Zoom na Rady Seniorów

Report
Zoom na Rady Seniorów
Wyniki diagnozy funkcjonowania rad
seniorów w Polsce
20 listopada 2014 r
Katarzyna Starzyk
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Zoom na rady seniorów
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Informacje na temat badania
 Dwa moduły badania:
1.
Kwerenda zidentyfikowanych rad seniorów (m.in. poprzez
przeszukiwanie BIPów)
• stworzenie bazy rad seniorów - zidentyfikowano 76 rad
• przeprowadzenie wywiadów telefonicznych z przewodniczącymi rad – 26
wywiadów
2.
Badanie jakościowe
• Wybór 8 lokalizacji objętych badaniem (zróżnicowanych ze względu na typ
i wielkości gminy oraz sposób powołania rady)
• W każdej lokalizacji: przeprowadzenie 2 wywiadów grupowych (z
członkami rady oraz starszymi „zwykłymi” mieszkańcami gminy) oraz min.
10 wywiadów indywidualnych (z przedstawicielami lokalnych instytucji i
organizacji) w 8 lokalizacjach
 Realizacja badania: maj – lipiec 2014
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
RADY SENIORÓW
Podstawowe informacje
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Podstawowe informacje
Rok powstania rady
30
Nowelizacja Ustawy o
samorządzie gminnym: art. 5c
25
20
17
17
Europejski Rok Solidarności
Międzypokoleniowej
15
10
8
4
5
1
0
24
4
0
1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Podstawowe informacje
Większość rad funkcjonuje
na terenie gmin miejskich
Jedna z najstarszych rad
seniorów w Polsce:
Miejska Rada Seniorów w
Poznaniu
Duża aktywność środowisk
seniorskich (w tym UTW)
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Podstawowe informacje
Inicjatywa środowiska
seniorskiego (jego
lidera)
 bezpośredni wpływ
na wybór przyszłych
członków rady
Inicjatywa własna
wójta/burmistrza/
prezydenta
 Często inspirowana przez
urzędnika/pracownika
instytucji samorządowej (np.
OPS)
Inicjatywa należąca do
organizacji pozarządowej
 rada powołana w
rezultacie projektu;
najsłabszy związek z
lokalnym samorządem
Większość rad została powołana poprzez zarządzenie organu wykonawczego
(wójta/burmistrza/prezydenta)
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Podstawowe informacje
 Duże zróżnicowanie liczebności rad (5 - 36 członków); zazwyczaj
zasiada w niej kilkanaście osób
 W większość przypadków członkowie to przedstawiciele organizacji
seniorskich (PZERiI, Caritas, Związek Kombatantów, uniwersytety
trzeciego wieku)
 Czasem również „zasłużeni” mieszkańcy: emerytowani radni gminni,
lekarze, nauczyciele
 Rzadko członkami rad są również przedstawiciele gminnych
instytucji (OPSu, Dziennych Domów Pobytu)
 Zazwyczaj kadencja związana z kadencją władz samorządowych (4
lata)
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Podstawowe informacje
Czy przewodniczący/-a rady miał/-a wcześniejsze
doświadczenia pracy z samorządem?
25
21
20
Silni liderzy seniorskich
organizacji
pozarządowych
Emerytowani: radni,
urzędnicy, sekretarz
gminy
15
10
5
2
0
Tak
Nie
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
RADY SENIORÓW
Jak funkcjonują
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Jak funkcjonują
Czy rada dysponuje własnym budżetem?
