Obowiązek zameldowania się

Report
Ustawa
z dn. 10.04.1974
o ewidencji ludności i
dowodach osobistych

Ustawa normuje sprawy ewidencji
ludności i dowodów osobistych
(od 1.7.2011 sprawę dowodów osobistych normować będzie
ustawa o dowodach osobistych)
Do czego służy dowód osobisty? (ar. 1
ust. 3)
 Obowiązek wykonania obowiązku
meldunkowego (art. 2)

Przepisy ogólne
Obowiązek zameldowania się w miejscu
pobytu stałego obywatela RP
przebywającego stale na terytorium RP
(art. 5 ust. 1)
 Def. pobytu stałego i czasowego (art. 6-7)
 Obowiązek zameldowania się na pobyt
stały przy wcześniejszym zameldowaniu
na pobyt czasowy (art. 8)
 Cel: ewidencyjny i potwierdzający faktu
pobytu w lokalu (art. 9 ust. 2b)

Obowiązek meldunkowy






Do Słubic przyjechała rodzina Z, w skład której
wchodził A, jego niepełnosprawna żona B oraz ich
dzieci: C, który właśnie rozpoczął studia na Viadrinie,
oraz D, uczeń gimnazjum. Rodzina zamierza zostać w
mieście do czasu zakończenia studiów przez C.
Później zamierza wrócić do rodzinnego Torunia
Czy rodzina ma obowiązek zameldowania się?
Jeśli tak, to czy łączy się z obowiązkiem
wymeldowania się z Torunia?
Gdzie należałoby się udać w celu zameldowania?
Czy wszyscy musza zameldować się osobiście?
Czy uzasadniony byłby tutaj pobyt stały czy czasowy?
Kazus nr 1.

Obowiązek zameldowania się wynika z
art. 2 oraz art. 10 ust. 1
Czy rodzina ma obowiązek
zameldowania się?

Tak, stanowi o tym art. 15 ust. 1
Jeśli tak, to czy łączy się z
obowiązkiem wymeldowania się z
Torunia?
Do organu gminy właściwemu ze względu
na nowe miejsce pobytu
(pobyt stały -> art. 11 ust. 1 ;
Pobyt czasowy -> art. 12 ust. 1 w zw. z art.
11 ust. 1)

Gdzie należałoby się udać w celu
zameldowania?

W zastępstwie osoby obowiązanej do
zameldowania się czynności zgłoszenia
danych może dokonać członek rodziny,
opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna
osoba (art. 11 ust. 2)
Czy wszyscy musza zameldować
się osobiście?
Art. 5 : definicja pobytu stałego
 Art. 6 : definicja pobytu czasowego
 Okoliczności uzasadniające zameldowanie
na pobyt czasowy trwający ponad 3
miesiące

Czy uzasadniony byłby tutaj pobyt
stały czy czasowy?

Rozdział 6 stanowi o zasadach innych, niż
te określone wcześniej w ustawie
Obowiązek meldunkowy
obcokrajowców
Niemiec A planuje wyjazd do Polski. Ma
zamiar zostać przez ok. pół roku.
 Zastanawia się, czy ma obowiązek
zameldowania się i
 jeśli tak to jakie dokumenty będą mu
potrzebne.

Kazus nr 2.
Art. 2: osoby przebywające na terytorium
RP są zobowiązane do wykonania
obowiązku meldunkowego
 Należy zwrócić uwagę na szczególne
regulacje art. 23

Obowiązek zameldowania się





Pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
-> zastosowanie art. 26 ust. 3
Wjazd cudzoziemca na podstawie umowy
przewidującej zniesienie lub ograniczenie
obowiązku posiadania wizy:
Dokument podróży
Tymczasowe zaświadczenie tożsamości
Karta pobytu itd.
Potrzebne dokumenty
Numer Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności
 Nadaje go minister właściwy do spraw
wewnętrznych (art. 31a ust. 2)
 Czy numer PESEL nadaje się jedynie
obywatelom polskim? (art. 31a ust. 3)
 Czy można zmienić numer PESEL? (art.
31b ust. 5)

PESEL

Od kiedy można dostać dowód osobisty?
(art. 34 ust. 2 i 3)
W nowej ustawie prawo posiadania dowodu już od urodzenia
Zamknięty katalog danych umieszczonych
w dowodzie (art. 37 ust. 1)
 Czy na każdym dowodzie jest podpis?
(art. 37 ust. 2 i 3)
 Kto wydaje dowód osobisty? (art. 45 ust.
1)

Dowód osobisty
A będąc na imprezie gubi dowód osobisty.
Zastanawia się teraz co powinien zrobić.
 Czy jego sytuacja zmieniłaby się gdyby
później sam znalazł swój dowód?
 B znalazł dowód należący do A i
zastanawia się co ma z nim zrobić. Czy
przekazać go właścicielowi klubu, Policji
czy może sam powinien poszukać A?
 Czy jest narażony na odpowiedzialność
jeśli zatrzyma dowód?

Kazus nr 3.
Art. 42 ust. 1 i 2
- Zawiadomienie najbliższego organu gminy
lub właściwej placówki konsularnej
- Niezwłoczne wystąpienie o wydanie
nowego dokumentu

Obowiązki osoby, która zgubiła
dowód osobisty
Art. 42 ust. 5
- Niezwłoczne zwrócenie dokumentu
organowi, który go wydał

Znalezienie swojego utraconego
dowodu
Art. 42 ust. 3 i 4
- Obowiązek przekazania dowodu
najbliższemu organowi gminy, Policji lub
innemu organowi administracji publicznej
- Możliwość przekazania dowodu
osobistego posiadaczowi dowodu

Obowiązki znalazcy cudzego
dowodu osobistego
Art. 55 ust. 1 pkt. 2:
Zatrzymanie cudzego dowodu podlega
karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca
albo karze grzywny

Odpowiedzialność w razie
zatrzymania cudzego dowodu


System teleinformatyczny:
Zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla
danego rodzaju sieci urządzenia końcowego
w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.
– Prawo telekomunikacyjne
Kto przeprowadza ewidencje?
art. 46
Ewidencja ludności w systemie
teleinformatycznym

similar documents