PowerPoint - Spiru Haret

Report
ŞEDINŢA
ADUNĂRII GENERALE
A MEMBRILOR
ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI
“SPIRU HARET”
7 MAI 2014
ORDINEA DE ZI:
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului anual al
Consiliului Coordonator pentru perioada 1 aprilie
2013 – 1 aprilie 2014.
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului anual al
Comisiei de Cenzori pentru perioada 1 aprilie 2013 –
1 aprilie 2014.
3. Alegerea membrilor Consiliului Coordonator A.O.
“Spiru Haret”.
4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a A.O.
“Spiru Haret”.
5. Diverse.
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”

„Scopul Asociaţiei constă în contribuirea la
educarea adolescenţilor sub toate aspectele
dezvoltării acestora (fizică, intelectuală, morală,
estetică, spirituală, emoţională şi socială) prin
menţinerea şi îmbunătăţirea estetică a blocului
de studii, mobilarea şi echiparea sălilor de
clasă ale liceului, precum şi prin instruirea şi
susţinerea cadrelor didactice, a personalului
tehnic şi auxiliar ale Liceului Teoretic „Spiru Haret”
în vederea promovării şi implicării competente
şi active a tinerei generaţii în viaţa socială.”
(Statutul AO „Spiru Haret”)
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”:
PREVEDERI STATUTARE
 În
conformitate cu Statutului A.O. ”Spiru Haret”
în structura organizatorică a Asociaţiei intră
următoarele organe:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Coordonator;
c) Preşedintele;
d) Comisia de Cenzori.
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”:
PREVEDERI STATUTARE
5.2. Organul suprem de conducere al
Asociaţiei este Adunarea Generală a
membrilor acestora, care se întruneşte
ordinar şi extraordinar.
5.3. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
a) Determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
b) Decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
c) Alege si revocă membrii Consiliului Coordonator şi ai Comisiei de
Cenzori;
d) Aprobă dările de seamă ale Preşedintelui Consiliului Coordonator
şi ale Comisiei de Cenzori;
e) Hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei,
desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
f) Hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei;
g) Stabileşte mărimea cotizaţiei de membru.
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”:
PREVEDERI STATUTARE

5.4. Mandatul tuturor organelor alese de
Adunarea Generală este de 1 an.

5.5. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se
convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei,
dar nu mai rar de o dată în an.

5.8. Adunarea Generală este deliberativă numai în
cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din
numărul total al membrilor sau reprezentanţilor
acestora.
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”:
PREVEDERI STATUTARE
5.11. Consiliul Coordonator este organul permanent de conducere
al Asociaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are
următoarea competenţă:
a) Convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei
b) Alege din rândul membrilor Consiliului Coordonator
preşedintele Asociaţiei prin majoritate simplă de voturi, pentru o
perioadă de un an
c) Elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile
principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru
aprobare Adunării Generale
d) Examinează şi aprobă bugetul anual
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”:
PREVEDERI STATUTARE

5.12. Consiliul Coordonator este ales de către Adunarea
Generală pe un termen de 1 an. Componenţa numerică şi
personală a acestuia se decide de către Adunarea Generală.

5.13. Şedinţele Consiliului Coordonator se convoacă la
necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună şi sunt
deliberative în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.

5.16. Prin derogare de la lit. c) pct. 5.3. al prezentului Statut
Consiliul Coordonator este în drept să aleagă, din rândul
membrilor Asociaţiei, membri ai Consiliului Coordonator şi ai
Comisiei de Cenzori în cazul în care membrul ales de
Adunarea Generală în Consiliul Coordonator sau Comisia de
Cenzori şi-a dat demisia şi acest lucru a fost aprobat cu
majoritate de voturi.
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”:
ASPECTE ORGANIZAȚIONALE
Ultima ședință ordinară a Adunării Generale A.O.
”Spiru Haret” a avut loc în data de 28 mai 2013

A fost ales Consiliului Coordonator în
următoarea componență:







Bucataru Sorin
Caragia Vladimir
Gherboveț Valeriu
Sava Elena
Sorocean Vitalie
Vasilescu Grigore
Zubco Angela
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”:
CADRU ORGANIZAȚIONAL

10 iulie 2013 - ședința Consiliului Coordonator
 în
legătură cu cererea de demisie depusă de
Caragia Vladimir și în conformitate cu art. 5.16 al
Statutului, Solcan Alexandru a fost ales membru
al Consiliului Coordonator, iar ulterior Președinte al Consiliului Coordonator AO ”Spiru
Haret”.
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „SPIRU HARET”:
CADRU ORGANIZAȚIONAL

