raport-2013-sociologie - Institutul de Cercetări Juridice şi Politice

Report
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ŞI POLITICE
SECŢIA SOCIOLOGIE
2013
E V O L U Ţ I A S T R AT I F I C Ă R I I S O C I A L E Î N C O N D I Ţ I I L E
T R A N S F O R M Ă R I I S O C I E TĂ Ţ I I Ş I P E R S P E C T I V E I D E I N T E G R A R E
E U R O P E A N Ă A R E P U B L I C I I M O L D O VA
C O N D U C ĂT O R V I C T O R M O C A N U , D R . Î N S O C I O L O G I E
CHIŞINĂU, 17 DECEMBRIE 2013
Obiectivele proiectului
 reliefarea abordărilor teoretico-metodologice ale structurii şi stratificării





sociale şi stabilirea criteriilor de determinare a acesteia;
elaborarea setului de indicatori (cantitativi şi calitativi, obiectivi şi
subiectivi) în baza căruia să fie determinată stratificarea socială a
populaţiei din Republica Moldova;
identificarea problemelor şi oportunităţilor privind dezvoltarea clasei de
mijloc în R. Moldova, relevarea ponderii populaţiei care se autoidentifică
cu clasa de mijloc;
investigarea procesului de formare şi dezvoltare a diferitor grupuri sociale
de populaţie (fermieri, antreprenori, tineret etc.);
elaborarea şi prezentarea unor recomandări concrete pentru
îmbunătăţirea politicilor sociale şi social-economice;
efectuarea unei analize comparative a structurii şi stratificării sociale a
populaţiei cu alte state din regiune.
Principalele rezultate
Secția Sociologie în a.2013 a efectuat cercetări sociologice la
proiectul instituțional ”Evoluția stratificării sociale în condițiile
transformării societății și perspectivei de Integrare Europeană a
Republicii Moldova”. Director de proiect dr. în sociologie V.
Mocanu. Au fost publicate: 1 – monografie și 43 articole
științifice. Volumul total – 31 c.a. Din care: 4 articole în reviste
editate în străinătate, 11 articole în reviste naționale, ( 5Categoria B şi 6- Categoria C), 11 articole în culegeri din țări
străine, 16 articole editate în culegeri din Republica Moldova. A
fost organizată Masa rotundă cu participare internațională cu
tema ” Factorii sociali ai stratificării populației din localitățile
urbane” în cadrul căreia au fost prezentate și dezbătute
materialele cercetării sociologice în mediul urban.
Obiectivele preconizate pentru anul 2013
 Elaborarea metodologiei de cercetare a structurii şi
stratificării sociale a populaţiei urbane din
Republica Moldova în condiţiile transformării
societăţii şi perspectivei de integrare europeană a
ţării.
 Studierea opiniei populației urbane privind contextul
social-economic al stratificării societății în Republica
Moldova.
Activități realizate și rezultate noi obținute în cadrul
proiectului
 A fost elaborată metodologia de cercetare, eșantionul cercetării şi instrumentariile
cercetării populaţiei urbane. A fost colectată, analizată și prelucrată informația
statistică la tema cercetării, elaborat programul de cercetare sociologică cu scopul
de a identifica procesele stratificării sociale.
 A fost elaborat şi aplicat un chestionar sociologic care a pus în evidenţă opiniile
populației din mediul urban privind factorii, schimbările social-economice şi
politice care s-au produs în R. Moldova în ultimele două decenii şi impactul lor
asupra structurii sociale. A fost colectată informația sociologică primară, necesară
pentru realizarea proiectului instituţional (au fost chestionate 620 persoane din
oraşele Chişinău, Briceni, Bălţi, Străşeni, Călăraşi, Hînceşti, Ştefan Vodă, Comrat
şi Cahul)
 Au fost prelucrate, analizate rezultatele cercetării de teren și publicate 15 articole
științifice în revistele de profil, 4 articole în presa republicană, organizate 18
emisiuni tele-radio, fiind propuse unele subiecte legate de tematica proiectului în
scopul familiarizării cetăţenilor ţării cu factorii sociali care contribuie la obținerea
succesului în viață a populației din localitățile urbane.
 A fost organizată Masa rotundă cu participare internațională cu tema ” Factorii
sociali ai stratificării populației din localitățile urbane”. .
Promovarea ştiinţei şi realizărilor
din sfera ştiinţei şi inovării
Emisiunea TV / Radio
Tematica intervievării
Numele, prenumele
intervievatului
15
30
Tematică sociologică
Tematică sociologică
Dumbrăveanu Andrei
Mocanu Victor
1
Emisiune dedicată Zilei
Internaționale a Copiilor
Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.
Timuș Andrei
6 articole de popularizare a
ştiinţei sociologice
Caraman Iurie
Еженедельник «Пуль
DATE privind deplasările şi stagiile cercetătorilor
peste hotare în anul 2013
Nr.
d/o
Numele, prenumele,
gradul şi titlul ştiinţific,
Anul naşterii
1.
Mocanu Victor,
dr. în sociologie,
cercetător conferenţiar
1961
Polonia
Participare la lucrările conferinței
or. Lublin Universitatea ştiinţifice internaționale «Финансовый
catolică
кризис – развитие и социальноэкономические последствия в
Центральной и Восточной Европе».
2.
Mocanu Victor
dr. în sociologie,
cercetător conferenţiar
1961
România
or. Bucureşti
Institutul Cercetare a
Calităţii Vieţii a
Academiei Române
România
or. Bucureşti
Institutul Cercetare a
Calităţii Vieţii a
Academiei Române
3.
4.
Dumbrăveanu Andrei,
dr. în sociologie,
cercetător conferenţiar
Ţara, denumirea
organizaţiei vizitate
Scopul vizitei, contribuţia la
realizarea activităţilor din cadrul
proiectului (de indicat proiectul);
Participare la Conferinţa știinţifică
internaţională: ”Towards the Good Siciete
– European Perspectives.
Participare la Conferinţa știinţifică
internaţională: ”Towards the Good Siciete
– European Perspectives.
Mocanu Angela,
Polonia
Participare la lucrările conferinței
dr. în sociologie,
or. Lublin Universitatea ştiinţifice internaționale
cercetător conferenţiar catolică
«Финансовый кризис – развитие и
1974
социально-экономические
последствия в Центральной и
Восточной Европе».
Termenul
deplasării
15-19 mai 2013
21-26 septembrie
2013
21-26 septembrie
2013
15-19 mai 2013
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute


Noutatea investigațiilor desfășurate în 2013 în cadrul proiectului instituțional constă în faptul că
pentru prima dată în cercetările sociologice naționale sunt cercetați factorii care contribuie la
diferențierea populației în straturi, aceștia fiind: veniturile, averea, accesul la putere, nivelul de
informare, studiile ș.a. După veniturile obținute respondenții se autoidentifică în felul următor: 1% grupul social alcătuit din oameni foarte bogați (care au tot ce le trebuie, fără restricții de consum), 13%
- grupul social de sus (oameni înstăriți, dar care nu-și permit procurarea obiectelor de lux), 48% grupul social de mijloc (oameni nu prea înstăriți, nevoiți să facă mereu economii), 23% - primul grup
social de jos (oameni prost asigurați, care duc lipsa celor necesare), 11% - al doilea grup social de jos
(care are un nivel de trai scăzut și se află la limita supraviețuirii), 4% - grupul social alcătuit din
oameni foarte săraci (care permanent duce lipsa celor necesare).
Cei mai importanţi factori, care contribuie la obţinerea succesului în viaţă şi respectiv le permite
cetăţenilor o mobilitate mai sporită în ierarhia socială sunt: să ai studii calitative - 87%, să munceşti
mult şi insistent - 86%, să fii ambiţios – 81%. Aceşti factori s-au plasat pe primele trei poziţii,
conform răspunsurilor intervievaţilor noștri. Pe locul patru la acest compartiment s-a clasat factorul :
să ai relaţii cu persoane influente (să cunoşti persoane influente) – 72%. Pe locul cinci, conform
nivelului de importanţă, e să provii dintr-o familie înstărită – 70%. În aceeaşi ordine de idei,
nominalizăm şi alţi factori: să ai părinţi cu studii (65%), să ai relaţii cu oameni din sfera politică
( relaţii politice)- 51%, să dai mită (abilitatea de a oferi mită)- 27%, să fii de o anumită religie – 22%,
sexul persoanei ( să te naşti bărbat sau femeie) – 21%, să fii de o anumită naţionalitate(importanţa
naţionalităţii) – 20%.
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute
 Un factor important al stratificării sociale este nivelul de studii. Conform
datelor cercetării, odată cu creșterea nivelului de instruire a persoanelor,
autoaprecierea poziției lor în ierarhia socială sporește.
Rezultatele cercetării denotă următoarea concluzie: în R. Moldova lipsește
clasa de mijloc, iar societatea rămâne a fi una instabilă. Relevanța socială
constă în faptul că rezultatele investigațiilor vor fi utilizate la elaborarea unei
monografii colective ”Stratificarea socială în Republica Moldova”, în activitatea
didactică, pregătirea doctoranzilor, elaborarea notelor informative și analitice
pe diverse probleme social-politice, organizarea și desfășurarea unor reuniuni
științifice, participarea la emisiuni TV și radio, publicarea articolelor de
popularizare a științei în mass-media națională.
 Potențialul benefic: instituțiile de învățământ superior, liderii politici și de
opinie, structurile de stat, organizațiile neguvernamentale, etc.

