Rewident do spraw szczególnych - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

Report
www.rkkw.pl
Kontrowersje dot. rewidenta do spraw szczególnych
– case study
Alicja Piskorz, Karol Szymański
www.rkkw.pl
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Podstawa prawna
Instytucja rewidenta do spraw szczególnych
Wyznaczenie rewidenta przez walne zgromadzenie
Zakres podmiotowy prawa
Rewident do spraw szczególnych – wymagania
Konieczne elementy uchwały
Wyznaczenie rewidenta przez sąd rejestrowy
Zabezpieczenie
Stanowisko organów spółki publicznej
Odmowa wyznaczenia
Zaskarżalność postanowień
Wykonywanie obowiązków przez rewidenta
Case study
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
2
www.rkkw.pl
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. Nr 184,
poz. 1539) – dalej jako „Ustawa o Ofercie”

Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz.
1037)

Dyrektywa 2004/109/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z
dnia 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów
dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których
papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku
regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę
2001/34/WE
– dalej jako „Dyrektywa 2004/109/WE
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
3
www.rkkw.pl
INSTYTUCJA REWIDENTA DO SPRAW
SZCZEGÓLNYCH
Uzupełnienie
regulacji
dotyczących
obowiązków
informacyjnych
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Dodatkowy
mechanizm
ochrony
akcjonariuszy
mniejszościowych
Instytucja
zapewniająca
obiektywne i
rzetelne
informacje
dotyczące spraw
spółki
4
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE REWIDENTA
Walne
Zgromadzenie
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
REWIDENT DO
SPRAW
SZCZEGÓLNYCH
Sąd Rejestrowy
5
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE PRZEZ WALNE
ZGROMADZENIE
Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne
zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania
przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej
spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci
mogą w tym celu (i) żądać zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia lub (ii) żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej
uchwały w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia.
(art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
6
www.rkkw.pl
ZAKRES PODMIOTOWY PRAWA
Akcjonariusz
posiadający co
najmniej 5% ogólnej
liczny głosów
Grupa akcjonariuszy
posiadająca łącznie co
najmniej 5% ogólnej
liczby głosów
Ogólna liczna głosów to suma głosów przypadająca na wszystkie akcje
spółki publicznej.
(art. 4 pkt 17 Ustawy o Ofercie)
Liczbę głosów oblicza się na podstawie wszystkich akcji, do których jest
przypisane prawo głosu nawet wówczas, gdy wykonywanie tego prawa
jest zawieszone.
(art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2004/109/WE)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
7
www.rkkw.pl
GRUPA AKCJONARIUSZY - POROZUMIENIE

Porozumienia zawierane przez akcjonariuszy mniejszościowych
dla ochrony ich praw oraz w celu wspólnego zabiegania o
wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych podlegają
obowiązkowi notyfikacyjnemu określonemu w art. 69 i 70
Ustawy o Ofercie.

Sankcją za niedopełnienie ww. obowiązków jest pozbawienie
możliwości wykonywania prawa głosu z akcji należących do
członków porozumienia.

Ustawa o Ofercie wyłącza natomiast w takich wypadkach
obowiązek ogłoszenia wezwania.
(art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
8
www.rkkw.pl
ZAKRES PODMIOTOWY PRAWA
 Statut
może
upoważnić
do
żądania
zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału
zakładowego.
 Żądanie umieszczenia sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie
wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych w porządku
obrad najbliższego walnego zgromadzenia powinno zostać
zgłoszone spółce publicznej nie później niż 21 dni przed
wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.
