólnej ilości palet wywiezionych z magazynu;
b. kosztów magazynowania – klucz alokacji według powierzchni magazynowej przeznaczonej
do magazynowania palet związanych z działalnością strefową w ogólnej powierzchni
magazynowej;
6. kosztów stałych obsługi klienta oraz działu sprzedaży - klucz alokacji określony w art. 15
ust. 2 ustawy o PDOP
7. kosztów działu zakupów - klucz alokacji według wartości zamówionych surowców/
materiałów/ półproduktów wykorzystywanych w działalności strefowej w ogólnej wartości
zamówionych materiałów/ półproduktów”
44
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Praktyka organów podatkowych
Instrumenty finansowe
Interpretacja DIS w Katowicach z 31 sierpnia 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-629/09/AM
(…) zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych należy ocenić w dwojaki sposób w
zależności od ich charakteru i celu transakcji. Jeśli nie zabezpieczają one konkretnego źródła
przychodów, stanowią dodatkową, w stosunku do wymienionej w Zezwoleniu, działalność
gospodarczą. W konsekwencji, wynik realizowany na tego typu transakcjach jest wynikiem
działalności pozastrefowej, tj. podlegającej opodatkowaniu pdop na zasadach ogólnych. Z kolei
zawieranie transakcji, które zabezpieczają konkretne źródło przychodów strefowych, stanowi
działalność strefową, a wynik realizowany na tego typu transakcjach jest wynikiem działalności
strefowej, tj. podlegającej zwolnieniu z pdop.
Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 czerwca 2011 r. (sygn. I SA/Wr 453/11 – prawomocny):
W przypadku instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, które
wykorzystywane są zarówno w odniesieniu do działalności strefowej jak i pozastrefowej,
brak możliwości dokonania odpowiedniej alokacji osiąganych przychodów do działalności
strefowej i pozastrefowej (brak możliwości wykorzystania uproszczonych kluczy alokacji) całość przychodu „osiągniętego na wykorzystaniu instrumentów” opodatkowana na
zasadach ogólnych.
45
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Praktyka organów podatkowych
Rozliczenie straty w związku z utratą zezwolenia
Pismo DIS w Katowicach z 30 lipca 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-528/09/AM
„(…) w efekcie cofnięcia zezwolenia, dochody pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej na
terenie Strefy, przestały być traktowane jako dochody podlegające zwolnieniu w podatku dochodowym od
osób prawnych, a zatem analogicznie strata powstała na działalności strefowej winna zostać traktowana
jako strata, która może zostać uwzględniona przy ustalaniu dochodu za przyszłe lata podatkowe. Oznacza
to, iż podatnik ma prawo do zaliczenia straty powstałej w działalności wykonywanej na terenie SSE do
straty powstałej w całej działalności gospodarczej Spółki.”
Odmiennie: pismo DIS w Poznaniu z 23 sierpnia 2011, sygn. ILPB3/423230/11-2/MM – stanowisko dominujące
„ (…) w opisanej sytuacji w związku cofnięciem zezwolenia i związanym z tym obowiązkiem zapłaty
podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nie
ma podstawy do uwzględnienia, w myśl art. 7 ust. 5 o podatku dochodowym od osób prawnych, straty
powstałej w związku z wykonywaniem działalności na terenie SSE (w okresie obowiązywania
zezwolenia).”
Podobnie: WSA w Łodzi w wyroku z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. I SA/Łd
530/10
„
46
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Praktyka organów podatkowych
Zakaz korekty zeznania rocznego po nabyciu prawa do zwolnienia
(rozszerzenie strefy na istniejące przedsiębiorstwo)
Interpretacja DIS w Poznaniu z 12 sierpnia 2009 r., sygn. ILPB3/423-378/092/ŁM
„(…) Reasumując, Spółka będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia
podatkowego dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni
zrealizuje warunki zwolnienia, tj. poniesie wydatki inwestycyjne, jak też osiągnie
poziom zatrudnienia za okres od dnia wydania zezwolenia. W związku z tym,
Spółka nie ma prawa dokonać korekty złożonych zeznań rocznych za okres od
dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w
zezwoleniu.”
47
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnienia podatkowego
Nadwyżki / niedobory inwentaryzacyjne
Pismo DIS w Katowicach z 10 września 2009 r., sygn. IBPBI/2/423-672/09/AM
„(…) Stwierdzone niedobory inwentaryzacyjne mogą natomiast zostać zaliczone w ciężar
kosztów uzyskania przychodów z działalności strefowej, jeżeli powstały w toku tej działalności
strefowej i niezależnie od woli podatnika (…) Nadwyżkę inwentaryzacyjną wyrobów strefowych
(czyli wyrobów pochodzących z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem) należy uznać
za przychód strefowy, z którego dochód objęty będzie zwolnieniem na podstawie cytowanych
na wstępie przepisów.”
48
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnienia podatkowego
Odsetki od umowy cash-pooling jako przychód zwolniony z PDOP
Pismo DIS w Katowicach z 18 stycznia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1275/09/MO
„(…) dla zakwalifikowania danego dochodu, jako uzyskanego z działalności gospodarczej
prowadzonej na terenie Strefy nie jest wymagane, by dochód ten był jedynie skutkiem
sprzedaży produktów wytworzonych na terenie Strefy, lecz wystarczy by był związany z tą
działalnością.”
