Građanski odgoj i obrazovanje

Report
Provedba Građanskog odgoja i
obrazovanja u 2014./15. školskoj godini
Nevenka Lončarić Jelačić
viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Status građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom
odgojno-obrazovnom sustavu i stručne pripreme za redovno
uvođenje
 Prvi Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska
prava izrađen je, objavljen i upućen svim školama u Republici
Hrvatskoj 1999. godine.
 Vlada Republike Hrvatske u svojoj odluci od 14. listopada
1999. godine obvezala je Ministarstvo znanosti obrazovanja i
sporta na njegovo provođenje (Klasa: 004-01/99-01/05, urbroj:
5030108-99-18), on se provodio na dobrovoljnoj osnovi.
 Na temelju navedene odluke Vlade i Nacionalnog programa,
Građanski odgoj i obrazovanje postupno se uvodio u odgojnoobrazovni sustav, što je razvidno iz sljedećih dokumenata:
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
• U Nastavnom planu i
programu za osnovnu školu
iz 2006. na str. 24., navodi
se da Nacionalni program
odgoja i obrazovanja za
ljudska prava:
 “obvezuje sve nastavnike”,
 da se može provoditi:
“kroz sve predmete koji
sadrže programske teme
koje su bliske temama
ljudskih prava”,
“kao izborni predmet”,
“kroz izvannastavne aktivnosti
u vidu projekata”,
“kroz izvanškolske aktivnosti”
te
“sustavno kroz cjelokupni
školski plan i program.”
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
• Formulacija “može
se provoditi”
značila je da
provedba nije na
obveznoj već na
dobrovoljnoj
osnovi.
U Nacionalnom okvirnom kurikulumu
za predškolski odgoj i obrazovanje te
opće obvezno i srednjoškolsko
obrazovanje (NOK) iz 2010. godine
nastavlja se s uključivanjem
građanskog odgoja i obrazovanja kao
 ključne kompetencije za
cjeloživotno učenje,
 posebne međupredmetne teme u OŠ
i SŠ (str. 23),
 fakultativnog predmeta u OŠ
 te obveznog predmeta u srednjoj
školi (str. 152).
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i
srednje škole vezano je i za provođenje mjera
najnovije:
• Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN br.
124/2014)
• „2.4. Izraditi i uvesti nacionalne kurikulume
– h) uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja u odgojnoobrazovne institucije kako bi se svim učenicima osigurao
razvoj građanske kompetencije.“
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
 Tijekom 2010. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa započelo je s izradom kurikuluma građanskog odgoja i
obrazovanja kako bi se:
 omogućio sustavni odgoj i obrazovanje svih učenika u
ovome području;
 osiguralo svim učenicima pravo i mogućnost da budu
opremljeni neophodnim životnim kompetencijama u svim
područjima društvenog života
 i ravnopravni s drugim učenicima europskih zemalja s
kojima će trebati surađivati i natjecati se na zajedničkom
europskom tržištu.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Uz stručni tim u izradi
Kurikuluma Građanskog
odgoja i obrazovanja
sudjelovalo je preko 1100
odgojno-obrazovnih
radnika osnovnih i srednjih
škola koji su se odazvali
pozivu Agencije za odgoj i
obrazovanje na stručne
skupove na kojima se
profilirao kurikulum pod
utjecajem primjera dobre
prakse.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Ministarstvo znanosti
obrazovanja i sporta
donijelo je 2012. godine
Odluku o eksperimentalnoj
provedbi i praćenju
provedbe Kurikuluma
građanskog odgoja i
obrazovanja u dvanaest
osnovnih i srednjih škola u
2012./2013. i 2013./2014.
školskoj godini;
Nakon eksperimentalne
provedbe Kurikuluma
GOO-a u 12 osnovni i
srednjih škola, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i
sporta imenovalo je (30.
prosinca 2013.) stručno
povjerenstvo za pripremu
provedbe Građanskog
odgoja i obrazovanja u
školskoj godini 2014/2015.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
1.Građanski odgoj i obrazovanje uvodi se
od školske godine 2014./2015.
obvezno međupredmetno u sve
razrede osnovne i srednje škole.
