Consiliul de administra*ie în institu*ia de înv***mânt preuniversitar

Report
Consiliul de administraţie în
instituţia de învăţământ
preuniversitar.
Elaborarea deciziilor .
Seminar cu managerii instituțiilor preșcolare
08.10.2014
N.Sterpu
În agendă:
1. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIN UNITĂŢILE
DE ÎNVĂŢĂMÂNT;
2. Elaborarea unui REGULAMENT PRIVIND
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE;
3. DECIZIA / procesul decizional
Autoevaluare- timp 5 minte
Discutíe-5minute
Managerul educaţional de azi
deţine:
1.Arta de a utiliza
variabilele
2.Arta de a diferenţia
obiectivele, valorile,
punctele de vedere,
interesele
3.Arta de a prevedea
efectele (consecinţele)
unei acţiuni
situaţionale
Ce Vă
reuşeşte mai
bine ?
8.Arta de a învăţa de
la alţii, din proprie
experienţă
7.Arta de a
înregistra
percepţiile altora
9.Arta de a vorbi
15.Arta de a alege între a
scrie şi a vorbi
6.Arta de a şti
10.Arta de a
anticipa reacţiile
14.Arta de a convinge
oamenii
6.Arta de a acţiona în
echipa
11.Arta de a
mobiliza
13.Arta de a
colabora
4.Arta de a
monitoriza
5.Arta de a lucra
cu persoane, în
situaţii dificile
16.Arta de a
gestiona banii
12.Arta de a dirija un Consiliu, o
sedinta, o întrunire.
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIN UNITĂŢILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
• Ca organ de conducere al unităţii de învăţământ, consiliul
de administraţie are atribuţii reglementate de Legea
Învăţământului nr.547 din 21 iulie, 1995, articolul 46.
Organele administrative şi consultative
•
(1) În sistemul de învăţămînt funcţionează
următoarele organe administrative şi consultative:
• c) în instituţiile de învăţămînt preuniversitar:
•
consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt, format din cadrele
didactice şi prezidat de director;
•
consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt,
format din director / preşedinte al CA/, directorii adjuncţi,
contabilul-şef, cadrele didactice alese de consiliul
pedagogic, reprezentanţii părinţilor, ai autorităţii
administraţiei publice locale, elevi
Codul Educatiei
Articolul 49. Organele de conducere ale instituției
de învățămînt general
• (1) La nivelul instituţiei de învăţămînt general
funcţionează:
• a) consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt,
cu rol de decizie în domeniul administrativ, care este
format din: director, un director adjunct, un
reprezentant delegat de administraţia publică din
unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi în care
se află instituţia, trei reprezentanţi ai părinţilor,
delegaţi de adunarea generală a părinţilor, doi
reprezentanţi ai cadrelor didactice, delegaţi de consilul
profesoral, și un reprezentant al elevilor, delegat de
consiliul elevilor din instituţie;
• (2) Consiliul de administraţie este condus de o
altă persoană decît directorul instituţiei de
învăţămînt, desemnată de membrii consiliului
prin vot secret.
•
• (3) La ședințele consiliului de administrație pot
participa reprezentanți ai societății civile și ai
mediului de afaceri.
•
• (4) Consiliul de administraţie funcţionează în baza
unui regulament-cadru aprobat de Ministerul
Educației.
• (5) Consiliul de administraţie al instituției de
învățămînt general are următoarele competenţe:
• a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de
concurs pentru desemnarea directorului instituţiei
de învăţămînt;
• b) participă, prin reprezentanţii săi, la evaluarea
directorului instituţiei de învăţămînt;
• c) avizează bugetul instituţiei;
• d) aprobă planul de dezvoltare al instituţiei;
• e) gestionează resursele financiare provenite din
alte surse decît cele bugetare;
• f) aprobă componenta şcolară a planului-cadru la
nivelul instituției;
Atribuţii ale Consiliului de
Administraţie:
a)Managementul instituţional şi financiar al unităţii de
învăţământ:
• aprobă proiectul de dezvoltare instituţională, elaborat
sub conducerea directorului unităţii de învăţământ;
• adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia
bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
• aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii de
învăţământ; particularizează, la nivelul unităţii de
învăţământ, Regulamentele –tip elaborate de
Ministerul Educaţiei
• Consiliul de administraţie asigură
respectarea prevederilor care
decurg din legi, hotărâri ale
Guvernului, din ordine ale
ministrului ME , din decizii ale
DITS/consiliului raional /local,
din decizii stabilite la nivel de
consiliu pedagogic.