Umorzone odsetki na zobowiązaniach jako przychód zwolniony z PDOP
Pismo DIS w Katowicach z 25 lutego 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-301/10/MO
„(…) Dzięki takiej konstrukcji zwolnieniem objęte są wszystkie te dochody, które są
następstwem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, nawet jeśli
działanie, w wyniku którego otrzymano ten dochód nie wynika wprost z treści uzyskanego
Zezwolenia. Niezbędne jest jednak aby podstawą prowadzenia tej działalności było
Zezwolenie.”
49
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zakres zwolnienia podatkowego
Umorzone zobowiązania jako przychód strefowy / pozastrefowy alokowany
zgodnie z historycznym ujęciem k.u.p.
Pismo DIS w Katowicach z 16 listopada 2009 r., sygn. IBPBI/2/423942/09/AM
„(…) Co więcej, celem zachowania współmierności alokacji kosztów, Spółka stoi na
stanowisku, iż proporcja, zgodnie z która rozpoznano koszty uzyskania przychodów w
podziale na strefowe i pozastrefowe, znajduje odpowiednie zastosowanie do podziału
powstałego przychodu na przychód opodatkowany pdop na zasadach ogólnych i zwolniony z
tego podatku.”
50
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Pozostałe przychody operacyjne - interpretacje
Zyski nadzwyczajne (wpłaty za bezszkodowość ubezpieczeń należności od
kontrahentów, wpłaty od pracowników za zniszczone mienie, kary umowne
od dostawców, wynagrodzenie płatnika PIT)
Pismo DIS w Katowicach z 17 września 2008 r., sygn. IBPB3/423-542/08/MO
Zdaniem Spółki: „Na rezultat podatkowy Spółki osiągany w wyniku działalności
gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia składają się
również zyski i straty nadzwyczajne powstające na skutek zdarzeń trudnych na
przewidzenia. (…) Wpłaty uzyskiwane przez Spółkę należy zakwalifikować do
zysków nadzwyczajnych (…) W związku z faktem, iż są one związane
z działalnością produkcyjną wykonywaną na terenie strefy, będą one
korzystały ze zwolnienia”
Stanowisko Spółki zostało uznane za prawidłowe.
51
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Więcej niż jedno zezwolenie a kalkulacja wyniku
podatkowego
Dwa lub więcej zezwoleń a kalkulacja wyniku podatkowego:
52
•
Brak przepisów, które by nakładały obowiązek prowadzenia odrębnej
księgowości podatkowej dla każdego z projektów + ustalania odrębnego
wyniku finansowego;
•
Wymóg wyodrębnienia uzyskiwanego dochodu tylko w odniesieniu do
działalności na terenie strefy i poza nią;
•
Dodatkowa ewidencja - wyodrębnienie środków trwałych i utworzonych
nowych miejsc pracy, zw. z nowym projektem (weryfikacja warunków);
•
Praktyka.
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Więcej niż jedno zezwolenie a kalkulacja wyniku
podatkowego
• art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP - Wolne od podatku są dochody uzyskiwane
z działalności gospodarczej (i) prowadzonej na terenie SSE (ii) na podstawie
zezwolenia, w konsekwencji:
Przepisy podatkowe
– brak obowiązku podziału dochodu na odrębne zezwolenia
– całość dochodu zwolniona, niezależnie od kształtu inwestycji wskazanej w
zezwoleniu (również w oparciu o „starą” część przedsiębiorstwa)
Przepisy pomocy publicznej
– dodatkowa ewidencja - wyodrębnienie środków trwałych i utworzonych nowych
miejsc pracy, zw. z nowym projektem (weryfikacja warunków)
– odrębna kalkulacja limitu pomocy publicznej
• Możliwość kumulacji z innymi formami pomocy publicznej – ale z zachowaniem
limitów pomocy publicznej
53
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Więcej niż jedno zezwolenie a kalkulacja wyniku
podatkowego
Pismo DIS w Katowicach z 7 kwietnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-92/10/JD
Za prawidłowe zostało uznane stanowisko Spółki zgodnie z którym:
„ (…)brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na podatnika obowiązek prowadzenia
odrębnej ewidencji celem ustalania dochodu zwolnionego spod opodatkowania,
przypadającego na każde z zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy.”
Analogicznie: DIS w Łodzi w interpretacji z 2 września 2011 r., sygn. IPTPB3/423121/11-2/KJ
• Pismo DIS w Katowicach z 2 marca 2011 r., sygn. ILPB3/423-946/10-2/MM
„Z uwagi na fakt, że Spółka korzysta z pomocy publicznej w oparciu o dwa zezwolenia oraz
przy założeniu, że nie ma obowiązku wydzielenia dochodu strefowego na każde z zezwoleń
odrębnie, podatek z tytułu działalności strefowej zacznie uiszczać dopiero po wykorzystaniu
pomocy przyznanej w ramach Zezwolenia nr 49 oraz Zezwolenia nr 84. Wraz z momentem,
kiedy pomoc publiczna dyskontowana na dzień uzyskania Zezwolenia nr 84 przekroczy iloraz
wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy i kosztów kwalifikowanych drugiej inwestycji
zdyskontowanych na dzień uzyskania Zezwolenia nr 84, Spółka zobowiązana będzie
opodatkować wszystkie dochody uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością na
terenie SSE.”
