Dr.Supakit Sirilak

Report
การวิเคราะห์และการวางแผน
การพัฒนางานสาธารณสุ ขแนวใหม่
4 กรกฏาคม 2013
นพ. ศุภกิจ ศิริลกั ษณ์ พบ., อว., MPHM.
ที่ปรึ กษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิดา้ นเวชกรรมป้ องกัน
konc62 @ yahoo.com
Who is the best doctor?
Doctor
Cure Rate
A
100%
B
80%
C
50%
Do you want to change your mind?
Doctor
Cure Rate
Case
Cure
A
100%
1
1
B
80%
50
40
C
50%
20
10
Two Tiers Concept:
Medicine
( การแพทย์ )
Public Health
( การสาธารณสุ ข )
Individual
Health
( สุ ขภาพบุคคล )
Curative
( รักษา )
Community
Health
( สุ ขภาพชุ มชน )
Prevention
( ป้องกัน )
The Best
The Most
The Excellent Organization
ภาวะผูน้ า
• Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ์
• Team working การทางานเป็ นทีม
• Leadership
• HRHD (Human Resources for Health Development)
การพัฒนากาลังคนด้านสุ ขภาพ
• Knowledge Management & Learning Organization
การจัดการความรู้และเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
• Tools & Technologies เครื่ องมือและเทคโนโลยี
• Others อื่นๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
พอประมาณ
Goal Setting
Balance All
มีเหตุผล
สร้ างภูมิคุ้มกัน
Evidence Based
Situational Analysis
Future Projection
Change Management
Risk Management
ความรู้ + คุณธรรม
Sun Tzu (Sun Zi)
ซุนวู
รู้ เรา รู้ เขา
รบร้ อยครั้งชนะร้ อยครั้ง
รู้ เรา ไม่ ร้ ู เขา
เจ้ าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกันไป
ไม่ รู้ เรา ไม่ รู้ เขา
รบไปก็แพ้ตลอดกาล
Data
ข้ อมูลดิบ
Context : Operation
Purpose : Processing
Information
ข้ อมูลข่ าวสาร
Context : Managerial
Purpose : Decision Making
Knowledge
ความรู้
Wisdom
ภูมปิ ัญญา
Context : Strategy
Purpose : Setting Direction
Imagination
จินตนาการ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (ต่ อ)
วิสัยทัศน์
“ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่ วมสร้ างระบบสุขภาพ
พอเพียง เป็ นธรรม นาสู่สังคมสุขภาวะ”
พันธกิจ
พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้ าง
ภูมิค้ ุมกันต่ อภัยคุกคาม และสร้ างเสริมการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่ วน รวมถึงการใช้ ภมู ิปัญญาไทย
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
แผนพัฒนาสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (ต่ อ)
เป้าประสงค์
1. ประชาชน ชุมชน ท้ องถิ่น และภาคีเครื อข่ าย มีศักยภาพและสามารถสร้ าง
เสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่ วยจากโรคที่ป้องกันได้ หรื อโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรม มีการใช้ ภูมปิ ั ญญาไทยและมีส่วนร่ วมจัดการปั ญหาสุขภาพของ
ตนเองและสังคมได้
2. ระบบสุขภาพเชิงรุ กที่ม่ ุงเน้ นการส่ งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีระบบ
ภูมคิ ้ ุมกัน ที่มีความไวเพียงพอในการเตือนภัย และจัดการปั ญหาภัยคุกคาม
สุขภาพได้
3. ระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการตาม
ปั ญหาสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ ท่ ดี ีระหว่ างผู้ให้ และผู้รับบริการ
4. ระบบบริหารจัดการสุขภาพและการเงินการคลังที่มีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
แผนพัฒนาสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (ต่ อ)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้ าง
สุขภาพ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้ านสุขภาพบนพืน้ ฐานภูมปิ ั ญญาไทย
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ
และภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : มุ่งเน้ นการส่ งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ เพื่อให้ คนไทยแข็งแรงทัง้ ร่ างกาย จิตใจ
สังคม และปั ญญา
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : เสริมสร้ างระบบบริการสุขภาพให้ มีมาตรฐานในทุก
