ข้อมูลการบรรยายของ จก.วศ.ทร.

Report
1
ณ โรงแรมแกรนด์ ซอฟเฟอรีน รีสอร์ ทแอนสปา 1 ส.ค.56
ั ต์ แจ ้งยอดสุข
พล.ร.ต.วสน
ั มนาชะอา
ILS. สม
2
ห ัวข้อบรรยาย
1. กล่าวนา
1
2. ILS. Executive
2
3. FAQ
3
4. ข ้อมูลจาเป็ นพืน
้ ฐาน S/R
4
3
1
กล่าวนา
TOP
4
•Where r we now ?
•Where will we go ?
•How do we get there ?
•What should we meet ?
•So What ?
แนวคิดการทางาน
พรรค
พวก
6
One Best Way
Our Way is Best Way
้ ฐาน
พืน
จริตมนุษย์
Rethinking
Characteristic , behavior , Pattern ,
Attitude , Value , Norm, Socialization
มอง เหมือนกัน แต่ เห็น ไม่เหมือนกัน
เห็น เหมือนกัน แต่ คิด ไม่เหมือนกัน
คิด เหมือนกัน แต่ ทา ไม่เหมือนกัน
ทา เหมือนกัน แต่ ผล ไม่เหมือนกัน
ผล เหมือนกัน แต่ มอง ไม่เหมือนกัน
CAREER PATH
7
O
8
แนวคิด
E
Policy
นโยบาย
G
D
M
N
X
=พืน
้ ทีผ
่ ู ้ปฏิบต
ั ิ
D
X
C
O
=พืน
้ ทีค
่ วามชานาญ
J
C
Co-operate
SKILL
Y
=พืน
้ ทีค
่ วามคิด
Manager
J
x
F
I
H
ท ักษะ
D
E
L
N
M
I
Doer
Y
A
K
Staff
B
F
Y
C
X=พืน
้ ทีก
่ ารประสานงาน
D
Intentionally Blanked
ปวงของระบบสนับสนุ นการส่งกาลังบารุงรวมของ
คเรืาสั
ที
่
2/2555
อ ่ ง“ใหอซป.ทร.(เฉพาะ)
เป็
นไปตามความต
องการของหน
้
้
่ วย
เทคนิ ค ที่ เ กี่ ย วข้ องอย่ างแท้ จริ ง ” เหมาะสมกั บ
ยุ ท โธปกรณ ์ที่จ ด
ั หา และสอดคล้ องกับ นโยบาย
ดานการส
้
่ งกาลังบารุงของ ทร.
 “กาหนดมาตรการหรือแนวทางการดาเนินการ”
ให้หน่วยทีเ่ กีย
่ วข้องกับระบบสนับสนุ นการส่งกาลัง
บ ารุ ง รวมของเรื อ เพื่ อ ให้ “สามารถน าระบบ
สนับสนุ นการส่งกาลังบารุงรวมของเรือทีม
่ อ
ี ยูมาใช
่
้
งานให้เกิดประโยชนสู
์ งสุด” และรายงานให้ อซป.
เพือ
่ ทราบตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
10
2
ILS. EXECUTIVE
TOP
11
ILS - Integrated Logistics Services




ILS.
ILS.
ILS.
ILS.
รอง เสธ.กร.
Full Version
Executive
วปอ.
รอง เสธ.กร. | Full Version | วปอ.
12
พยัญชนะ
Uptime Max
อรรถ
ILS
เจตนารมณ์ Downtime Min
LCC Min
Tool of Management
“Awareness”
RAM
13
Engineering Systematic Approach
Affordable
Readiness
ILS
?