54
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Możliwości wydłużenia zezwoleń obowiązujących krócej
niż do 2020 r.
Wystąpienie z wnioskiem o zmanię Zezwolenia w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o
specjalnych strefach ekonomicznych
Decyzja uznaniowa Ministra Gospodarki – według naszej wiedzy, dotychczas wszelkie wnioski złożone w
niniejszym trybie były rozpatrywane negatywnie .
Wystąpienie o unieważnienie Zezwolenia w części określającej termin jego
obowiązywania
Rozwiązanie takie opiera się na założeniu, że wskazanie końcowego terminu obowiązywania Zezwolenia
dokonane zostało bez podstawy prawnej. Co najwyżej umiarkowane prawdopodobieństwo zmiany zezwolenia
w niniejszym trybie.
Uzyskanie stosownej interpretacji indywidualnej (możliwe do zastosowania jedynie w
przypadku posiadania dodatkowego Zezwolenia obowiązującego do 2020 r. lub
bezterminowo)
Odpowiednie przedstawienie stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji w zakresie zasad
rozliczania zwolnienia podatkowego przysługującego na skutek posiadania więcej niż jednego Zezwolenia (w
przypadku otrzymania korzystnej interpretacji) pozwala na sformułowanie argumentów przemawiających za
stosowaniem Zezwolenia, także po terminie określonym w jego treści jako data zakończenia ważności.
55
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Możliwości optymalizacji
podatkowych w SSE - przykłady
Możliwości optymalizacji podatkowych w SSE –
przykłady
Prowadzenie działalności w SSE pozwala na dokonanie wielu optymalizacji
podatkowych. Do najefektywniejszych sposobów należą:
• Obniżenie stawek amortyzacji – maksymalizacja wykorzystania pomocy publicznej, przy
jednoczesnej możliwości zwiększenia kosztów podatkowych po zakończeniu okresu
ważności zezwolenia strefowego
• W przypadku prowadzenia działalności zarówno w SSE jak i poza SSE możliwa jest
optymalizacja poprzez ustalenie odpowiedniego poziomu cen transferowych
• W przypadku Spółek posiadających zezwolenie strefowe ważne do 2016/2017: uzyskanie
kolejnego zezwolenia strefowego - możliwość wydłużenia okresu korzystania ze
zwolnienia podatkowego (obecnie do końca roku 2020)
• Różnice kursowe i instrumenty finansowe jako potencjalna możliwość optymalizacji
dochodu opodatkowanego;
• Odroczenie spłaty odsetek od pożyczki wykorzystywanej do sfinansowania inwestycji w
SSE
57
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Możliwości optymalizacji podatkowych w SSE –
przykłady
Metody optymalizacji podatkowych c.d.
• W przypadku Spółek nie posiadających w zezwoleniu strefowym maksymalnego
limitu wydatków kwalifikowanych dla obliczenia wielkości zwolnienia, możliwość
aplikowania o interpretację indywidualną potwierdzająca brak limitu
dopuszczalnej pomocy publicznej (obliczanej względem wielkości
kwalifikowanych wydatków)
• Możliwość rewizji klasyfikacji statystycznych
58
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Praktyka organów podatkowych
Elastyczne kształtowanie stawek amortyzacji podatkowej
Pismo DIS w Katowicach z 24 listopada 2009 r., sygn. IBPB3/423-817/08/AP
„(…) w opinii spółki prawidłowym jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przy
zastosowaniu stawek dowolnie obniżonych.
(…) w opinii Spółki prawidłowym będzie dokonanie zmiany stawek
amortyzacyjnych z obniżonych przez podatnika na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy
o pdop na stawki wyższe w terminie od pierwszego miesiąca kolejnego roku
podatkowego.”
59
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Monitoring pomocy publicznej
Zasady pomocy regionalnej – efekt zachęty
Pomoc publiczna udzielana w SSE stanowi pomoc regionalną

SSE jako element systemu pomocy publicznej:

zasada pierwszeństwa prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej;

„nowe” zasady udzielania pomocy w okresie budżetowania 2007-2013:
 Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013;
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych)
Zasady korzystania ze zwolnienia strefowego określone również
w regulacjach unijnych.
Coraz większe znaczenie efektu zachęty – dokumentowanie na etapie
uzyskiwania zezwolenia.
61
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zasady pomocy regionalnej – efekt zachęty
Art. 5 Rozporządzenia KOMISJI (WE) NR 1628/2006
– poprzedni stan prawny
(...) przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu beneficjent przedłożył
władzom krajowym lub regionalnym wniosek o przyznanie pomocy, (…) a organ
odpowiedzialny za zarządzanie programem potwierdził na piśmie, że projekt, z
zastrzeżeniem ostatecznych wyników szczegółowej weryfikacji, kwalifikuje się do
pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w programie. Program pomocy
winien zawierać wyraźne odniesienie do obu przytoczonych warunków. W
przypadku rozpoczęcia prac przed spełnieniem warunków określonych w
niniejszym artykule cały projekt nie kwalifikuje się do pomocy regionalnej.