30
25
25
20
15
10
5
1
0
tak
nie
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Brak osobowości
prawnej rad;
Wszystkie wydatki
realizowane przez urząd
gminy
Brak środków
zagwarantowanych
Rady seniorów
Jak funkcjonują
Czy rada dysponuje własnym lokalem?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
18
3
4
tak, to lokal
nie, lokal jest doraźnie
tak, ale lokal jest
przeznaczony tylko dla użyczany przez różne współdzielony z inną
rady seniorów
instytucje
instytucją/organizacją
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Najczęściej:
Urząd Gminy/
Dzienny Dom Pobytu/
Centrum Organizacji
Pozarządowych
Rady seniorów
Jak funkcjonują
Od kompetencji i
zaangażowania
opiekunów rad w
dużym stopniu zależy
sposób ich
funkcjonowania
 Opiekun rady jest
jej „tłumaczem”
Kto sprawuje obsługę administracyjną rady?
wydział Urzędu Miasta;
12
sekretariat Rady Gminy/Miasta
6
organizacja pozarządowa
3
nikt, rada seniorów robi to we
własnym zakresie
inna instytucja/organizacja:
centrum wspierania organizacji
instytucja samorządowa (np.
OPS, dom kultury)
2
2
1
0
5
10
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
15
Rady seniorów
Jak funkcjonują
Jak członkowie rady komunikują się ze sobą
nawzajem?
telefonicznie
Przeważa komunikacja
nieformalna/bezpośrednia
Kontakt z wójtem/
burmistrzem/prezydentem:
podczas obrad,
nieformalnych spotkań
(przewodniczącego),
poprzez formalne
wnioski/pisma
22
bezpośrednio (w trakcie obrad lub
spotkań nieformalnych)
12
za pomocą poczty elektronicznej
(email)
12
za pośrednictwem opiekuna
administracyjnego
9
0
10
20
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
30
Rady seniorów
Jak funkcjonują
Jak rada informuje mieszkańców o
swoich działaniach?
gazetki informacyjne
12
podstrona na stronie Urzędu
Gminy
12
plakaty, ulotki
8
informacje dostępne w
Urzędzie Gminy lub…
dedykowana strona
internetowa
6
5
media społecznościowe
2
0
2
4
6
8
10 12 14
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
„Informowanie już
poinformowanych”:
sposoby komunikacji nie
pozwalają na szersze
dotarcie z informacjami
Rady seniorów
Jak funkcjonują
Skąd rada czerpie wiedzę o potrzebach osób
starszych?
indywidualne rozmowy z
mieszkańcami gminy
Radni opierają się
przede wszystkim na
wiedzy własnej i
swojego otoczenia
20
własne doświadczenia członków
18
współpraca z partnerami (np.
eksperci, organizacje pozarządowe)
17
organizowane przez radę spotkania z
mieszkańcami
7
zamawiane badania
2
opracowania eksperckie
2
0
5
10
15
20
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
25
Rady seniorów
Co robią?
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Co robią?
Z kim współpracuje rada?
domy kultury/biblioteka
ośrodek pomocy społecznej
Uniwersytet Trzeciego Wieku
wydziały merytoryczne urzędu…
seniorskie organizacje pozarządowe…
służby porządkowe (policja, straż pożarna)
parafia/e
szkoły podstawowe, gimnazja
organizacje pozarządowe niezwiązane z…
firmy
Młodzieżowa Rada Gminy
zewnętrzni eksperci
0
20
19
19
19
18
13
11
10
9
7
Użyczenie sali; pomoc w
organizacji
Wzajemne wydarzenia;
wsparcie
informowanie
ofercie;
przy
udzielaniuopomocy
wydrukowanie
potrzebującym;plakatów
pomoc
OPS
przy organizowaniu
Wspólne
wydarzenia,
wydarzeń
wymiana informacji;
Obsługa
administracyjna;
użyczenie sali; druk
materiałów
wymiana informacji;
współorganizacja
wydarzeń;
6
5
10
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
20
30
Rady seniorów
Co robią?
W jakich obszarach działa rada?
ochrona zdrowia
21
sport, turystyka (tereny rekreacyjne i…
19
lokalny transport zbiorowy
17
pomoc społeczna
16
zagadnienie zw. z osobami niepełnosprawnymi
16
współpraca i działalność na rzecz organizacji…
14
ład przestrzenny, zagospodarowanie przestrzeni
14
promocja gminy
13
pobudzanie aktywności obywatelskiej
13
kultura: biblioteki gminne i inne instytucji kultury
12
edukacja publiczna
9
porządek publiczny i bezpieczeństwo
8
gminne budownictwo mieszkaniowe
5
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
3
0
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
10
20
30
Rady seniorów
Co robią?