Strategic
Formulate
Strategic Management
Strategic
Implementation
Value Chain Management
15
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมสนับสนุน
่ ณ
ห่วงโซค
ุ ค่า (Value Chain) ของธุรกิจ
โครงสร ้างพืน
้ ฐานของธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดหาทรัพยากร
ลอจิสติกส ์
การผลิต
ขาเข ้า
กาไร
ลอจิสติกส ์
บริการหลัง
ขาออก การตลาด การขาย
ENDS
Uptime Max
Downtime Min
LCC Min
Operation & Maintenance
Concept / Strategy
WAYS
HMEEOA
FMECA,LORA
,TA
SWBS
Ao
CFM
MEC
Mission Profile
CRS (ILS-IT)
BRF
TRF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No of operation hours
PMS
Calendar time
Publications/Documentations
MIP
SOP , EOSS
MRC / at O-level
Trouble Shooting
APL/COSAL/ILB
T/TE
DC
Gear
RELIABILITY
MTBF
AVAILABILITY
MLDT
MANTAINABILITY
[MTTR]
WAYS.
เรือ
CRS
ILS-IT
Element ILS.
MEANS
Fleet
Base
Logs. Dept.
Dockyard & Tech Dept.
Construction phase
1. Maintenance Planning
2. Supply Support
3. PHS&T
4. Tool Test Equipment
5. Documentation
6. Facilities Support
7. Computer Resources Support
8. Training & Training Aids
9. Manpower& Personnel
10. Design Interface
Operation phase
17
Active
Inactive
UPTIME
DOWN TIME
SEA
D-Level
(Mobilize)
BASE
*(Immobilize)
O-Level
* I-Level
MISSION PROFILE
Dry Docking
Period
DOCKYARD
CALENDAR
TIME SCALE
18
MISSION PROFILE เรือดานา้
days
0
1
2
3
4
5
6
Decharging Battery (Sample)
OPERATION HOURS
DIESEL ENGINE
XXX H
HYBRID
ZZZ H
ทีม
่ า : เอกสารประกอบการจ ัดทาระบบ ILS
ของบริษ ัท GERMAN SUBMARINE CONSORTIUM
0. SURFACE
(BATTERY)
1. SURFACE
(DIESEL ENG.)
2. SNORKEL
(DIESEL ENG.)
3. SUBMERGED
(BATTERY)
4. SONAR-OPERAT. (HYBRID)
5. SILENT-RUN
(BATTERY)
6. STATIONAL
(BATTERY)
SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN
BASE-LINE CONFIGURATION
Hardware
Undefined
Performance
Readiness
Specs
Hardware
Design
Equipment
Modes
Selected
LIFE
CYCLE
PHASES
CONCEPTUAL
ADVANCED
DEVELOPMENT
FULL-SCALE
DEVELOPMENT
PRODUCTION
OPERATIONAL
20
Begins at the very beginning
– Ends & Means Mismatch
– Changes (Up grade / Tactical changes / Training)
– Operation concept
; Speed ; Mission
21
•
•
•
•
•
•
Sense of urgency
Catalyzing
Awareness
Human Resources
Directive
Shot term going
ทีม
่ า .....
Shocked
Out Resources
Climbing
Mental
Strength
Physical
Right Path
High hope
Mr.Chuck Calhoon
• “Begins at the very beginning”
and ended at The end of the deadend
• FAQ : “When 2 Begins”
(Environment changes & Situational changes
& Policy changes & Boss changes ?)
Strategic Formulate
End Means
Mismatch
Up grade
Tactical changes
Training
SUPPORT
IMPACT ON
SYSTEM DESIGN
Operation Logistics
Requirement
S/R
--------
S/T
FMECA
TA
LORA
Concept Design
CFM
หน่วยเทคนิค
SWBS
เรือ
HMEEOA
MTBF…………..?
MTTR………….. etc.?
(O/I/D LEVEL
In House / Outsources concept)
FMECA
TA
LORA
Element
ILS.
End Means Mismatch
Up grade
Tactical changes
Training
Strategic
Formulate
Concept Design
SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN
Operation Logistics Requirement
หน่วยเทคนิค
CFM
Identify
Audit
Control
หน่วยเทคนิค
S/R | S/T
เรือ
CFM
HMEEOA
SWBS
FMECA
TA
LORA
FMECA / TA / LORA
Element
ILS.