62
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zasady pomocy regionalnej – efekt zachęty
Art. 8 Rozporządzenia UE nr 800/2008 – obecnie
Uznaje się, że pomoc przyznana MŚP i objęta niniejszym rozporządzeniem
wywołuje efekt zachęty, jeśli beneficjent przed rozpoczęciem prac nad projektem
lub działaniem złożył do danego państwa członkowskiego wniosek o przyznanie
pomocy.
W przypadku przedsiębiorców innych niż MŚP bardziej rygorystyczne wymogi
odnośnie wypełnienia efektu zachęty.
63
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Zasady pomocy regionalnej – efekt zachęty
Uznaje się, że pomoc przyznana dużym przedsiębiorstwom i objęta niniejszym
rozporządzeniem wywołuje efekt zachęty jeśli oprócz spełnienia warunku
określonego w ust. 2, państwo członkowskie, przed przyznaniem pomocy
indywidualnej, sprawdziło, że dokumentacja przygotowana przez beneficjenta
zakłada spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów:
a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy;
b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy;
c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na
projekt/działanie dzięki środkowi pomocy;
d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania;
e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 13,
fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w
danym obszarze objętym pomocą.
64
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Limit pomocy publicznej w SSE
Wielkość maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej
40%
50%
40%
40%do 2010
30% od 2011
50%
50%
Warszawa Miasto
30%
40%
50%
 intensywność pomocy regionalnej
(%) zależy od: wielkości
przedsiębiorcy, i lokalizacji
inwestycji
 województwo świętokrzyskie:
50 % intensywność pomocy
regionalnej
50%
40%
50%
50%
50%
40%
50%
 w ramach maksymalnego,
wartościowego limitu pomocy
regionalnej inwestor może pozyskać
szereg dotacji i ulg
50%
+ 10% dla średnich przedsiębiorstw
+ 20% dla małych przedsiębiorstw
65
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Limit pomocy publicznej w SSE
Pomoc regionalna w formie zwolnień podatkowych udzielona zostać
może z tytułu:
• kosztów nowej inwestycji,
• tworzenia nowych miejsc pracy.
Wielkość pomocy regionalnej wynosi:
Max. intensywność pomocy regionalnej x koszty kwalifikowane
[nowa inwestycja]
lub
Max. intensywność pomocy regionalnej x dwuletnie koszty pracy nowo
zatrudnionych pracowników
[nowe miejsca pracy]
66
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Limit pomocy publicznej w SSE
Nowe elementy zezwolenia:
1) maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich
kosztów kwalifikowanych pracy – czyli górny i dolny limit dostępnego
zwolnienia podatkowego;
2) dodatkowe parametry inwestycji – w przypadku objęcia obszarem SSE
gruntów prywatnych.
Wyłącznie dla zezwoleń uzyskanych po 6.08.2008 r.
67
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Limit pomocy publicznej w SSE
Zmiana treści zezwolenia nie może dotyczyć:
1) obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu w dniu jego
udzielenia, o więcej niż 20%;
2) skutkować zwiększeniem pomocy publicznej;
3) dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej
na tzw. gruntach prywatnych.
Wyłącznie dla zezwoleń uzyskanych po 6.08.2008 r.
68
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Limit pomocy publicznej – przykład liczbowy
Inwestycja w SSE w 2012 r. (lokalizacja 50% DP)
Wartość inwestycji:
Intensywność pomocy regionalnej:
Limit pomocy:
PLN 10 milionów
50%
PLN 5 milionów
Wykorzystana wartość pomocy regionalnej:
PLN 5 milionów*
Lata
Kwota dochodu
zwolnionego [tys. PLN]
CIT
Kwota
niezapłaconego
podatku = pomoc
regionalna
2012
1 000
19%
190
190
2012
3 000
19%
570
760
…
…
…
…
…
2019
3 000
19%
570
4180
2020
4315
19%
820
5 000
2012-2020
26 315
19%
5 000
5 000
Wykorzystanie limitu
pomocy
[skumulowane]
*Dla uproszczenia kalkulacja nie uwzględnia dyskonta
69
Starachowice, luty 2012: Warunki prowadzenia działalności w SSE
© 2012 Deloitte Polska
Limit pomocy publicznej – kwestie wątpliwe
•
Różne stany prawne w przypadku zezwoleń wydanych do końca 2006 r. i od
2007 r.
•
Zezwolenia wydane do końca 2006 r. – pozytywna praktyka Komisji
Europejskiej (decyzja z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy państwa nr C
11/2008 (ex N 908/2006):
„(…) (23) W tej kwestii polskie władze wyjaśniły, że przedmiotowy program pomocy
(nr PL 39/2004) wymaga jedynie minimalnej kwoty wydatków inwestycyjnych i
stanowi podstawę do przyznania prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od
osób prawnych do dopuszczalnego pułapu pomocy regionalnej. W momencie
wydania zezwolenia, a więc udzielenia pomocy, władze nie znały jeszcze ani
dokładnej kwoty kosztów kwalifikowalnych, ani kwoty pomocy.
