Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen

Report
Actualiteiten arbeidsrecht en
werknemersverzekeringen
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl
advocaat
Kantoor Mr. van Zijl B.V.
Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg
Postbus 1095, 5004 BB Tilburg
tel. (013) 463 55 99
fax (013) 463 22 66
E-mail: [email protected]
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl
Mogen wij ons even
voorstellen?
Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering
en begeleiding van werkgevers bij de juridische
en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken:
•
•
•
arbeidsrecht
werknemersverzekeringen
loonheffing
Advocaten
Binnen ons kantoor zijn negen advocaten
werkzaam:
Ondersteuning
De advocaten van ons kantoor worden
professioneel ondersteund door zes
medewerksters:
Arbeidsrecht abonnement©
Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©
hebben recht op:






Arbeidsrecht Actueel (15 x per jaar)
tips en waarschuwingen per e-mail
kort telefonisch advies (10x per jaar)
www.kantoormrvanzijl.nl: handleidingen
 “arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk”
inclusief model-arbeidsovereenkomsten
en model-bepalingen
 “arbeidsongeschiktheid van werknemers”
10% korting op uurtarieven
kosten: € 100 excl. omzetbelasting per jaar
Programma
• aanpassing vakantiewetgeving
• verboden onderscheid naar arbeidsduur van
part-timers bij feestdagen
• inlenen van uitzendkrachten
• nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij
nieuwe ziekmelding?
• wijzigingen diverse verlofvormen
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
6
Aanpassing
vakantiewetgeving
• inleiding
• opbouw vakantiedagen tijdens ziekte
• invoering vervaltermijn
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
7
Recht op vakantie arbeidsongeschikte werknemer
• art. 7:635 lid 4 B.W.:
 aanspraak op vakantie over tijdvak van
laatste zes maanden waarin arbeid niet
werd verricht
• art. 7 Arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn
2003/88/EG van 04-11-2003)
 jaarlijkse vakantie met behoud van loon
gedurende vier weken
 niet te vervangen door een financiële
vergoeding behalve in geval van
beëindiging van het dienstverband
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
8
HvJEG 20-01-2009
• HvJ EG 20-01-2009, C-350/06 en
C520/06 (Schultz-Hoff/Deutsche
Rentenversicherungsbund en Stringer
e.a./Her Majesty’s Revenu and Customs),
NJ 2099, 252
 het is in strijd met artikel 7 van de
Arbeidstijdenrichtlijn als een werknemer
geen gebruik heeft kunnen maken van
zijn recht op jaarlijkse vakantie met
behoud van loon en daarvoor geen
financiële vergoeding krijgt
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
9
Gevolg HvJEG 20-01-2009
• Nederlandse Staat moet Nederlandse wet
aanpassen
 géén horizontale werking (tussen
werkgever en werknemer)
 wel verplichting van rechter tot
Richtlijnconforme uitleg Nederlandse wet
(HvJEG 13-11-1990, C-106/89
(Marleasing), NJ 1993, 163)
• Richtlijnconforme uitleg mogelijk?
 ja: ktr. Utrecht 14-10-2009, LJN: BK0017
 nee: hof Amsterdam 10-11-2009, LJN:
BK4648
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
10
Wet 26-05-2011, Staatsblad
2011, nummer 318
• Wet inzake het afschaffen van de
beperkte opbouw van minimum
vakantierechten tijdens ziekte, de
invoering van een vervaltermijn voor de
minimum vakantiedagen en de
aanpassing van enige andere artikelen in
de regeling voor vakantie en verlof in
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
• inwerkingtreding: 01-01-2012
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
11
Opbouw van vakantiedagen
tijdens ziekte
• afschaffen van de beperkte opbouw van
minimum vakantierechten tijdens ziekte
 bijzondere bepaling art. 7:635 lid 4 B.W.
vervalt  recht op vakantie indien recht
op loon (art. 7:634 B.W.)
 recht op loon gedurende eerste 104
weken (art. 7:629 lid 1 B.W.)