ระดับเพื่อตอบสนองต่ อปั ญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนา
ระบบส่ งต่ อที่ไร้ รอยต่ อ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 : สร้ างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการ
สุขภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรั พยากรให้ มีประสิทธิภาพ
ปั ญหาและการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข
1. กระทรวงสาธารณสุขอ่อนแอลง
2. เกิดผู้เล่นใหม่ในระบบสุขภาพ
3. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพเปลี่ยนไป
4. การขาดประสิทธิภาพ
4 ระบบ 11 บทบาท
1.ระบบบริ การ
2. ระบบส่งเสริ มสุขภาพ
3. ระบบป้องกันและควบคุมโรค
4. ระบบคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ
4 ระบบ 11 บทบาท
1. การกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ กลางของประเทศบนข้ อมูลและฐานความรู้
2. การสร้ างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
3. การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
4. การกาหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่าง ๆ
5. การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
6. การพัฒนากลไกด้ านกฎหมายเพื่อเป็ นเครื่ องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน
7. การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ
8. การกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลของภาครัฐ ท้ องถิ่น และเอกชน
9. การให้ ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพของประเทศ
10. การพัฒนาข้ อมูลข่าวสารให้ เป็ นระบบเดียว มีคณ
ุ ภาพใช้ งานได้
11. การกาหนดนโยบายและจัดการกาลังคนด้ านสุขภาพ
12+1 Health Regions
Governance
HRH and
Financing
Monitoring &
Evaluation
Strategic
implementation
Local
authority
Regional
Health
4-7 Provinces 4-6 Millions
Health
Information
System
• หลักสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา
ความรู้
พลัง
ประชาสั งคม
การเมือง, ภาครัฐ
Multidisciplinary
กระทรวง
สาธารณสุ ข
สปสช./ สปส.
สช.
สสส.
สพฉ.
ผูว้ า่ ฯ
CEO
ท้องถิ่น
Area
Output/ Outcome/ Impact
กองทุนฯ
PPP
How to assess actors: actors mapping
High
• Government party
QI
Q IV
• Health ministry
POWER
• Medical council
• NGOs
• Physicians
Q II
• Consumers
• Hospitals
• Drug industry
Low
Against
Q III
• Drug stores
POSITION
Support
Result Base Management
ผลสัมฤทธิ์ RESULTS
วัตถุประสงค์
OBJECTIVES
ปัจจัยนาเข้ า
INPUT
กิจกรรม
PROCESS
ผลผลิต
OUTPUT
ECONOMY:ประหยัด
EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ
EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล
ผลลัพธ์
OUTCOMES
Management process
Planning
Monitoring
Implementation
Control
Evaluation
Planning
• Process
• For Future Action
• Effectiveness and Efficiency
National Strategy
Policy
Organization Strategy
Level of Plan
• Policy
• Strategic Plan
• Action (Operational) Plan
• Program
• Project
Corporate vs Unit Plan
Strategy : Strategos ; Military commander (Greek)
• มาตรการ/วิธีการที่ทาให้ โอกาสไม่ บรรลุเป้าประสงค์ น้อยที่สุด
• ทิศทางของการดาเนินการขององค์ กร
Strategy is the overall plan
Tactic is the actual mean used to achieve a goal
2
Where will we want to be:
Vision
Goal
Objective
Target
KPI
Impact
Outcome
Output
4 How do we know
3
1
How do we get there:
where we are
Mission
Strategy
Tactic
Activity
Where are we now: Situation analysis
Process
Mission
Vision
•Why do we exist
•What are our main
Products and Services
•Where or What do we
want to be
•How excellent of our
Products and Services
Hierarchy
of Purpose
Vision
Goal
Objective
Target
•How excellent of our
Products and Services
•What is the final effect
(How does it look like)
•What is the effect at the
operation level (Output)
•What is the amount
of effect at the
operational level that can