(art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
9
www.rkkw.pl
REWIDENT DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH –
WYMAGANIA
Pozytywne
Rewidentem do spraw szczególnych
może być wyłącznie podmiot
posiadający wiedzę fachową i
kwalifikacje niezbędne do zbadania
sprawy określonej w uchwale
walnego zgromadzenia, które
zapewnią sporządzenie rzetelnego i
obiektywnego sprawozdania z
badania.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Negatywne
wymagania
dla rewidenta
Rewidentem do spraw szczególnych nie
może być podmiot świadczący w
okresie objętym badaniem usługi na
rzecz spółki publicznej, jej podmiotu
dominującego lub zależnego, jak również
jej jednostki dominującej lub znaczącego
inwestora w rozumieniu ustawy o
rachunkowości. Rewidentem do spraw
szczególnych nie może być również
podmiot, który należy do tej samej grupy
kapitałowej co podmiot, który świadczył
usługi, o których mowa powyżej.
10
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE PRZEZ WALNE
ZGROMADZENIE
 Przed powzięciem uchwały w przedmiocie wyznaczenia
rewidenta do spraw szczególnych zarząd spółki publicznej
przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię
dotyczącą zgłoszonego wniosku.
 Projekt uchwały, sformułowany na podstawie wniosku
akcjonariuszy o wyznaczenie rewidenta do spraw
szczególnych, powinien zostać poddany pod głosowanie na
walnym zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje
odpowiedni punkt w tej sprawie.
(art. 84 ust. 5 i 6 Ustawy o Ofercie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
11
www.rkkw.pl
KONIECZNE ELEMENTY UCHWAŁY
Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego
wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;
Przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku , chyba że
wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę;
Rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić
biegłemu;
Termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia
podjęcia uchwały.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
12
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY PRZESŁANKI
Walne Zgromadzenie
Nie poweźmie uchwały
zgodnej z treścią
wniosku akcjonariuszy
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Poweźmie uchwałę o
treści odmiennej niż
wynikająca z wniosku
akcjonariuszy w
zakresie osoby
rewidenta lub
przedmiotu i zakresu
badania
Poweźmie uchwałę w
przedmiocie
wyznaczenia rewidenta
do spraw szczególnych
niezawierającej
wszystkich koniecznych
elementów
13
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY
 Prawo akcjonariuszy może być zrealizowane tylko w terminie 14 dni od
dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie albo od dnia, w
którym walne zgromadzenie nie powzięło odpowiedniej uchwały.
 Treść wniosku złożonego do Sądu musi być tożsama z wnioskiem
przedłożonym uprzednio pod obrady walnego zgromadzenia.
 Właściwy do rozpoznania wniosku akcjonariusza jest sąd właściwy ze
względu na siedzibę spółki publicznej, której wniosek dotyczy.
 Sąd określa wynagrodzenie rewidenta do spraw szczególnych i zatwierdza
rachunek jego wydatków. Koszt badania ponosi spółka.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
14
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY ZABEZPIECZENIE
 Na wniosek zarządu spółki publicznej, sąd może uzależnić wydanie
postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych od
złożenia przez wnioskodawców stosownego zabezpieczenia.
 Gdy przeprowadzone badanie nie wykaże naruszeń prawa, na wniosek
zarządu spółki publicznej, sąd może postanowić o przepadku
zabezpieczenia (lub jego części) na rzecz spółki.
 Na postanowienie w przedmiocie przepadku zabezpieczenia, każdej
stronie postępowania, przysługuje zażalenie.
 Sąd decyduje o rodzaju oraz wartości zabezpieczenia. Nie jest w tym
zakresie związany wnioskiem zarządu spółki publicznej.
(art. 85 ust. 2 Ustawy o Ofercie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
15
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY –
STANOWISKO ORGANÓW SPÓŁKI
 Przed wydaniem postanowienia sąd jest obowiązany wezwać
zarząd i radę nadzorczą spółki publicznej do zajęcia stanowiska w
sprawie.
 Organy mogą przygotować wspólne stanowisko bądź też
przedstawić je w oddzielnych dokumentach.
 Organy przedstawiają swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania. Nieudzielenie odpowiedzi nie wstrzymuje
wydania postanowienia.