SPORT [BYDGOSZCZ]
TRANSPORT [NYSA]
Rada Seniorów przedstawiła propozycję, by
wszędzie gdzie to możliwe wraz z budową lub
remontem placów zabaw dla dzieci
montować obok siłownie plenerowe.
Wniosek rady spotkał się z pozytywnym
odzewem, a tego typu inwestycje zostały już
zrealizowane w kilku miejscach.
Na jednej z ulic przystanki były bardzo
oddalone od siebie, mimo że pomiędzy nimi
znajdowały się przychodnie i miejsc spotkań
emerytów i rencistów. Rada Seniorów
doprowadziła do tego, że dodatkowy
przystanek pojawił się w odpowiednim
miejscu.
POMOC SPOŁECZNE [ŁÓDŹ]
KULTURA[OŚWIĘCIM]
Urząd Miasta chciał zastąpić kuchnie w
dziennych domach pobytu zewnętrzną firmą
cateringową. Wzbudziło to duży sprzeciw
wśród seniorów. Rada Seniorów zgłosiła
oficjalny wniosek o zmianę decyzji w tej
sprawie. Po wysłuchaniu głosów radnych,
urząd miasta zrezygnował ze swoich planów.
Rada Seniorów zaangażowała się w akcję
„Kawa dla seniora za złotówkę”. W kilku
lokalach gastronomicznych w Oświęcimiu,
mieszkańcy powyżej 60 roku życia w
wyznaczonych godzinach mogą kupić kawę
lub herbatę za 1 zł. Przedsięwzięcie okazało
się bardzo popularne.
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Co robią?
Jakie rodzaju działania realizuje rada?
organizowanie wydarzeń dla osób starszych
22
informowanie o działaniach i inicjatywach rady
21
regularne obrady rady seniorów
21
udział w sesjach Rady Miasta/Gminy
20
udział rady seniorów w innych c.konsultacyjnych
14
stałe dyżury członków rady seniorów
12
zbieranie danych o sytuacji osób starszych
10
organizowanie otwartych spotkań
9
współpraca z ekspertami zewnętrznymi
9
finansowe wspieranie inicjatyw na rzecz os.…
powoływanie własnych zespołów roboczych
Projekt realizowany w ramach programu
0
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
6
5
10
20
30
Rady seniorów
Co robią?
Jakie działania realizują rady?
współpraca z innymi podmiotami działającymi
na rzecz osób starszych
21
informowanie i promowanie oferty
miasta/gminy skierowanej do osób starszych
18
wydawanie opinii i stanowisk w ważnych dla
seniorów kwestiach
18
konsultowanie przedstawianych dokumentów
i aktów prawa
12
udział w tworzeniu dokumentów
12
tworzenie środowiska różnych podmiotów
działających na rzecz osób starszych
6
0
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
5
10
15
20
25
Rady seniorów
Bariery
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Rady seniorów
Bariery
• Brak jasno określonych kompetencji i
Rady
seniorów
zadań
• Brak finansów (problem np. z delegacjami
członków, niewielkimi wydatkami)
• Brak stałego miejsca obrad i dyżurów
• Brak kompetencji członków rad (np.
czytanie dokumentów strategicznych,
znajomość zasad funkcjonowania
samorządu, umiejętność pracy
zespołowej, wykorzystywania nowych
technologii)
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Kluczowe pytania
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Kluczowe pytania
 W jaki sposób w praktyce rozumieć zapisy ustawy odnoszące się do
charakteru rady seniorów? Co ma oznaczać„charakter
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny”?
 Jaką rolę powinny pełnić rady seniorów? Czy powinna być to „rada
starszych” czy „rada do spraw seniorów”?
 Jak należy wzmocnić funkcję konsultacyjno-doradczą rad seniorów?
 Jak budować partnerską pozycję rady wobec samorządu?
 Czy rady seniorów powinny w swoich działaniach ograniczać się
jedynie do starszych mieszkańców?
 W jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla rad seniorów?
Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

similar documents