13_Nowy regulamin

Report
Planowane zmiany w
Regulaminie pracy Rady
Ministrów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W nowym regulaminie wyraźnie oddzielono od siebie:
- regulacje określające organizację pracy Rady Ministrów
(opracowywanie i doręczanie porządku obrad, zwoływanie i
przebieg posiedzeń, zasady podejmowania rozstrzygnięć,
sporządzanie protokołów ustaleń itp.)
- regulacje określające tryb postępowania z projektami
dokumentów rządowych
W oddzielnej części ujęto także przepisy dotyczące realizacji
obowiązków Rady Ministrów wobec Sejmu i Senatu RP
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W regulacjach określających tryb postępowania z projektami
dokumentów rządowych przyjęto zasadę stosowania
regulaminu wprost do:
- projektów rozporządzeń ministrów,
- projektów rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady
Ministrów
Uznano je za projekty dokumentów rządowych, odchodząc
od wyrażonej w obecnym regulaminie zasady jego
odpowiedniego stosowania do takich aktów.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regulacje określające tryb postępowania z projektami
dokumentów rządowych podzielono na:
- „część ogólną”, zawierającą przepisy wspólne dla wszystkich
rodzajów dokumentów rządowych; „część ogólna” składać się
będzie z rozdziałów, z których każdy dotyczył będzie innego
etapu postępowania z projektem dokumentu rządowego
- „część szczególną”, zawierającą przepisy właściwe jedynie dla
określonych rodzajów dokumentów rządowych; „część
szczególna” składać się będzie z rozdziałów, z których każdy
dotyczył będzie innego rodzaju dokumentu rządowego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W „części ogólnej” regulacji określających tryb postępowania
z projektami dokumentów rządowych, jako kolejne etapy tego
procesu, wyróżniono:
1) Opracowanie projektu
2) Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu
3) Rozpatrzenie projektu przez komitet właściwy do
rozpatrywania określonych kategorii spraw
4) Rozpatrzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów
5) Rozpatrzenie projektu przez Komisję Prawniczą
6) Rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów
- zamieszczając każdy z w/w etapów w odrębnym rozdziale
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W „części szczególnej” regulacji określających tryb postępowania
z projektami dokumentów rządowych, w odrębnych rozdziałach
zamieszczono przepisy właściwe dla:
1) Projektu założeń projektu ustawy
2) Projektu ustawy opracowywanej na podstawie założeń
3) Projektu ustawy opracowanej bez uprzedniego przyjęcia
założeń
4) Projektu rozporządzenia Rady Ministrów i Prezesa Rady
Ministrów
5) Projektu rozporządzenia ministra
6) Projektu stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Opracowanie projektu”
•
W regulaminie wskazano wprost na możliwość prowadzenia konsultacji
problemowych, dotyczących określonych zagadnień z danej dziedziny życia
społecznego, jeszcze przed opracowaniem projektu
•
Wskazano także wprost na obowiązek wprowadzenia projektu do właściwego wykazu
prac, tj.:
•

do wykazu prac legislacyjnych – w przypadku projektów ustaw, projektów
założeń projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń

do wykazu prac programowych – w przypadku strategii, programów i innych
dokumentów dotyczących planowanych działań Rady Ministrów
Przewidziano możliwość sporządzenia OSR:

przez organ wnioskujący, na wniosek Szefa KPRM - także dla dokumentów
innych niż akty normatywne

przez Szefa KPRM, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, a w uzasadnionych
przypadkach także z własnej inicjatywy – dla każdego rodzaju dokumentu
rządowego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Opracowanie projektu”

Sformułowano
zasadę zamieszczania
w projektach
ustaw
dostosowujących polskie prawo do prawa Unii Europejskiej postanowień
wykraczających poza cel wdrożenia przepisów UE jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach

Określono obowiązek sporządzenia w takich przypadkach
tabelarycznego zestawienia projektowanych przepisów ustawy, które
wykraczają poza cel wdrożenia prawa Unii Europejskiej, wraz z
wyjaśnieniem niezbędności ich objęcia tym projektem (odwrócona
tabela zgodności)