Uslijedila je javna
rasprava nakon koje 2. Građanski odgoj i obrazovanje uvodi se
kao poseban obvezan predmet u 8.
je Povjerenstvo za
razred osnovne škole te u 1. i 2.
pripremu uvođenja
razred srednje škole, školske godine
Građanskog odgoja
2015./2016., odnosno kad se stvore
i obrazovanja
sve pravne i kurikularne pretpostavke
donijelo 27. lipnja
2014. sljedeće
3. Građanski odgoj i obrazovanje dalje će
zaključke:
se eksperimentalno provoditi u
zainteresiranim školama kao izborni
predmet i srednjim školama kao
fakultativni predmet.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Pripremu programa za
obvezno međupredmetno
provođenje u osnovnim i
srednjim školama odradili
su savjetnici Agencije za
odgoj i obrazovanje.
Dokument je još jednom
stavljen na javnu raspravu
u razdoblju od 18. srpnja
do 19. kolovoza 2014.
U javnoj raspravi pristiglo je 90-tak
primjedbi. Primjedbe su razmotrene i
obrađene te su još jednom izvršene
manje dorade u Programu.
Odluka o Programu i sam Program
međupredmetnih i interdisciplinarnih
Sadržaja Građanskog odgoja i
obrazovanja za osnovne i srednje škole
objavljena je U Narodnim novinama
br. 104 od 28. kolovoza 2014.
Program je dostupan na mrežnim
stranicama Agencije i Ministarstva:
www.mzos.hr , www.azoo.hr
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
1. Metode i
intelektualni alati za
učitelje i učenike
prikladni za učenje i
Tijekom proteklih 15 godina
razvijeni su brojni primjeri dobre prakse poučavanje GOO-a
koji vode
koji su, između ostalog, omogućili razvoj
iskustvenom učenju
Programa građanskog odgoja i
obrazovanja.
1. Razvijene su brojne metode
interaktivnog učenja i poučavanja:
2. Organiziraju se školske, županijske i
državne smotre iz ovog područja.
3. Razvijeni su nastavni materijali
4. Provedena stručna usavršavanja
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Metoda raznih oblika grupnog rada
Metoda suradničkog učenja
Metoda radioničkog učenja
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Metoda projektnog rješavanja
problema i poduzetnosti u
društvenom, prirodoslovnom i
tehničkom području
u suradnji s roditeljima,
građanima,stručnjacima
i predstavnicima lokalnih vlasti,
organizacijama civilnog društva,
razvojnim centrima gospodarskih
tvrtki i znanstvenim istraživačkim
centrima
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
“Želimo pokazati da je vrijedno boriti
se i stvarati i u vrijeme krize i kad
je malodušnost uz siromaštvo
evidentna. Želimo uz rasvjetu
postaviti modernu atletsku podlogu te
po istom principu osuvremeniti dva
košarkaška i malonogometno
igralište.
Sredinom prosinca učenici će projekt,
kao jedan od najizvrsnijih u državi u
segmentu Građanskog odgoja i
obrazovanja, predstaviti u Hrvatskom
saboru pred Odborom za znanost i
obrazovanje. Mnogo radimo i nosi
nas krilatica Nek' su šanse jedan
prema sto, uspjeti moramo, osjećamo
to!”. - kaže A. Cvijetović i učenici, SŠ
“Isidora Kršnjavog” iz Našica
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Metoda simuliranih suđenja
u suradnji s pravosudnim
sustavom radi boljeg
razumijevanja načela
pravne države i učinka istih
na živote građana kao i
boljeg razumijevanja
sustava zaštite ljudskih
prava u Republici
Hrvatskoj.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Metoda volonterskog
rada, u suradnji s
predstavnicima
civilnog sektora
(volonterski centri,
Crveni križ,
CARITAS)
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Intelektualni alati (alata uma) sastoje se
od skupine pitanja ovisno o vrsti
problema koje je potrebno riješiti;
GOO je jedinstven po obrazovanju
koje pruža učenicima u smislu
Metoda mirotvornog rada
korištenja intelektualnih alata koji
osposobljavanje učitelja miritelja i
se mogu uvijek iznova primjenjivati
učenika miritelja – medijacija
na sve odluke koje tijekom života
Tijekom proteklog desetljeća velik broj
trebamo donijeti vezano za pitanja
vlasti, privatnosti, pravde,
učitelja/nastavnika osposobljen je
odgovornosti , rješavanja društvenih
za medijaciju. Oni u školama
problema i sl.;
osnivaju klubove učenika
medijatora ili jednostavno koriste
komunikacijske vještine u radu s
učenicima
Metoda radionice budućnosti –
učenici stječu iskustvo aktivnog ,
kreativnog i inovativnog učenja;
stječu iskustvo osobnog otkrivanja
budućnosti
Alati uma pomažu u razumijevanju
problema, donošenju
argumentiranih odluka, planiranju
aktivnosti, razvijanju osobnih i
grupnih interakcija neophodnih za
uspješno društveno i političko
sudjelovanje u demokraciji.