(24) W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia zgodności z klauzulą
zawieszającą polskie władze zobowiązały się ograniczyć aktualnie dostępną
beneficjentowi kwotę pomocy do maksymalnej kwoty niewymagającej
indywidualnego zgłoszenia zgodnie z pkt 24 Zasad (tj. 37,5 mln EUR w wartości
zdyskontowanej). Wszelka pomoc powyżej tej kwoty nie zostanie wprowadzona w
życie do czasu zatwierdzenia przez Komisję.
70
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Limit pomocy publicznej – kwestie wątpliwe
•
Zezwolenia wydane od 2007 r. – brak praktyki KE + dodatkowe źródło
wątpliwości definicja przejrzystych programów pomocowych zawarta w
Rozporządzeniu KOMISJI (WE) NR 1628/2006 (??)
„(…) są to takie programy pomocy regionalnej, w przypadku których możliwe jest dokładne
wyliczenie ekwiwalentu dotacji brutto jako odsetka wydatków kwalifikowanych ex ante bez
potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka (na przykład dotacje, subsydia na spłatę odsetek
oraz ograniczone pułapem środki fiskalne).”
•
71
Pozytywna praktyka organów podatkowych
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Podstawa zwolnienia z PDOP
Stosowane regulacje prawne
Wyrok WSA w Białymstoku z 10 lutego 2011 r., sygn. I SA/Bk 515/10
„Zastosowanie mają warunki zwolnienia od podatku CIT dochodów uzyskanych z
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia
określone w rozporządzeniu RM, które obowiązywało w chwili wydania
zezwolenia.”
72
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane
§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego:
Wydatki kwalifikowane – koszty inwestycji (pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o
podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów):
1) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, oraz
2) będące:
a)
ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
b)
ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod
warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
c)
kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
d)
ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez
nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
e)
kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że
okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich
przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej
inwestycji;
f)
ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w
przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje
zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.
Cena nabycia i koszt wytworzenia ustalona zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości
73
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane
§ 6 ust. 7 rozporządzenia strefowego - środki trwałe, zakupione przez
dużego przedsiębiorcę, muszą być nowe
• pojęcia „nowych środków trwałych” nie definiuje ani rozporządzenie strefowe,
ani przepisy unijne, na podstawie których wprowadzono ten wymóg
(rozporządzenie Komisji (WE) Nr 808/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych)
• środek, który uprzednio nie był używany w procesie produkcyjnym =>
przeprowadzenie testów jakościowych – nie wpływa na kwalifikację środka
trwałego. Istotna jest tu również kwestia pierwszego wprowadzenia do
ewidencji środków trwałych.
74
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane
Nowe środki trwałe
Pismo DIS w Warszawie z 5 marca 2008 r., sygn. IP-PB3-423-540/07-2/AG:
„(…) Nowy środek trwały to taki, który nie był wcześniej przez kogokolwiek używany
(eksploatowany). (…) [w przypadku maszyn użytych przez Y jedynie dla celów
przeprowadzenia testów i kalibracji na potrzeby produkcji strefowej X] środki te nie stracą
charakteru „nowych”, nawet jeśli w ich wyniku zostaną wyprodukowane wyroby gotowe.
Warunkiem jest, aby (…) przeprowadzenie testu powinno mieć na celu tylko i wyłącznie
sprawdzenie zdolności maszyn, a tym samym uznanie ich za kompletne i zdatne do użytku.
Żadne inne używanie (eksploatowanie) maszyn nie może mieć miejsca. (…) Ciężar
udowodnienia, że środek trwały jest nowy, spoczywa na podatniku.”
75
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane
W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni nabycie wyłącznie
nowych środków trwałych stanowi koszt kwalifikowany.
Ważne:
Zakaz przeniesienia praw własności składników majątku z którymi była związana pomoc przez min. 5 lat
od wprowadzenia do ewidencji
Pismo DIS w Katowicach z 8 sierpnia 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-520/11/SD
„Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż przeniesienie w jakiejkolwiek formie własności
składnika majątku, z którym związane były wydatki inwestycyjne – przed upływem 5 lat od dnia
wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stanowi
przesłankę do utraty prawa do zwolnienia podatkowego wyłącznie w tej części, w jakiej związane ono było
z tym składnikiem majątku, którego własność została przeniesiona (w okresie następującym po zbyciu
składnika majątkowego), o ile zostaną spełnione pozostałe warunki zezwolenia.”
Odmiennie DIS w Poznaniu w interpretacji z 1 lutego 2011 r., sygn. ILPB4/423-297/10-
2/DS – stanowisko odosobnione.
76
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane
Wątpliwości w odniesieniu do kosztów najmu i dzierżawy
Pismo DIS w Warszawie z 1 sierpnia 2008 r., sygn. IP-PB3-423-775/08-2/KB
„Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty,
budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma
postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą
upływu okresu najmu albo dzierżawy.
W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa
musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu
inwestycyjnego, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej
3 lat.”