MTBF…………..?
MTTR………….. etc.?
(O/I/D LEVEL
In House / Outsources concept)
SPARES DETERMINATION PROCESS FOR NEW
WEAPON SYSTEM/EQUIPMENT ACQUISTION
MAINTENANCE PLANNING
PROCESS
New
Start
Approval
SELECT
CONCEPT
LSA USE
STUDY
INDENTIFY
FAILURES
COLLECT
RESOURCE
RQMTS
FMECA
RCM
LORA
TASK
ANALYSIS
MAINTENANCE PLANNING
PROCESS
ENDITEM
CONTRACT
AWARD
OBTAIN
DATA
PTD
ตัวอย่าง ทร.อเมริกน
ั
MAKE
DECISIONS
TECH CODING
CATALOGING
LOAD
COMPUTER
TASK
ANALYSIS
CALCULATE
RWMTS
ALLW DOCS
OQTFITTING
SYSTEM
STOCK
PROCUREMENT PROCESS
SUPPORT IMPACT ON SYSTEM DESIGN
BASE-LINE CONFIGURATION
Hardware
Undefined
Performance
Readiness
Specs
Hardware
Design
Equipment
Modes
Selected
LIFE
CYCLE
PHASES
CONCEPTUAL
ADVANCED
DEVELOPMENT
FULL-SCALE
DEVELOPMENT
PRODUCTION
OPERATIONAL
่
แนวคิด พล.ร.ท.ปรีชา บุญสง
Goal
Purpose
Objective
Target
ENDS
WAYS
WAY
MEANS
Ans. ENDS VS. MEANS  MISMATCH
(พล.ร.ต.ชาติ นาวาวิจต
ิ ร)
ENDS VS. MEANS  MISMATCH
National Interest
Threat = Intention + Capability
Mission =Task + Purpose (MISMATCH?)
Task Force  Training
 Upgrade
 Tactics Improvement ฯลฯ
Mission Area Analysis
Mission Profile
สถานทีเ่ พือ
่ วางกาลัง
แนวคิดการลาดตะเวน
เครือ
่ งมือลาดตะเวน
Own Course of action VS Enemy Capability
Staff Target
Staff Requirement
Ultimate goal
Goal
Purpose
Objective
Target
Mission Area Analysis
Operation
Concept
EC
Time Space Factor
Sea Denial VS. Sea Control
Offensive VS. Defensive
Hard Kill
VS. Soft Kill
CIWS  OTH
(อ่าวประว ัติศาสตร์  Hi Sea )
Area Defense VS. Point Defense
Task Forces
VS. Mobile Support Group
VS. Advance Base
Mission Profile
S/R  Operation Concept / Strategy
:
:
:
:
:
Area Defense / Point Defense
OTH  CIWS
Time on Target
Killing Power
Task  AAW / ASW etc.  ???
Interoperability.
: Speed ( SHP  BHP  IHP)
: Sea Going ( No. of day’s endurance )
:
= Displacement
ตราอักษรของยุทโธปกรณ์ทผ
ี่ า่ น ”เกณฑ์ Criteria” และตอบสนอง
Mission Needs ให ้ถือว่า “เข ้ารอบ” เพือ
่ คัดเลือก
ST/SR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Speed
Manouevrability
Agility
Sea Going Capability
Sea keeping Capability
RAM : Reliability, Availability , Maintainability
Vulnerability ,* Achilles heel
Habitability
Survivability , * Fatique life
34
ST/SR
• Interoperability
•
•
•
•
•
•
Technology transfer
Commonallity
Intitialsupplies&first outfit
Detectability
CRS : Computer Resource Support
Killing Power : Soft kill , Hard kill
35
Given
• Mission Profile
• Ao ?
• Operation Strategy
Maintenance Strategy & Maintenance Concept
1. CFM : Identify , Audit , Control
DSS : Fleet / Base /Dockyard
2. SLOBS :
3. MEC ?
36
Operation + Logistics and Requirement
• Speed
• Manouevrability
• Agility
• Sea Going Capability
• Sea keeping Capability
• RAM : Reliability, Availability , Maintainability
• Vulnerability ,* Achilles heel
• Habitability
• Survivability * Fatique life
• Interoperability
• Technology transfer (Navy & Firm)
• Commonallity
• Intitialsupplies&first outfit
• Detectability
• CRS : Computer Resource Support
Soft kill
• Killing Power
Hard kill
37
Maintenance Policy ของหน่วยเทคนิค
1. Staff Requirement กับหน่วยเทคนิค
่ มบารุงของหน่วยเทคนิค กับทฤษฎี
2. นโยบายการซอ
และหลักการตามเจตนารมณ์ ของ ILS.
่ มบารุงของ
3. ระบบสารสนเทศระบบเพือ
่ การบริหารซอ
่ มบารุง
หน่วยเทคนิคกับระบบสารสนเทศ เพือ
่ การซอ
ตามระบบ ILS ทีจ
่ ัดหามา
4. Safe to steam
่ มบารุงแบบ Condition Assessment
5. ซอ
6. จัด Z-Group / Alfa Group
7. Focii I-Level (เพือ
่ Maintenance Management)
่ มทีน
่ มเรือหน ้าท่า)และ
เรือใกล ้ทีไ่ หนซอ
่ ัน
้ (ทฤษฎีซอ
แยกแยะ Base Functions & Dockyard Functions
38
Maintenance Policy ของหน่วยเทคนิค
8. Report I-Level ที่ Home base/Advance base
- MP – Reform
- SS – Reform
9. MOU กับ กร.
- ทา Test Protocol : ทา CFM
- กาหนด MEC ร่วมกับ กร. : พิจารณา APL
ี ก่อนจึงจะทา SuppInvent1-4
10. ทา CFM เสย
11. จุดอ่อน ILS ทีจ
่ ัดหา
่ มทาระบบตัวเรือใต ้แนวน้ า MP vs
- การซอ
ื่ มต่อ PMS กับ CMP
- การเชอ
ื่ มต่อระบบ IT
- การเชอ
- แนวคิด Logistic Domain ของ สปช.ทร.
39
3
TOP
40
FAQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ตรวจรับกันอย่างไร S/R ILS เขียนอย่างไรจึงจะดี
รู ้ ILS ไปทาไม ได ้ประโยชน์อะไรบ ้าง
มีแค่กระดาษ ทาไมแพง
ื้ มาแล ้วใชไม่
้ ได ้? มีปัญหาตลอด
ซอ
รู ้ได ้อย่างไรว่า ILS ของบริษัทนี้ ดีกว่าบริษัทอืน
่
( กรณี
ILS คนละบริษัท)
ื้ แยกเพียง Element สาคัญ อาทิ MP ได ้หรือไม่
ซอ
Design Interface คืออะไร
Human Resource / Personnel ใน Element ของ ILS
คืออะไร / หมายความว่าอย่างไร
ื้ แล ้วทาไมต ้องซอ
ื้ อีก (กรณีซอ
ื้ เรือ Lot เดียวกัน/ กรณี
ซอ
ปรับปรุงเรือ)
41
FAQ
10. ทาไมต ้อง Minimized DDP
่ มปรับปรุง (Qualitative Maint.)
11. ILS เกีย
่ วข ้องกับการซอ
ตรงไหน ตัวอย่าง การปรับปรุงเรือชุด ร.ล.นเรศวร
12. Create MP ทาอย่างไร ? (Smart Maintainer ทาอย่างไร )
(การจัดการ 4M ในอดีตของหน่วยเทคนิค)
่ มเรือเหมือนกัน แต่ Objective
13. Base กับ Dockyard ซอ
เหมือนกันหรือไม่
14. ILS. Implementation เริม
่ ตอนไหน
15. จุดบอด ILS. มีหรือไม่ (QC Plan มีหรือไม่ Budget
Allocating 4 Work Load forecast เพียงพอหรือไม่ทจ
ี่ ะ
ตอบสนอง Ao)
16. หัวใจ ILS อยูท
่ ไี่ หน?
42
FAQ
CFM ทาเพือ
่ อะไร
่ ม / ผู ้เกีย
(ผู ้ใช ้ / ผู ้ซอ
่ วข ้องได ้ประโยชน์อะไรบ ้าง)
SWBS เอาไปทาอะไร เพือ
่ อะไร
I Level หายไปไหน
(ดู Mission Profile ประกอบ)
Smart Buyer + Smart User คิดอย่างไร
43
ั
FAQ : คาถาม น.อ.วสนต์
ผู ้บัญชาการกองเรือดาน้ า ทร. สเปน
ต ้นตอร์ปิโด ทร.เวเนซูเอลา
่ มตอร์ปิโด ทร. สวีเดน
พันจ่าโรงงานซอ
่ ม Attack
จก.อร. ทร.ฝรั่งเศส การซอ
Periscope
• ผู ้บังคับการเรือดาน้ า ทร.อิตาลี
ั ้ daphne
• ชา่ ง Hydraulic ทร.สเปน ด. ชน
• ระบบ Sterling AIP ทร.สวีเดน
•
•
•
•
44
ั
FAQ : คาถามสาค ัญทีส
่ ด
ุ น.อ.วสนต์









รู ้ว่ามี งป.เท่าใด
้
่ มใหญ่ครัง้ แรก ใช ้ งป.เท่าใด
งป.ทีใ่ ชจนถึ
ง วงรอบการปรับซอ
ตลอด LCC ใช ้ งป.เท่าใด mostly on support & repair facs
(fixed & mobile)
ั ต์ พัง
พูดโกหก Win contract…….แต่ น.อ.วสน
พูดจริง เป็ น ฮโี ร่ แต่ไม่ได ้งาน....... U ILS Man อาจจะพัง
คาถาม ถามว่า จะพูดจริงหรือพูดโกหก
แล ้วคาถามต่อไป ถ ้า Put yourself in my position แล ้ว
What should I suppose to do
ตัวอย่าง demagnitizing facs. Antenna farm จัดหาคน /
ื่ มพิเศษ และอืน
เครือ
่ งมือเชอ
่ ๆ
***แต่ละบริษัท/จนท.แต่ละกองทัพเรือ ตอบไม่เหมือนกัน ***
45
คาถามสาค ัญ
• จะเอาไหวไหม ?
(Smart buyer / User / Maintainer / Supplier ???)
• ทงโครงการเท่
ั้
าไหร่ ?
( O-M-S Cost / LCC Cost ?)
• ค ัดเลือกก ันอย่างไร ?
(ยก.? / อร. ? / ILS??? / กพ. ??)
46
FAQA
1. Awareness เจตนารมณ์ ILS
Uptime Max / Downtime Min
LCC ตา่ สุด
2. ILS เป็ น Strategic formulate
เวลา Implement ต ้องคิดเอง/ทาเอง
3. Begins at the beginning ไม่มเี งิน ตลอด
LCC ไม่ต ้องจัดหายุทโธปกรณ์
47
FAQA
: Interdiscipline
: Engineering Systematic approach
-
-
input / process / output
Feedforward controls/ Process control / Feedback
control
ต ัวอย่าง แกงเขียวหวานไก่
: Strategic Mgmt
- ตรวจสอบ Environment อาทิ Site Survey
เพือ
่ หา Maintenance
- กาหนด Obj.
-RAM
-SPPQQT
-Minimize Dry Docking Period
48
FAQ
กลุม
่ คนเรือ
ผู ้ใช ้
การปฏิบต
ั ข
ิ องคนเรือต่อ ILS บริษัท
กลุม
่ บริษัท
ขีดความสามารถ
โครงสร ้าง
บุคลากร
ประสบการณ์
ิ ธิผล / ต่อราคา
ประสท
การตอบรับของลูกค ้า
Feeling
Technic ผ่าน / ไม่ผา่ น
ครอบคลุม Needs หรือไม่
กลุม
่ หน่วยเทคนิค การปฏิบต
ั ข
ิ องหน่วยเทคนิคทีม
่ ต
ี อ
่
ILSของบริษัท
49
4
้ ฐาน S/R
ข้อมูลจาเป็นพืน
TOP
50
้ ฐาน S/R
ข้อมูลจาเป็นพืน
ทบทวนวรรณกรรม
Mission Profile
Ao ….?? (too academic)
Configuration management
• Identify
• Audit
• Control
 HMEEOA ในสว่ นทีร่ ับผิดชอบ
่ มทาตัวเรือ : เหล็ก Hy80
 Hull : ประวัตซ
ิ อ




51
้ ฐาน S/R
ข้อมูลจาเป็นพืน









M : ∑ Populate (Range & Depth)
: Ship work Breakdown Structure
: กาหนด MEC System / Sub System
มอง เจตนารมณ์ ILS ให ้
 Uptime Max
 Downtime Min
 LCC Min
อย่ามอง ILS แต่เปลือก
การคัดเลือกกรรมการ ILS ของ ทร.
Initial Supply / First and fit
CFM ทาไปทาไม / หน่วยเทคนิคต ้องรู ้หรือไม่
Smart Maintenance เรียนมาแค่ไหน
52
้ ฐาน S/R
ข้อมูลจาเป็นพืน
 Cost Accounting
 Recommended on board (spare part)
 MRC CARD daily ,weekly, monthly (which
ever come first)
 PMS old fashion
 Publication ตาม ต.ย.เรือหลวงจักรีฯและ
Manual ต่างๆ
 Compatible Application Software
 INACTIVE EQUIPMENT MAINTENANCE DURING
IMMOBILIZATION PERIOD
53
้ ฐาน S/R
ข้อมูลจาเป็นพืน
In business you can’t get what you deserve,
You get what you negotiate.
• ตรวจสอบ PMS OLD Fashions APL&SAL ???
• Habitability
• Site Survey 4 What : ตรวจสอบ Backyard
เสนอ
– Tool
– T/E
– S/E
I-Level
D-Level
Acquisition
Support plan
54
้ ฐาน S/R
ข้อมูลจาเป็นพืน
• กาหนด Maintenance Concept
• เสนอความต ้องการ
–
–
–
–
–
Training & Curriculum
CFM – Damage Control Gear
การกาหนด MEC แล ้วทา PMS เฉพาะอุปกรณ์เพิม
่ เติม
S/R แค่ I-Level ทีเ่ หลือเป็ น Contractor Maintenance
Operator
• ขอ Trouble Shooting
• ขอ SOP ของ EOSS
• Cause vs Effect
• Test Protocol ของ ควญ. เครือ
่ งจักรใหญ่
55
้ ฐาน S/R
ข้อมูลจาเป็นพืน
•
•
•
•
การนาแนวคิดเพิม
่ เติมของ S/R ใหม่มาพิจารณาเพิม
่
ั ญาหรือ TOR
การระบุในสญ
ี ้นทุน)
การเจรจาต่อรอง Cost Accounting (บัญชต
การรวบรวมเสนอความต ้องการของ Stakeholder
–
–
–
–
O
M
S
Comp
• การมีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม
่ ต ้นของหน่วยเทคนิค
• ILS IT เรือ ต.991 แบบมาตรฐาน ทร.
56
จบการบรรยาย
57

similar documents