Prezentare consfatuiri - mate

Report
CONSFĂTUIREA JUDEŢEANĂ
A PROFESORILOR
DE
MATEMATICĂ
12 septembrie 2013
TÂRGOVIŞTE
1
AGENDA ACTIVITĂŢILOR
-
-
Prezentarea raportului de activitate an şcolar
2012-2013
Structura anului şcolar 2013-2014, aprobată
prin ORDIN nr. 3818 din 03.06.2013
Prezentarea noutăţilor privind examenele
naţionale de Evaluare Națională, Bacalaureat
și Evaluare Națională clasa aVI-a 2014
(C.N.E.E.)
Planurile – cadru de învăţământ valabile în
anul şcolar 2013-2014
Programe şcolare valabile în anul şcolar 20132014
2
- Olimpiadele și concursurile naţionale 2014
- Aprecieri privind examenele naţionale din anul
şcolar 2012-2013.(C.N.E.E.)
- Manuale şcolare în vigoare
- Inspecţia şcolară şi pregătirea cadrelor didactice
- Formarea continuă
- Diverse
3
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR
2013-2014
Anul şcolar 2013-2014 începe la data de 1 septembrie
2013, se încheie la data de 31 august 2014 si se structurează
pe doua semestre dupa cum urmează:
SEMESTRUL I





Cursuri – luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie
2013
În perioada 2 - 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5
ianuarie 2014
Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică,
4
9 februarie 2014
SEMESTRUL al II-lea
Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22 aprilie
2014
Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014
Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie
2014
Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin
manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a
educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului
Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână
dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul
programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având
un orar specific.
5




(1) Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri,
însumând 176 de zile lucrătoare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc
următoarele:
a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar
are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4
săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat.
Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care
durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată
desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se
încheie în data de 13 iunie 2014;
6
TEZE AN ŞCOLAR
2013 – 2014
(1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se
susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 20132014 se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014.
7
EXAMENE NAȚIONALE 2014
EVALUARE NAȚIONALĂ –
CALENDAR- ORDINCALCUL MEDIE ADMITERE
BACALAUREAT CALENDAR- ORDIN
EVALUARE NAȚIONALĂ
CLASA AVI-A
8
Planurile –cadru valabile în
anul şcolar 2013-2014
Planurile – cadru:
 Planurile-cadru pentru clasele I-VIII, aprobate prin OM Nr.
3638/11.04.2001
 Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII, filierele
teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate prin OM Nr.
3410/16.03.2009
 Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al
liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral,
aprobate prin OM Nr. 3411/16.03.2009
 Planurile-cadru de învăţământ pentru: clasa a X-a, ciclul inferior al
liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a,
anul de completare; clasele a XI-a/ a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul
superior al liceului, filiera tehnologică cursuri de zi şi seral, aprobate
prin OM Nr. 3412/16.03.2009
9
PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE
ŞCOLARE

PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE ŞCOLARE, în
vigoare, pot fi accesate la adresa:
http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii
afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si
Examinare (CNEE)> Curriculum > Acte
normative emise de MECTS
 Modele de planificări