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
12
Verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen
• art. 7:637 B.W.: verrekenen van
ziektedagen met vakantiedagen:
 alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen
 alleen met instemming van de werknemer
in het voorkomende geval (dus niet op
voorhand)
 wel mogelijk: verrekening van
bovenwettelijke vakantiedagen van
betreffende jaar mits vooraf schriftelijk
overeengekomen
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
13
Ziektedagen tijdens een
vastgestelde vakantie
• art. 7:638 lid 8 B.W.: ziektedagen tijdens
een reeds vastgestelde vakantie
aanmerken als vakantiedagen:
 alleen met instemming van de werknemer
in het voorkomende geval
 nieuw: ook mogelijk voor wettelijke
minimumvakantiedagen
 wel mogelijk: als vakantiedag aanmerken
van ziektedag m.b.t. bovenwettelijke
vakantiedagen, mits vooraf schriftelijk
overeengekomen
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
14
Opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte
• “verduidelijking” dat ook tijdens ziekte
vakantiedagen kunnen worden
opgenomen (MvT 32465, nr. 3, blz. 5):
 opname vakantiedagen nodig voor
vrijstelling re-integratieverplichtingen
 bij gedeeltelijk verrichten (passende)
arbeid opname van hele dagen vakantie,
omdat bij ziekte ook hele dagen worden
opgebouwd
 moet de werknemer dan ook hele
weken vakantie opnemen als hij een
week met vakantie gaat maar slechts
op enkele dagen in die week zou
moeten re-integreren?
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
15
Volledig uitbetalen van
vakantiedagen
• MvT 32465, nr. 3, blz. 8:
 geen verval van vakantiedagen als
werknemer niet in staat is geweest
vakantiedagen op te nemen
 medische redenen (geen duurzaam
benutbare mogelijkheden tot
verrichten van arbeid) (HvJEG 10-092009 Pereda/Madrid Movilidad)
 (zeer) bijzondere omstandigheden
(opname vakantie onmogelijk door
toedoen van werkgever)
 bepalend: mogelijkheid tot opname voor
verstrijken vervaltermijn
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
16
Overgangsrecht vakantiedagen tijdens ziekte
• geen uitdrukkelijke bepaling
 onmiddellijke werking
• brief van Minister SZW aan Eerste Kamer
12-05-2011 (32465, nr. E)
 onmiddellijke werking betekent dat met
ingang van de datum van
inwerkingtreding iedere werknemer
ongeacht zijn gezondheidstoestand
volledige de minimum vakantiedagen zal
opbouwen
• rechtbank ‘s-Gravenhage 09-01-2011,
LJN: BP1649 (IND)
 terugwerkende kracht
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
17
Vervaltermijn
• invoering van een vervaltermijn voor de
minimum vakantiedagen (7:640a B.W.)
 vervalt zes maanden na de laatste dag
van het kalenderjaar waarin de aanspraak
is verworven
 tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip
redelijkerwijs niet in staat is geweest
vakantie op te nemen
 tenzij werkgever en werknemer anders
overeenkomen, maar niet ten nadele van
de werknemer (art. 7:645 B.W.)
 voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft
verjaringstermijn art. 7:642 B.W. gelden:
vijf jaar na einde kalenderjaar
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
18
Vakantieadministratie
• gescheiden registreren:
 wettelijke vakantiedagen
 vervaltermijn: zes maanden na einde
kalenderjaar
 bovenwettelijke vakantiedagen
 verjaringstermijn: vijf jaar na einde
kalenderjaar
• MvA 32465, nr. C, blz. 4:
 werknemer geeft aan of hij wettelijke of
bovenwettelijke dagen wil opnemen
• HvJEG 06-04-2006, C-124/05:
 wettelijke dagen blijven karakter
behouden als zij boven op wettelijke
dagen van een volgend jaar komen
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
19
Verschil verjaringstermijn
en vervaltermijn
• bij verjaring is stuiting mogelijk
 ook mogelijk bij vakantiedagen: HR 0406-2004, LJN: AO6020
• stuiting:
 door daad van rechtsvervolging (art.