Učinkovite strategije postavljanja pitanja
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
2. Primjeri dobre prakse: školske, županijske i
državne smotre iz Građanskog odgoja i obrazovanja
Svake godine u organizaciji Agencije i MZOŠ-a održavaju se
školske, županijske i državne smotre iz Građanskog odgoja i
obrazovanja:
1. Smotra Projekt građanin u okviru koje učenici prepoznaju,
istražuju i predlažu rješenje problema svoje lokalne zajednice
održava se redovito od 1998. do 2014. godine. U tim
smotrama godišnje sudjeluje oko 500 učenika razredne
nastave, predmetne nastave i srednjih škola, što znači da je
ukupno 8.000 učenika bilo uključeno u ove građanske
aktivnosti. Osim toga, svake godine sudjeluju i dječji vrtići s
30-tak projekata.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Smotra Zakon u razredu – prema kulturi vladavine prava i
demokraciji“ u suradnji školskog i pravosudnog sustava.
Simulirana suđenja za srednjoškolske učenike – simulacija
sudskog postupka u kojem učenici razvijaju svoju
demokratsku pravnu pismenost, odnosno znanja, vještine i
vrijednosti vladavine prava, uključujući i značenje zakonske
ovlasti u demokraciji, uloge sudaca, sudskog postupka i
sudskih presuda. Dostupno na internetskoj adresi:
http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=1365http://mod.carn
et.hr/index.php?q=watch&id=1364.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Smotra „Simulirana sjednica
Hrvatskog sabora za učenike
srednjih škola“.
Snimka sjednica i dokumenti koje su
izradili i usvojili učenici nalaze se
na mrežnim stranicama
Hrvatskog sabora, Služba za
građane www.sabor.hr ;
„Prijedlog mjera za zapošljavanje
mladih“- 2013.,
„Mjere za osposobljavanje mladih u
obrazovnom sustavu za pristup
fondovima Europske unije“ 2014.,
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Smotra „Da sam zastupnik/zastupnica u Hrvatskom saboru“ za učenike
osnovnih škola
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
3. Nastavni materijali - izvori učenja i poučavanja
dostupni na mrežnim stranicama Agencije
1. Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i
srednje škole, NN br. 104/2014
2. Metode prikladne za učenje i poučavanje u Građanskom odgoju i obrazovanju ( 1999, 2011, 2014 ):
Agencija za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr)
3. Intelektualni alati za učitelje i učenike (2014);Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb (www.azoo.hr)
4. Pravedni medvjedići uče o pravednosti, Priručnik o osnovama demokracije (2011), Zagreb: Agencija za
odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr).
5. Osnove demokracije: Vlast, pravda, odgovornost, privatnost (2010), Zagreb: Agencija za odgoj i
obrazovanje: www.azoo.hr
6. Projekt građanin: Priručnik za nastavnike (2007), Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje
(www.azoo.hr).
7. Zakon u razredu – prema kulturi vladavine prava i demokracije (2012), Zagreb: Agencija za odgoj i
obrazovanje (www.azoo.hr).