77
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane
Zakres wydatków inwestycyjnych stanowiących koszt kwalifikowany
Wyrok WSA w Łodzi z 7 czerwca 2011 r., sygn. I SA/Łd 521/11
„Nie bez znaczenia jest i to, że każdy pracodawca ma, wynikający z art. 16 Kodeksu Pracy obowiązek
zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Ustawodawca podniósł ten
obowiązek do rangi zasady prawa pracy, co oznacza, że do jego spełniania przywiązuje zasadniczą wagę.
W tej sytuacji nie można, jak uczynił to organ w niniejszej sprawie, nie zauważyć wynikających z
powołanego przepisu wymogów obciążających pracodawcę. W granicach zaspokajania potrzeb
socjalnych pracowników mieści się z cała pewnością budowa stołówki pracowniczej, pozwalającej na
spożywanie posiłku, w trakcie prawem przewidzianej przerwy w pracy, w godziwych warunkach. (…) W
ocenie sądu I instancji budowa stołówki nie jest inwestycją służącą prowadzeniu działalności
gastronomicznej, lecz wyrazem dbałości wnioskodawcy o zapewnienie godziwych warunków socjalnych
swym pracownikom. (…)
Powyższe względy wskazują, zdaniem Sądu, na powiązanie planowanej inwestycji w postaci budowy i
wyposażenia stołówki z procesem wytwarzania przez Spółkę na terenie strefy wyrobów w ramach
działalności objętej zezwoleniem”
78
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane – leasing
Leasing operacyjny nieruchomości
Pismo DIS w Poznaniu z 13 sierpnia 2009 r., sygn. ILPB3/423-350/09-5/EK
„(…) przepis § 6 ust. 1 pkt 6 powołanego rozporządzenia, wyraźnie stanowi, iż (…) w
przypadku zaś leasingu nieruchomości, gdy chodzi o najem albo dzierżawę gruntów,
budynków i budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą one trwać co najmniej 5
lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego (w przypadku małych
i średnich przedsiębiorców przez co najmniej 3 lata).
A zatem literalne brzmienie przepisu § 6 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, nie wyklucza
zaliczenia do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, opłat ustalonych
w umowie leasingu nieruchomości, także w przypadku leasingu operacyjnego. W leasingu
nieruchomości istotnym bowiem warunkiem zakwalifikowania kosztów do objęcia pomocą
publiczna, jest okres trwania umowy.”
79
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane
Wartości niematerialne i prawne
• do 50% wartości trwałych składników majątku
(w przypadku dużych przedsiębiorców)
Warunki:
• będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną
wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje
pomoc;
• będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres
co najmniej 5 lat;
• będę nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od
normalnych praktyk inwestycyjnych;
• podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
80
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Wydatki kwalifikowane
Wartości niematerialne i prawne
Nowe brzmienie w Rozporządzeniu UE nr 800/2008 (obowiązującym od
01.01.2009 r.)
• będę nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, przy czym kupujący
nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (rozporządzenie w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw – przyp. Deloitte), ani odwrotnie;
81
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Metoda memoriałowa vs. metoda kasowa
Organy podatkowe prezentują jednolite stanowisko, zgodnie z którym wydatki inwestycyjne
mogą zostać rozpoznane jako koszt kwalifikowany na zasadzie kasowej, tak więc w
momencie faktycznego ich poniesienia.
Takie stanowisko zostało zaprezentowanego m.in. przez DIS w Katowicach w interpretacji z dnia 7
lipca 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-550/10/MO: „przez "poniesienie wydatków", w rozumieniu § 6 ww.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenach specjalnych stref ekonomicznych, należy rozumieć ich poniesienie zgodnie z metodą
kasową (tj. z chwilą zapłaty)”.
W wyroku wydanym 25 maja 2011 r. (sygn. II FSK1721/10) NSA oddalił skargę kasacyjną
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, potwierdzając tym samym, iż nakłady inwestycyjne
w SSE powinny być uwzględniane dla celów obliczania limitu pomocy publicznej już w chwili
ujęcia ich w księgach rachunkowych, a zatem na zasadzie memoriałowej.
Zastosowanie metody korzystnej jest na ogół korzystne dla beneficjenta pomocy, zarówno z uwagi
na ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych (oddzielna ewidencja kasowego poniesienia
wydatków inwestycyjnych), jak również z uwagi na działanie mechanizmu dyskontowania.
Brak zmiany podejścia organów podatkowych po niniejszym wyroku NSA – przykładowo
interpretacja DIS w Katowicach w 7 listopada 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-983/11/SD)
• W wyroku wydanym 25 kwietnia 2012 r. (sygn. II FSK 2099/10) NSA uznał z kolei, iż
„poniesienie wydatków” oznacza poniesienie wydatków zgodnie z metodą kasową.
82
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Metoda memoriałowa vs. metoda kasowa
Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. PB4/KA-821332125/06 – metoda kasowa
„Rozstrzygając tę kwestię należy zwrócić uwagę na fakt, iż zwolnienia podatkowe są
odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień
powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową.
Wychodząc z tego założenia, należy uznać, że aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze
zwolnienia od podatku dochodowego, którego wartość uzależniona jest od wielkości
poniesionych przez tego przedsiębiorcę wydatków, kwalifikowanych jako koszty inwestycji,
to „poniesienie” musi oznaczać wydatek faktycznie poniesiony, a nie deklarację o zamiarze
jego poniesienia w przyszłości.