3:316 B.W.)
 door schriftelijke aanmaning of
mededeling (art. 3:317 B.W.)
• gevolg:
 nieuwe verjaringstermijn gaat lopen (art.
3:319 B.W.)
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
20
Verschil verjaringstermijn
en vervaltermijn
• doel stuiting:
 wederpartij kan er rekening mee houden
dat hij beschikking houdt over
bewijsmateriaal zodat hij tegen behoorlijk
kan verweren tegen een vordering
 HR 14-02-1997, NJ 1997, 244
 HR 01-12-2000, NJ 2001, 46
 HR 25-01-2002, NJ 2002, 169
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
21
Overgangsrecht
vervaltermijn
• overgangsrecht
 art. 225 Overgangswet N.B.W.: nieuwe
vervaltermijn alleen van toepassing op
minimum vakantiedagen die vanaf de
datum van inwerkingtreding van de wet
worden opgebouwd
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
22
Verboden onderscheid naar
arbeidsduur van part-timers
bij feestdagen
• art. 7:648 B.W.
 verbod tot ongelijke behandeling van
werknemers op grond van arbeidsduur
• Commissie Gelijke Behandeling 12-082011, oordeelnummer 2011-127
 niet compenseren van part-timer
 voor nadeel als gevolg van feit dat
feestdag valt op een dag waarop
werknemer niet werkt
 is verboden ongelijke behandeling
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
23
Feestdagen
• niet wettelijk geregeld
• gebruik: vrij en loondoorbetaling op:






Nieuwjaarsdag
Eerste en Tweede Paasdag
Koninginnedag
Hemelvaartsdag
Eerste en Tweede Pinksterdag
Eerste en Tweede Kerstdag
• overigens te regelen in CAO of
arbeidsovereenkomst:
 Bevrijdingsdag (5 mei)
 Goede Vrijdag
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
24
Ongelijke behandeling
• feestdagen op wisselende dagen




Nieuwjaarsdag
Koninginnedag
Eerste en Tweede Kerstdag
eventueel Bevrijdingsdag
• feestdagen op vaste dagen




Tweede Paasdag (maandag)
Tweede Pinksterdag (maandag)
Hemelvaartsdag (donderdag)
eventueel Goede Vrijdag
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
25
Ongelijke behandeling
• feestdagen op wisselende dagen vormen
geen ongelijke behandeling:
 part-timer heeft ene jaar geluk en andere
jaar pech (geldt ook voor full-timer)
 kans op profiteren van loondoorbetaling
tijdens feestdag voor full-timer 1/7 en
voor part-timer naar evenredigheid
daarvan
• feestdagen op vaste dagen vormen wel
ongelijke behandeling
 part-timer profiteert wel of niet
afhankelijk van gekozen werkdag (niet
naar evenredigheid)
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
26
Commissie Gelijke
Behandeling
• administratieve lasten van werkgever
geen objectieve rechtvaardiging voor
maken van onderscheid naar arbeidsduur
• vanwege mogelijkheid van hanteren van
“jaarurensysteem”
• maar: uitspraken van Commissie Gelijke
Behandeling niet bindend voor de rechter
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
27
Jaarurensysteem
• voorbeeld 2012:
 aantal werkdagen: 261
 aantal feestdagen dat niet op een
zaterdag of zondag valt: 6
 resteren: 255 werkdagen
 aantal werkweken: 255 : 5 = 51
 full-timer (40 uur per week): in 2012 51
weken x 40 uur = 2.040 uur
 part-timer (32 uur per week; maandag
vrij) zou in 2012 51 weken x 32 uur =
1.632 uur moeten werken, maar werkt
208 dagen – 3 feestdagen = 205 dagen x
8 uur = 1.640 uur
 part-timer te compenseren voor 8 uur
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
28
Inlenen van
uitzendkrachten
•
•
•
•
registratieplicht uitzendbureaus
inlenersaansprakelijkheid
letselschade
minimumloon
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
29
Registratieplicht
uitzendbureaus
• voorstel “Wet registratieplicht