(art. 85 ust. 3 Ustawy o Ofercie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
16
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY –
POSTANOWIENIE ODMOWNE
Sąd odmówi wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych, jeżeli
wybór podmiotu wskazanego przez wnioskodawcę naruszy wymogi
co do kwalifikacji lub niezależności rewidenta (art. 84 ust. 2 i 3
Ustawy o Ofercie). Sąd może odmówić wyznaczenia ww. rewidenta
również w przypadku, gdy z innych przyczyn wybór ten nie zapewni
sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania.
(art. 85 ust. 4 Ustawy o Ofercie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
17
www.rkkw.pl
WYZNACZENIE PRZEZ SĄD REJESTROWY –
ZASKARŻALNOŚĆ POSTANOWIENIA
Na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia rewidenta do spraw
szczególnych służy zażalenie.
(art. 85 ust. 5 Ustawy o Ofercie)
 Brak jest analogicznego przepisu stanowiącego o możliwości
zaskarżenia postanowienia wyznaczającego rewidenta do spraw
szczególnych.
„Od postanowienia sądu rejestrowego o wyznaczeniu rewidenta do
spraw szczególnych apelacja nie przysługuje”.
(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5.12.2002 r. sygn. akt III CZP 70/02)
 Większość doktryny reprezentuje natomiast stanowisko
odmienne.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
18
www.rkkw.pl
WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ
REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH
Zarząd i rada nadzorcza spółki publicznej są obowiązane udostępnić
rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w
uchwale walnego zgromadzenia albo w postanowieniu sądu w
przedmiocie wyznaczenia rewidenta.
Zarząd i rada nadzorcza obowiązane są dodatkowo udzielić
wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania.
(art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
19
www.rkkw.pl
WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ
REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH
 Po zakończeniu prac rewident do spraw szczególnych
przedstawia zarządowi i radzie nadzorczej pisemne sprawozdanie
z wyników badania.
 Sprawozdanie z badania przekazywane jest przez zarząd w trybie
przewidzianym do ujawniania informacji poufnych.
 Sprawozdanie z badania nie może ujawniać informacji
stanowiących
tajemnicę
techniczną,
handlową
lub
organizacyjną spółki, chyba że jest to niezbędne do
uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu.
(art. 86 ust. 2 Ustawy o Ofercie)
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
20
www.rkkw.pl
WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ
REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH
 Zarząd, podczas najbliższego walnego zgromadzenia spółki,
przedstawia informację o tym:
Czy uwzględniono
wyniki badania?
W jakim zakresie
uwzględniono
zastrzeżenia
rewidenta?
W jaki sposób
uwzględniono
wyniki badania?
Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego lub jej przedstawiciela, złożone w
dowolnej chwili, rewident do spraw szczególnych obowiązany jest
niezwłocznie sporządzić i przekazać – na własny koszt – kopię wszelkich
dokumentów oraz udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie
czynności podejmowanych w związku z przeprowadzonym badaniem.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
21
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Raport bieżący
Data sporządzenia
nr 17/2010
2010-06-29
Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło, w postaci elektronicznej, żądanie PZU
Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważony, PZU Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA
EUROPA, PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji
Spółek Dywidendowych, zwołania na dzień 4 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
(…)
4. Żądanie akcjonariusza skierowane do Zarządu Spółki o udzielenie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
informacji w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz udzielenie na nie odpowiedzi przez Zarząd Spółki.
5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie.