În perioada de dare de seamă au avut loc 14
ședințe ale Consiliului Coordonator la care au
fost examinate aspecte legate de activitatea
AO ”Spiru Haret” în conformitate cu
prevederile statutare.
Fluctuația elevilor 2007 - 2014
1200
1116
1023
1000
932
856
852
865
1078
922
800
600
Elevi
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 1078
30 Scutiți
66
membri cu
2 copii
140 – nici o
achitare
875
Membrii
plătitori
84%
1200
1116
1023
1000
932
922
856
800
600
712
865
852 860
821
763
1078
960 967
852
560
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Elevi
Membri
Adunarea generală A.O. ”Spiru Haret”
7 mai 2014
RAPORTUL CONSILIULUI COORDONATOR AO ”SPIRU
HARET”: ASPECTE FINANCIARE
Venitul
Asociaţiei
cotizaţiile de
membru
taxa de
aderare
150 lei lunar
2000 lei
.
RAPORTUL CONSILIULUI COORDONATOR AO ”SPIRU
HARET”: ASPECTE FINANCIARE
Achitarea cotizaţiei se efectuează în perioada
de 9 luni ale anului de învăţămînt câte 200 lei
lunar.

150 lei x 12 luni = 1800 lei

200 lei x 9 luni = 1800 lei
REPARTIZAREA ACUMULĂRILOR
Cotizație membru
Senatul
elevilor
5%
Liceu
30%
Asociație
15%
Liceu
85%
Asociație
10%
Ajut. Mat.
PROFESORI
55%
Fondul de vară
Taxa de aderare
Asociație
15%
Liceu
85%
RAPORTUL CONSILIULUI COORDONATOR AO ”SPIRU
HARET”: ASPECTE FINANCIARE
ACUMULĂRI – 1 911 200 LEI
FOND DE VARĂ
369 000
TAXA DE
ADERARE
346 000
COTIZAȚIA DE
MEMBRU
1 112 200
DINAMICA ACUMULĂRILOR:
2013
2014
CREŞTERE – 18 %
2014
1 911 200 lei
2013
1 568 100 lei
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
REPARTIZAREA ACUMULĂRILOR
SUMA REPARTIZATĂ: 1 901 785 LEI
Necesitătile
asociatiei
192 000 lei
Centre
28000 lei
Senat
22000 lei
Ajutor material:
profesori
712 040 lei
Baza tehnicomateriala si
didactica
687 650 lei
Ajutor material:
personal tehnic
259 795 lei
AJUTOR MATERIAL 2013/2014
800000
700000
712040
lei
600000
500000
400000
300000
Profesori
Personalul
Tehnic
396231
lei
259795
lei
200000
100000
0
113000
lei
2013
2014
CORPUL PROFESORAL
3 profesori - dr. în
pedagogie
Total 65 profesori
15 - fără
grad didactic
16 - grad
didactic superior
18 - grad
didactic I
19 - grad
didactic II
INVESTIŢII CAPITALE
Baza tehnico-materială și materiale de construcție:
511 950 lei
2014
679 683 lei
2013
0
100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
DIRECŢII DE ACTIVITATE
Consiliului Coordonator s-a axat activitatea pe următoarele direcții principale:

Promovarea parteneriatului şi cooperării cu instituţia de învăţământ,
membrii asociaţiei, precum şi reprezentanţii comunităţilor publice şi private

Acordarea de suport părinţilor prin servicii de informare şi consiliere în
educaţia şi instruirea copiilor

Modernizarea bazei tehnice şi didactico-materiale a liceului

Stimularea implementării modelelor educaţionale performante

Susţinerea implementării programelor socio-culturale

Susținerea elevilor dotaţi şi a tinerelor talente
1. PROMOVAREA PARTENERIATULUI ŞI COOPERĂRII CU
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, MEMBRII ASOCIAŢIEI,
PRECUM ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢILOR PUBLICE
ŞI PRIVATE
 menţinerea
unui feed-back permanent între
Consiliul Coordonator şi membrii Asociației
(participarea la şedinţele cu părinţii)
 Context
nefavorabil - discuţiile din spaţiul public legate
de activitatea asociaţiilor, fundațiilor, donaţiilor ale
părinților din şcoli şi instituţiile preşcolare.
 Din
1078 de elevi înscrişi în liceu, 84% achită cotizaţiile
de membru, 140 n-au achitat de loc cotizaţiile de
membru.
 promovarea
imaginii Asociaţiei prin participarea la
discuţiile din spaţiul public pe probleme legate de
reformarea sistemului educaţional şi optimizarea
procesului instructiv - educativ:
adoptarea noului cod al educaţiei,
 instituirea unui nou model de organizare a
inspectoratului şcolar,
 activitatea asociațiilor de părinţi,
 organizarea sistemului de securitate în şcoli etc).