intermediairs die arbeidskrachten ter
beschikking stellen”, w.o.32872
 artikel 7a Wet allocatie arbeidskrachten
door intermediairs:
 verbod arbeidskrachten ter
beschikking te stellen of arbeid te
laten verrichten
 indien inschrijving in handelsregister
van onderneming of rechtspersoon van
uitlener niet vermeldt dat deze de
activiteit van het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten uitoefent
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
30
Registratieplicht
uitzendbureaus
 doel: zichtbaar maken van
uitzendondernemingen voor:
 Stichting Normering Arbeid
(certificering uitzendondernemingen)
 Stichting Naleving CAO voor
Uitzendkrachten (naleven CAO
uitzendbranche)
 handhaving door Arbeidsinspectie
 boete
 € 12.000 per arbeidskracht
 herhaling binnen vijf jaar: € 24.000
 tweede herhaling: € 36.000
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
31
Registratieplicht
uitzendbureaus
• N.B.: niet bij intra-concern inlening (art.
1 lid 3 onder c WAADI) :
 onder ter beschikking stellen van
arbeidskrachten wordt niet verstaan
 ter beschikking stellen van
arbeidskrachten voor het verrichten van
arbeid
 in een onderneming die door dezelfde
ondernemer in stand wordt gehouden als
die de arbeidskrachten ter beschikking
stelt
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
32
Inlenersaansprakelijkheid
• artikel 34 Invorderingswet:
 inlener aansprakelijk voor loonbelasting
en omzetbelasting van uitlener
 als een werknemer met instandhouding
van de dienstbetrekking met de uitlener
 door de uitlener aan de inlener ter
beschikking is gesteld
 om onder leiding en toezicht van de
inlener werkzaam te zijn
 van overeenkomstige toepassing bij
doorlening
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
33
Inlenersaansprakelijkheid
• van overeenkomstige toepassing bij
invordering van (artikel 60 lid 2 Wfsv):
 premies volksverzekeringen
 premies werknemersverzekeringen
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
34
Inlenersaansprakelijkheid
• aansprakelijkheid wordt verminderd
(artikel 34 lid 3 Invorderingswet):
 met bedrag dat door inlener
 ten behoeve van voldoening van
loonbelasting, omzetbelasting en sociale
premies
 krachtens overeenkomst met uitlener
 is gestort op een bankrekening die door
de uitlener wordt gehouden voor betaling
van loonbelasting, omzetbelasting en
sociale premies (g-rekening)
 lid 6: nadere regels in Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
35
Inlenersaansprakelijkheid
• Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004:
 Ontvanger verleent op schriftelijk verzoek
medewerking aan totstandkoming Grekening als overeenkomst volgens model
wordt gesloten (artikel 2)
 artikel 2 overeenkomst: saldo rekening
verpand aan Ontvanger
 eisen aan (artikelen 6 en 7):
 factuur
 betaling ten gunste van G-rekening
 administratie inlener
 betaling ten laste van G-rekening
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
36
Inlenersaansprakelijkheid
• op verzoek deblokkering voor saldo van grekening dat uitgaat boven hetgeen door
rekeninghouder vermoedelijk nog
verschuldigd is aan loonbelasting,
omzetbelasting en premies sociale
verzekeringen (artikel 10)
• aansprakelijkheid wordt niet verminderd
(artikel 34 lid 4 Invorderingswet):
 als inlener wist of redelijkerwijs moest
vermoeden dat de uitlener het op de grekening gestorte bedrag niet zou
gebruiken voor de betaling van
loonbelasting, omzetbelasting of sociale
verzekeringspremies
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
37
Inlenersaansprakelijkheid
• geen inlenersaansprakelijkheid:
 als aannemelijk is dat niet-betaling niet
aan inlener en niet aan uitlener te wijten
is (artikel 34 lid 5 Invorderingswet)
 als werkzaamheden van werknemer aan
overeenkomst van koop en verkoop van
zaak
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
38
In depot storten bij
belastingdienst
• Wet van 01-01-2009, houdende Fiscaal
stimuleringspakket en overige fiscale
maatregelen, Staatsblad 2009, nummer
280
 in plaats van storting op G-rekening
 storting vrijwaringsrekening van de
Ontvanger ten behoeve van het depot van
de uitlener
 betaling strekt in mindering op het bedrag
waarvoor de inlener aansprakelijk is
• maar: nog niet in werking getreden
 inwerkingtreding waarschijnlijk per 01-012014
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
39
Letselschade
• artikel 7:658 B.W.:
 werkgever heeft zorgplicht voor veiligheid
werkplek
 zodanig inrichten
 zodanige aanwijzingen geven
 als redelijkerwijs nodig om te
voorkomen dat werknemer schade lijdt
in uitoefening werkzaamheden
 aansprakelijkheid tenzij werkgever
aantoont dat
 zorgplicht is nagekomen
 schade in belangrijke mate het gevolg
is van opzet of bewuste roekeloosheid
van werknemer
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
40
Letselschade
• lid 4:
 aansprakelijkheid geldt ook
 voor degene die in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf
 arbeid laat verrichten door een persoon
met wie hij geen arbeidsovereenkomst
heeft
 voor schade die die persoon lijdt in de
uitoefening van zijn werkzaamheden
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
41
Minimumloon
• artikel 7:692 B.W.:
 indien arbeid in Nederland wordt verricht
 zijn werkgever en inlener aansprakelijk
voor betaling minimumloon en minimum
vakantietoeslag
 ongeacht het recht dat van toepassing is
op de arbeidsovereenkomst en de
overeenkomst tussen de uitlener en de
inlener
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
42
Minimumloon
• uitzondering:
 indien de werkgever/uitlener is
gecertificeerd
 op basis van NEN-normen
 4400-1 (Nederlandse ondernemingen)
 4400-2 (buitenlandse ondernemingen
die in Nederland werkzaam zijn)
 zie website Stichting Normering Arbeid
(www.normeringarbeid.nl)
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
43
Nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij nieuwe
ziekmelding?
• recht op loon
• recht op uitkering
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
44
Recht op loon
• repeterend ziekteverzuim
• art. 7:629 lid 1 B.W.:
 loondoorbetaling gedurende een tijdvak
van 104 weken
• art. 7:629 lid 10 B.W.:
 één periode van arbeidsongeschiktheid bij
onderbreking van minder dan vier weken
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
45
Oude lijn in jurisprudentie
• geen nieuw recht op loon indien
oorspronkelijke werk niet gedurende
tenminste vier weken volledig is hervat
(qua uren, taken én belasting)
 ktr. Leeuwarden 30-3-2001, JAR
2001/149
 ktr. Amsterdam 7-11-2001, JAR 2002/224
 ktr. Delft 13-12-2001, JAR 2002/49
 hof ’s-Hertogenbosch 3-08-2004, JAR
2004/274
 ktr. Deventer 26-08-2004, JAR 2004/210
 ktr. Eindhoven 10-07-2008, ljn: BD6908
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
46
Oude lijn in jurisprudentie
 hof ’s-Hertogenbosch 20-01-2009, ljn:
BH0656
 ktr. Haarlem 25-02-2009, ljn: BH5169
 hof Leeuwarden 03-03-2009, ljn: BH5236
 ktr. Enschede 23-032-2010, ljn: BN2919
 anders: ktr. Amsterdam 30-01-2001, JAR
2001/43
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
47
Wetsgeschiedenis
• MvA bij de Wet verbetering Poortwachter
(27678, nr. 37a, blz. 27)