Persoane cu venituri ca ale Dvs., din care
grup social credeţi că fac parte?
10
OAMENI FOARTE BOGAŢI / BOGA ȚI,
CARE AU TOT CE LE TREBUIE, FĂRĂ
RESTRICȚII DE CONSUM (GRUPUL…
OAMENI ÎNSTĂRIŢI, CARE NU -ȘI
PERMIT PROCURAREA LUCRURILOR
LUXOASE (GRUPUL SOCIAL DE SUS)
0.8%
13.1%
OAMENI NU PREA ÎNSTĂRIŢI,
NEVOIȚI SĂ FACĂ ECONOMII
(GRUPUL SOCIAL DE MIJLOC)
47.7%
OAMENI PROST ASIGURAŢI, CARE
DUC LIPSA CELOR NECESARE
(PRIMUL GRUP SOCIAL DE JOS)
OAMENI SĂRACI, CARE SE AFLĂ LA
LIMITA SĂRĂCIEI (AL DOILEA GRUP
SOCIAL DE JOS)
CEI MAI SĂRACI OAMENI, LA LIMITA
SUPRAVIEŢUIRII (GRUPUL SOCIAL
CEL MAI DE JOS)
23.1%
10.8%
4.4%
Componentele succesului în viaţă (2013)
Nr.
Factorii succesului în viaţă
Total
răspunsuri
pozitive
Rang
ul
1
să ai studii bune
88,6%
I
2
să munceşti mult şi insistent
86,2%
II
3
să ai ambiţii ( să fii ambiţios)
81,0%
III
4
să ai relaţii cu persoane influente (să cunoşti persoane influente)
71,6%
IV
5
să provii dintr-o familie înstărită
69,6%
V
6
să ai părinţi cu studii
65,5%
VI
7
să ai relaţii cu oameni din sfera politică ( relaţii politice)
51,5%
VII
8
să dai mită (abilitatea de a oferi mită)
27,2%
VIII
9
să fii de o anumită religie
21,9%
IX
10
sexul persoanei ( să te naşti bărbat sau femeie)
21,4%
X
11
să fii de o anumită naţionalitate(importanţa naţionalităţii)
20,3%
XI
Pregătirea cadrelor
LISTA doctoranzilor organizaţiei la 31.12.2012
Nr.
d/o
Numele,
prenumele
1.
Rabei Natalia
2.
Codul şi denumirea
specialităţii
22.00.04 Structura
socială, instituţii şi
procese sociale
Saviţchi Corina 22.00.04 Structura
socială, instituţii şi
procese sociale
Anul Conducător. Numele,
de
prenumele, gradul şi
studii titlul ştiinţific
IV
III
Călcâi Gheorghe, dr. În
filosofie, cercetător
ştiinţific coordonator
Blajco Vladimir, dr.hab. în
sociologie, cercetător
ştiinţific principal
Forma de
studii
(la zi/ fără
frecvenţă)
Fără frecvenţă
La zi
3.
Didenco
Anastasia
22.00.04 Structura
socială, instituţii şi
procese sociale
I
Blajco Vladimir, dr.hab. în
sociologie, cercetător
ştiinţific principal
La zi
4.
Munteanu
Parascovia
22.00.04 Structura
socială, instituţii şi
procese sociale
I
Malcoci Ludmila, dr.hab.
în sociologie, profesor
cercetător
La zi
Pregătirea cadrelor
 În cadrul Seminarului Ştiinţific de profil au fost discutate 3 teze: 2 teze
de doctor habilitat (Toma Toader, România; Găgăuz Olga) și 1 teză de
doctor în sociologie ( Mocanu Ion).
 Blajco Vladimir, dr.hab. în sociologie, cercetător ştiinţific principal
predă cursurile de Sociologie generală la Universitatea de Stat din
Tiraspol.
 Angela Mocanu, dr. în sociologie, cercetător ştiinţific superior predă
cursurile de Psihologie social-economică și Psihologie managerială la
ASEM.
 Caraman Iurie, dr. în sociologie, cercetător ştiinţific superior a fost
Președinte al Comisiei de licență la USM.
Dinamica publicațiilor 2011/2012/2013
N
2011
2012
2013
1
Monografii:
1
1
1
2
Articole din reviste naţionale,Categoria “B”
1
4
5
3
Articole din reviste naţionale,Categoria “C”
12
3
6
4
Articole editate în străinătate
3
-
4
5
Articole editate în culegeri din R. Moldova
22
37
16
6
Articole editate în culegeri din ţări străine
6
9
11
Vă mulțumim pentru atenție!

similar documents