8. Zaštita potrošača: Priručnik za učitelje (2011), udžbenik za učenike (2011), Zagreb: Agencija za odgoj i
obrazovanje (www.azoo.hr).
9. Bijela knjiga o međukulturnom dijalogu „Živjeti zajedno jednaki u dostojanstvu“ (2011), Zagreb:
Agencija za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr)
10. Alain de Benoist (2014), Što je to identitet? Matica hrvatska,Vijenac 526, www.azoo.hr
11. Povelja Vijeća Europe o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava CM/Rec (2010.) 7, Odjel
za obrazovanje Vijeća Europe, www.coe.int/edc, www.azoo.hr
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
12. dr.sc. Božo Skoko (2009), Domoljublje, patriotizam, nacionalizam, šovinizam. Država kao
brend – upravljanje nacionalnim identitetom, Matica hrvatska, Zagreb, str. 15-42.,
www.azoo.hr
13. Kako svi nastavnici mogu poduprijeti odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i
ljudska prava: okvir za razvoj kompetencija (2013), Agencija za odgoj i obrazovanje,
www.azoo.hr
• Učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima
osnovnih i srednjih škola podijeljeno je (besplatno)
ukupno 32. 500 primjeraka priručnika iz pojedinih tema
Građanskog odgoja i obrazovanja kroz sustav stručnog
usavršavanja za što su bila osigurana sredstva iz projekata
međunarodne suradnje.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Zakoni: Republika Hrvatska
• Ustav Republike Hrvatske
• Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i pravima nacionalnih
manjina
• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
• Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
• Izborni zakoni Republike Hrvatske - za Sabor, predsjednika, lokalnu
upravu i samoupravu
• Zakon o volonterstvu i Etički kodeks volontera
• Obiteljski zakon
• Zakon o ravnopravnosti spolova
• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Dopunski materijali
• Natpis iz Kneževa dvora u Dubrovniku „Obliti privatorum publica curate“
• Statuti slobodnih hrvatskih gradova (Vinodolski zakon, Dubrovački statuti,
Poljički statuti, Krčki statuti i odredbe o zaštiti žena od nasilja i drugi)
• Interaktivna karta baštinskih ustanova (http://kultura.hr)
• Hrvatska kulturna baština – zbirke po regijama (http://kultura.hr)
• Nematerijalna dobra upisana na UNESCO-vu Listu svjetske baštine
(http://kultura.hr)
• Životopisi i djela - Ruđer Bošković, Marko Marulić, Marko Polo, Ivan
Meštrović, Ladislav Ružićka, Eduard S. Penkala, Dragutin Kramberger,
Vućetić, Nikola Tesla i drugi
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Međunarodni dokumenti
• Opća deklaracija o ljudskim pravima (Universal Declaration of Human
Rights), UN, 1948.
• Konvencija o pravima djeteta (Convention on the Rights of the Child), UN,
1989.
• Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities), UN, 2006.
• Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (European
Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms), VE, 1950.
• Konvencija protiv diskriminacije u odgoju i obrazovanju (Convention
against Discrimination in Education), UNESCO, 1960.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Provedena stručna usavršavanja
od 1999. godine do 2013. i daljnji plan usavršavanja
• Obveznim stručnim usavršavanjem kojeg provodi
Agencija za odgoj i obrazovanje sveukupno je obuhvaćeno od
1999. godine do 2013. godine 29. 685 sudionika;
• Provedena su stručna usavršavanja za sve nastavnike škola u
kojima se eksperimentalno provodio Kurikulum GOO-a i koje
su bile pod stručnim vodstvom Agencije za odgoj i
obrazovanje;
• Učitelji i nastavnici iz eksperimentalnih škola razvili su
primjere dobre prakse međuperedmetnog planiranja i
poučavanja i sudjeluju u stručnim usavršavanjima i
diseminaciji svoje prakse;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
• Organizirano je stručno usavršavanje savjetnika AZOO-a za
provođenje stručnog usavršavanja za međupredmetno
provođenje GOO-a u pojedinim predmetima (Dani Agencije za
odgoj i obrazovanje);
• Na državnim stručnim skupovima za ravnatelje osnovnih i
srednjih škola i na skupovima za ravnatelje voditelje ŽSV-a
ravnatelja, upoznati su svi prisutni ravnatelji s Kurikulumom
GOO-a i njihovom ulogom u provedbi spomenutog
Kurikuluma;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
• Imenovana su 32 voditelja županijskih stručnih vijeća za
građanski odgoj i obrazovanje koji organiziraju 3 do 4
županijska skupa godišnje na kojima sudjeluje 30 do 60
nastavnika.