(…)
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
22
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Raport bieżący
Data sporządzenia
nr 19/2010
2010-07-12
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw.
z art. 400 § 1, art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2010 r., godz. 13:00, w
siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa),
proponując następujący porządek obrad:
(…)
5. Powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
(…)
Ad. punkt 5 Porządku Obrad
Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż treść punktu 5 porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki została umieszczona na wniosek akcjonariuszy, na żądanie których
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane. W związku z powyższym, Zarząd Spółki
oczekuje na przedstawienie przez tych akcjonariuszy, w wymaganym terminie, projektu
stosownej uchwały.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
23
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Raport bieżący
Data sporządzenia
nr 22/2010
2010-07-21
Temat: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w uzupełnieniu RB nr 17/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
przesyła:
1. treść informacji, jakich wnioskodawcy, zgodnie z treścią złożonego wniosku, mają zamiar żądać od
Zarządu Spółki w trybie art. 428 § 1 KSH (pkt 4 proponowanego przez wnioskodawców porządku
obrad NWZ),
2. proponowany przez wnioskodawców przedmiot badania biegłego rewidenta ds. szczególnych
(pkt. 5 proponowanego przez wnioskodawców porządku obrad NWZ).
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
24
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Raport bieżący
Data sporządzenia
nr 27/2010
2010-11-09
Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały NWZA zwołanego na dzień 30
listopada 2010 r.
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2010 r. Spółka
otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, od PZU Asset Management S.A. z siedzibą
w Warszawie, działającego w imieniu (…):
1.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę przedmiotu i zakresu badania rewidenta ds.
szczególnych w stosunku do wniosku z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz
2.Projekt uchwały w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych.
Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (dalej także jako „TC Dębica
S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie artykułu 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych1, powołuje BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa,
numer KRS: 0000293339, na rewidenta do spraw szczególnych.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
25
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Przedmiot i zakres badania
1. identyfikację i pogrupowanie transakcji pomiędzy TC Dębica S.A. a podmiotami powiązanymi w
rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(dalej także jako „grupa Goodyear” oraz „transakcje z podmiotami grupy Goodyear”) w latach
2005-2009 ze wskazaniem wolumenu poszczególnych transakcji;
2. porównanie i analizę marż stosowanych w latach 2005-2009 w ramach transakcji TC Dębica S.A.
z podmiotami grupy Goodyear z transakcjami dokonywanymi z podmiotami spoza grupy
Goodyear;
3. określenie wpływu transakcji z podmiotami grupy Goodyear na rentowność operacyjną i
sytuację ekonomiczną TC Dębica S.A. w latach 2005-2009;
4. analizę zgodności stosowanych w Spółce w latach 2005-2009 warunków transakcji z podmiotami
grupy Goodyear z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
5. weryfikację prawidłowości sporządzenia w Spółce dokumentacji podatkowej, o której mowa
w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za lata 20052009, dotyczącej transakcji z podmiotami grupy Goodyear;
6. określenie wysokości zysków osiąganych z transakcji z podmiotami grupy Goodyear w latach
2005-2009 przez większościowego akcjonariusza TC Dębica S.A. - Goodyear S.A. z siedzibą w
Luksemburgu oraz podmioty dominujące wobec większościowego akcjonariusza TC Dębica S.A.
oraz ich wpływ na interes ekonomiczny mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.;
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
26
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
7. porównanie poziomu rentowności, marż operacyjnych oraz stopy oferowanej przez TC Dębica S.A.,
dywidendy na akcję z innymi podmiotami działającymi w branży oponiarskiej na rynkach polskim i
światowym oraz określenie wpływu decyzji podejmowanych przez podmioty dominujące wobec TC
Dębica S.A. na zyski osiągane przez mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.;
8. analizę podejmowanych przez Zarząd TC Dębica S.A. działań mających na celu optymalizację
ponoszonych kosztów celem poprawy rentowności prowadzonej działalności w latach 2005-2009;
9. analizę wpływu planowanych w TC Dębica S.A. inwestycji na wyniki finansowe TC Dębica S.A. w
latach 2005-2009, ocenę wpływu podejmowanych działań z punktu widzenia interesów
mniejszościowych akcjonariuszy TC Dębica S.A.
Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi
1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia lub przygotowania rewidentowi
do spraw szczególnych:
2) umów handlowych, licencyjnych i o świadczenie usług, których stroną była lub jest Spółka, lub
które tworzą lub tworzyły zobowiązanie lub uprawnienie dla Spółki, korespondencji handlowej i
korespondencji odnoszącej się do transakcji z podmiotami powiązanymi z grupy Goodyear, jak
również innych umów, które w opinii rewidenta ds. szczególnych będą konieczne do wykonania
powierzonego mu zadania;
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
27
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
8) protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi
posiedzeniami oraz do innych dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Spółki, a w opinii
rewidenta ds. szczególnych konieczne są do prawidłowego wykonania powierzonego mu zadania;
10) posiadanych przez TC Dębica S.A. porozumień oraz korespondencji dotyczącej
zmian/wyrównywania marż w ramach grupy Goodyear;
11) szczegółowych planów inwestycyjnych TC Dębica S.A. dotyczących projektów realizowanych w
kooperacji z grupą Goodyear oraz rozwoju Spółki w ramach wymiany handlowej w obrębie grupy
Goodyear;
13) posiadanej przez TC Dębica S.A. dokumentacji dotyczącej zatrudnienia członków Zarządu Spółki
w Spółce i poza Spółką, w tym umów o pracę lub innych umów stanowiących podstawę zatrudnienia,
a także dotyczących ich wynagrodzeń, miejsca wykonywania pracy, czasu pracy na rzecz Spółki i
innych podmiotów, delegacji;
14) szczegółowej listy podmiotów grupy Goodyear.
2. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i
wszelkich wyjaśnień rewidentowi ds. szczególnych oraz osobom przybranym przezeń do pomocy.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
28
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Raport bieżący
Data sporządzenia
nr 31/2010
2010-12-01
Temat: Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
złożonego przez: PZU SA, (…), przedstawiona podczas obrad NWZA w dniu 30 listopada 2010 r.
„Jako negatywny aspekt powołania rewidenta wskazać natomiast należy znaczny koszt
przeprowadzenia badania. Spółka będzie w najbliższym czasie przechodzić ustawowe badanie ksiąg
przez biegłych rewidentów ustanowionych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, zaś
konieczność ponoszenia opłat również na rewidenta ds. szczególnych co najmniej podwoi
wynagrodzenia biegłych, które Spółka w najbliższym czasie będzie ponosić oraz może wprowadzić
znaczne zamieszanie w codziennym funkcjonowaniu Spółki. (…) Biorąc pod uwagę działania PZU
podejmowane w ostatnich miesiącach oraz jej publiczne wypowiedzi, Zarząd ma poważne
wątpliwości co do intencji PZU. (…) kroki prawne podejmowane przez PZU nie mają na celu
zadbania o uzasadniony prawnie interes Spółki ale raczej wywarcie presji na strategicznego
inwestora Spółki, oraz jej największego klienta, aby ten odkupił akcje Spółki posiadane przez PZU
po odpowiadającej PZU cenie”.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
29
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Niespełnienie
kryteriów
Wnioskodawców
ustawowych
przez
podmiot
proponowany
przez
 Proponowany podmiot nie zapewnia, zdaniem Zarządu, sporządzenia rzetelnego i obiektywnego
sprawozdania z badania.
 Zdaniem Zarządu prawdopodobne jest, iż BDO (lub podmioty należące do tej samej grupy
kapitałowej) świadczyło usługi Spółce lub podmiotom wobec niej dominującym w okresie objętym
zakresem badania.
 Zdaniem Zarządu, BDO nie daje rękojmi sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z
badania. Zdaniem Zarządu, istnieją obawy, że obiektywizm BDO jest zachwiany przez ścisłe
związki z Wnioskodawcami, jak również przez pokusę podtrzymania renomy audytora
sprzyjającego akcjonariuszom mniejszościowym (co stanowi istotny, potencjalnie rozwojowy
segment rynku usług audytorskich). Wybór BDO jako rewidenta do spraw szczególnych wiąże
się więc, w opinii Zarządu, ze znaczącym ryzykiem poniesienia bardzo wysokich kosztów
badania bez gwarancji uzyskania rzetelnego i obiektywnego raportu.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
30
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §2
(przedmiot i zakres badania)
 Nie wskazano „określonego zagadnienia” z zakresu spraw Spółki mającego być przedmiotem
badania.