Sformułowano zasadę aktualizowania wszystkich dokumentów
dołączanych do projektu dokumentu rządowego (np. OSR, Uzasadnienie,
tabela zgodności)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Uzgodnienia, konsultacje publiczne,
opiniowanie”

Uzgodnienia - prowadzone w ramach Rady Ministrów (członkowie Rady Ministrów,
Prezes RCL, Szef KPRM) , mają na celu osiągnięcie konsensusu co do projektowanego
dokumentu, prowadzą do uzgodnienia treści projektu lub stwierdzenia rozbieżności

Opiniowanie – działanie nakierowane na pozyskanie opinii organów administracji
rządowej innych niż członkowie Rady Ministrów (np. urzędy centralne - URE, ULC, UKE)
oraz innych organów i instytucji państwowych (np. KNF, NBP, KRS, Sąd Najwyższy), a
także podmiotów, co do których obowiązek zasięgnięcia ich opinii wynika z przepisów
odrębnych (np. organizacje związkowe, organizacje pracodawców, Komisja Wspólna
Rządu i Samorządu Terytorialnego). Organ wnioskujący rozstrzyga o uwagach
zgłoszonych w toku opiniowania.

Konsultacje publiczne – działanie nakierowane na zasięgnięcie opinii organizacji
społecznych i innych zainteresowanych podmiotów. Organ wnioskujący rozstrzyga o
uwagach zgłoszonych w toku konsultacji publicznych. Odstąpienie od prowadzenia
konsultacji publicznych wymagać będzie wskazania przyczyn takiego odstąpienia (w
OSR lub w Założeniach projektu ustawy)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Uzgodnienia, konsultacje publiczne,
opiniowanie”
• Wprowadzono zasadę kierowania projektu dokumentu do uzgodnień,
konsultacji publicznych i opiniowania po jego wpisaniu do właściwego
wykazu prac
• Oceny OSR projektu aktu normatywnego Szef KPRM będzie co do
zasady dokonywał w toku uzgodnień, a przed uzgodnieniami,
konsultacjami i opiniowaniem jedynie w przypadku, gdy postanowi
tak Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy. Analogiczne zasady
stosowane będą w odniesieniu do projektu założeń projektu ustawy
(w tym przypadku przedmiotem oceny Szefa KPRM będzie test
regulacyjny oraz zakres konsultacji publicznych projektu założeń
projektu ustawy).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Uzgodnienia, konsultacje publiczne i
opiniowanie”
•
Wprowadzono obowiązek odniesienia się przez organ
wnioskujący do uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień i
opiniowania
•
Jeżeli organ wnioskujący organizuje konferencję
uzgodnieniową, to do zgłoszonych uwag odnosił się
będzie w sporządzanym przez siebie zestawieniu uwag,
załączanym do zaproszenia na konferencję
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Uzgodnienia, konsultacje publiczne,
opiniowanie”
 Dla podmiotów, które wyraziły stanowisko w ramach konsultacji
publicznych, organ wnioskujący będzie mógł zorganizować odrębną
konferencję uzgodnieniową
 Konsultacje publiczne i opiniowanie będą mogły być prowadzone
także w „drugim obiegu”, z tym, że wprowadzenie w nowej wersji
projektu istotnych zmian w obszarach zainteresowania podmiotów,
którym organ wnioskujący przekazał projekt w ramach opiniowania
lub konsultacji publicznych spowoduje, iż przekazanie tym
podmiotom projektu „w drugim obiegu” będzie obowiązkowe
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Uzgodnienia, konsultacje publiczne,
opiniowanie”
Po przeprowadzeniu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania organ wnioskujący
obowiązany będzie sporządzić:
1) raport z konsultacji – zawierający:
 przedstawienie wyników konsultacji publicznych i procesu opiniowania, ze
wskazaniem podmiotów, które przedstawiły stanowisko lub opinię, omówieniem
tych stanowisk lub opinii, oraz odniesieniem się do nich organu wnioskującego

wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w
trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz
ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku
2) odrębne zestawienie uwag nieuwzględnionych w ramach opiniowania – z podaniem
podmiotu zgłaszającego uwagę i stanowiska organu wnioskującego
- oraz załączyć je do projektu kierowanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady
Ministrów i Radę Ministrów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Rozpatrzenie projektu dokumentu przez
komitet właściwy do rozpatrywania określonych
kategorii spraw”
Regulamin w tej części nie będzie określał szczegółowych
procedur postępowania z projektem, odsyłając do
właściwych przepisów, regulujących tryb pracy danego
komitetu (uchwała Rady Ministrów w sprawie
zatwierdzenia regulaminu Komitetu do Spraw
Europejskich, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Rozpatrzenie projektu dokumentu przez Stały
Komitet Rady Ministrów”
 Procedura rozpatrywania projektu dokumentu rządowego przez Stały
Komitet Rady Ministrów zostanie uregulowana w całości w Regulaminie
pracy Rady Ministrów
 Co do zasady procedura ta odpowiadać będzie obecnym regulacjom z
tego zakresu, zawartym obecnie z zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów w
sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
 Jako wymóg formalny dodano obowiązek załączenia do projektu ustawy
kierowanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów
projektów aktów wykonawczych (w przypadku projektu ustawy
dostosowującej prawo polskie do prawa UE – wszystkich wykonujących
obligatoryjne upoważnienia ustawowe, a w przypadku pozostałych
projektów ustaw – projektów aktów wykonawczych o podstawowym
znaczeniu dla projektowanej regulacji)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Rozpatrzenie projektu przez komisję
prawniczą”
•
Regulacje dotyczące rozpatrywania projektu przez komisję prawniczą będą co do
zasady tożsame z obecnymi
•
Dodano wymóg załączania do projektu kierowanego do rozpatrzenia przez
komisję prawniczą opinii o zgodności projektu z prawem UE, oraz projektów
aktów wykonawczych (wszystkich obligatoryjnych – w przypadku ustawy
dostosowawczej, podstawowych – w przypadku innych ustaw)
•
Prezes RCL przed wyznaczeniem komisji lub zwolnieniem projektu z obowiązku
rozpatrzenia przez komisję będzie mógł zgłosić uwagi do projektu
•
Dodano przepis o zobowiązaniu organu wnioskującego do nadesłania do RCL
projektu w celu weryfikacji jego zgodności z ustaleniami komisji lub z warunkami
zwolnienia z obowiązku jego rozpatrzenia przez komisję (zobowiązanie takie
będzie ustaleniem komisji prawniczej albo zostanie wyrażone w piśmie w
sprawie zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Etap: „Rozpatrzenie projektu przez Radę
Ministrów”
Regulacje dotyczące rozpatrywania
projektu przez Radę Ministrów będą co do
zasady tożsame z obecnymi
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Postępowanie z projektem założeń projektu ustawy
• Nowy Regulamin co do zasady powtarza obecne regulacje
• Sprecyzowano obowiązek dokonania analizy przewidywanych skutków
społeczno-gospodarczych zakładanych regulacji przed opracowaniem
projektu założeń projektu ustawy (jej wynik zostanie przedstawiony w
teście regulacyjnym)
• Sprecyzowano obowiązek dołączenia testu regulacyjnego do wniosku o
wpis projektu założeń projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych
• Dodano obowiązek zamieszczania w założeniach oceny organu
wnioskującego, czy projekt ustawy będzie podlegał „notyfikacji
technicznej”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Postępowanie z projektem ustawy opracowywanym na
podstawie założeń
• Nowy Regulamin co do zasady powtarza obecne regulacje
• Doprecyzowano, iż RCL opracowywać będzie tylko część