 “in de rede ligt dat voor de nieuwe
werkzaamheden een nieuwe
arbeidsovereenkomst wordt aangegaan
als wordt vastgesteld dat de werknemer
blijvend arbeidsongeschikt is voor de
eigen werkzaamheden en binnen het
bedrijf andere passende arbeid
voorhanden is”
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
48
Jurisprudentie vanaf 2009
• nieuwe lijn in jurisprudentie: passend
werk wordt nieuwe bedongen arbeid
waardoor nieuw recht op loon bij ziekte
mogelijk is
 hof ’s-Hertogenbosch 06-01-2009, ljn:
BH0657
 hof Amsterdam 21-07-2009, ljn: BJ4534
 ktr. Utrecht 07-12-2009, ljn: BK5511
 ktr. Amsterdam 01-2-2010, JAR 2010/109
 hof Arnhem 01-06-2010, ljn: BM5554
 hof Arnhem (als nevenzittingsplaats van
het gerechtshof Amsterdam) 29-06-2010,
nr. 200.053.315
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
49
Recht op uitkering
• “wet Amber”: recht WAO- of WIAuitkering indien:
 werknemer ziek uitvalt binnen vijf jaar na
het einde van de wachttijd of binnen vijf
jaar na een beslissing tot toekenning,
herziening of intrekking van de uitkering;
en
 arbeidsongeschiktheid voortkomt uit
dezelfde oorzaak als de
arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan
de oorspronkelijke uitkering was
toegekend c.q. ter zake waarvan
ongeschiktheid voor eigen werk bestond
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
50
Recht op uitkering
• WAO-uitkering:
 vier weken wachttijd
 artt. 39a en 43a WAO
• WIA-uitkering:
 zonder wachttijd
 artt. 48 lid 1 onder b, 50 lid 1 onder b, 55
lid 1 onder b en 57 lid 1 onder b WIA
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
51
Recht op uitkering
• géén recht op WAO- of WIA-uitkering als
arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een
andere oorzaak dan de
arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan
de oorspronkelijke uitkering was
toegekend c.q. ter zake waarvan
ongeschiktheid voor eigen werk bestond
• CRvB 28-07-2010, ljn: BN2796 en
BN2809
 ook geen recht op ZW-uitkering
 vanwege limitatieve opsomming van
gevallen waarin ZW-uitkering kan worden
gedaan in art. 29 lid 2 ZW
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
52
Recht op loon
• HR 30-09-2011, LJN: BQ8134
 wettelijk stelsel brengt met zich mee dat
werkgever niet gehouden is opnieuw loon
tijdens ziekte door te betalen
 indien een werknemer als gevolg van reintegratie andere (passende) arbeid is
gaan verrichten
 zonder dat de passende arbeid bedongen
arbeid is geworden
 en hij na afloop van de periode van 104
weken opnieuw door ziekte uitvalt
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
53
Recht op loon
• anders zou samenhang en evenwicht
tussen de verplichting van de werkgever
tot loondoorbetaling tijdens ziekte en de
verplichting van de werkgever tot reintegratie verstoord raken
• N.B.: betreft werknemer die vanaf 1999
tot 2009 passend werk verrichtte
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
54
Conclusie
• geen recht op loon noch recht op
uitkering indien
 arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit
andere oorzaak; of
 arbeidsongeschiktheid ontstaat na vijf jaar
 tenzij werkgever en werknemer zijn
overeengekomen dat passende arbeid
nieuwe bedongen arbeid is geworden
• CRvB en HR:
 het is aan de wetgever en niet aan de
rechter om in deze lacune in de wet te
voorzien
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
55
Conclusie
• werkgever kan voorkomen dat nieuw
recht op loondoorbetaling tijdens ziekte
ontstaat
 duidelijk overeenkomen dat te verrichten
arbeid passende arbeid is en dat
oorspronkelijke arbeid bedongen arbeid