• Membrii consiliului de administraţie
sunt aleși/ desemnați, pentru o
perioadă de 1-3 ani.
• Avizează salarizarea personalului didactic, conform
legii;
• aprobă acordarea premiilor pentru personalul
unităţii de învăţământ, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare;
• îşi asumă, alături de director, răspunderea publică
pentru performanţele unităţii de învăţământ;
• Monitorizează utilizarea surselor financiare în
concordanţă cu planurile operaţionale din
proiectul de dezvoltare instituţională şi planul
managerial pentru anul în curs;
• răspunde de încadrarea în bugetul aprobat, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
• aprobă utilizarea excedentelor * anuale rezultate
din execuţia bugetului ;
• elaborează tematica şi graficul şedinţelor
consiliului de administraţie;
• stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului
de administraţie şi procedurile de lucru;
• avizează acte, documentaţia financiară;
• pune în aplicare hotărârile luate în şedinţa CP.
b) Managementul curriculumului în
unitatea de învăţământ:
• stabileşte şi avizează , în urma consultării cu părinţii, pe
baza resurselor disponibile şi a propunerilor consiliului
pedagogic diferite programe complementare de educație;
• aprobă orarul unităţii de învăţământ;
• aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse
de consiliul profesoral;
• aprobă agenda de control intern ;
• aprobă graficul de control şi evaluare internă;
• Examinează probleme ce ţin de curriculum.
• aprobă prelungirea duratei contractului individual
de muncă şi în anul şcolar următor;
• emite decizia de numire în funcţia de director
adjunct;
• aprobă și revizuieşte anual fişa individuală a
postului, care constituie anexă la contractul
individual de muncă pentru fiecare categorie de
personal;
• stabilește perioadele concediului de odihnă pentru
fiecare cadru didactic;
Managementul administrativ al unităţii
de învăţământ:
administrează componentele bazei
materiale a unităţii de învăţământ;
aprobă acoperirea integrală sau parţială
a cheltuielilor ce ţin de reparaţii curente
şi capitale;
examinează problemele din domeniul
dat, ce solicită alocări speciale;
Preşedintele consiliului de administraţie :
• a) conduce şedinţele consiliului de administraţie;
• b) semnează deciziile luate de către consiliul de
administraţie în situaţiile prevăzute de lege;
• C) colaborează cu secretarul consiliului de
administraţie în privinţa redactării documentelor
necesare desfăşurării şedinţelor, convocării
membrilor şi comunicării deciziilor adoptate;
• D) Preşedintele consiliului de administraţie
desemnează, din rândul salariaţilor unităţii de
învăţământ, ca secretar al consiliului de administraţie,
persoana cu atribuţii de secretar al unităţii de
învăţământ, fără drept de vot.
Secretarul consiliului de administraţie
• a) asigură convocarea membrilor consiliului de
administraţie;
• B) ) redactează lizibil şi inteligibil procesul verbal în
registrul unic al consiliului de administraţie;
• c) aduce la cunoştinţa salariaţilor şi părţilor interesate
hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie;
• d) răspunde de arhivarea documentelor elaborate şi
adoptate de către consiliul de administraţie: registrul unic
în care sunt consemnate procesele verbale redactate în
timpul şedinţelor consiliului de administraţie, decizii luate
în consiliul de administraţie şi alte documente specifice.
Activitatea Consiliului se desfasoara in baza unui regulament.