• Pripremljen je program stručnog usavršavanja u 2014/2015. za
sve učitelje/nastavnike za primjenu kurikuluma GOO-a i
razvoj građanske kompetencije kod učenika (školska,
županijska, međužupanijska i državna razina).
• Odvija se kontinuirana međunarodna suradnja i razmjena
iskustava u ovom području (Vijeće Europe, EU program
Odgoj i obrazovanje 2020) te sudjelovanje u povlačenju
sredstava iz europskih fondova.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
• Od 2012. godine sudjelovanje savjetnika AZOO-a iz područja
nacionalnih programa u periodičnom i redovitom
komparativnom istraživanju o provođenju građanskog odgoja i
obrazovanja u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske za
EURIDICE - istraživačku mrežu Europske unije koja istražuje
i komparativno prikazuje obrazovne podatke u zemljama
članicama EU.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Međupredmetni pristup u provedbi GOO-a temelji se na
načelu racionalizacije, integracije i korelacije
Međupredmetni pristup usmjeren na ishode i postignuća učenika, znači
napuštanje prakse jednokratnog reproduktivnog učenja i poučavanja
disciplinarno odvojenih sadržaja. Umjesto toga, učenje i poučavanje u
različitim područjima postaje horizontalno i vertikalno povezano i
usmjereno na razvoj cjelovite osobe učenika.
To se postiže upotrebom interaktivnih nastavnih metoda pri čemu se
iskustvenim, timskim, suradničkim i radioničkim učenjem, povezano s
istraživanjem, analiziranjem i zaključivanjem, rješava problem, stječe i
razvija znanje, vještine i vrijednosti;
Učenik postaje subjekt procesa učenja jer samostalno propituje i zaključuje o
predmetu učenja, analizira u suradnji s drugim učenicima i iskušava
mogućnosti primjene. Takvo učenje učeniku osigurava dublje
razumijevanje i trajnije pamćenje onoga što uči te vodi do znanja koje je
provjereno i koje se može dalje unaprjeđivati. To je otvoren koncept
cjeloživotnog učenja.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Spiralno-razvojni plan i program GOO-a
• U provedbi programa GOO-a potrebno je osigurati
horizontalno i vertikalno povezivanje odgojno-obrazovnih
ishoda i postignuća učenika;
• Tema, odnosno ishod koji se počeo razvijati na početku
školske godine može se nastaviti razvijati na kraju školske
godine i u sljedećim školskim godinama;
• Nema ponavljanja istog i preklapanja već se postignuća
učenika sustavno razvijaju, proširuju i nadograđuju primjereno
njihovoj dobi i mogućnostima;
• To je razlog zbog kojeg učitelji/nastavnici ne mogu
samostojno planirati nastavu GOO-a već u suradnji s drugim
učiteljima/nastavnicima.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Preporuke za
uvođenje Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih
sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje
škole u školskoj godini 2014./2015.