blijft
 in loop van tijd blijven benadrukken
• maar dan wel:
 potentieel probleem bij
inkomensvoorziening gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemer die na 104
weken passende arbeid verricht en voor
die arbeid opnieuw ziek uitvalt
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
56
Wijziging diverse
verlofvormen
• wetsvoorstellen
 32855: modernisering regelingen voor
verlof en arbeidstijden
 32659: babyverlof (Groen Links)
 32889: bevorderen flexibel werken (Groen
Links en CDA)
 nog aanhangig bij Raad van State: recht
op verzoek tijdelijke aanpassing
arbeidstijden na ouderschapsverlof
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
57
Aanpassing arbeidsduur
(WAA)
• huidige regeling:
 voorwaardelijk recht op vermeerdering of
vermindering arbeidsduur
 bedrijven ≥10 werknemers
 schriftelijk verzoek tot aanpassing
arbeidsduur
 door werknemer > jaar in dienst
 tenminste vier maanden tevoren indienen
 ten hoogste één maal per twee jaar
 beslissing binnen een maand
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
58
Aanpassing arbeidsduur
(WAA)
 afwijzing bij zwaarwegende
bedrijfsbelangen
 spreiding van de uren: redelijkheid en
billijkheid
 niet voor tijdelijke aanpassing arbeidstijd
 niet voor werk in andere functie
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
59
Aanpassing arbeidsduur
(WAA)
• voorgestelde wijzigingen:
 verzoek één maal per jaar mogelijk
 bij onvoorziene omstandigheden verzoek
ook mogelijk:
 binnen een jaar na vorig verzoek
 binnen een jaar na indiensttreding
 ook voor tijdelijke aanpassing arbeidsduur
 voorwaarde dat geen sprake mag zijn van
zwaarwegende bedrijfsbelangen blijft
bestaan
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
60
Ouderschapsverlof (art. 6:1
– 6:9 Wazo)
• huidige regeling:
 onbetaald verlof
 ouderschapsverlofkorting
 per kind tot acht jaar
 26 weken in maximaal twaalf maanden
 werknemer > jaar in dienst
 tenminste twee maanden tevoren melden
 werkgever kan spreiding van de uren
wijzigen op grond van gewichtige redenen
 eigen werk
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
61
Ouderschapsverlof (art. 6:1
– 6:9 Wazo)
• voorgestelde wijzigingen:
 elke gewenste wijze van opname verlof
mogelijk
 weigering alleen bij zwaarwegende
bedrijfsbelangen
 ook als werknemer nog geen jaar in dienst
is
 verklaring oude werkgever omtrent
resterende aanspraak
 werknemer moet werkgever tijdig op
de hoogte stellen
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
62
Pleegzorg- en adoptieverlof
(art. 3:2 Wazo)
• huidige regeling:
 onbetaald verlof
 uitkering 100% dagloon
 vier weken in periode van achttien weken
vanaf dag gelegen twee weken voor de
dag van feitelijke opneming ter adoptie
 slechts ten aanzien van één kind
 tenminste drie weken tevoren melden
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
63
Pleegzorg- en adoptieverlof
(art. 3:2 Wazo)
• voorgestelde wijzigingen:
 vier weken in periode van 26 weken vanaf
dag gelegen vier weken voor de dag van
feitelijke opneming ter adoptie
 niet aaneengesloten periode mogelijk
 deeltijd verlof mogelijk
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
64
Kortdurend zorgverlof (art.
5:1 – 5:8 Wazo)
• huidige regeling:
 doorbetaling 70% van dagloon
 voor noodzakelijke verzorging in verband
met ziekte van:
 echtgenoot of partner
 inwonend kind of pleegkind
 ouder
 twee weken in periode van twaalf
maanden
 melding vooraf
 uitzondering: zwaarwegend bedrijfsbelang
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
65
Kortdurend zorgverlof (art.