10
OPȚIONALE
- avizare până la data de 4.10.2013. Un exemplar va
rămâne la I.Ș.J.
- prin OM nr.3806/29.05.2013 a fost aprobata
Programa Școlară pentru disciplina opțională
”Matematică și științe în societatea cunoașterii –
curriculum interdisciplinar integrat pentru matematică,
fizică, chimie, biologie la decizia școlii pentru
învățământul primar și secundar”
( www.edu.ro secțiunile primar, gimnazial și liceal,
programe școlare, curriculum la decizia școlii)
11
Manuale şcolare
Manualele şcolare valabile în anul şcolar 2013-2014
Catalogul manualelor şcolare valabile în învațământul
preuniversitar , în anul școlar 2012-2013 poate fi accesat la
adresa: http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii
afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si
Examinare (CNEE)> Manuale> Liste,
nomenclatoare, centralizatoare, cataloage >Catalogul
manualelor şcolare valabile în învațământul
preuniversitar 2012-2013
12
Calendarul olimpiadei 2014
OIM – 2018 ALBA IULIA, ROMÂNIA !!!!!!!
Etapa pe şcoală – 18 sau 25 ianuarie 2014
Etapa locală/pe sector al municipiului Bucureşti – 15 sau 22 februarie
2014
Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti – 8 martie 2014
Etapa naţională – 7-11 aprilie 2014 – CLUJ NAPOCA
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare
şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în
calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată
prin OMECTS nr. 3035/10.01.2012, publicat în M.O. nr
69/27.01.2012
Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de
matematică, aprobat prin Nota MEN Nr. 30608 /11.02.2013
Locuri ONM 2014,
Clasele V-VI
Nr.
crt.
16
Cl 5
Cl 6
Locuri la
dispozitia Total
judetului 2014
Numar profesori
insotitori
1
1
1
1
Judet
3
DAMBOVITA
Locuri ONM 2014, clasele VII-XII
Nr. crt.
Judet
Cl Cl Cl Cl
7 8 9 10
1
16
3
1
1
Cl
11
Cl
12
2
2
Locuri la
dispozitia Total Nr. prof
judetului 2014 insotitori
1
11
1
DAMBOVITA
14
PROGRAME OLIMPIADE
 PROGRAMA
PENTRU
OLIMPIADA CLASELE V – VIII
2013-2014
 PROGRAMA PENTRU
OLIMPIADA CLASELE IX-XII
2013-2014
15
Pregătirea cadrelor didactice
Direcţii principale de pregătire:





Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – cadru şi
programele şcolare în vigoare
Pregătirea de specialitate şi metodică
Utilizarea manualelor şcolare şi a ghidurilor metodologice
pentru disciplina matematică
Formarea cadrelor didactice în vederea abordării
interdisciplinare a lecţiilor de ştiinţe
Dotarea cabinetelor de matematică şi utilizarea programului
AEL în predare/învăţare/evaluare
16
Priorităţi ale învăţământului preuniversitar
pentru anul şcolar 2013-2014
Mesajul ministrului educației
1. Creşterea
participării şcolare prin:
- asigurarea accesului la educație pentru toți copiii și tinerii, la toate nivelurile
sistemului de învățământ preuniversitar
- planuri de acțiune cu activități concrete pentru sprijinirea elevilor aflați în
dificultate, în vederea asigurării succesului școlar;
- acțiuni de creștere a motivației elevilor pentru a se implica în procesul de
învățare, diminuarea absenteismului și măsuri active de prevenire a
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a mediului educaţional
instituţionalizat;
- corectarea abandonului școlar, prin programe de tip A doua șansă;
- planuri de acțiune coerente cuprinzând activități specifice de consiliere și
orientare școlară și profesională, personalizate, la nivelul județului/al fiecărei
unități de învățământ.
17
2.Asigurarea calităţii procesului instructiveducativ, cu accent pe aspectele vizând:
- parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea
atingerii standardelor naționale și a susținerii cu succes
de către elevi a examenelor naționale;
- tratarea diferențiată și individualizarea predării învățării - evaluării astfel încât să se asigure progresul
școlar al tuturor elevilor;
- aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării
procesului de învățare.
18
3.Dezvoltarea, prin formarea continuă, a
competenţelor profesionale ale cadrelor
didactice, cu accent pe:
-
diagnoza nevoii de formare a cadrelor didactice în
specialitate, argumentată de concluziile inspecției
școlară și de rezultatele la evaluările naționale;
- activități specifice menite să contribuie la dezvoltarea
competențelor de elaborare și evaluare a tipurilor de
itemi propuși la probele de la examenele naționale;
- colaborarea profesională în cadrul comisiilor metodice, a
cercurilor pedagogice etc., în vederea creșterii eficienței
actului didactic.
19
Inspecţia şcolară
Inspecţia de specialitate
În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de
specialitate se va urmări cu precădere:
- Cunoaşterea programei şcolare
- Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii
competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare
- Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în
funcţie de competenţele specifice vizate
- Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea
formelor de activitate
- Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi
- Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare
- Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării
- Portofolii (http://isj-db.ro/?page_id=251)
Observațiile profesorilor metodiști asupra inspecțiilor de
specialitate
20
Identificarea nevoilor de formare a cadrelor
didactice pe discipline
- Implicarea profesorilor metodişti în identificarea
nevoilor de formare
- Înscrierea la cursuri de formare prin CCD sau
alte instituţii
- Cercurile metodice
- Activitatea metodică la nivelul comisiei /
catedrei metodice
- Proiecte/programe
21
FORMARE CONTINUĂ
CADRUL LEGISLATIV
- Cadrul legislativ al formării continue este oferit
de OMECTS nr.5561-7.10.2011.publicat M.O.
Nr. 767-31.10.2011
- Art. 71, 77, 78 referitoare la activitatile
desfasurate la nivelul catedrelor, al comisiilor
metodice si al cercurilor pedagogice
- Art. 75, 77 referitoare la principalele modalitati
de organizare a formarii continue a personalului
didactic
22
LISTA PROFESORILOR METODISTI
SELECTIONAŢI PRIN CONCURSUL DIN ANUL ȘCOLAR 2012 - 2013
(concursul este valabil pe o perioada de 4 ani)