• Structura unui Proces- verbal de şedinţă
a Consiliului de administraţie
• Proces verbal nr. _ din ___
1. Încheiat astăzi, 2. Participanţi: ___________________________________
3. Ordinea de zi de şedinţă:________________________________
4. Dezbaterea problemelor de pe ordinea de
zi:_______________________________
• 5.Sarcini,
responsabilităţi:__________________________________
• 6. Chestiuni examinate suplimentar_____________________
_______________________________________
7. Următoarea şedinţă: ___________________________
8. Semnaturi:___________________________________________
• Procesele-verbale se înscriu în „Registrul de
procese-verbale ale consiliului de administraţie”,
care se înregistrează în unitatea de învăţământ
pentru a deveni document oficial, se leagă şi se
numerotează.
• Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi
semnează, pentru autentificarea numărului
paginilor şi a registrului.
• Registrul de procese-verbale ale consiliului de
administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale
(rapoarte, programe, informări, tabele, liste,
solicitări, memorii, sesizări etc.).
• Cele două documente oficiale, registrul şi
dosarul, se păstrează în biroul directorului.
Tematica şi graficul Şedinţelor Consiliului de administraţie
-variantăACTIVITATEA/DOCUMENTUL
1 Verificarea şi aprobarea documentelor de proiectare
1.1. Planul de dezvoltare instituţională a unităţii
1.2. Oferta educaţională a unităţii
1.3. Planul managerial anual
1.4. Programe manageriale semestriale
1.5. Proiectul de încadrare a personalui didactic pentru anul viitor
DATA
2 Aprobarea documentelor de evidenţă şi
coordonare
2.1. Statul de funcţii
2.2. Organigrama unităţii şcolare
2.3. Cartea de onoare a unităţii
2.4. Statut instituţie, Regulament de ordine interioară,
Regulament de organizare şi funcţionare
2.5. Dosar legislaţie ( ordine, instrucţiuni, regulamente,
etc.)
2.6. Graficul de control intern al echpei manageriale(pe
domenii de activitate)
• 2.7. Registrul de decizii- legalitatea deciziilor (elaborare,
fundamentare, oportunitate) şi legalitatea constituirii
comisiilor şi catedrelor (număr, reprezentaţi, durată)
• 2.8. Schema orară pe nivel de studiu;
• 2.9. Criterii de evaluare a activităţii personalului didactic în
vederea acordării anumitor premii ;
• 2.10. Planul de şcolarizare aprobat – cuprinderea şi
şcolarizarea copiilor/elevilor
• 2.11. Dosar cu instrumentele interne de lucru ale
directorului pentru îndrumare şi control/programe
operative săptămânale
• 2.12. Dosar privind sănătatea şi siguranţa în muncă
• 2.13. Dosar privind protecţia civilă, etc.
• 2.14. Dosar cu rapoarte anuale/semestriale , privind starea
învăţământului;
• 2.15. Programe de cooperare şi parteneriat locale,
naţionale şi internaţionale, etc.
• 2.16. Planificarea şi evidenţa concediilor
personalului nedidactic şi auxiliar
• 2.17. Promovarea imaginii instituţiei (site,
presă scrisă, TV, elemente de identitate
vizuală, grafic de activităţi, etc.), activitatea
de relaţii publice;
• 2.18. Contracte de, donaţii, închirieri , etc.
• 2.19. Raportul de gestiune financiară pe luna
anterioara.
• Verificarea şi aprobarea documentelor
Compartimentului Contabilitate
• 3.1 Bugetul de venituri şi cheltuieli
• 3.2 Evidenţa fondurilor extrabugetare închirieri, servicii, donaţii, sponsorizări de la
părinţi sau de la alte persoane fizice sau
juridice
• 3.3 Derularea programelor pentru susţinerea
copiilor cu CES, alimentare, alte programe.
• 3.4. Inventarierea-documentaţie;
• Verificarea şi aprobarea documentelor
Compartimentului Administrativ
• 4.1 Administrarea şcolii – autorizare sanitară
de funcţionare, apă curentă, starea localului,
aspect exterior şi interior, funcţionalitate;
• 4.2 Întreţinerea bazei materiale: mobilier, săli
de clasă, uşi, ferestre, table, magazii alimente,
sală de sport, teren de sport, spaţii verzi, lot
şcolar, etc
DEBRIFARE LA SUBIECTUL 1 DIN AGENDA
SEMINARULUI:
• DISCUŢII ÎN GRUP “ Aspecte clare şi domenii vagi
din informaţia relatată”
• TIMP DE LUCRU -10 minute
• Sarcina comună este de completat tabelul:
Este clar şi
aplicabil:
Elementul
NOU
Este neclar:
Cum pot recupera
incompetenţa/
neclaritatea
sursele ce pot fi
utilizate
REFLECŢIE:
Paşi spre elaborarea Regulamentului CA
•
•
•
•
•
Discuţii în grup
Algoritmul elaborării Regulamentului CA
(CE FACEŢI? CUM FACEŢI? CU CINE?)