be measured
Hierarchy
of Action
Mission
•The main final products
and services
Strategy
•The overall plan of
well integrated
measures/actions
Tactic
Activity
•The measure used to
achieve the target
•The daily operations,
frontline actions
Vision
Mission
Goal 1
Strategy 1
Strategy 2
Goal 2
Goal 3
Goal 4
Traditional Approach
M : Mission
V : Vision
O : Objective (Goal)
S : Strategy
A : Action Plan
Core Value
Indicators
Vision
Mission
Goal 1
Objective 1
Goal 2
Objective 1
Goal 3
Goal 4
2
Objective 1
2
Objective 1
2
3
Strategy 1
Strategy 2
Strategy 3
Action
Plan
1. A
2. B
3. C
4. D
Action
Plan
5. A
6. B
7. C
Action
Plan
8. A
9. B
10. C
ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์กร
(SWOT analysis)
การกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์ กร
(Mission & Vision)
การกาหนดกลยุทธ์ ขององค์ กร
(Strategic Direction)
การกาหนดปัจจัยแห่ งความสาเร็จและตัวชี้วดั หลัก
(Key Success Factor / Key Performance
Indicator)
วิเคราะห์ S & W
MC KINSEY’S 7-S
STRUCTURE
STRATEGY
SKILL
SHARED
VALUES
STAFF
(SPECIALIST)
SYSTEMS
STYLE
วิเคราะห์ O&Tโดยใช้ PEST-HEP Analysis
P = Politics
E = Economics
S = Socio-cultural
T = Technology
H = Health
E = Environment
P = People
นโยบาย/กฎเกณฑ์ ของรัฐบาล
เศรษฐกิจ
สั งคม/วัฒนธรรม
วิทยาการแขนงต่ าง ๆ
สุ ขภาวะ
สิ่ งแวดล้ อม
กลุ่มเป้าหมาย
When will we do SWOT analysis
SWOT for improving strategy
Internal Factor ( related 7s)
Strength
Weakness
Existing
Strategy
New
Strategy
Opportunity Threat
External Factor ( related PEST)
SWOT for creating new strategy
Internal Factor
Strength
Weakness
Proposed
Strategy
New accepted
Strategy
Opportunity Threat
External Factor
SWOT/TOWS Matrix
โอกาส
OPPORTUNITIES - O
ภัยคุกคาม
THREATS - T
จุดแข็ง
จุดอ่อน
STRENGTHS - S
WEAKNESSES - W
SO STRATEGY
WO STRATEGY
กลยุทธ์ เชิงรุก
กลยุทธ์ พลิกฟื้ น
(Aggressive Strategies)
(Turn Around Strategies)
ST STRATEGY
WT STRATEGY
กลยุทธ์ การอยู่กบั ที่
กลยุทธ์ ตัดทอน
(Stability Strategies)
(Retrenchment Strategies)
M&E
“No measurement is no development”
Terms
• Monitoring = Measurement
• Evaluation = Measurement + Judgement
Evaluation
1.
2.
3.
4.
Formative vs Summative
External vs Internal
Timing :
Pre - During – Post
Step :
Context (Need)
Feasibility
Input
Process
Input, Outcome, Impact
5. Management
Situation analysis-Planning-Implementation-Evaluation
Evaluation
1.
2.
3.
4.
5.
Unit of Evaluation : Region, Province, District
Point of Evaluation
Use Quantitative & Qualitative
Objective > Subjective Data
Base on any (Existing) Plan
Indicator (ตัวชี ้วัด)
Leading Indicator (ตัวชีว้ ัดนา)
Lagging Indicator (ตัวชีว้ ัดตาม)
Target (เป้าหมาย)
Criteria (เกณฑ์)
Indicator (ตัวชี ้วัด)
Input-Process-Result (Output-Outcome-Impact)
Performance
Productivity
Efficacy
Effectiveness
Efficiency
Equity
Equality
Responsiveness
From strategic plan to operational plan
Project Format การเขียนโครงการ
• Title : ชื่อโครงการ
• Background / Rationale : หลักการและเหตุผล
• Situational Analysis : วิเคราะห์สถานการณ์
• Goal : เป้ าประสงค์
• Objective : วัตถุประสงค์
• Target : เป้ าหมาย
Project Format
• Strategy / Tactic : กลยุทธ์ / กลวิธี
• Method / Activity : กิจกรรม
• Time (Project Period) : ระยะเวลาดาเนินการ
• Budget : งบประมาณ
• Responsible Unit : ผู้ (หน่วยงาน) รับผิดชอบ
• Monitoring / Evaluation :
การติดตามกากับและประเมินผล
• Expected outcome : ผลที่คาดว่าจะได้รับ
Program Format
Task/
Activity
1.A
1.1 a
1.2 b
1.3 c
2.B
2.1 d
2.2 e
……
Objective Target Indicator Baseline Time Budget Responsible
Unit
Thank You for Your Attention

similar documents