RAZEM DO SUKCESU - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Report
Organizator
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RAZEM DO
SUKCESU”
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI
BENEFICJENTÓW OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
NA PRZYKŁADZIE
GMINY KRAMSK
Toruń, 21 września 2012r
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W KRAMSKU
ZAŁOŻYCIELEM
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
„RAZEM DO SUKCESU”
W KRAMSKU
Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W czerwcu 2011 roku w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku na
wspólnym spotkaniu przedstawicieli instytucji
Gminy Kramsk, Agencji Rozwoju Regionalnego
w Koninie oraz Stowarzyszenia na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu zapadła decyzja
o przystąpieniu GOPS w Kramsku do projektu
„Wspólna praca nas wzbogaca” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.2.2.
Wsparcie ekonomii społecznej, którego celem było
założenie Spółdzielni Socjalnej na terenie Gminy
Kramsk.
Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE
TO:
PRZYSZŁOŚĆ
PERSPEKTYWA
SZANSA
NOWY HORYZONT
DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,
CZASEM TAKŻE ZBUNTOWANYCH SZUKAJĄCYCH ŻYCIOWEJ
ODMIANY
I ZAWODOWEJ ALTERNATYWY
•
To dobry instrument dla ośrodka pomocy społecznej w kierunku aktywizacji
klientów pomocy społecznej
Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ETAPY POWSTAWANIA
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
„RAZEM DO SUKCESU”
W KRAMSKU
Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
•
UDZIAŁ W SZKOLENIACH PROJEKTU
„WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA”
STOWARZYSZENIA NA RZECZ SPÓŁDZIELNI
SOCJALNYCH
W POZNANIU I AGENCJI ROZWOJU
REGIONALNEGO
W KONINIE
- OKRES OD 4 SIERPNIA 2011 R. DO CZERWCA 2012 R.
- OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIACH (WSZYSCY
PRACOWNICY GOPS W KRAMSKU)
- MIEJSCA SZKOLEŃ: ZAWIDOWICE GM. PLESZEW - CHAŁAWY
GM. BRODNICA – POZNAŃ – KONIN - KRAMSK
Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
UTWORZENIE „STOWARZYSZENIA
NA RZECZ ROZWOJU GMINY
KRAMSK”
Z WPISEM DO KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
15 WRZEŚNIA 2011 R. STOWARZYSZENIE LICZY OBECNIE
19 CZŁONKÓW
Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
30 LISTOPADA 2011 R. RADA GMINY
KRAMSK PODJĘŁA UCHWAŁY
W SPRAWACH
 ZAŁOŻENIA
SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ
 ODDANIA DO
BEZPŁATNEGO
UŻYTKOWANIA
LOKALU,
STANOWIĄCEGO
OBECNIE SIEDZIBĘ
SPÓŁDZIELNI
 PORĘCZENIA DOTACJI AGENCJI ROZWOJU
REGIONALNEGO W KONINIE
SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ
„RAZEM DO SUKCESU” W KRAMSKU
TWORZĄ DWA PODMIOTY PRAWNE

GMINA KRAMSK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
GMINY KRAMSK ZAREJESTROWANE
15 WRZEŚNIA 2011 R. W KRAJOWYM
REJESTRZE SĄDOWYM