Prezentare:
Timp de lucru- 10 minute
• "Decizie. Acest ceva pentru care
lumea a fost suspicioasa vreme
indelungata. Câte sunt lucrurile pe
care suntem incapabili sa le facem
din lipsa de hotarire, si câte pentru
ca sunt riscante?
• Pâna când hotărâm sa începem,
ajunge a fi prea tirziu”
• PAULO COELHO
Elaborarea deciziilor în Consiliul de
Administraţie
Care este
ideea
imaginii?
Acrostih “DECIDE”
CONCEPTUL DE DECIZIE-Definiţii
• Decizia :
• A decide înseamnă a alege dintr-o mulţime de
variante de acţiune, ţinând cont de anumite
criterii, pe cea care este considerată cea mai
avantajoasă pentru atingerea unor obiective.
• Decizia de management:
• Decizia de management reprezintă procesul de
alegere a unei căi de acţiune, din mai multe
posibile, în vederea realizării unor obiective, a
carei aplicare influenţează activitatea şi/sau
comportamentul a cel puţin unei alte persoane
decăt decidentul.
• Procesul decizional: este un ansamblu de
activităţi pe care le desfăşoară un individ şi/sau
un grup, confruntaţi cu un eveniment care
generează mai multe variante de acţiune,
obiectivul activităţii fiind alegerea unei variante
care corespunde sistemului de valori al
individului şi/sau grupului
• Elementele procesului decizional:
• Decidentul
• -Obiectivele decizionale
• -Variantele decizionale ( sau de acţiune)
• -Criteriile decizionale ( sau de analiză)
• -Mediul ambiant ( factorii de influenţă)
• -Mulţimea consecinţelor
concluzie :
• decizia este alegerea unei variante
din mai multe alternative posibile
•
• Important să ştii: “DUPĂ O DECIZIE
PRIPITĂ URMEAZĂ CĂINŢA”
Syrus
Etapele procesului decizional
1. identificarea şi analiza problemei;
2. stabilirea obiectivelor;
3. informarea, culegerea, selectarea şi analiza informaţiilor
necesare;
4. elaborarea şi analiza variantelor;
5. alegerea variantei optime;
6. comunicarea (transmiterea) deciziei către cei care urmează
s-o aplice;
7. aplicarea deciziei;
8. evaluarea rezultatelor;
9. plan de masuri corective şi managementul schimbării.
Etapele unui proces decizional
• Etapele procesului decizional:
1. Identificarea problemei;
2. Analiza problemei;
3. Generarea soluţiilor
alternative;
4. Analiza consecinţelor
5. Luarea deciziilor
• Eficienţa deciziei depinde de:
• Calitatea deciziei;
• Acceptarea ei de către cei care o execută sau
sunt afectaţi de ea;
• Calitatea deciziei depinde de :
a)Concentrarea asupra scopului;
b) Disponibilitatea resurselor;
c)Planificarea timpului / etapizarea;
d) fezabilitate( cât de realizabilă)
e)adecvarea.
•
•
•
•
•
•
•
TIPURI DE DECIZII
Din punct de vedere al conţinutului funcţional, deciziile sunt:
Decizii de planificare;
Decizii organizaţionale;
Decizii de conducere;
Decizii de stimulare (a angajaţilor, de exemplu);
Decizii de control.
• După nivelul de elaborare a deciziilor :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Decizii strategice. Sunt deciziile care stabilesc orientările de perspectivă; ele se iau în
colectiv, vizează ansamblul activităţii economice a societăţii comerciale
Decizii tactice. Acestea se iau pentru o perioadă mai mică de un an şi
vizează o activitate sau o subactivitate a societăţii comerciale.