1. Svi odgojno-obrazovni radnici u školi trebaju se upoznati s
Programom međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja
Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole,
koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za odgoj i
obrazovanje www.azoo.hr
Dostupno na poveznici:
http://www.azoo.hr/images/strucni2014/Građanski_odgojprogram-2014_08_104_2019.pdf
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
2. U okviru školskih stručnih
vijeća potrebno je izraditi
Izvedbeni školski program
međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja
Građanskog odgoja i
obrazovanja za godišnji
plan i program rada školske
ustanove;
3. Izvedbeni školski program
međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja
Građanskog odgoja i
obrazovanja integrira se u
nastavni plan i program
škole i u školski kurikulum
na načelu racionalizacije,
integracije i korelacije;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
4. Osnovne i srednje škole koje još nisu izradile Izvedbeni školski
program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja
Građanskog odgoja i obrazovanja za godišnji plan i program
rada školske ustanove molimo da pripreme izmjene i dopune
godišnjeg plana i programa rada školske ustanove;
5. Potrebno je zajednički planirati i programirati ishode i
teme Građanskog odgoja i obrazovanja pronalaženjem i
usklađivanjem međupredmetnih poveznica u pojedinim
predmetima (nastavnim jedinicama) te izvanučioničkim
aktivnostima;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
6. Preporučamo da se tijekom
školske godine kontinuirano
provode stručni sastanci u
cilju pripreme
međupredmetnih planiranja
i programiranja ishoda
Građanskog odgoja i
obrazovanja;
7. Učiteljima/nastavnicima
preporučamo da jednom
mjesečno uključe razgovore
s učenicima o njihovim
postignućima i
očekivanjima iz područja
Građanskog odgoja i
obrazovanja;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
8. Ravnateljicama i ravnateljima preporučamo da na razini
škole imenuju koordinatora za provođenje
međupremetnog planiranja Građanskog odgoja i
obrazovanja (npr. iz reda učitelja/nastavnika
promoviranih u zvanja mentora i savjetnika, voditelja
stručnih školskih vijeća (aktiva), voditelja županijskih
stručnih vijeća i stručnih suradnika);
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
9. Međusobna pomoć učitelja/nastavnika pretpostavka za uspješnu provedbu Građanskog odgoja i
obrazovanja na školskoj razni;
• zajedničko/timsko planiranje i programiranje;
• predavanje kolega na školskim stručnim vijećima razredne i predmetne
nastave radi predstavljanja primjera dobre prakse na sjednicama
učiteljskog vijeća;
• razmjenjivanje priprema;
• uključivanje učitelja/nastavnika škole kao predavača na stručnim
skupovima u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća;
• predstavljanje aktivnosti u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja i
aktivnosti učenika u zajednici na mrežnoj stranici škole;
• razmjena stručne literature;
• predstavljanje metoda rada prikladnih za pripremu i provedbu
Građanskog odgoja i obrazovanja.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Kontinuirano stručno usavršavanje
učitelja/nastavnika
Pretpostavka za provedbu Građanskog
odgoja i obrazovanja je kontinuirano
Stručno usavršavanje
učitelja/nastavnika u području;
1. planiranja i programiranja
usmjerenog na ishode,
2. interaktivnih metoda učenja i
poučavanja,
3. razumijevanja ključnih pojmova
iz Građanskog odgoja i
obrazovanja
2014./2015. Agencija za odgoj i
obrazovanje će za sve odgojnoobrazovne radnike organizirati
stručna usavršavanja na
županijskoj i državnoj razini.
Informacije o kontinuiranom
stručnom usavršavanju na
temu Građanskog odgoja i
obrazovanja dostupne su na
internetskim stranicama
www.azoo.hr i www.ettaedu.eu
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
11. Na internetskim stranicama
Agencije za odgoj i
obrazovanje možete
pronaći literaturu, stručne
materijale i informacije o
aktivnostima vezanim za
pripremu i provedbu
Građanskog odgoja i
obrazovanja;
12. Pozivamo Vas da redovito
pratite internetske
stranice Agencije za odgoj i
obrazovanje
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
RAZREDNA KNJIGA
Imenik učenika i učenica – praćenje i ocjenjivanje
To može biti opisno praćenje koje utječe
U svakom predmetu razvijaju
na donošenje ocjene iz predmeta.
se ishodi GOO-a na
Učenici koji se ne zalažu u aktivnostima
integriran i interdisciplinaran
GOO-a, nemaju iskazano opisno
način (znanja, vještine i
praćenje.
vrijednosti).
U završno vrednovanje iz pojedinog
Sukladno tome planira se i
predmeta uključuje se i provjera
integrirana provjera postignuća
postignuća iz GOO-a koja se temelji na
učenika na način da to bude
provjeri kompetencija koje je učitelj/
poticajno za učenika.
učiteljica razvijala kod učenika, što je
vidljivo iz pripreme za nastavni sat, sat
razrednika, izvanučioničke aktivnosti, te
učeničke mape osobnog razvoja.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Treba li posebna rubrika?
U nekim predmetima već
postoje rubrike u kojima
se na integrirani način
može vrednovati
postignuće iz GOO-a.
- U Povijesti, Uočavanje
uzročno-posljedičnih
veza;
- u Prirodi, Praktični rad,
- u Kemiji, Rješavanje
problema,
- kod nekih predmeta postoji prazna rubrika,
- rubrike izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
Važno je da učitelji kad dogovaraju ishode koje
će međupredmetno i izvanučionički razvijati
kod učenika dogovore način na koji će
integrirati vrednovanje učenikova
postignuća iz GOO-a, te da učenicima
kažu što se od njih očekuje i kako mogu
utjecati na poboljšanje svoje ocjene….
U rubriku bilježaka u imeniku upisuju se samo
ona zapažanja koja su učitelju/nastavniku u
praćenju napredovanja učenika uočljiva,
učeniku i roditelju razumljiva te koja
učitelju/nastavniku mogu pomoći u konačnom
vrednovanju postignuća učenika u
Građanskom odgoju i obrazovanju;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Što se vrednuje?
Građanska kompetencija koja se sastoji od:
• znanja (činjenično znanje o programskim sadržajima/ pojmovima
GOO-a);
• vještina za primjenu tog znanja (provedbeno znanje; primjena
znanja kroz usvojene vještine; praktični radovi, rješavanje problema,
usvojenost komunikacijskih vještina koja se pokazuju u grupnom
radu, u izgradnji demokratskih odnosa u razredu kroz provedbu
dogovorenih pravila razreda i druge aktivnosti i vještine utvrđene u
Programu GOO-a);
• vrijednosti (iskazivanje kroz učenikovo djelovanje; rezultat
usvojenih znanja i vještina – vrijednosti se ne smiju vrednovati
odvojeno ili zasebno već kao sastavni dio učenikove kompetencije
koja se pokazuje i dokazuje učenikovim djelovanjem).
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Zašto se vrednuje?
• Zbog priznavanja važnosti
građanske kompetencije za
život učenika i razvoj
društva te kao poticajna
komponenta za dobar
učenikov rad, zalaganje ili
dobro obavljenu aktivnost
kao dio elementa ocjene
pojedinog predmeta.
• Učitelji/nastavnici trebaju
upoznati učenike s
elementima praćenja i in
tegriranog ocjenjivanja
postignuća prema
Pravilniku o načinima,
postupcima i elementima
vrednovanja postignuća
učenika u osnovnoj i
srednjoj školi (Narodne
novine broj: 87/08., 86/09.,
92/10. i 105/10.);
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Razredna knjiga - Dnevnik rada
Navesti nastavnu jedinicu prema planu i programu predmeta (npr.
povijesti, hrvatskog jezika, stranog jezika itd.) i označiti da je
obrađena tema/ishod iz Građanskog odgoja i obrazovanja
kraticom GOO;
U rubrici bilježaka navesti temu, ključni pojam ili ishod
Građanskog odgoja i obrazovanja koji je obrađen, odnosno
razvijen ishod na integrirani način u predmetnoj temi;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Razredna mapa Građanskog odgoja i obrazovanja
U razrednu mapu Građanskog odgoja i obrazovanja ulaže se:
Izvedbeni školski program međupredmetnih i interdisciplinarnih
sadržaja GOO-a (prema Programu međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za
osnovne i srednje škole, Narodne novine broj: 104/14.).