1. TURCU P. IULIANA, COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU' GAESTI
2. ALDICA G MARIA GIZELA, SCOALA GIMNAZIALA 'DIACONU CORESI' FIENI
3. TURCU N. ADRIAN, SCOALA GIMNAZIALA 'SERBAN CIOCULESCU' GAESTI
4. NASTASE S. CARMEN ELENA, SCOALA GIMNAZIALA 'CORESI' TARGOVISTE
5. JOITA C. MARIA MAGDALENA, COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU'
GAESTI
6. IVAN I.MARIUS, LICEUL TEORETIC 'MIHAI VITEAZUL' VISINA
7. STAN T. DANIEL FLORIN, SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI
8. ALEXE I.NICOLETA, SCOALA GIMNAZIALA 'RADU CEL MARE' GAESTI
9. FLOROAICA V. CLAUDIA, LICEUL TEHNOLOGIC 'NICOLAE CIORANESCU'
TARGOVISTE
10. ARSENE FL. AURELIA, COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU' GAESTI
11. TIRCOMNICU A. NICOLAE, LICEUL TEORETIC 'IANCU C VISSARION' TITU
12. GRECU G. CRISTIAN, SCOALA GIMNAZIALA GURA SUTII
13. ALEXE G. IULIAN, LICEUL TEHNOLOGIC 'IORDACHE GOLESCU' GAESTI
14. IONESCU C. GEORGETA, COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU'
GAESTI
23











15. MARIN A. CRISTIAN, COLEGIUL NATIONAL 'VLADIMIR STREINU' GAESTI
16. PAVELESCU T.TEODOR, COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN
CANTACUZINO' TARGOVISTE
17. STOICESCU I. CORNELIU, COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CARABELLA'
TARGOVISTE
18. MARIN N.TATIANA MIOARA, COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN
CANTACUZINO' TARGOVISTE
19. STANCA N. ADRIANA, LICEUL TEHNOLOGIC 'CONSTANTIN BRINCOVEANU'
TARGOVISTE
20. BAICU C. DAN NICOLAE, LICEUL TEHNOLOGIC 'AUREL RAINU' FIENI
21. DUTA M. LIVIU PERTUT, SCOALA GIMNAZIALA MOGOSANI
22. BADEA M. MARILENA CARMEN, SCOALA GIMNAZIALA ADANCA GURA
OCNITEI
23. RADULESCU A.CATALINA, SCOALA GIMNAZIALA NR.3 DOICESTI
24. PAUNESCU N. LIDIA, LICEUL TEHNOLOGIC 'NICOLAE MIHAESCU'
TARGOVISTE
25. VOICULESCU C. CONSTANTIN, SCOALA GIMNAZIALA GHEBOIENI TATARANI
24
COMPONENŢA CONSILIULUI CONSULTATIV
MATEMATICĂ
ANUL ŞCOLAR 2012-2013
PREŞEDINTE: INSPECTOR ŞCOLAR, PROF. LAURA ERCULESCU
SECRETAR: PROF. NĂSTASE CARMEN
 1. Erculescu Laura, Inspector şcolar I.S.J.
 2. Preda Luminiţa, Liceul Tehnologic Constantin Brancoveanu
 3. Popa Teodora Eugenia, C.N. C. Carabella Târgoviște
 4. Aldica Gizela, Școala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni
 5. Alexe Nicoleta, Școala Gimnazială Radu cel Mare Găești
 6. Baicu Dan Nicolae, Liceul Tehnologic Aurel Rainu Fieni
 7. Cătărea Nicoleta, Scoala Gimnazială "Coresi" Targoviste
 8. Dina Viorica , Școala Gimnazială nr. 4 Moreni
 9. Ghinescu Veronica, Școala Gimnazială Radu cel Mare Târgoviște
 10. Ilie Dobrița , Școala Gimnazială Nr. 1 Titu
25

















