Logistyka

Report
LOGISTYKA
Ćwiczenie 3
Zapas zabezpieczający
Dla wyznaczania zapasu zabezpieczającego
konieczne jest określenie:
 Odchylenia standardowego popytu w cyklu
uzupełniania,
 wymaganego poziomu obsługi (w ujęciu PNB i SIR)
Zapas zabezpieczający
ZB    PT
Zapas zabezpieczający

Zapotrzebowanie tygodniowe za ostatni rok na
pewien typ śrub stosowanych jako odpowiedzialny
element złączny w montażu pewnej grupy urządzeń
mechanicznych ma charakter stacjonarny i daje się
opisać rozkładem normalnym o wartości średniej
P=1250 sztuk, przy odchyleniu standardowym 325
sztuk. Zamówienia realizowane są w ciągu
tygodnia, bez odchyleń. Dopuszczalne ryzyko
wystąpienia braku w zapasie określono na
poziomie 5%. Zaplanowac poziom zapasu
zabezpieczającego na następny okres.
Zapas zabezpieczający
 PT    T    P
2
P
2
T
2
 PT  325 1  0 1250  325
PNB  95%    1,645
2
2
ZB  3251,645  535
2
Zapas zabezpieczający

Jak na poziom zapasu zabezpieczającego wpływa
wydłużenie cyklu uzupełniania?
T 2
 PT  3252  2  0 2 12502  459,6
ZB  1,645 459,6  756
Zapas zabezpieczający

Jak poziom zapasu zabezpieczającego wpływa na
poziom obsługi klienta?
ZB  300
ZB 300


 0,923 PNB  82%
 PT 325
ZB  500
ZB 500


 1,538  PNB  93%
 PT 325
Zapas zabezpieczający

Dla danych z poprzednich ćwiczeń proszę
wyznaczyć zapas zabezpieczający.
System zamawiania oparty na
poziomie informacyjnym
Model systemu zamawiania oparty na poziomie
informacyjnym:
 Dostawca akceptuje zamówienie złożone w
dowolnym momencie,
 Znany jest stan zapasu wolnego,
 Zamówienie złożone jest gdy stan zapasu wolny jest
niższy od poziomu informacyjnego,
 Zdefiniowana jest wielkość zamówienia (sposób jej
ustalania)
System zamawiania oparty na
poziomie informacyjnym



Poziom informacyjny: ZI=200,
Cykl uzupełniania 3 okresy od złożenia
zamówienia,
Wielkość zamówienia jest stała i wynosi 100
jednostek
System zamawiania oparty na
poziomie informacyjnym
okres
dostawa
Zapas początkowy
Popyt/
wydanie
Zapas
końcowy
Zapas
wolny
250
40
210
310
310
50
260
260
3
260
50
210
210
4
210
30
180
180
5
180
45
135
235
6
135
40
95
195
7
95
25
70
270
170
40
130
230
130
35
95
195
195
40
155
255
1
2
8
100
100
9
10
100
zamówienie
100
100
100
Poziom informacyjny
Zapas początkowy
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zapas informacyjny
ZI  ZB  P  T
Zapas informacyjny
Proszę wyznaczyć w formie tabeli i wykresu zmiany
stanu zapasów dla następujących danych:
 D= 150szt
 T=2JT
 ZI=250szt
 Zp=310szt
 W1=30, w2=50, w3=40, w4=45, w5=40,
w6=35, w7=50, w8=50, w9=45, w10=40,
w11=30, w12=50

similar documents