uzasadnienia do sporządzanego przez RCL projektu ustawy dotyczącą przewidywanych skutków prawnych wejścia ustawy w
życie
• Określono wprost obowiązek organu wnioskującego wskazania i
uzasadnienia na każdym kolejnym etapie prac nad projektem (tj. na
etapie uzgodnień, KRM, RM), zmian wprowadzonych w projekcie w
stosunku do przyjętych przez Radę Ministrów założeń (dotyczy to
zarówno projektów ustaw sporządzanych przez RCL, jak i przez
organ wnioskujący)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Postępowanie z projektem ustawy opracowywanym na
podstawie założeń
•
Utrzymano jako zasadę, fakultatywność prowadzenia uzgodnień projektu
ustawy sporządzanego przez RCL - z tym że uzgodnienia będą obligatoryjne w
przypadku wprowadzenia do projektu ustawy istotnych odstępstw od założeń
•
Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy (zarówno sporządzonego
przez RCL jak i opracowywanego przez organ wnioskujący) będą obligatoryjne
w przypadku wprowadzenia do projektu ustawy istotnych odstępstw od
założeń – jeżeli wcześniej same założenia zostały przedstawione do konsultacji
publicznych lub skierowane do opiniowania
•
Wprowadzono możliwość rozpatrzenia projektu ustawy sporządzonego przez
RCL przez Komisję Prawniczą – w uzasadnionych przypadkach, w szczególności
w przypadku wprowadzenia w projekcie znacznej ilości zmian. O wyznaczeniu
Komisji decyduje Prezes RCL. Tekst zgodny z ustaleniami Komisji sporządza RCL
i przekazuje organowi wnioskującemu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Postępowanie z projektem ustawy opracowywanym
bez uprzedniego przyjęcia założeń
• Opracowanie projektu ustawy bez uprzedniego przyjęcia założeń będzie
mogło nastąpić, jeżeli wynikać to będzie z wykazu prac legislacyjnych
Rady Ministrów, albo z decyzji Prezesa Rady Ministrów lub Rady
Ministrów
• Określono obowiązek załączenia testu regulacyjnego do wniosku o
wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych projektu ustawy, który ma
być opracowany bez uprzedniego przyjęcia założeń
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Postępowanie z projektem rozporządzenia Rady
Ministrów oraz rozporządzenia lub zarządzenia
Prezesa Rady Ministrów
• Projekt co do zasady utrzymuje obecne regulacje, doprecyzowując
niektóre z nich (np. wprost w regulaminie został określony obowiązek
uzyskania rekomendacji Stałego Komitetu Rady Ministrów dla
rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów)
• Uwzględniono w regulaminie przypadek rozporządzeń Rady Ministrów
wymagających „notyfikacji technicznej” – projekt, który podlega takiej
notyfikacji, Rada Ministrów będzie akceptować jedynie wstępnie, a po
zakończeniu procedury notyfikacji podejmie decyzję co do ostatecznej
akceptacji projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Postępowanie z projektem rozporządzenia ministra
Wskazano wprost na uprawnienie ministra do samodzielnego
rozstrzygnięcia o uwagach zgłoszonych do projektu. W ramach uzgodnień
nie będą więc stwierdzane rozbieżności stanowisk
Organ wnioskujący będzie jednak obowiązany powiadomić podmiot
zgłaszający uwagę w ramach uzgodnień o nieuwzględnieniu jego uwagi,
podając przyczynę jej nieuwzględnienia
Na wniosek organu wnioskującego lub podmiotu zgłaszającego uwagę,
projekt rozporządzenia ministra, co do którego nie uwzględniono uwagi
zgłoszonej w ramach uzgodnień, rozpatruje Stały Komitet Rady Ministrów.
Po rozpatrzeniu projektu Stały Komitet Rady Ministrów wydaje opinię o
projekcie w zakresie nieuwzględnionej uwagi
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regulamin nakłada na RCL obowiązek opracowania,
w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie,
opisów procedur przyjmowania poszczególnych
rodzajów dokumentów rządowych.
Opisy procedur zostaną zamieszczone na BIP RCL i
będą aktualizowane.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents