1 iulie 2012 - Business Review

Report
Modificări ale legislației privind TVA
Nadia Oanea – Tax Manager – Head of Tax
Măsurile vizează reducerea evaziunii fiscale
şi simplificarea sistemului de TVA pentru
întreprinderile mici
 Ajută măsurile luate IMM-urile?
 Sunt IMM-urile favorizate în raport cu marii plătitori de taxe?
 Sunt măsurile adoptate eficiente în combaterea fraudei în domeniul
TVA?
2
Sumar
1.
Deductibilitatea TVA pentru combustibil, pntru
leasingul și achiziţiile de autoturisme – OUG 125/2011;
OUG 24/2012
2.
Plafonul de scutire TVA pentru întrepinderi mici – OUG
125/2011;
3.
Exigibilitatea TVA la încasare – OG 15/2012
4.
Ce urmează? Regimul forfetar pentru întreprinderi mici
– model UK – lista priorităţilor Guvernului în materie
fiscală
3
1. Deductibilitatea TVA pentru combustibil,
pntru leasingul și achiziţiile de autoturisme –
OUG 125/2011; OUG 24/2012
 Utilizarea în scopuri personale a vehiculelor este dificil de determinat
cu exactitate, și chiar atunci când e posibil, mecanismul aferent este
adesea împovărător;
 Autoritățile române, în baza datelor existente, au apreciat că se
justifică aplicarea unei rate de 50% pentru utilizarea mașinilor în scop
profesional
 Necesitatea de a simplifica modalitatea de percepere a TVA și de a
împiedica evaziunea fiscală cauzată de o evidență contabilă incorectă
și declarațiile fiscale flase.
4
Deductibilitatea TVA la combustibil şi la achiziţiile de autoturisme
1 mai 2009 -31 decembrie 2011
OUG 34/2009:
1 iulie 2012 – la zi
Decizia nr. 2012/232/UE
 Nu s-a dedus taxa pe valoarea
adăugată aferentă de vehicule
rutiere motorizate care sunt
destinate exclusiv
transportului rutier de
persoane, cu o greutate
maximă autorizată care să nu
depăşească 3.500 kg şi care
să nu aibă mai mult de 9
scaune de pasageri, incluzând
şi scaunul şoferului şi nici
taxa aferentă achiziţiilor de
combustibil destinat utilizării
lor
 România a fost autorizată să
aplice o măsură specială de
derogare de la prevederile
Directivei 2006/112/UE în ceea
ce priveşte limitarea dreptului
de deducere a TVA aferentă
achiziţiei, închirierii sau
leasingului de autoturisme
care nu sunt utilizate exclusiv
în scopul desfăşurării
activităţii economice, precum
şi a cheltuielilor legate de
acestea.
5
Deductibilitatea TVA la combustibil şi la achiziţiile de autoturisme
1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012
OUG 125/2011
1 iulie 2012 – la zi
OUG 24/2012
Se limitează deducerea TVA la:
Se permite deducerea a:

50% din taxa pe valoarea adăugată aferentă
achiziţiilor de vehicule rutiere motorizate care
sunt destinate exclusiv transportului rutier de
persoane, cu o greutate maximă autorizată care
să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă
mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi
scaunul şoferului
 50% din taxa aferentă achiziţiilor de
combustibil destinat utilizării pentru vehiculele
care au aceleaşi caracteristici, aflate în
proprietatea sau în folosinţa persoanei
impozabile
50% din valoarea TVA aferenta achiziţiei de
autoturisme şi de carburanţi este maximul
deducerii posibile!

50% din taxa pe valoarea adăugată aferentă
cumpărării, achiziţiei intracomunitare,
importului, închirierii sau leasingului de
vehicule rutiere motorizate care sunt destinate
exclusiv transportului rutier de persoane, cu o
greutate maximă autorizată care să nu
depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai
mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi
scaunul şoferului

50% din taxa aferentă achiziţiilor de
combustibil destinat utilizării pentru vehiculele
care au aceleaşi caracteristici, aflate în
proprietatea sau în folosinţa persoanei
impozabile

50% din taxa aferenta cheltuielilor legate de
vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa
persoanei impozabile,
Limitarea se aplică doar în cazul în care vehiculele
nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii
economice.
6
Deductibilitatea TVA la combustibil şi la achiziţiile de autoturisme
1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012
OUG 125/2011
1 iulie 2012 – la zi
OUG 24/2012
Excepțiile
pentru
care
deductibilitatea
integrală
este
permisă (introduse de OUG 34/2009)
rămân în vigoare:
Excepțiile
pentru
deductibilitatea
integrală
permisă
(introduse
de
34/2009) rămân în vigoare:







vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în
vederea revânzării,
vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu
plată,
vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu
plată, inclusiv pentru activitatea de taxi,
vehiculele utilizate exclusiv pentru:
 intervenţie, reparaţii,
 pază şi protecţie,
 curierat,
 transport de personal la şi de la locul de
desfăşurare a activităţii,
vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept
care de reportaj,
vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi
de recrutare a forţei de muncă
7





care
este
OUG
vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în
vederea revânzării,
vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu
plată,
vehiculele utilizate pentru transportul de persoane
cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi,
vehiculele utilizate exclusiv pentru:
 intervenţie, reparaţii,
 pază şi protecţie,
 curierat,
 transport de personal la şi de la locul de
desfăşurare a activităţii,
vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate
drept care de reportaj,
vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de
agenţi de recrutare a forţei de muncă
Deductibilitatea TVA la combustibil şi la achiziţiile de autoturisme
1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012
Circulara nr. 420167 din 7 februarie 2012

Vehiculele care prin construcţie şi echipare sunt
destinate transportului mixt, respectiv atât
transportului de persoane cât şi transportului de
mărfuri, cum ar fi autofurgonetele, autocamioanele,
autodubele, etc. nu intră sub incidenţa prevederilor
care limitează deducerea TVA, chiar dacă din punct
de vedere al greutăţii şi al numărului de locuri de
pasageri s-ar situa în limitele prevăzute de art. 1451
din Codul fiscal.

Limitarea deducerii pentru combustibil se aplică şi
în cazul vehiculelor care sunt utilizate în cadrul
unui contract de leasing, închiriere, comodat, sau
orice alt tip de contract prin care bunul este pus la
dispoziţia unei persoane impozabile în vederea
utilizării

Limitarea deducerii TVA nu se aplică şi pentru
prestările de servicii legate direct de vehiculele în
cauză, cum ar fi serviciile de reparaţii şi întreţinere
a vehiculelor sau ratele de leasing
8
1 iulie 2012 – la zi
HG 670/2012 – NM Cod Fiscal

Demonstrarea utilizării autoturismului exclusiv
pentru scopul desfăşurării activităţii economice
se demonstrează cu foi de parcurs.

În cheltuielile legate de autovehicule aflate în
proprietatea sau în folosința persoanei
impozabile sunt incluse orice cheltuieli direct
atrebuibile unui vehicul, precum: cheltuieli de
reparații, de întreținere, cheltuielile cu
lubrifianți, cu piesele de schimb, cheltuielile cu
combustibilul utilizat pentru funcționarea
vehiculului.

Utilizarea în scopul activității economice a unui
autovehicul cuprinde, fără a se limita la
acestea: deplasări în țără/străinătate la
clienți/furnizori, prospectarea pieței, deplasări
la locații unde se află puncte de lucru, la bancă,
la vamă, la oficiile poștale, la autoritățile fiscale,
utilizarea autovehiculului de personalul din
conducere în exercitarea atribuțiilor, test drive
la dealearii auto.
Deductibilitatea TVA la combustibil şi la achiziţiile de autoturisme
1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2012
OUG 125/2011
Achiziţie de vehicule =
cumpărarea unui vehicul din România,
importul
achiziţia intracomunitară a vehiculului.
Prevederile privind limitarea
dreptului de deducere a TVA nu sau aplicat pentru ratele de leasing .
Se aplică la TVA aferentă valorii
reziduale.
9
1 iulie 2012 – la zi
OUG 24/2012
Faţă de prevederile
precedente valabile până la 1
iulie 2012, sfera de aplicare a
limitării se extinde asupra:
 Închirierii, leasingului
 Altor cheltuieli legate de
vehiculele respective
(reparaţii, întreţinere, piese
de schimb)
2. Plafonul de scutire pentru întreprinderi
mici
 Un plafon mai ridicat pentru regimul special destinat întreprinderilor
mici constituie o măsură de simplificare, deoarece ar putea reduce
semnificativ obligațiile celor mai mici societăți în ceea ce privește
TVA, regimul special respectiv fiind în același timp opțional pentru
persoanele impozabile. Ca efect global, se așteaptă ca măsura să
amelioreze nivelul general de respectare a obligațiilor privind plata
TVA.
10
Plafonul de scutire TVA pentru întrepinderi mici
 OUG 24/2012 – în vigoare cu 1 iulie 2012
 Punerea în aplicare a Deciziei 2012/181/UE de punere în
aplicare a Consiliului din 26 martie 2012 de autorizare a
României de a introduce o măsură specială de derogare de la
articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al
taxei pe valoarea adăugată, referitoare la majorarea plafonului
de scutire pentru mici întreprinderi de la 35.000 euro la 65.000
euro (220.000 lei).
 Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o
activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul
de scutire este 65.000 euro (220.000 lei) – nu se mai aplică
pro-rata în funcție de perioada rămasă până la sfârșitul anului.
11
Deregistrarea din evidenţa TVA – la cerere
 OUG 125/2011 – în vigoare cu 1 ianuarie 2012
 OUG 24/2012 – în vigoare cu 1 iulie 2012
 Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul anului
calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire (EUR 35.000) poate solicita
scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, în
vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi
depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs (EUR 65.000).
 Solicitarea: între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de
persoana impozabilă.
 Anularea: valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri
de TVA.
 Soluționarea: cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.
 Utilmul decont de TVA: până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost
comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
 Ajustarea TVA:în ultimul decont de taxă depus
 Excepţie: persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din
evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările
de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate
până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.
12
ANAF - Registre
 Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri
de TVA, conform art. 153, a fost anulată
 Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA
conform art. 153
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVA
13
3. Exigibilitatea TVA la încasare – OG
15/2012
 Asigurarea unui cadru fiscal propice redresării IMM-urilor aflate în
situații dificile datorate crizei actuale și a lipsei de lichidități;
 Creșterea vitezei de circulație a banilor în economie;
 Colectarea mai eficientă a taxei pe valoarea adăugată.
14
Ce este sistemul TVA la încasare?
 O excepție de la regula generală privind exigibilitatea TVA, conform
căreia exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator
 Exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale
sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii
 În cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului
TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parţială a
livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen de 90 de zile
calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor
Codului de procedură civilă, exigibilitatea taxei aferente contravalorii
neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică, de la data
emiterii facturii.
 În situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de
lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în
cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de
lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de
procedură civilă.
15
Deducere TVA la beneficiar (art. 145, 146 CF)
 Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o
persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin.
(3)-(8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost
livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.
 Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică
sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amânat până în
momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită
furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana
impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 1342 alin. (6).
Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri,
pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art.
150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160
 Pentru deducerea TVA de pe facturile emise de plătitori care aplciă sistemul TVA la încasare,
este necesară factura plus dovada plății.
 Pentru determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de
bunuri ori a prestării de servicii, care devine exigibilă potrivit prevederilor alin. (3), fiecare
încasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă aplicându-se următorul
mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, în cazul cotei
standard, şi 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse.
16
Cine aplică sistemul TVA la încasare?
 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153,
care au sediul activităţii economice în România conform art. 125^1 alin.
(2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu
depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.
 Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este
constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de
servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a
operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul
livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi
133, realizate în cursul unui an calendaristic.
 Persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România
conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de
TVA conform art. 153 în cursul anului calendaristic curent, începând
cu data înregistrării în scopuri de TVA
 Nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup
fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8)
17
Începând de când se aplică sistemul de TVA la încasare?
 1 ianuarie 2013
 Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul
TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv
este inferioară plafonului de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la
încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din
anul următor celui în care nu a depăşit plafonul.
 Ca excepție, în situaţia în care persoana impozabilă este înregistrată din
oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la
încasare, acestea aplică sistemul de la data înscrisă în decizia de
înregistrare în registru.
 Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a
persoanelor impozabile depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei,
sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale
următoare celei în care plafonul a fost depăşit.
18
Înscriere/radiere în Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare
Anul
Tip plătitor TVA
De când se aplică / nu se mai
Tip notificare
aplică sistemul
Notificare privind CA 1
oct.11-30 sep.12 mai
mică de 2.250.000
25.oct.12 RON
01.ian.13
dacă nu notifică
01.ian.13
Data
Persoane inregistrate ca plătitori TVA la
2013 data de 30 sep 2012
În cursul
anului
Contribuabili nou înregistrați în scop de data înregistrării în scop de
2013
TVA în 2013
TVA
-
2014
data înregistrării în scop de TVA
25 a lunii următoare
Plătitori de TVA înregistrați anterior lui perioadei fiscale în care s- notificare CA 2013
2013, care au avut obligația aplicării cu a depășit plafonul de
(până la momentul
1 ian.13
2.250.000 RON
depășirii)
Nu se depune
notificare
Radiere începând cu prima zi a
perioadei fiscale următoare celei în
care a depus notificarea
Radiere începând cu data înscrisă în
decizia de radiere din registru
Persoane inregistrate ca plătitori TVA la
data de 01 ian 2014 si care nu au
aplicat in 2013 sistemul de TVA la
incasare
Înscriere în Registru începând cu 1 a
perioadei fiscale următoare celei în
care a depus notificare
Notificare privind CA
2013 mai mică de
25.ian.14 2.250.000 RON
Contribuabili nou înregistrați în scop de data înregistrării în scop de
TVA în 2014
TVA
-
data înregistrării în scop de TVA
25 a lunii următoare
Plătitori de TVA înregistrați anterior lui perioadei fiscale în care s- notificare CA 2013
2014, care au avut obligația aplicării cu a depășit plafonul de
(până la momentul
1 ian.14
2.250.000 RON
depășirii)
Radiere începând cu prima zi a
perioadei fiscale următoare celei în
care a depus notificarea
19
Sistem obligatoriu sau opțional?
 Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare este
obligatorie.
 Excepția de la regula generală de exigibilitate este permisă conform
articolului 66 din DIrectiva Consiliului 2006/112/EC:
“Articolul 66
Prin derogare de la articolele 63, 64 si 65, statele membre pot stabili
exigibilitatea TVA, in ceea ce priveste anumite tranzactii sau anumite categorii
de persoane impozabile, la unul dintre urmatoarele momente:
...(b) nu mai tarziu de momentul in care se primeste plata; ...”
 Sistemul ar trebui să fie opțional: Directiva 2010/45/CE de modificare a
Directivei TVA, care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013:
“Articolul 167a
Statele membre pot furniza o schemă opțională conform căreia dreptul de
deducere al unei persoane impozabile pentru TVA care devine exigibilă în
conformitate cu prevederile Articolului 66 (b) să fie amânat până la momentul în
care TVA aferentă bunurilor și serviciilor furnizate persoanei impozabile să fie
plătite către furnizorul acesteia. …”
20
Tranzacțiile pentru care se aplică sistemul TVA la încasare

Se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, conform prevederilor
art. 132, sau locul prestării, conform prevederilor art. 133, se consideră a fi în
România.

Nu se aplică pentru:
a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este
persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 152^3 alin. (10) sau
art. 160;
b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;
c) în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1-152^3;
d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este
încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă
pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice,
persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber
profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică;
e) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o
persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.
21
Măsuri tranzitori (art. 134^2, alin. (7) CF)
Facturi emise înainte de
Faptul generator de taxă după Factură pe
intrarea în sistemul TVA la
intrarea în sistem
contravaloarea totală
încasare
Factură pe
contravaloarea parțială
Facturi emise după ieșirea
Faptul generator de taxă după Factură pe
din sistemul TVA la
ieșirea din sistem
contravaloarea totală
încasare
Factură pe
contravaloarea parțială
22
Încasată Da/Nu
Regula generală
Încasată Da/Nu
Sistemul TVA la încasare doar
pentru diferența de facturat după
intrarea în sistem
Încasată Da/Nu
Se continuă aplicarea sistemului
TVA la încasare
Încasată Da/Nu
Se menține sistemul doar pentru
valoarea facturată înainte de
ieșirea din sistem
Diferențe tratament TVA față de regula generală
Regula generală
Sistemul TVA la încasare
Ajustarea bazei impozabile
Ajustarea bazei impozabile
taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre
evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile
şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale
operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.
Tratament diferit, în funcție de tipul evenimentului care
ajustează baza de impozitare.
Cota de TVA aplicabilă
Dacă evenimentele menţionate la art. 138 intervin după
cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii , taxa este
exigibilă la data la care intervine evenimentul.
Cota de TVA aplicabilă
Cota în vigoare la data la care intervine faptul
generator.
Excepții pentru care se aplică cota de la data
exigibilității, cu regularizare pentru aplicarea cotei de la
data livrării, în cazul schimbării de cote.
cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care
intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care
este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte
de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în
vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la
care a fost încasat avansul.
În cazul schimbării cotei se va pro.ceda la regularizare
23
4. Ce urmează? Regimul forfetar pentru
întreprinderi mici – model UK – lista
priorităţilor Guvernului în materie fiscală
 Regimul forfetar este destinat simplificării procedurilor administrative
la nivelul întreprinderilor mici în sensul eliberării acestora de anumite
obligaţii de înregistrare a TVA aferente achiziţiilor şi livrărilor sale.
24
Cum ar trebui să se calculeze TVA de plată
 Persoane eligibile: Cifră de afaceri sub 168.000 GBP
(150.000 EURO).
 Persoanele care aplică acest regim forfetar calculează taxa
prin aplicarea un procent asupra cifrei de afaceri a perioadei
fiscale. Taxa rezultată din acest calcul reprezintă TVA de
plată.
 Cota forfetară de impozitare diferă în funcţie de sectorul
de activitate. Fiecărui sector de activitate îi este atribuită o
cotă forfetară (mult mai mică decât cota standard de
TVA).
25
Avantaje și dezavantaje ale regimului forfetar TVA
 Principalul avantaj al acestui regim este economia de timp realizată prin
reducerea obligaţiilor de înregistrare şi declarare. Decontul de TVA se
depune trimestrial.
 O persoană care realizează cu preponderenţă operaţiuni scutite de TVA sau
cărora li s-ar aplica o cotă redusă de TVA, prin aplicarea regimului forfetar ar
plăti TVA mai mult la buget decât ar plăti prin aplicarea regimului normal de
taxă, întrucât în cifra de afaceri la care se calculează cota forfetară se includ
şi operaţiunile scutite de TVA sau cărora li se aplică o cotă redusă.
 Operaţiuni realizate în afara regimului forfetar:



Achiziții de bunuri de capital
achiziţii intracomunitare de bunuri,
achiziţii intracomunitare de servicii pentru care se aplică taxarea inversă
26
Thank you
Mrs Nadia Oanea – Tax Manager
Head of Tax Department
0756 085 517
Baker Tilly Klitou and Partners SRL
Splaiul Independenței, nr. 52
RO 16271979, sector 5, București
Tel.: + 40 21 315 61 00
Fax: +40 21 315 61 02
Acest material este pregatit pentru a furniza o orientare generala si nu constituie asistenta specializata. Nu recomandam
intreprinderea de actiuni in baza informatiilor continute in aceasta publicatie fara apelarea in prealabil la asistenta specializata. Nici
o reprezentare sau garantie (expresa sau implicita) nu sunt oferite referitor la corectitudinea si exhaustivitatea informatiilor cuprinse
in acest document. In limita permisa de lege, Baker Tilly Klitou and Partners SRL, membrii sai, angajatii si agentii sai nu accepta si
nu isi asuma nici o obligatie, responsabilitate sau datorie fata de consecintele actiunilor sau a deciziei de a nu actiona ca urmare a
informatiilor continute in acest material sau fata de deciziile bazate pe acest material.
©2012 Baker Tilly Klitou and Partners SRL. Toate drepturile rezervate. In acest material, “Baker Tilly” sau “Baker Tilly Klitou” se
refera la Baker Tilly Klitou and Partners SRL, inregistrata in Romania, o societate independenta membra a grupului Baker Tilly
International, o retea multinationala de companii de contabilititate. “Baker Tilly” este marca inregistrata a companiei din UK, Baker
Tilly UK Group LLP, utilizata sub licenta.
27

similar documents