 Nie określono kryterium, wedle którego zdarzenia dotyczące spraw Spółki miałyby zostać badane
przez rewidenta – dowolność w przedstawianiu ocen przez rewidenta.
 Nieprawidłowe określenie granic czasowych przedmiotu badania lub brak takiego określenia.
 Przedmiot badania nie dotyczy bezpośrednio prowadzenia spraw Spółki, ale innego podmiotu.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
31
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §3
(Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi)
 Spółka nie ma obowiązku przygotowywania dodatkowych dokumentów dla rewidenta do spraw
szczególnych.
 Konieczne jest szczegółowe określenie kategorii dokumentów.
 Dokumenty nie dotyczą bezpośrednio spraw Spółki oraz nie znajdują się w jej posiadaniu.
 Rewident może żądać udostępnienia dokumentów wyłącznie od Zarządu lub Rady Nadzorczej
Spółki, a nie od wszystkich jej pracowników.
 Rewident może żądać jedynie wyjaśnień „niezbędnych dla przeprowadzenia badania”, a nie
„wszelkich wyjaśnień”.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
32
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Raport bieżący
Data sporządzenia
nr 02/2011
2011-01-11
Temat: Wniosek o wyznaczenie przez sąd rejestrowy rewidenta do spraw szczególnych
W związku z doręczeniem w dniu 10 stycznia 2011 r. odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub
uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w
sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie (raport bieżący nr 1/2011), Zarząd
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że jednym z załączników do w/w pozwu jest
kserokopia wniosku kierowanego do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie rewidentem do spraw szczególnych na podstawie art. 85 ust. 1 oraz z art. 84 ustawy
o ofercie publicznej, w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki w dniu 30 listopada 2010 r. uchwały o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych o
treści zaproponowanej przez wnioskodawców (patrz: raport bieżący 27/2010). Wnioskodawcami
wskazanymi w w/w kserokopii wniosku są: (…).
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie otrzymał odpisu w/w wniosku z Sądu, a w razie jego
doręczenia Spółka przekaże tę informację w formie raportu bieżącego.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
33
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Raport bieżący
Data sporządzenia
nr 30/2011
2011-07-20
Temat: Oddalenie przez sąd rejestrowy wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw
szczególnych.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej
Dębica S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem
ogłoszonym w dniu 20 lipca 2011 r. oddalił wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie rewidentem do spraw szczególnych.
Wnioskodawcami w tej sprawie są Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny
Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z
siedzibą w Warszawie.
Postanowienie sądu rejestrowego nie jest prawomocne.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
34
www.rkkw.pl
DĘBICA S.A. - CASE STUDY
Raport bieżący
Data sporządzenia
nr 35/2011
2011-10-19
Temat: Doręczenie odpisu zażalenia PZU S.A. w Warszawie, PZU na Życie S.A. w Warszawie oraz
PZU FIO Parasolowego w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie,
oddalającego wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do
spraw szczególnych.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. dot. ogłoszenia postanowienia
Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego KRS o oddaleniu wniosku złożonego
przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie o
wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych, Zarząd Spółki
informuje, że w dniu 18 października 2011 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono odpis zażalenia na
w/w postanowienie.
Zażalenie zostało wniesione przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Powszechny
Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z
siedzibą w Warszawie.
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
35
www.rkkw.pl
NEWSLETTER RKKW
36
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
www.rkkw.pl
KONTAKT
Kancelaria Prawna
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
ul. Wilcza 46, II piętro
00-679 Warszawa
Tel: +48 22 541 70 80
Fax: +48 22 213 30 07
Email: [email protected]
Web: www.rkkw.pl
KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
37

similar documents