5:1 – 5:8 Wazo)
• voorgestelde wijzigingen:
 ook voor personen die deel uitmaken van
huishouding en geen partner, kind of
ouder zijn
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
66
Langdurend zorgverlof (art.
5:9 – 5:14 Wazo)
• huidige regeling:
 onbetaald verlof
 voor verzorging van persoon voor wie
recht op kortdurend zorgverlof bestaat en
die levensbedreigend ziek is
 zes weken in periode van twaalf maanden
 maximaal helft van wekelijkse arbeidsduur
 aaneengesloten periode van maximaal
twaalf weken
 verzoek tenminste twee weken tevoren
 uitzondering: zwaarwegend bedrijfsbelang
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
67
Langdurend zorgverlof (art.
5:9 – 5:14 Wazo)
• voorgestelde wijziging:
 ook voor personen die deel uitmaken van
huishouding en geen partner, kind of
ouder zijn
 beperkingen ten aanzien van spreiding en
wijze van opname vervallen
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
68
Bevallingsverlof (art. 3:1
Wazo)
• huidige regeling:
 uitkering 100% van dagloon
 vanaf zes weken voor vermoedelijke
datum bevalling
 op verzoek: vier weken
 tot tien weken na de werkelijke datum
van bevalling
 langer indien bevalling plaats vindt
vóór zes weken
 twaalf weken indien verlof is ingegaan
vier weken voor vermoedelijke datum
bevalling
 drie weken tevoren melden
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
69
Bevallingsverlof (art. 3:1
Wazo)
• voorgestelde wijziging:
 verlenging verlof als kind na de bevalling
of tijdens het bevallingsverlof vanwege
medische toestand van het kind in
ziekenhuis wordt opgenomen
 eerste zeven dagen niet
 voor zover ziekenhuisopname langer is
dan verlenging van verlof als gevolg van
vroeggeboorte
 alleen bij ziekenhuisopname binnen
periode van oorspronkelijk
bevallingsverlof
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
70
Calamiteiten- en kort verzuimverlof (art. 4:1 Wazo)
• huidige regeling:
 betaald verlof
 noodzakelijk voor:
 zeer bijzondere persoonlijke
omstandigheden
 bevalling echtgenote of partner
 overlijden en lijkbezorging huisgenoot,
(groot)ouder, (klein)kind, broer of
zuster
 vervullen van wettelijke verplichting
zonder geldelijke vergoeding
 uitoefenen actief kiesrecht
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
71
Calamiteiten- en kort verzuimverlof (art. 4:1 Wazo)
 gedurende korte naar billijkheid te
berekenen tijd
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
72
Calamiteiten- en kort verzuimverlof (art. 4:1 Wazo)
• voorgestelde wijzigingen:
 onvoorziene omstandigheden die
onmiddellijke onderbreking van arbeid
vergen
 spoedeisend, onvoorzien en redelijkerwijs
niet buiten werktijd te plannen arts- of
ziekenhuisbezoek van werknemer of
persoon voor wie recht op zorgverlof geldt
 noodzakelijke verzorging op eerste
ziektedag van persoon voor wie recht op
zorgverlof geldt
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
73
Kraamverlof (art. 4:2 Wazo)
• huidige regeling:
 betaald verlof
 na bevalling van echtgenote of partner
 twee dagen in periode van vier weken
vanaf de dag dat kind thuis komt
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
74
Wordt babyverlof
• voorgestelde wijzigingen:
 één week
 uitkering 100% van dagloon ten laste van
AFW
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
75
Recht op thuiswerk
• “Wet aanpassing arbeidsduur” wordt
“Wet flexibel werken”
• werknemer kan ook vragen om
aanpassing van:
 arbeidsplaats
 werktijd
• schriftelijk verzoek tenminste twee
maanden tevoren indienen
• uitzondering voor werkgever met < 10
werknemers vervalt
Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
76

similar documents