W związku z tym nie jest wystarczające, dla obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego,
jedynie dokonanie odpisu, niebędącego wydatkiem lub zarachowanie wydatku bez jego
faktycznego poniesienia.”
83
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Metoda memoriałowa vs. metoda kasowa
ZALICZKI
Pismo DIS w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. ITPB3/423-602/09/PS
„Reasumując, momentem poniesienia kosztów inwestycji, przy obliczaniu wielkości otrzymanej oraz
dopuszczalnej pomocy publicznej, jest chwila zapłaty (zgodnie z zasadą kasową), a więc moment
faktycznego poniesienia kosztu związanego z daną inwestycją, niezależnie od tego czy na dzień
poniesienia takich wydatków środki trwałe będące przedmiotem nowej inwestycji, nie zostały jeszcze
oddane do użytkowania, a znajdują się w ewidencji księgowej jako środki trwałe w budowie.”
„Z powyższego wynika, że Spółka może uznać wydatki na środki trwałe w budowie za dające prawo do
zwolnienia od podatku w miesiącu, w którym wydatki te zostały poniesione, nawet jeśli w tym miesiącu
nie doszło jeszcze do oddania do używania środka trwałego, z którym związany jest wydatek
inwestycyjny z zachowaniem warunków określonych w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.”
84
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Metoda memoriałowa vs. metoda kasowa
Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy c.d.
„Natomiast uwzględniając treść przytoczonych powyżej przepisów zaliczki nie można zaliczyć, w
momencie jej zapłaty, do wartości początkowej środka trwałego. Według „Popularnego słownika języka
polskiego” (wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000), zaliczka jest tylko częścią należności wpłacanej lub
wypłacanej na poczet należności.
Zatem zaliczka na zakup środka trwałego stanowi tylko część ceny nabycia, o której mowa w art. 16g
ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopiero zapłata pozostałej części ceny
nabycia, pozwoli na zaliczenie wpłaconej zaliczki do wartości początkowej środka trwałego.
Tym samym moment zapłaty pozostałej części ceny nabycia środka trwałego, będzie momentem, w
którym podatnik będzie mógł zaliczyć cenę nabycia do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą
publiczną (…)”
Analogicznie: WSA w Warszawie w wyroku z 17 grudnia 2010 r., sygn. III SA/Wa 2659/10
„ (…) stwierdzić, iż nie jest zasadne stanowisko Skarżącej, iż zaliczka, którą faktycznie zapłacono, bądź
uiszczono w innej formie, stanowi wydatek inwestycyjny, od którego wartości uzależniona jest wielkość
przysługującej Spółce pomocy publicznej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym. Zaliczka taka
chociaż może być zaliczona docelowo (zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.d.p.) do wartości
początkowej środków trwałych, w istocie nie jest ceną nabycia. Tym samym nie może być uznana za
wydatek inwestycyjny kwalifikowany z § 6 ust. 1 rozporządzenia.”
85
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Limit pomocy publicznej w SSE
Kalkulacja poziomu wykorzystania limitu pomocy publicznej - dyskonto
Zwolnienie podatkowe w SSE:
– pomoc publiczna rozłożona w czasie
Dyskontowanie:
– kosztów inwestycji
– wielkości uzyskanej pomocy publicznej (ulgi podatkowej)
Dyskontowanie na dzień uzyskania zezwolenia.
86
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Dyskonto – wzór
Wzór dyskonta:
n
1
F * 1
*1
*...* 1
(1  r1 / 12)
(1  r2 / 12)
(1  rn / 12)
i 1 1  ri / 12
PV  F * 
PV - zdyskontowana wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,
F - wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy
z dnia jej otrzymania,
i
- kolejny miesięczny okres dyskontowania,
ri
- stopa dyskonta,
n - liczba miesięcy jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w
strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:
87
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Dzień udzielenia pomocy
Art. 2 pkt 11 ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej
„(...) dzień udzielenia pomocy: dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc
publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy,(...)
Ulga podatkowa przyznana na podstawie aktu normatywnego
– Zwolnienie w podatku od nieruchomości
„(...) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia
deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy,(...)”
– Zwolnienie podatkowe w SSE
„(...) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia
zeznania rocznego (...)”
– Inne
„(...) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych — w przypadku
braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego
wartość pomocy”
88
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Stopa dyskonta
Wydatki poniesione przed dniem 1.02.1998 r.
• średnia stopa WIBOR dla sześciomiesięcznych kredytów za styczeń 1998 r.
Otrzymana pomoc i wydatki poniesione od 1.02.1998 do 31.08.2004
• średnia stopa WIBOR dla sześciomiesięcznych kredytów, notowana w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał
pomoc.
Otrzymana pomoc i wydatki poniesione od dnia 1.09.2004 r.