Decizii operaţionale. Sunt decizii repetative, de rutină şi se referă la perioade scurte,
care vizează îndeplinirea obiectivelor specifice şi individuale.
În funcţie de certitudinea atingerii obiectivelor, deciziile pot fi:
Decizii certe
Decizii incerte
Decizii de risc
În raport cu sfera de cuprindere a decidentului deciziile se clasifică astfel:
Decizii individuale. Ele sunt adoptate de către un singur cadru de conducere.
Decizii colective – adoptate în grup.
particularităţi ale deciziei consiliului administrativ :
1. Rezultă din colaborarea a diferitelor persoane din
compartimente diferite (părinţi, pedagogi, elevi, părinţi);
2. solicită un volum mare de muncă;
3. aprobarea deciziei depinde de membrii consiliului (mai
multe persoane);
4. responsabilitatea aparţine mai multor persoane – titulare ale
unor funcţii publice;
5. Presupune derularea unui proces în mai multe etape.
• Cerinţe faţă de decizia consiliului de administraţie
•
•
•
•
•
trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
să fie fundamentată ştiinţific;
să aibă un caracter realist;
să intervină în timp util;
să fie integrată în ansamblul deciziilor administrative
adoptate anterior
• să fie oportună.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Capcane în calea luării deciziilor:
Hazardarea ( “a fi orbit”)
Lipsa cadrului conceptual (nu a fost corect
identificată problema);
Încrederea în propria judecată;
Superficialitatea ;
Repezeala;
Fanatismul;
Lipsa realismului;
Repetarea greşelii;
Neevaluarea procesului decizional.
Structura deciziei
•
•
•
•
• Trei părţi componente:
I .DENUMIREA (COINCIDE CU ORDINEA DE ZI);
II.PARTEA CONSTATANTĂ: PREAMBUL –PARTEA
LEGALĂ PRIN CARE SE CONSTATĂ . TOATE ACTELE
NORMATIVE CARE NE PERMIT A DECIDE, ÎNCEPÂND
CU LEGI-H.G.-REGULAMENTE-ORDINE- DECIZII
ANTERIOR PRIMITE.
(PARTEA A II POATE FI MAI MARE CA PARTEA A III-A)
III PARTEA DECIZIONALĂ: (CONŢINE DE OBICEI “ SE
ALOCĂ; SE DISTRIBUIE...” ŞI NEAPĂRAT MAI
CONŢINE CONTROLUL DE REALIZAREA PREZENTEI
DECIZII...)
•
DECIZIA NR
din…………..
•
•
•
privind aprobarea
Regulamentului de ordine internă
•
•
Avand in vedere:
● propunerile si dezbaterile din Consiliul profesoral, intrunit in sedinta extraordinara in ziua de ………., sedinta consemnata in registrul
de procese-verbale cu nr_____
● avizul Consiliului profesoral,
● art. ___ din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
● statutul Inst Publice....
În temeiul:
● art. 46 (c) din Legea Învatamantului 457 din 21.07.1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
● art. ? din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea Consiliului de administraţie,
● art. ? din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Consiliul de administraţie al IP ____________
•
DECIDE:
•
Art. 1. Se aproba Regulamentul de ordine internă , prezentat in anexa, parte integranta a acestei decizii.
Art. 2. Regulamentul de ordine internă se adduce la cunostinta pana la data de………….. intregului personal salariat, prin afişare în
Centrul Metodic, iar elevilor, pana la aceeasi data, prin prelucrarea acestuia in cadrul unor lectii special pregatite si sustinute de catre
pedagogii/dirigintii claselor.
Art. 3. Regulamentul intern intră în vigoare de la data de……………………….
Art. 4. Respectarea Regulamentul de ordine internă este obligatoriu pentru tot personalul unitatii, pentru elevii si parintii care vin in
contact cu unitatea.
Art .5 Responsabilitatea de executarea prezentei decizii se atribuie ___
•
•
Preşedinte al Consiliului de administraţie,
Secretar
•
•
•

similar documents