11. Ion Sorin, Școala Gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa
12. Mâinea Marius, C.N. Vladimir Streinu Găești
13. Mîinea Ramona, Școala Gimnazială Picior de Munte Boboci
14. Manole Lazăr, Liceul Tehnologic Udrea Băleanu Băleni
15. Marinescu Damian, Școala Gimnazială T. Vladimirescu Tgv.
16. Mortici Mirela, Liceul Tehnologic Voievodul Mircea Târgoviște
17. Năstase Carmen, Școala Gimnazială "Coresi" Targoviste
18. Păuna Nicolae, Școala Gimnazială "Coresi" Targoviste
19. Șerbănescu Nicolae, C.E. Ion Ghica Târgoviște
20. Stoicescu Cornel, C.N. C.Carabella Târgoviște
21. Ţârcomnicu Nicolae, Liceul TeoreticI.C. Vissarion Titu
22. Toma Ion, Școala Gimnazială Corbii Mari
23. Turcu Adrian, Școala Gimnazială Șerban Cioculescu Gaesti
24. Turcu Iuliana, C.N. Vladimir Streinu, Găești
25. Zamfir Eugenia, C.E. Ion Ghica Târgoviște
26. Nedelcu Rodica, Liceul tehnologic Nucet
27. Joita Magdalena, C.N. Vladimir Streinu, Găești
26
RESPONSABILI CENTRE METODICE
BĂLENI
MANOLE
LAZĂR
GĂEȘTI
TURCU
ADRIAN
DINA VIORICA
MORENI
PUCIOASA
TÂRGOVIȘTE 1
Grup Școlar Udrea Băleanu Băleni
Școala cu clasele I-VIII
Cioculescu Găești
Școala cu clasele I-VIII
nr. 4 Moreni
ALDICA GIZELA Școala cu clasele
ION SORIN
I-VIII Diaconu Coresi Fieni
0245265340
Șerban 0766339098
0728099084
0730611644
GHINESCU
VERONICA
PĂUNA
NICOLAE
Școala cu clasele
I-VIII Radu cel Mare Târgoviște
Școala cu clasele
I-VIII Coresi Târgoviște
0723554406
TITU
ILIE DOBRIȚA
0723.613565
VOINEȘTI
STROE
GHEORGHE/
VOICULESCU
LILIANA
CATANĂ
DANIELA
Școala cu clasele
I-VIII Pictor N. Grigorescu Titu
Școala Tătărani
Școala Suduleni
0728.216196
TÂRGOVIȘTE 2
LICEE
0723282181
0746.119677
Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu 0723188315
Târgoviște
27
CONCURSURI ŞCOLARE
www.viitoriolimpici.ro
www.luminamath.ro
www.cangurul.ro

Site-uri utile: www.rocnee.eu , www.edu.ro ,
www.ise.ro
28
SĂNĂTATE ȘI MULT
SUCCES
ÎN
NOUL AN ȘCOLAR !
29

similar documents