• średniomiesięczna stopa w wysokości 9,46 %
Od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej
89
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Stopa dyskonta
90
•
Od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej
Polskiej (dostępna też na uokik.gov.pl)
•
Od 1 lipca 2008 r. KE nie publikuje już stopy referencyjnej tylko tzw. stopę
bazową (Stopa dyskonta = stopa bazowa + 1%)
Stopa – okres obowiązywania16
Bazowa
dyskontowa
od 1.01.2012
4,91%
5,91%
1.01.2011 - 31.12.2011
4,26%
5,26%
1.01.2010 - 31.12.2010
4,49%
5,49%
1.06.2009 - 31.12.2009
4,53%
5,53%
1.04.2009 - 31.05.2009
5,62%
6,62%
1.01.2009 - 31.03.2009
6,78%
7,78%
1.07.2008
6,42%
7,42%
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Kumulacja pomocy publicznej
Zasady ogólne:
Pomoc publiczna podlega kumulacji
• Pomoc publiczna podlega kumulacji w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych (np. kosztów inwestycji);
• Pomoc publiczna podlega kumulacji w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych bez względu na formę pomocy (np. zwolnienie podatkowe
i dotacja);
• Pomoc publiczna podlega kumulacji w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych bez względu na formę pomocy i rodzaj pomocy publicznej
(np. pomoc regionalna podlega kumulacji z pomocą horyzontalną).
91
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Kalkulacja wykorzystania pomocy publicznej - przykład
#
M-c
77
paź-05
78
79
lis-05
gru-05
Czynnik
CIT
Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne
Stopa % dyskontują
zadeklarowany
nominalnie
Zdyskontowane
cy
nominalnie
6,24%
6,24%
6,24%
201,52%
202,57%
203,63%
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
496 217,64
493 650,65
491 096,95
5 100 000,00
2 504 594,43
77 000 000,00
50 327 940,76
21 300 000,00
11 730 880,32
M aksymalna pomoc
37 745 955,57
TOTAL:
Intensywność
75%
CIT
zadeklarowany
zdyskontowany
Podatek od
Podatek od
nieruchomości - nieruchomości
nominalnie
-
1 200 000,00
zdyskontowany
-
722 461,96
(wyd zdysk x intens)
Wartość pomocy w wartościach zdyskontowanych:
12 453 342,29
Pomoc do uzyskania (zdyskontowana)
25 292 613,28
Kwota przyszłej ulgi możliwej do
zrealizowania w wartości
zdyskontowanej
92
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Moment nabycia prawa do zwolnienia – dodatkowe
kwestie
Moment nabycia prawa do zwolnienia w przypadku objęcia strefą istniejącego
przedsiębiorstwa - po wypełnieniu warunków wskazanych
w zezwoleniu (wyłącznie w zakresie miejsc pracy i minimalnych kosztów
kwalifikowanych).
• § 5 ust. 4 rozporządzenia strefowego:
„(…)w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej
inwestycji, zwolnienia (…) przysługują od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został
osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia
uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej;”
93
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Planowane zmiany przepisów
strefowych
Planowane zmiany przepisów strefowych
Projekt nowelizacji przepisów strefowych ma już ponad 2 lata.
Przewlekłość w zakresie nowelizacji to de facto skutek braku porozumienia pomiędzy
Ministrem Gospodarki (podejście co do zasady bardziej liberalne dla podatników) oraz
Ministrem Finansów (podejście bardziej profiskalne).
Jednym z podstawowych zapisów który pojawia się w zapisach nowelizacji przepisów
strefowych jest wydłużenie okresu obowiązywania SSE co najmniej do końca roku 2026.
Co istotne, obecnie wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, nie
zawierają już zastrzeżenia, że zezwolenie obowiązuje do 31.12.2020.
W praktyce oznacza to, że również podmioty który obecnie uzyskują zezwolenie na
prowadzenie działalności w SSE, będą miały możliwość prowadzenia działalności w SSE po
2020 r., aż do zakończenia okresu funkcjonowania SSE.
95
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
SSE – statystyka i przyszłość
Obserwowane tendencje:
•
wzrost znaczenia reinwestycji
62 % strefowiczów zrealizowało / rozważa
zrealizowanie kolejnych projektów w SSE - na
podstawie corocznego badania Deloitte
•
postępująca specjalizacja części Stref
Przykład Katowickiej SSE
•
trudności z wykorzystaniem całej puli
dostępnego zwolnienia podatkowego
 zaledwie 11% strefowiczów z pewnością
wykorzysta cały dostępny limit zwolnienia,
 34 % strefowiczów prawdopodobnie wykorzysta
cały limit zwolnienia
96
Gdańsk, maj 2012: Rozliczanie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw strefowych
© 2012 Deloitte Polska
Dyskusja
Kontakt
Magdalena Szmulewska-Wich
Doradca Podatkowy nr 10003
Dyrektor, Zespół Deloitte ds. SSE
kom. 601 34 57 34
[email protected]
Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.
Biuro w Gdańsku
ul. Arkońska 6
tel. 058 761 67 90
[email protected]
Agnieszka Mitoraj
Dyrektor biura w Gdańsku
Tel. 0 58 761 67 99
Kom. 605 60 81 56
[email protected]
Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited, podmiotu prawa
brytyjskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty
prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tomatsu Limited oraz jego firm
członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas
Member of Deloitte Touche Tohmatsu
© 2012 Deloitte Polska

similar documents