elaborarea şi aprobarea modificărilor la Regulamentul ”Cu
privire la acumularea cotizațiilor, taxei de aderare și
distribuirea ajutoarelor lunare ale A.O. ”Spiru Haret”

o nouă metodologie de distribuire a ajutorului material oferit
cadrelor didactice – majorare cu 38 - 50 %

elaborarea și aprobarea la ședința comună a Consiliului
Coordonator AO ”Spiru Haret” și a Consiliului de
Administrație a IPLT ”Spiru Haret” din 25 februarie 2014 a
Acordului ”Cu privire la cooperarea Instituției Publice Liceul
Teoretic ”Spiru Haret” și Asociația Obștească ”Spiru Haret”;

dezvoltarea proiectului Carnet Internațional ”ISIC - școlar”.
2. ACORDAREA DE SUPORT PĂRINŢILOR PRIN
SERVICII DE INFORMARE ŞI CONSILIERE ÎN
EDUCAŢIA ŞI INSTRUIREA COPIILOR
a
fost inaugurat Centrul de Consiliere
Psihopedagogică şi Ghidare în Carieră - lansarea
proiectului Academia Părinților;
 atragerea
părinţilor şi a foştilor absolvenţi prin
exemple/istorii de succes în orientarea şcolară şi
profesională a liceenilor.
12 februarie 2014 inaugurarea Centrului de
Consiliere
Psihopedagogică şi
Ghidare în Carieră
3. MODERNIZAREA BAZEI TEHNICE ŞI DIDACTICO MATERIALE A LICEULUI
 acordarea
suportului în efectuarea reparaţiei
edificiului liceului;
 consolidarea
şi software;
bazei didactico-materiale, inclusiv TIC
 susţinerea
renovării şi dotării fondului bibliotecii în
conformitate cu necesităţile procesului instructiveducativ şi recomandările cadrului profesoral;
 asigurarea
cu materiale ilustrativ-didactice.
4. STIMULAREA IMPLEMENTĂRII MODELELOR
EDUCAŢIONALE PERFORMANTE
 susţinerea
eforturilor de elaborare și pilotare a
strategiilor didactice active/interactive;
 inaugurarea
și dotarea Centrului de Elaborare şi
Promovare a Inovaţiilor în Educaţie
 semnarea
acordului de parteneriat cu facultatea
Pedagogie şi Ştiinţe ale Educaţie USM;
 în cadrul centrului a fost organizat seminare cu
participarea dlui profesor universitar Constantin-Șerban
Iosifescu – președintele ARACIP, dlui dr.hab. prof.Vladimir
Guţu, prof. univ. de la Universitatea din Oradea,
inspectoratul şcolar din judeţul Braşov (România);
SEMINAR CU DL PROFESOR UNIVERSITAR CONSTANTIN -ȘERBAN
IOSIFESCU – PREŞEDINTELE ARACIP
A fost acordat suportul necesar pentru desfăşurarea în luna
februarie a seminarului metodologic pentru profesorii liceului
cu participarea dr. conf. Tatiana Cartaleanu şi dr. conf. Olga
Cosovan.
INIŢIEREA ŞI REALIZAREA UNOR PROIECTE
EDUCAŢIONALE INTERINSTITUŢIONALE
5. SUSŢINEREA IMPLEMENTĂRII
PROGRAMELOR SOCIO-CULTURALE
 asigurarea
continuităţii şi unei bune desfășurări a
proiectelor şi programelor de succes lansate
anterior (sărbătorile calendaristice, diferite
concursuri);
ACADEMIA SUCCESULUI

l
CONFERINȚA
„SPIRU HARET”
5. SUSŢINEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMELOR
SOCIO-CULTURALE
 actualizarea
 iniţierea
Civică;
site-ului liceului;
Clubului de Dezbateri şi Implicare
LANSAREA LABORATORULUI MEDIA
6. SUSŢINEREA ELEVILOR DOTAŢI ŞI A
TINERELOR TALENTE
6. Susținerea elevilor dotaţi şi a
tinerelor talente
Participarea la olimpiade şi concursuri
6. SUSŢINEREA ELEVILOR DOTAŢI ŞI A
TINERELOR TALENTE
 premierea
elevilor cu performanțe deosebite la
învățătură (se va face la sfârşit de an şcolar);
 susţinerea
participării elevilor la Conferinţa
Internaţională din or. Salonic (Grecia) sub
conducerea dnei Ludmila Şerbănescu;
 susținerea
activităților Senatului elevilor;
SPECTACOL FOLCLORIC
RECOMANDĂRI

stabilirea şi menţinerea unei legături
permanente cu absolvenţii liceului şi
popularizarea performanţelor obţinute –
crearea asociaţiei alumniştilor „Spiru Haret”;

crearea şi dezvoltarea parteneriatelor cu
agenţii economici în dezvoltarea bazei tehnicomateriale şi didactice a liceului.
STATELE DE PERSONAL
PREŞEDINTE – Alexandru SOLCAN
 CONTABIL - ŞEF – Tamara ZGARDAN
 CASIERĂ, CU SUPLINIREA FUNCŢIEI DE
SECRETARĂ – Irina IORDACHI


similar documents