Kopija pripreme za izvođenje nastave nastavnog predmeta u kojoj
su jasno označene (podvučene) teme i ishodi Građanskog
odgoja i obrazovanja te najuspješniji uradci učenika, materijali
vezani za izvanučioničke aktivnosti, projekti i slično;
Na razini razreda formira se jedna mapa s odjeljcima: na primjer,
1.a, 1.b, 1.c. U školama koje imaju uvjete mapu mogu formirati
i u e-obliku.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
Učenička mapa osobnog razvoja u Građanskom
odgoju i obrazovanja
“Kako je osmišljeno nadgledanje vođenja učeničke mape u GOO.
Što ako učenik npr. ne vodi mapu? ”
Predlažemo sljedeće:
• učenika treba motivirati i objasniti
– da je evidentiranje i dokumentiranje njegovih postignuća
važno za njega i da mu može koristiti kao podloga u
profesionalnom usmjeravanju i zapošljavanju;
– da evidentira što je otkrio tijekom učenja; što je od toga
bitno za njegov odnos prema drugim ljudima i sebi i kakva
su mu očekivanja, što treba učiniti da bi ih ostvario;
– da navodi razloge za svoje postupanje;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
nastavnici se trebaju dogovoriti da
vode učenike daljnjem otkrivanju
znanja stečenih u okviru pojedinih
predmeta ;
• kroz praktično, inovativno,
izvanučioničko učenje;
• kroz istraživanje i rješavanje
problema u društvenoj zajednici;
• kroz otkrivanje mogućnosti
praktične primjene znanosti u
stvarnom životu:
npr. skupina učenika dobije zadaću
da prikupi podatke i izradi prikaz
(PPT) o inovativnim projektima
koje su pokrenuli mladi,
druga skupina napiše članak o tome
što je utjecalo ili bilo uvjet da
postanu inovatori i objavi ga,
treća skupina pozove nekoga od
inovatora ili znanstvenika s
priznatim inovacijama u razred ili
mu se obrati pismom i td. ;
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
• kroz povezivanje kemije,
biologije i drugih predmeta
s praktičnim istraživanjem u
zaštiti potrošača, zaštiti
okoliša (priručnici za zaštitu
potrošača nalaze se na webu
azoo) i slično, kako je
opisano u Programu
međupredmetnih i
interdisciplinarnih sadržaja
GOO-a za osnovne i srednje
škole.
Kako motivirati slabe
učenike koji ne pišu ni
domaće zadaće, kako od
njih tražiti da vode mape
osobnog razvoja, kad nisu ni
u čemu pokazali svoje
mogućnosti i uspjeh?
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
• Takvi učenici će u
praktičnim aktivnostima
iskušati drugi način učenja –
povezan sa životom te kroz
uspješno rješavanje
problema u suradnji s
drugim učenicima iskusiti
da i oni mogu biti uspješni.
To može biti izvor
motivacije za bolje učenje
ali i prilika da evidentiraju
svoje postignuće.
• Ova tvrdnja temelji se
na povratnim
informacijama nastavnika
koji su s učenicima
provodili takve oblike
učenja u proteklih 15 godina
kada Građanski odgoj i
obrazovanje nije bio
obvezan već izborni sadržaj.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
• Dakle, svrha je mape da služi kao podloga za profesionalno
usmjeravanje učenika, motivator za otkrivanje vlastitih
sposobnosti kroz njegovo društveno angažiranje i praktične
aktivnosti, te za planiranje učenja i osobnog razvoja.
• Za Učeničku mapa osobnog razvoja u Građanskom odgoju i
obrazovanju može poslužiti: bilježnica, fascikl u kojeg učenik
ulaže dokumente i potvrde o npr. realiziranim aktivnostima
dobrovoljnog rada; učenik može sam kreirati korice za
umetanje uradaka i dokumenata.
• Učenik mapu nadograđuje i čuva tijekom cijelog školovanja, u
koju unosi i dokumente o završenim tečajevima, volontiranju i
sl.
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova
ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI!
Dodatne informacije, materijali:
www.azoo.hr/programi
Opširnije na webu:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education
ŽSV odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo ( 3-11-09): Razvijanje temeljnih kompetencija i uvođenje sustava upravljanja
kvalitetom u odgojno – obrazovni rad učeničkih domova

similar documents