Spółdzielnia Socjalna „ Razem do sukcesu”
w Kramsku została zarejestrowana 19 grudnia
2011 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym
• 2 MAJA 2012 R. SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA ZATRUDNIŁA
PRACOWNIKÓW
I ROZPOCZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG
OPIEKUŃCZYCH
• GOPS w Kramsku zmotywował osoby
bezrobotne do rejestracji w PUP w Koninie, a
tym samym beneficjenci zostali zatrudnieni w
spółdzielni
Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
( W ZAKRESIE OPIEKI)
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
„RAZEM DO SUKCESU”
Planowane przedsięwzięcie założenia spółdzielni socjalnej ma
na celu dostarczenie usług w dwojakim zakresie działalności.
 Opieka nad osobą starszą, przewlekle chorą, samotną
w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi
w środowisku zamieszkania.
 Usługi zlecane przez GOPS w Kramsku, jak również
możliwość korzystania z w/w usług innych osób, które
nie spełniają kryteriów ustawy o pomocy społecznej.
Dostarczenie usług w dni wolne od pracy (soboty, niedziele
i święta) jak również w miarę indywidualnych potrzeb
powyżej ośmiu godzin dziennie.
Drugą formą działalności będzie dostarczanie posiłków dla
szkół w miejscowości Kramsk tj. Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum oraz pracowników szkoły i zainteresowanych
osób prywatnych. Usługi gastronomiczne będą świadczone
również podczas imprez okolicznościowych
i różnych form drobnego cateringu. Dostosowanie bazy
lokalowej stołówki umożliwi w przyszłości rozbudowę usług
gastronomicznych w zakresie cateringu (ciepły posiłek)
dla wszystkich szkół z terenu gminy. Priorytetem spółdzielni
będzie zakup samochodu i zorganizowanie cateringu na
pozostałe szkoły.
Dodatkowo pragniemy uruchomić wolontariat.
Wolontariuszami będą uczniowie gimnazjów i studenci
odbywający praktyki.
Głównym motywem założenia spółdzielni socjalnej było
stworzenie stabilności zatrudnienia dla osób bezrobotnych,
marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rozwijamy sektor ekonomii społecznej na terenie Gminy
Kramsk, co wpisuje się w nowy model polityki społecznej
państwa do rozwiązywania ważnych problemów społecznych na
gruncie środowiska lokalnego.
To właśnie środowisko lokalne oraz liderzy lokalni są najlepiej
zorientowani na potrzeby miejscowego rynku pracy oraz
możliwości wspomagania zatrudnienia osób wyalienowanych
społecznie. Spółdzielnia socjalna będzie wspomagała proces
aktywizacji i integracji osób zatrudnionych jak również
lokalnego środowiska.
Trudności związane z założeniem i działalnością Spółdzielni
Socjalnej „ Razem do sukcesu” w Kramsku
• przekonanie społeczności lokalnej i władz samorządowych
do nowego pomysłu utworzenia spółdzielni socjalnej przez
ośrodek pomocy społecznej,
• rozpoznanie rynku i ukierunkowanie działalności spółdzielni,
a tym samym aktywizacja zawodowa beneficjentów ops
stanowiących kadrę obecnej spółdzielni,
• pozyskanie lidera, osoby która będzie zajmowała
się tworzeniem jak i zarządzaniem przedsiębiorstwem,
• trudności wynikające z czasu oczekiwania
na konkretne dokumenty rejestracyjne – biurokracja,
• brak odpowiedniej wiedzy merytorycznej posiadanej przez
członków założycieli spółdzielni,
• nowa tematyka zagadnień związana z gastronomią.
Zagrożenia dla działalności Spółdzielni Socjalnej
„ Razem do sukcesu” w Kramsku
• rezygnacja lidera – prezesa spółdzielni,
• brak dobrych relacji – kontaktów z władzami
samorządowymi i partnerami (tj. stowarzyszenia
założycielskiego, odbiorców usług),
• brak płynności finansowej,
• niemożność korzystania ze środków finansowania
zewnętrznego,
Przedłużenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kramsku przez
Spółdzielnię Socjalną„ Razem do sukcesu”
Usługi opiekuńcze dla osób
w podeszłym wieku, długotrwale
chorych niepełnosprawnych
w miejscu zamieszkania
47 podopiecznych
13 zatrudnionych opiekunów
Dożywianie 140 dzieci w nowej
stołówce
Pomoc w formie rzeczowej
na zakup posiłku dla klientów OPS
Wolontariat
Usługi specjalistyczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania
6 podopiecznych
1 zatrudniony opiekun
Aktywizacja zawodowa klientów
ośrodka pomocy społecznej
Spółdzielnia partnerem
GOPS w Kramsku
w zakresie realizacji projektów
Unii Europejskiej
Zgodnie z podejściem z perspektywy ekonomii społecznej
za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach
głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane
w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku
lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.
Ekonomię społeczną tworzą ludzie, którzy angażują się
w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają nowe szlaki
i wyszukują nisze dla swoich działań. To ciężka praca, pełna
wzlotów i upadków, ale ciekawych historii zakończonych
sukcesem jest całkiem sporo!
KAŻDY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MOŻE BYĆ ZAŁOŻYCIELEM I PARTNEREM
DZIAŁNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
TRZEBA MIEĆ:
• DOBRY POMYSŁ
• ZAANGAŻOWANIE OSÓB
• CHĘCI DO DZIAŁANIA
Dziękuję za uwagę
Andżelika Łoś
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Kramsku
ORGANIZATOR

similar documents